Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Orpo: Suomi nousee yhteis­työllä

Orpo: Suomi nousee yhteis­työllä

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Petteri Orpo perään­kuu­lut­taa vält­tä­mät­tö­mien päätös­ten teke­mistä kilpai­lu­ky­vyn paran­ta­mi­seksi ja työpaik­ko­jen luomi­seksi. Orpo piti Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen valtion vuoden 2013 talous­ar­vion käsit­te­lyssä tänään.

- Vastuul­li­sen talou­den­hoi­don ansiosta tule­vai­suu­temme on omissa käsis­sämme. Me itse päätämme, minkä­lai­nen hyvin­voin­tiyh­teis­kunta Suomi tule­vai­suu­dessa on, Orpo sanoi puhees­saan.
Orpon mukaan resepti hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­seksi on melko yksin­ker­tai­nen.

- Lope­te­taan voivot­telu ja tois­temme syyt­tely. Tunnis­te­taan ja tunnus­te­taan tosi­asiat ja tehdään vält­tä­mät­tö­mät uudis­tuk­set. Suomi tarvit­see nyt rohkeutta ja yksi­tuu­mai­suutta, Orpo totesi.

Orpo muis­tutti puhees­saan, ettei vaikea talous­ti­lanne korjaannu tule­vaa talous­kas­vua odotel­len.

- Suomi on astu­nut peruut­ta­mat­to­masti aikaan, jossa talous­ke­hi­tys­tämme haas­taa yhä kovempi kilpailu. Nopean ja suhteel­li­sen vakaan kasvun oloissa hyvin toimi­neet yhteis­kun­nan raken­teet työmark­ki­noista julki­seen sekto­riin eivät yksin­ker­tai­sesti enää sovi edessä oleviin hitaan kasvun ja epävar­muu­den oloi­hin, Orpo sanoi.

Orpo myös totesi talou­den tasa­pai­not­ta­mi­sen edel­lyt­tä­vän yhteis­työtä. Halli­tus ei pysty ihmei­siin yksin, vaan päätök­siä tarvi­taan laajalla rinta­malla. Työmark­ki­na­jär­jes­töillä on Orpon mukaan keskei­nen rooli ratkai­su­jen löytä­mi­sessä.

- Suomi nousee tästä­kin krii­sistä yhteis­työllä. Ehdot­to­muuk­sien ja vastak­kai­na­set­te­lun sijasta tarvit­semme nyt ymmär­rystä, vastaan­tu­loa ja kykyä tinkiä saavu­te­tuista eduista, Orpo lausui puhees­saan.

------------------------------
TAE 2013 palau­te­kes­kus­telu
17.12.2012
Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä
Pj. Petteri Orpo

Arvoisa puhe­mies,

Tänään alkava budjet­ti­kes­kus­telu tulee luul­ta­vasti kirvoit­ta­maan tässä salissa synk­kiä vuoro­pu­he­luja Suomen talou­den tilasta ja tule­vai­suu­desta. Tilanne todel­la­kin on vaikea. Todet­ta­koon kuiten­kin heti alkuun, että Suomi on pärjän­nyt ennen­kin ja pärjää myös tule­vai­suu­dessa. Vastuul­li­sen talou­den­hoi­don ansiosta tule­vai­suu­temme on omissa käsis­sämme. Voimme melko nopeal­la­kin aika­vä­lillä paran­taa kilpai­lu­ky­kyämme, luoda yrit­tä­jyyttä ja työpaik­koja. Me itse päätämme, minkä­lai­nen hyvin­voin­tiyh­teis­kunta Suomi tule­vai­suu­dessa on.

Resepti hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­seksi on melko yksin­ker­tai­nen. Lope­te­taan voivot­telu ja tois­temme syyt­tely. Tunnis­te­taan ja tunnus­te­taan tosi­asiat ja tehdään vält­tä­mät­tö­mät uudis­tuk­set. Suomi tarvit­see nyt rohkeutta ja yksi­tuu­mai­suutta. 2008 alka­nut finans­si­kriisi ravis­teli erityi­sesti länti­siä teol­li­suus­maita, mutta nyt käyn­nissä on maail­man­laa­jui­nen talou­den uusjako. Tässä jaossa määrä­tään globaa­lin kilpai­lun tule­vai­suu­den menes­ty­jät. Krii­sien keskellä suoma­lai­set ovat aina pärjän­neet yhtei­söl­li­syy­dellä ja yhteen hiileen puhal­ta­malla - sekä sisulla.

