Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Pääministeri Stubb Pariisissa: Eurooppaa ei ole tuomittu heikkoon kasvuun

Päämi­nis­teri Stubb Parii­sissa: Euroop­paa ei ole tuomittu heik­koon kasvuun

Julkaistu:

“Kun etsimme poliit­ti­sia ratkai­suja kasvun luomi­seksi Euroop­paan, meidän täytyy ymmär­tää, kuinka nyky­ai­kai­nen talous toimii, mikä saa sen kasva­maan. Eurooppa on ollut talou­del­li­nen menes­tys­ta­rina, mutta tehnyt matkan varrella myös virheitä.

Olles­saan vielä 90-luvulla tele­mark­ki­na­sek­to­rin edel­lä­kä­vijä, Eurooppa menetti tuon aseman Yhdys­val­loille. Euroo­pasta puut­tui­vat tuol­loin sekä sisä­mark­ki­nat että digi­taa­li­ta­lou­den yhtei­seu­roop­pa­lai­set stan­dar­dit.

Globa­li­saa­tio tarkoit­taa kovaa kilpai­lua, joka ei kunnioita valtioi­den tai maano­sien rajoja. Tullien ja vapaa­kauppa-aluei­den taakse piilou­tu­mi­nen ei ole tätä päivää - yritys­temme ja talou­temme pitää menes­tyä avoi­mesti.

Euroo­pan tule­vai­suu­den mahdol­li­suu­det ovat auto­ma­ti­soi­tu­mi­sen aiheut­ta­mat muutok­set työvoi­man kysyn­tään, ilmas­ton­muu­tok­seen vastaa­mi­nen sekä digi­tek­no­lo­gian kehit­ty­mi­nen. Nämä kehi­tys­suun­nat voivat vaikut­taa abstrak­teilta, mutta Suomen pape­ri­teol­li­suus on tästä konkreet­ti­nen esimerkki. Digi­me­dian vähen­täessä pape­rin kysyn­tää, ovat pape­ri­teh­taat vastan­neet muutok­seen ryhty­mällä valmis­ta­maan vanhoista raaka-aineista uusia tuot­teita, kuten biopolt­toai­neita.

Vain yrityk­set voivat saada aikaan talous­kas­vua. Julki­set toimi­jat voivat luoda mahdol­li­sim­man yrit­tä­jäys­tä­väl­li­sen ympä­ris­tön, mutta ne eivät voi tehdä yritys­ten työtä. Olemme Euroo­passa yksi­mie­li­siä siitä, että kasvu edel­lyt­tää inves­toin­teja. Olen­naista on, että inves­toitu raha on yksi­tyi­seltä sekto­rilta tule­vaa. Se edel­lyt­tää, että Eurooppa näyt­täy­tyy yksi­tyi­selle pääomalle jälleen luotet­ta­vana ja halut­ta­vana sijoi­tus­koh­teena.

Julki­sen sekto­rin inves­toin­tei­hin turvau­tu­mi­nen ei ole ratkaisu, eikä monilla Euroo­pan mailla olisi tähän mahdol­li­suut­ta­kaan. Päin­vas­toin meidän tulisi säilyt­tää talou­del­li­nen vakaus, jonka olemme kovalla hinnalla viime vuosien jälkeen lunas­ta­neet. Katson­kin, että EU:n kasvu- ja vakaus­so­pi­mus luo raamit sille, kuinka paljon jäsen­maat voivat jous­taa talous­po­li­tii­kois­saan.

Euroo­pan kasvua­genda muodos­tuu kansal­li­sista raken­ne­uu­dis­tuk­sista, EU:n sisä­mark­ki­noi­den loppuun viemi­sestä sekä Euroo­pan osal­li­suu­desta maail­man mark­ki­noille - esimerk­kinä EU:n ja USA:n väli­nen vapaa­kaup­pa­so­pi­mus. Tule­valla Euroo­pan komis­siolla on vahva kasvua­genda, joka ansait­see tukemme. Euroo­pan unioni olemme me - jos EU epäon­nis­tuu, se johtuu meistä. Jatku­van kasvusta ja kilpai­lu­ky­vystä puhu­mi­sen sijaan tarvi­taan tulok­sia.

Euroop­paa ei ole tuomittu heik­koon kasvuun. Talou­den kilpai­lue­del­ly­tyk­siä paran­ta­malla sekä raken­ne­muu­tos­ten avulla pystymme hake­maan kään­nettä parem­paan.”

 

Päämi­nis­teri Alexan­der Stubb puhui 1. loka­kuuta Parii­sissa työnan­ta­ja­jär­jestö MEDE­Fin järjes­tä­mässä kutsu­vie­ras­ti­lai­suu­dessa talous­kas­vun luomi­sesta Euroop­paan.

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content