Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Stubb VM:n luvuista: Huonoja uutisia, hyviä neuvoja

Stubb VM:n luvuista: Huonoja uuti­sia, hyviä neuvoja

Julkaistu:

Olemme saaneet viime viik­koina talou­desta monia huonoja uuti­sia, mutta onneksi myös hyviä neuvoja.

Aiem­min tässä kuussa Tilas­to­kes­kus tarkensi viime vuoden tieto­jaan kasvusta. Suomen talous veti viime vuonna vielä heikom­min kuin enna­koi­tiin ja Suomi rikkoi EU:n 3 prosen­tin alijää­mä­sään­töä jo viime vuonna. Valtion ja kuntien yhteen­las­kettu alijäämä oli viime vuonna liki 10 miljar­dia euroa. Tänä vuonna riko­taan myös 60 prosen­tin velka­sääntö.

Ruot­sin enti­sen valtio­va­rain­mi­nis­te­rin Anders Borgin ja Valtion talou­del­li­sen tutki­mus­kes­kuk­sen ylijoh­ta­jan Juhana Vartiai­sen viime viikolla julkis­tettu raportti totesi, että Suomessa työn kustan­nuk­set ovat eri arvioi­den mukaan 10-25 prosent­tia korkeam­malla kuin keskei­sissä kilpai­li­ja­mais­samme Ruot­sissa ja Saksassa. Suomen kilpai­lu­kyky on heiken­ty­nyt, vienti ei vedä, eikä tilan­teen korjaa­mi­seen ole nopeita keinoja.

Tänään julkis­tettu valtio­va­rain­mi­nis­te­riön arvio toteaa, että kasvu ei ole lähdössä käyn­tiin, valtion velkaan­tu­mi­nen jatkuu entistä nopeam­pana ja kestä­vyys­va­jeeksi arvioi­daan jopa 5 prosent­tia brut­to­kan­san­tuot­teesta. Tämä tarkoit­taa sitä, että Suomen talou­desta puut­tuu 10 miljar­din euron edestä tuloja ? joka vuosi ? jotta menot voitai­siin kattaa.

Valtio­va­rain­mi­nis­te­riön virka­mies­pu­heen­vuoro on jokai­sen puolu­een otet­tava vaka­vasti. Olen äärim­mäi­sen huolis­sani Suomen julki­sen talou­den kestä­vyy­destä. Olemme ylivel­kaan­tu­mi­sen tiellä. Kyse on siitä, kyke­nem­mekö jatkos­sa­kin tarjoa­maan kaikille koulu­tuk­sen, hoivan ja avun.

En ole aivan varma, onko tämä viesti tavoit­ta­nut vielä­kään kaik­kia puolueita. Edel­leen tuntuu olevan sellaista näkö­kan­taa, ettei meillä olisi kiire minne­kään, vaan tässä pikku­hil­jaa nykyi­siä raken­teita vähän rukkaa­malla selviämme. Näin ei ole.

Nopeita toimia vaadi­taan. Tarvi­taan iso korjaus­liike. Velkaan­tu­mi­sen tait­ta­mi­nen edel­lyt­täisi jopa kuuden miljar­din euron sopeu­tusta ensi vaali­kau­della. Tämä siis tällä vaali­kau­della jo tehdyn 5-6 mrd:n euron sopeu­tuk­sen lisäksi.

Pidem­mällä aika­vä­lillä tarvi­taan rohkeita raken­teel­li­sia uudis­tuk­sia, jotka lisää­vät työn teke­mistä ja saavat aikaan talous­kas­vua.

Raha­mi­nis­te­riön raportti tuo ikävää vies­tiä. Tilan­teen korjaa­mi­seksi poliit­ti­sesta ohjauk­sesta riip­pu­ma­ton virka­mies­kunta yhtyy monessa asiassa siihen, mitä Kokoo­mus on esit­tä­nyt vaalioh­jel­mis­saan tehtä­väksi. Tämä luo uskoa siihen, että olemme ymmär­tä­neet tilan­teen vaati­mat toimet edes suurin piir­tein oikein.

Rapor­tissa tode­taan, että sopeu­tus­toi­mien tulee painot­tua selkeästi menoi­hin, koska työl­li­syys­syistä koko­nais­ve­ro­tusta ei voi kiris­tää. Tähän peri­aat­tee­seen Kokoo­mus on sitou­tu­nut jo aiem­min. Vält­tä­mä­tön tasa­pai­no­tus on hoidet­tava ilman työl­li­syyttä hait­taa­via veron­ki­ris­tyk­siä.

Samoin raportti toteaa, että työn­teon on oltava aina talou­del­li­sesti kannat­ta­vaa ja työn tarjon­nan lisää­mi­nen on vält­tä­mä­töntä. Samaan kiin­nit­ti­vät huomiota Borg ja Vartiai­nen. Kokoo­mus on julkis­ta­nut Työlis­tan, jossa ehdo­te­taan juuri näihin tavoit­tei­siin pyrki­viä toimia https://frantic.s3-eu-west-1.amazonaws.com/kokoomus/Työlista.pdf

Valtio­va­rain­mi­nis­te­riön näke­myk­sen mukaan 10 miljar­din euron kestä­vyys­vaje voitai­siin kuroa umpeen siten, että kuusi miljar­dia euroa voitai­siin kattaa VM:n esit­tä­min välit­tö­min sopeu­tus­toi­min ja neljä miljar­dia euroa pidem­mällä aika­vä­lillä vaikut­ta­vin raken­ne­uu­dis­tuk­sin. Kokoo­mus on esit­tä­nyt lähes samaa omassa raken­ne­po­liit­ti­sessa ohjel­mas­saan https://frantic.s3-eu-west-1.amazonaws.com/kokoomus/kokoomuksen-eduskuntaryhman-rakennepaketti.pdf

Kokoo­mus haluaa turvata suoma­lai­sen hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan. Meille hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan ydin ? maail­man paras perus­koulu, julki­set terveys­pal­ve­lut, vanhus­ten hyvä hoiva ? ovat tärkeitä. Suomi on niin isojen haas­tei­den edessä, että näitä ei kyetä säilyt­tä­mään, ellei hyvin­voin­tiyh­teis­kun­taa uudis­teta.

On oltava rehel­li­nen. Ilman sääs­töjä emme selviä. Mutta pidem­mällä aika­vä­lillä työn lait­ta­mi­nen etusi­jalle on ainoa keino pelas­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kunta.

Kokoo­mus on tällä hetkellä ainoa puolue, joka on esit­tä­nyt uskot­ta­van ja asian­tun­tija-arvioi­hin perus­tu­van suun­ni­tel­man siitä, miten julki­sen talou­den kestä­vyys­vaje kyet­täi­siin katta­maan.

Tois­tai­seksi Kokoo­mus on myös ollut ainoa puolue, joka on valmis uudis­ta­maan työelä­mää. Löysät puheet 200 000 uudesta työpai­kasta eivät riitä, vaan myös keinot on kerrot­tava rehel­li­sesti.

Työ jatkuu. Isän­maa on pelas­tet­tava.

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content