Stubb VM:n luvuista: Huonoja uutisia, hyviä neuvoja – kokoomus.fi
MENU
Stubb VM:n luvuista: Huonoja uutisia, hyviä neuvoja

Stubb VM:n luvuista: Huonoja uutisia, hyviä neuvoja

Julkaistu: 19.03.2015 Uncategorized

Olemme saaneet viime viikkoina talou­desta monia huonoja uutisia, mutta onneksi myös hyviä neuvoja.

Aiemmin tässä kuussa Tilas­to­keskus tarkensi viime vuoden tietojaan kasvusta. Suomen talous veti viime vuonna vielä heikommin kuin ennakoitiin ja Suomi rikkoi EU:n 3 prosentin alijää­mä­sääntöä jo viime vuonna. Valtion ja kuntien yhteen­las­kettu alijäämä oli viime vuonna liki 10 miljardia euroa. Tänä vuonna rikotaan myös 60 prosentin velka­sääntö.

Ruotsin entisen valtio­va­rain­mi­nis­terin Anders Borgin ja Valtion talou­del­lisen tutki­mus­kes­kuksen ylijoh­tajan Juhana Vartiaisen viime viikolla julkis­tettu raportti totesi, että Suomessa työn kustan­nukset ovat eri arvioiden mukaan 10-25 prosenttia korkeam­malla kuin keskei­sissä kilpai­li­ja­mais­samme Ruotsissa ja Saksassa. Suomen kilpai­lukyky on heiken­tynyt, vienti ei vedä, eikä tilanteen korjaa­miseen ole nopeita keinoja.

Tänään julkis­tettu valtio­va­rain­mi­nis­teriön arvio toteaa, että kasvu ei ole lähdössä käyntiin, valtion velkaan­tu­minen jatkuu entistä nopeampana ja kestä­vyys­va­jeeksi arvioidaan jopa 5 prosenttia brutto­kan­san­tuot­teesta. Tämä tarkoittaa sitä, että Suomen talou­desta puuttuu 10 miljardin euron edestä tuloja ? joka vuosi ? jotta menot voitaisiin kattaa.

Valtio­va­rain­mi­nis­teriön virka­mies­pu­heen­vuoro on jokaisen puolueen otettava vakavasti. Olen äärim­mäisen huolissani Suomen julkisen talouden kestä­vyy­destä. Olemme ylivel­kaan­tu­misen tiellä. Kyse on siitä, kykenemmekö jatkos­sakin tarjoamaan kaikille koulu­tuksen, hoivan ja avun.

En ole aivan varma, onko tämä viesti tavoit­tanut vieläkään kaikkia puolueita. Edelleen tuntuu olevan sellaista näkökantaa, ettei meillä olisi kiire minnekään, vaan tässä pikku­hiljaa nykyisiä raken­teita vähän rukkaa­malla selviämme. Näin ei ole.

Nopeita toimia vaaditaan. Tarvitaan iso korjaus­liike. Velkaan­tu­misen taitta­minen edellyt­täisi jopa kuuden miljardin euron sopeu­tusta ensi vaali­kau­della. Tämä siis tällä vaali­kau­della jo tehdyn 5-6 mrd:n euron sopeu­tuksen lisäksi.

Pidem­mällä aikavä­lillä tarvitaan rohkeita raken­teel­lisia uudis­tuksia, jotka lisäävät työn tekemistä ja saavat aikaan talous­kasvua.

Rahami­nis­teriön raportti tuo ikävää viestiä. Tilanteen korjaa­mi­seksi poliit­ti­sesta ohjauk­sesta riippu­maton virka­mies­kunta yhtyy monessa asiassa siihen, mitä Kokoomus on esittänyt vaalioh­jel­missaan tehtä­väksi. Tämä luo uskoa siihen, että olemme ymmär­täneet tilanteen vaatimat toimet edes suurin piirtein oikein.

Rapor­tissa todetaan, että sopeu­tus­toimien tulee painottua selkeästi menoihin, koska työlli­syys­syistä kokonais­ve­ro­tusta ei voi kiristää. Tähän periaat­teeseen Kokoomus on sitou­tunut jo aiemmin. Välttä­mätön tasapai­notus on hoidettava ilman työlli­syyttä haittaavia veron­ki­ris­tyksiä.

Samoin raportti toteaa, että työnteon on oltava aina talou­del­li­sesti kannat­tavaa ja työn tarjonnan lisää­minen on välttä­mä­töntä. Samaan kiinnit­tivät huomiota Borg ja Vartiainen. Kokoomus on julkis­tanut Työlistan, jossa ehdotetaan juuri näihin tavoit­teisiin pyrkiviä toimia https://frantic.s3-eu-west-1.amazonaws.com/kokoomus/Työlista.pdf

Valtio­va­rain­mi­nis­teriön näkemyksen mukaan 10 miljardin euron kestä­vyysvaje voitaisiin kuroa umpeen siten, että kuusi miljardia euroa voitaisiin kattaa VM:n esittämin välit­tömin sopeu­tus­toimin ja neljä miljardia euroa pidem­mällä aikavä­lillä vaikut­tavin raken­ne­uu­dis­tuksin. Kokoomus on esittänyt lähes samaa omassa raken­ne­po­liit­ti­sessa ohjel­massaan https://frantic.s3-eu-west-1.amazonaws.com/kokoomus/kokoomuksen-eduskuntaryhman-rakennepaketti.pdf

Kokoomus haluaa turvata suoma­laisen hyvin­voin­tiyh­teis­kunnan. Meille hyvin­voin­tiyh­teis­kunnan ydin ? maailman paras perus­koulu, julkiset terveys­pal­velut, vanhusten hyvä hoiva ? ovat tärkeitä. Suomi on niin isojen haasteiden edessä, että näitä ei kyetä säilyt­tämään, ellei hyvin­voin­tiyh­teis­kuntaa uudisteta.

On oltava rehel­linen. Ilman säästöjä emme selviä. Mutta pidem­mällä aikavä­lillä työn laitta­minen etusi­jalle on ainoa keino pelastaa hyvin­voin­tiyh­teis­kunta.

Kokoomus on tällä hetkellä ainoa puolue, joka on esittänyt uskot­tavan ja asian­tuntija-arvioihin perus­tuvan suunni­telman siitä, miten julkisen talouden kestä­vyysvaje kyettäisiin kattamaan.

Toistai­seksi Kokoomus on myös ollut ainoa puolue, joka on valmis uudis­tamaan työelämää. Löysät puheet 200 000 uudesta työpai­kasta eivät riitä, vaan myös keinot on kerrottava rehel­li­sesti.

Työ jatkuu. Isänmaa on pelas­tettava.

 


Kokoomus.fi