Katainen Turun Sanomissa: Haaste uudis­tumaan – kokoomus.fi
MENU
Katainen Turun Sanomissa: Haaste uudis­tumaan

Katainen Turun Sanomissa: Haaste uudis­tumaan

Julkaistu: 05.02.2013 Uncategorized

Suoma­laista hyvin­voin­tiyh­teis­kuntaa haastetaan nyt monella rinta­malla. Talous­kasvua painavat kansain­vä­linen talous­taantuma, heiken­tynyt kotimainen hinta­kil­pai­lukyky, teolli­suuden raken­ne­muutos ja valtion oma velkaan­tu­minen, joka ei enää mahdol­lista viime vuosien kaltaisia elvytys­toimia. Olemme jälleen kerran murros­koh­dassa, jossa meidän täytyy löytää uudet Suomen menes­ty­misen keinot.

Hyvin­voin­tiyh­teis­kun­tamme ylläpi­tä­mi­seksi tarvit­semme laajan joukon tehok­kaita ja määrä­tie­toisia toimen­pi­teitä. Mitään yksit­täisiä keinoja ei pidä sulkea pois ennalta. Tilanne on haastava. Silti pääosa näistä tulevai­suutta turvaa­vista päätök­sistä on täysin meidän suoma­laisten omissa käsissä. On kokonaan meistä itses­tämme kiinni, saammeko hyvin­voin­tiyh­teis­kun­tamme säily­tettyä myös tuleville polville.

Hyvin­voin­ti­lu­pausten ja niiden pitkän aikavälin rahoi­tuksen välissä on tällä hetkellä eri arvioiden mukaan jopa 7-10 miljardin euron vaje. Toisin sanoen euroja tarvitaan palve­lujen ylläpi­tä­miseen reippaasti enemmän kuin niitä on kertynyt tai kerty­mässä. Elämme jo nyt voimak­kaasti velaksi ja väestömme ikään­ty­misen aiheut­ta­masta palve­lu­tarpeen kasvusta johtuen velka­taakka ja verotus uhkaavat nousta kestä­mät­tömän korkeiksi. Tämä johtaisi käytän­nössä toisaalta hyvin­voin­ti­pal­ve­luiden asteit­taiseen rapau­tu­miseen ja toisaalta yrittä­misen sekä työnteon kannus­teiden hiipu­miseen. Näin vaaral­li­selta kehityk­seltä ei voi yksikään vastuul­linen polii­tikko ummistaa silmiään.

Hallitus on sitou­tunut tekemään tarvit­tavat päätökset kestä­vyys­vajeen umpeen kuromi­seksi tämän halli­tus­kauden aikana. Julkisten palve­lujen tuotta­vuuden kannalta tärkein hanke on kunta- ja palve­lu­ra­ken­ne­uu­distus. Palve­lu­tuo­tan­nossa heikko tuottavuus tarkoittaa käytän­nössä sitä, että saamme samalla rahalla koko ajan vähemmän sosiaali- ja terveys­pal­veluja jo työnsä tehneille ikäih­mi­sille, vähemmän päivä­hoitoa lapsi­per­heille ja vähemmän koulu­tusta tulevai­suuden sukupol­ville.

Tällä menolla annetut hyvin­voin­ti­lu­paukset uhkaavat jäädä katteet­to­miksi. Tarvitaan uusi suunta. Uuden suunnan saami­seksi tarvit­semme kipeästi niin kunta­ra­ken­teiden kuin myös palve­lu­ra­ken­teiden uudis­ta­mista.

Raken­teiden uudis­ta­minen luo paremmat edelly­tykset muun muassa palve­lujen organi­soi­mi­selle, hankin­tao­saa­misen lisää­mi­selle, hyvin­voin­ti­pal­ve­lujen markki­noiden hyödyn­tä­mi­selle sekä parem­malle johta­mi­selle ja henki­lös­tö­po­li­tii­kalle. Uudis­tuk­sella vahvis­tetaan myös kunnal­lista itsehal­lintoa ja edelly­tyksiä parantaa tuotta­vuutta.

Tällä hetkellä kunta- ja palve­lu­ra­ken­ne­uu­dis­tusta viedään eteenpäin monella rinta­malla. Palve­lujen turvaa­minen vaatii perus­teel­lisen valmis­te­lutyön sekä lukuisia lakihank­keita niin raken­teiden, rahoi­tuksen kuin toimin­ta­ta­po­jenkin osalta. Hankkeen valtava laajuus tekee uudis­tuk­sesta erittäin haastavan. Ehkä siksi uudis­tusta ei ole aiemmin tehty.

Tämä ei kuitenkaan tippaakaan vähennä uudis­tuksen tarpeel­li­suutta. Pikem­minkin päinvastoin. Tulevai­suuden haasteita ei ratkaista peruu­tus­peiliin tuijot­ta­malla. Hallitus onkin viemässä kunta- ja palve­lu­ra­ken­ne­uu­dis­tuksen eri osako­ko­nai­suuksia yksituu­mai­sesti ja määrä­tie­toi­sesti eteenpäin.

Tällä ennak­ko­luu­lot­to­malla asenteella Suomi on aiempina vuosi­kym­meninä pärjännyt ja niin tulee pärjäämään myös jatkossa.

Kirjoitus on julkaistu Turun Sanomissa 5.2.2013


Kokoomus.fi