Olemme kohdan­neet tilan­teen, joka ei korjaannu tule­vaa talous­kas­vua odotel­len. Suomi on astu­nut peruut­ta­mat­to­masti aikaan, jossa talous­ke­hi­tys­tämme haas­taa yhä kovempi kilpailu. Nopean ja suhteel­li­sen vakaan kasvun oloissa hyvin toimi­neet yhteis­kun­nan raken­teet työmark­ki­noista julki­seen sekto­riin eivät yksin­ker­tai­sesti enää sovi edessä oleviin hitaan kasvun ja epävar­muu­den oloi­hin.

Suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa on käyn­nissä laaja keskus­telu keinosta, joilla saamme maan talou­den kasvuun ja kestä­välle pohjalle. Otetaan avoi­min mielin vastaan erilai­set esityk­set ja vali­taan niistä yhdessä toimi­vim­mat. Ei kilpailla siitä, kuka ehtii tyrmää­mään uusim­man idean ensin, vaan kilpail­laan mieluum­min siitä, kuka ideoi eniten. Mieti­tään myös mistä olisimme itse kukin valmiit luopu­maan, jotta saamme rahamme riit­tä­mään. Suuret uudis­tuk­set ovat vält­tä­mät­tö­miä, ja ne saavu­te­taan vain yhdessä sopi­malla.

Herra puhe­mies,

Halli­tus on joutu­nut teke­mään budjet­tinsa poik­keuk­sel­li­sen vaikeissa oloissa. Budjetti sisäl­tää lukui­sia hyviä ainek­sia, jotka vievät isän­maata oike­aan suun­taan. Jo tehdyillä ratkai­suilla halli­tus on sopeut­ta­nut taloutta yhteensä viiden miljar­din euron edestä ja luonut edel­ly­tyk­siä uudelle kasvulle.

Erityi­sen suuren kiitok­sen ansait­se­vat budjet­tie­si­tyk­seen sisäl­ty­vät kasvu­kan­nus­ti­met. Talou­den uudis­tu­mista kiih­dyt­tävä T&K ?kannus­tin on stra­te­gi­sesti tärkeä: Suomen on pyrit­tävä erikois­tu­maan uusien ideoi­den tuot­ta­jaksi. Bisne­sen­ke­li­kan­nus­ti­mella lisä­tään kasvun kannalta vält­tä­mät­tö­miä rahoi­tus­mah­dol­li­suuk­sia pk-yrityk­sille. Myös muut budjet­tiin sisäl­ty­vät kasvu­toi­men­pi­teet, kuten rikki­di­rek­tii­vin kustan­nus­ten kompen­soi­mi­nen sekä clean­tech-sekto­riin panos­ta­mi­nen ansait­se­vat kiitok­sen.

Myös edus­kun­nan budjet­tiin teke­mät lisäyk­set painot­tu­vat selkeästi kasvuun, työl­li­syy­teen sekä lapsiin ja nuoriin. Edel­li­sen laman virheitä ei saa tois­taa, vaan vaikeassa tilan­teessa lapsista on pidet­tävä erityistä huolta. Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on tyyty­väi­nen ennal­taeh­käi­se­vään lasten­suo­je­luun panos­ta­mi­seen. Monet surul­li­set kohta­lot ovat vältet­tä­vissä oikea-aikai­sella avulla. Nuor­ten syrjäy­ty­mi­nen on yhteis­kun­tamme suurin epäkohta ja siksi nuor­ten yhteis­kun­ta­ta­kuun toteut­ta­mi­nen on suuri teko halli­tuk­selta.

Herra puhe­mies,

Hyvistä ainek­sista huoli­matta tehdyt toimen­pi­teet eivät vielä riitä, koska talou­del­li­nen tilanne on syksyn aikana edel­leen heiken­ty­nyt. Tosi­asiat tunnis­taen, halli­tus on jo ryhty­nyt laajalla rinta­malla valmis­te­le­maan uusia toimen­pi­teitä kevään kehys­rii­heen. Tilanne on niin muut­tu­nut, että halli­tus­oh­jelma on ikään kuin kirjoi­tet­tava uudel­leen.

Halli­tuk­sen on löydet­tävä saman­ai­kai­sesti keinot niin julki­sen talou­den kestä­vyy­den vahvis­ta­mi­seen kuin myös talous­kas­vun vauh­dit­ta­mi­seen. Kestä­vyys­va­jeen umpeen kuro­mi­nen ei onnistu pelkäs­tään vero­tusta kiris­tä­mällä ja menoja leik­kaa­malla.

