Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / talous / Sivu 4

talous

26.3.2015

Stubb: Kokoo­mus kertoo tavoit­teensa avoi­mesti ennen vaaleja

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Alexan­der Stubb on julkais­sut laajan blogi­kir­joi­tuk­sen omilla sivuil­laan, missä hän avaa Kokoo­muk­sen linjauk­sia kohti tule­vaa vaali­kautta. Kokoo­mus on aiem­min

19.3.2015

Stubb VM:n luvuista: Huonoja uuti­sia, hyviä neuvoja

Olemme saaneet viime viik­koina talou­desta monia huonoja uuti­sia, mutta onneksi myös hyviä neuvoja. Aiem­min tässä kuussa Tilas­to­kes­kus tarkensi viime vuoden

1.10.2014

Päämi­nis­teri Stubb Parii­sissa: Euroop­paa ei ole tuomittu heik­koon kasvuun

“Kun etsimme poliit­ti­sia ratkai­suja kasvun luomi­seksi Euroop­paan, meidän täytyy ymmär­tää, kuinka nyky­ai­kai­nen talous toimii, mikä saa sen kasva­maan. Eurooppa on

28.8.2014

Budjet­ti­neu­vot­te­lut saatu päätök­seen ? katso poimin­tamme budje­tista

Päämi­nis­teri Alexan­der Stub­bin johtama halli­tus sai tors­taina päätök­seen neuvot­te­lut vuoden 2015 budje­tista. Budjetti katsoo tule­vai­suu­teen, se vahvis­taa julkista taloutta, kuroo

9.1.2014

Lasse Männistö: Kasvu­ra­hoi­tus kuntoon jouk­ko­vel­ka­kir­ja­mark­ki­noilla

Pitkään jatku­nut talou­del­li­sesti heikko aika näkyy yrityk­sissä muiden haas­tei­den ohella myös rahoi­tuk­sen saan­nin vaikeu­tena. Ne pk-yrityk­set, joilta löytyy sekä halua

7.1.2014

Jan Vapaa­vuori: Parhaille löytyy tilaa kovas­sa­kin kilpai­lussa

Olemme pitkin vuotta käyneet keskus­te­lua siitä, kuinka kovassa murrok­sessa Suomen elin­kei­noe­lä­män rakenne on ollut. Perin­tei­set talou­temme kivi­ja­lat, metsä­teol­li­suus ja ict-klus­teri

2.1.2014

Harri Jaskari: Vaih­toeh­toina yhteis­kun­nan suun­nan­muu­tos tai konkurs­si­aalto

Suomessa sano­taan usein polii­tik­ko­jen ja virka­mies­ten suusta, että rahaa kyllä riit­tää hyville yritys­hank­keille. Mistä me tiedämme, mikä hanke on hyvä?

8.5.2013

Millaista Euroop­paa haluamme?

Eurooppa-päivänä on hyvä kysyä, millaista Euroop­paa me haluamme? Millai­sen Euroo­pan puolesta olemme valmiita teke­mään työtä? Onko Suomen etu haja­nai­sempi kansal­lis­val­tioi­den

6.5.2013

Katai­nen: Kohti uusia kasvua­loja

?Noste­taan Suomi puhtai­den tekno­lo­gioi­den kärki­maaksi.? Viime aikoina olemme saaneet lukea ikäviä uuti­sia yt-menet­­te­­lyistä ja irti­sa­no­mi­sista. Monilla perin­tei­sillä teol­li­suu­den aloilla työpaik­koja

1.3.2013

Outi Mäkelä: Suoma­lai­nen teol­li­suus sai halli­tuk­selta ansait­se­mansa huomion

Vien­ti­teol­li­suus on talou­temme kivi­jalka. Puoli­­väli-istun­­non monet linjauk­set koros­ta­vat vien­ti­sek­to­rin kilpai­lu­ky­vyn merki­tystä. Suomi tarvit­see teol­li­sia työpaik­koja. Halli­tus antoi puoli­­väli-istun­­nos­­saan selkeitä toimek­sian­toja

Skip to content