Kokoo­mus nimesi työryh­mät hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­seksi ja talous­kas­vun ja työl­li­syy­den vahvis­ta­mi­seksi

Julkaistu: 10.12.2009

Työryh­mien tehtä­vänä on valmis­tella Kokoo­muk­sen kannat mm. alival­tio­sih­teeri Martti Hete­mäen vero­työ­ryh­män ja minis­teri Antti Tans­ka­sen vetä­män kasvu­hank­keen esityk­siin sekä hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan turvaa­mi­seen.

TYÖRYHMÄ TALOUSKASVUN JA TYÖLLISYYDEN VAHVISTAMISEKSI

Työryh­män puheen­joh­ta­jana toimii Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, opetus­mi­nis­teri Henna Virk­ku­nen. Vara­pu­heen­joh­ta­jana toimii Kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Jukka Mäkelä.

Työryh­män jäse­net:

puolue­val­tuus­ton vara­pu­heen­joh­taja Sari Rautio, puolue­val­tuus­ton jäsen Leo Urpi­lai­nen, puolue­hal­li­tuk­sen jäsen, kansan­edus­taja Ulla Karvo, puolue­hal­li­tuk­sen jäsen Tomi Kaismo, kansan­edus­ta­jat Harri Jaskari, Petri Salo, Raija Vaha­salo ja Anne-Mari Viro­lai­nen.

Työryh­män asian­tun­ti­ja­jä­se­net:

edus­kun­ta­ryh­män työl­li­syys­työ­ryh­män puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Ilkka Kanerva, valtio­sih­teeri Veli­pekka Nummi­koski, minis­te­ri­ryh­män erityi­sa­vus­taja Jussi Kekko­nen, erityi­sa­vus­ta­jat Juho Romak­ka­niemi, Laura Rissa­nen, Anna Antti­nen, Annukka Mickels­son, sosi­aa­li­po­liit­ti­nen sihteeri Suvi Aherto, tiedo­tus­sih­teeri Niilo Musto­nen.

Sihtee­rinä toimii poliit­ti­nen suun­nit­te­lija Jukka Manni­nen.

TYÖRYHMÄ HYVINVOINTIYHTEISKUNNAN PELASTAMISEKSI

Työryh­män puheen­joh­ta­jana toimii Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, valtio­va­rain­mi­nis­teri Jyrki Katai­nen. Työryh­män vara­pu­heen­joh­ta­jana toimii kansan­edus­taja Sari Sarko­maa.

Työryh­män jäse­net:

puolue­val­tuus­ton jäsen Laura Räty, puolue­val­tuus­ton vara­jä­sen Tomi Sand­ström, puolue­hal­li­tuk­sen jäsen Aulikki Sihvo­nen, puolu­een vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Sampsa Kataja, kansan­edus­ta­jat Petteri Orpo, Eero Lehti, Lenita Toivakka, Hanna-Leena Hemming.

Työryh­män asian­tun­ti­ja­jä­se­net:

minis­teri Jyri Häkä­mies, minis­teri Paula Risikko, valtio­sih­teeri Ilkka Oksala, valtio­sih­teeri Heljä Misukka, minis­te­ri­ryh­män erityi­sa­vus­taja Jussi Kekko­nen, erityi­sa­vus­ta­jat Juho Romak­ka­niemi, Sirkku Linna, Anna Manner-Raap­pana, koulu­tus­po­liit­ti­nen sihteeri Laura Manni­nen, vies­tin­tä­pääl­likkö Jenni Haukio.

Sihtee­rinä toimii talous­po­liit­ti­nen sihteeri Maarit Kaltio.
Työryh­mät kutsu­vat kuul­ta­vaksi muita asian­tun­ti­joita tarpeen mukaan. Työryh­mien työ valmis­tuu vuoden 2010 loppuun mennessä.
Lisä­tie­toja:

Jussi Kekko­nen, Kokoo­muk­sen minis­te­ri­ryh­män erityi­sa­vus­taja,
p. 040 504 5199

Jyrki Katai­nen, valtio­va­rain­mi­nis­teri, Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja,
p. (09) 1603 3004
- Haas­tat­te­lu­pyyn­nöt: erityi­sa­vus­taja Juha Kirs­tilä, gsm 040 5528 200
Henna Virk­ku­nen, opetus­mi­nis­teri,
p. (09) 1607 7411
- Haas­tat­te­lu­pyyn­nöt: erityi­sa­vus­taja Laura Rissa­nen, gsm 041 5404 505