Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Katai­nen Turun Sano­missa: Haaste uudis­tu­maan

Katai­nen Turun Sano­missa: Haaste uudis­tu­maan

Julkaistu:

Suoma­laista hyvin­voin­tiyh­teis­kun­taa haas­te­taan nyt monella rinta­malla. Talous­kas­vua paina­vat kansain­vä­li­nen talous­taan­tuma, heiken­ty­nyt koti­mai­nen hinta­kil­pai­lu­kyky, teol­li­suu­den raken­ne­muu­tos ja valtion oma velkaan­tu­mi­nen, joka ei enää mahdol­lista viime vuosien kaltai­sia elvy­tys­toi­mia. Olemme jälleen kerran murros­koh­dassa, jossa meidän täytyy löytää uudet Suomen menes­ty­mi­sen keinot.

Hyvin­voin­tiyh­teis­kun­tamme yllä­pi­tä­mi­seksi tarvit­semme laajan joukon tehok­kaita ja määrä­tie­toi­sia toimen­pi­teitä. Mitään yksit­täi­siä keinoja ei pidä sulkea pois ennalta. Tilanne on haas­tava. Silti pääosa näistä tule­vai­suutta turvaa­vista päätök­sistä on täysin meidän suoma­lais­ten omissa käsissä. On koko­naan meistä itses­tämme kiinni, saam­meko hyvin­voin­tiyh­teis­kun­tamme säily­tet­tyä myös tule­ville polville.

Hyvin­voin­ti­lu­paus­ten ja niiden pitkän aika­vä­lin rahoi­tuk­sen välissä on tällä hetkellä eri arvioi­den mukaan jopa 7-10 miljar­din euron vaje. Toisin sanoen euroja tarvi­taan palve­lu­jen yllä­pi­tä­mi­seen reip­paasti enem­män kuin niitä on kerty­nyt tai kerty­mässä. Elämme jo nyt voimak­kaasti velaksi ja väes­tömme ikään­ty­mi­sen aiheut­ta­masta palve­lu­tar­peen kasvusta johtuen velka­taakka ja vero­tus uhkaa­vat nousta kestä­mät­tö­män korkeiksi. Tämä johtaisi käytän­nössä toisaalta hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­den asteit­tai­seen rapau­tu­mi­seen ja toisaalta yrit­tä­mi­sen sekä työn­teon kannus­tei­den hiipu­mi­seen. Näin vaaral­li­selta kehi­tyk­seltä ei voi yksi­kään vastuul­li­nen polii­tikko ummis­taa silmi­ään.

Halli­tus on sitou­tu­nut teke­mään tarvit­ta­vat päätök­set kestä­vyys­va­jeen umpeen kuro­mi­seksi tämän halli­tus­kau­den aikana. Julkis­ten palve­lu­jen tuot­ta­vuu­den kannalta tärkein hanke on kunta- ja palve­lu­ra­ken­ne­uu­dis­tus. Palve­lu­tuo­tan­nossa heikko tuot­ta­vuus tarkoit­taa käytän­nössä sitä, että saamme samalla rahalla koko ajan vähem­män sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luja jo työnsä tehneille ikäih­mi­sille, vähem­män päivä­hoi­toa lapsi­per­heille ja vähem­män koulu­tusta tule­vai­suu­den suku­pol­ville.

Tällä menolla anne­tut hyvin­voin­ti­lu­pauk­set uhkaa­vat jäädä katteet­to­miksi. Tarvi­taan uusi suunta. Uuden suun­nan saami­seksi tarvit­semme kipeästi niin kunta­ra­ken­tei­den kuin myös palve­lu­ra­ken­tei­den uudis­ta­mista.

Raken­tei­den uudis­ta­mi­nen luo parem­mat edel­ly­tyk­set muun muassa palve­lu­jen orga­ni­soi­mi­selle, hankin­tao­saa­mi­sen lisää­mi­selle, hyvin­voin­ti­pal­ve­lu­jen mark­ki­noi­den hyödyn­tä­mi­selle sekä parem­malle johta­mi­selle ja henki­lös­tö­po­li­tii­kalle. Uudis­tuk­sella vahvis­te­taan myös kunnal­lista itse­hal­lin­toa ja edel­ly­tyk­siä paran­taa tuot­ta­vuutta.

Tällä hetkellä kunta- ja palve­lu­ra­ken­ne­uu­dis­tusta viedään eteen­päin monella rinta­malla. Palve­lu­jen turvaa­mi­nen vaatii perus­teel­li­sen valmis­te­lu­työn sekä lukui­sia laki­hank­keita niin raken­tei­den, rahoi­tuk­sen kuin toimin­ta­ta­po­jen­kin osalta. Hank­keen valtava laajuus tekee uudis­tuk­sesta erit­täin haas­ta­van. Ehkä siksi uudis­tusta ei ole aiem­min tehty.

Tämä ei kuiten­kaan tippaa­kaan vähennä uudis­tuk­sen tarpeel­li­suutta. Pikem­min­kin päin­vas­toin. Tule­vai­suu­den haas­teita ei ratkaista peruu­tus­pei­liin tuijot­ta­malla. Halli­tus onkin viemässä kunta- ja palve­lu­ra­ken­ne­uu­dis­tuk­sen eri osako­ko­nai­suuk­sia yksi­tuu­mai­sesti ja määrä­tie­toi­sesti eteen­päin.

Tällä ennak­ko­luu­lot­to­malla asen­teella Suomi on aiem­pina vuosi­kym­me­ninä pärjän­nyt ja niin tulee pärjää­mään myös jatkossa.

Kirjoi­tus on julkaistu Turun Sano­missa 5.2.2013

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

30.5.2024

Maria Rauta­nen: ”Ener­giao­ma­va­rai­suus on huol­to­var­muus­asia”

Ener­gia­po­li­tiikka on tärkeä osa Suomen ja koko EU:n turval­li­suutta. Ilman huol­to­var­maa ener­giaa olemme todella haavoit­tu­vai­sia ihmi­sen tai luon­non aiheut­ta­man kata­stro­fin

Skip to content