Ennen kaik­kea Suomi tarvit­see aktii­vista kasvu­po­li­tiik­kaa: nopeasti toimi­via kasvun piris­tys­ruis­keita ja pidem­män aika­vä­lin kilpai­lu­ky­kyämme paran­ta­via raken­teel­li­sia uudis­tuk­sia. Meidän on huoleh­dit­tava teol­li­suu­desta ja sen kilpai­lu­ky­vystä, mutta aivan erityi­sesti suoma­lai­sesta PK -yritys­ten kentästä. Sieltä löytyy suurin poten­ti­aali kasvulle ja uusille työpai­koille. Meillä on paljon opit­ta­vaa keskei­siltä kilpai­li­ja­mail­tamme. Saksassa ja Ruot­sissa on tehty uudis­tuk­sia, joilla työl­li­syyttä on paran­nettu ja kilpai­lu­ky­kyä vahvis­tettu. En ole huoman­nut kenen­kään sano­van, että Ruotsi ei olisi enää hyvin­voin­tiyh­teis­kunta, vaikka siellä on tehty raken­teel­li­sia uudis­tuk­sia, joista Suomessa ei saa edes kunnolla keskus­tella.

Mitä enem­män onnis­tumme uudis­ta­maan vanhen­tu­neita raken­teita, sitä vähem­män meidän on tehtävä kasvulle ja hyvin­voin­nille haital­li­sia meno­leik­kauk­sia ja veron­ko­ro­tuk­sia. Leik­kauk­set hyvin­voin­tiin tarkoit­ta­vat suurem­pia ryhmä­ko­koja kouluun, vähem­män hoita­jia vanhus­pal­ve­lui­hin, pidem­piä jonoja terveys­kes­kuk­siin. Veron­ko­ro­tuk­set taas kohon­neita hintoja, vähem­män käteen jääviä tuloja ? eli pienem­pää yhteistä kakkua jaet­ta­vaksi. Kokoo­mus valit­see mieluum­min raken­teel­lis­ten uudis­tus­ten tien kuin pelk­kien leik­kaus­ten ja veron­ko­ro­tus­ten synkän polun.

Talous­po­li­tiikka on vain väline hyvin­voin­timme turvaa­mi­seksi. Vält­tä­mät­tö­mien päätös­ten siir­tä­mi­nen tule­vai­suu­teen tarkoit­taa hyvin­voin­timme jättä­mistä heit­teille. Jos annamme hyvin­voin­ti­mal­limme pohjan murtua, joudumme halli­tun sopeu­tuk­sen sijasta äkki­jar­ru­tuk­sen eteen.

Arvoisa puhe­mies,

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä edel­lyt­tää, että kevään kehys­rii­hessä halli­tus tekee isän­maan kannalta vält­tä­mät­tö­mät ratkai­sut.

Halli­tus voi tehdä paljon, mutta se ei kuiten­kaan pysty ihmei­siin yksin. Tarvit­semme päätök­siä laajalla rinta­malla ? yhtei­sesti sopien. Avai­met Suomen tule­vai­suu­den suun­taa määrit­te­le­viin ratkai­sui­hin kilpai­lu­ky­vyn vahvis­ta­mi­sesta ja työn tarjon­nan lisää­mi­sestä ovat pitkälti työmark­ki­na­jär­jes­tö­jen käsissä.

Suomi nousee tästä­kin krii­sistä yhteis­työllä. Ehdot­to­muuk­sien ja vastak­kai­na­set­te­lun sijasta tarvit­semme nyt ymmär­rystä, vastaan­tu­loa ja kykyä tinkiä saavu­te­tuista eduista. Asemiin ajami­sen aika on ohi ? nyt on aika sopi­mi­selle.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.4.2024

Kokoo­muk­sen EU-vaalioh­jelma 2024

Missä EU, siellä mahdol­li­suus. Vahva Euroo­pan unioni tarkoit­taa vahvem­paa itse­näistä Suomea Jäse­nyys EU:ssa vahvis­taa Suomen vakautta, turvaa ja hyvin­voin­tia. Kansa

4.1.2024

Sanni Grahn-Laaso­nen: Kela-korvauk­set nousi­vat vuoden alussa hoito­jo­no­jen purka­mi­seksi

Lääkä­ri­käyn­tien kela-korvauk­­set nousi­vat vuoden alusta alkaen. Orpon halli­tuk­sen tavoit­teena on lyhen­tää hoito­jo­noja, helpot­taa hyvin­voin­tia­luei­den taak­kaa ja ennen kaik­kea nopeut­taa hoitoon

10.10.2023

Ryhmä­pu­heen­joh­taja Mart­ti­nen: Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta voidaan raken­taa vain kestä­vän talou­den varaan

Halli­tus lähtee uudis­ta­maan Suomea vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen valta­kau­den jälkeen. Olemme saaneet perin­tönä mitta­vat alijää­mät, raskaan velka­las­tin ja teke­mät­tö­mät refor­mit.

Skip to content