Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Ohjelmatyö / Kokoo­mus nimesi työryh­mät hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­seksi ja talous­kas­vun ja työl­li­syy­den vahvis­ta­mi­seksi

Kokoo­mus nimesi työryh­mät hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­seksi ja talous­kas­vun ja työl­li­syy­den vahvis­ta­mi­seksi

Julkaistu:

Työryh­mien tehtä­vänä on valmis­tella Kokoo­muk­sen kannat mm. alival­tio­sih­teeri Martti Hete­mäen vero­työ­ryh­män ja minis­teri Antti Tans­ka­sen vetä­män kasvu­hank­keen esityk­siin sekä hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan turvaa­mi­seen.

TYÖRYHMÄ TALOUSKASVUN JA TYÖLLISYYDEN VAHVISTAMISEKSI

Työryh­män puheen­joh­ta­jana toimii Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, opetus­mi­nis­teri Henna Virk­ku­nen. Vara­pu­heen­joh­ta­jana toimii Kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Jukka Mäkelä.

Työryh­män jäse­net:

puolue­val­tuus­ton vara­pu­heen­joh­taja Sari Rautio, puolue­val­tuus­ton jäsen Leo Urpi­lai­nen, puolue­hal­li­tuk­sen jäsen, kansan­edus­taja Ulla Karvo, puolue­hal­li­tuk­sen jäsen Tomi Kaismo, kansan­edus­ta­jat Harri Jaskari, Petri Salo, Raija Vaha­salo ja Anne-Mari Viro­lai­nen.

Työryh­män asian­tun­ti­ja­jä­se­net:

edus­kun­ta­ryh­män työl­li­syys­työ­ryh­män puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Ilkka Kanerva, valtio­sih­teeri Veli­pekka Nummi­koski, minis­te­ri­ryh­män erityi­sa­vus­taja Jussi Kekko­nen, erityi­sa­vus­ta­jat Juho Romak­ka­niemi, Laura Rissa­nen, Anna Antti­nen, Annukka Mickels­son, sosi­aa­li­po­liit­ti­nen sihteeri Suvi Aherto, tiedo­tus­sih­teeri Niilo Musto­nen.

Sihtee­rinä toimii poliit­ti­nen suun­nit­te­lija Jukka Manni­nen.

TYÖRYHMÄ HYVINVOINTIYHTEISKUNNAN PELASTAMISEKSI

Työryh­män puheen­joh­ta­jana toimii Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, valtio­va­rain­mi­nis­teri Jyrki Katai­nen. Työryh­män vara­pu­heen­joh­ta­jana toimii kansan­edus­taja Sari Sarko­maa.

Työryh­män jäse­net:

puolue­val­tuus­ton jäsen Laura Räty, puolue­val­tuus­ton vara­jä­sen Tomi Sand­ström, puolue­hal­li­tuk­sen jäsen Aulikki Sihvo­nen, puolu­een vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Sampsa Kataja, kansan­edus­ta­jat Petteri Orpo, Eero Lehti, Lenita Toivakka, Hanna-Leena Hemming.

Työryh­män asian­tun­ti­ja­jä­se­net:

minis­teri Jyri Häkä­mies, minis­teri Paula Risikko, valtio­sih­teeri Ilkka Oksala, valtio­sih­teeri Heljä Misukka, minis­te­ri­ryh­män erityi­sa­vus­taja Jussi Kekko­nen, erityi­sa­vus­ta­jat Juho Romak­ka­niemi, Sirkku Linna, Anna Manner-Raap­pana, koulu­tus­po­liit­ti­nen sihteeri Laura Manni­nen, vies­tin­tä­pääl­likkö Jenni Haukio.

Sihtee­rinä toimii talous­po­liit­ti­nen sihteeri Maarit Kaltio.
Työryh­mät kutsu­vat kuul­ta­vaksi muita asian­tun­ti­joita tarpeen mukaan. Työryh­mien työ valmis­tuu vuoden 2010 loppuun mennessä.
Lisä­tie­toja:

Jussi Kekko­nen, Kokoo­muk­sen minis­te­ri­ryh­män erityi­sa­vus­taja,
p. 040 504 5199

Jyrki Katai­nen, valtio­va­rain­mi­nis­teri, Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja,
p. (09) 1603 3004
- Haas­tat­te­lu­pyyn­nöt: erityi­sa­vus­taja Juha Kirs­tilä, gsm 040 5528 200
Henna Virk­ku­nen, opetus­mi­nis­teri,
p. (09) 1607 7411
- Haas­tat­te­lu­pyyn­nöt: erityi­sa­vus­taja Laura Rissa­nen, gsm 041 5404 505

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.3.2024

Vastuu­hen­ki­lö­haku verkos­toi­hin on avattu

Kokoo­muk­sen verkos­tot asete­taan kahdeksi vuodeksi kerral­laan, ja samalla niille vali­taan kaksi­vuo­tis­kau­deksi puheen­joh­ta­jat ja sihtee­rit. Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­lö­haku on auki 15.5. saakka.

1.3.2023

Nyt on oikea aika pelas­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut

Kokoo­muk­sen ehdo­tuk­set sosi­aali-, terveys- ja pelas­tus­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seksi Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Me

24.2.2023

Nyt on oikea aika kuntien ja kaupun­kien uudelle suun­nalle

Sosi­aa­li­pal­ve­lui­den, tervey­den­huol­lon ja pelas­tus­toi­men uudis­tuk­sen jälkeen on aika tarkas­tella kuntien roolia ja tehtä­vä­kent­tää. Kuntien vapau­den ja toimin­ta­ky­vyn kasvat­ta­mi­seksi tarvi­taan uuden­laista

Skip to content