Outi Mäkelä: Suoma­lainen teollisuus sai halli­tuk­selta ansait­se­mansa huomion – kokoomus.fi
MENU
Outi Mäkelä: Suoma­lainen teollisuus sai halli­tuk­selta ansait­se­mansa huomion

Outi Mäkelä: Suoma­lainen teollisuus sai halli­tuk­selta ansait­se­mansa huomion

Julkaistu: 01.03.2013 Julkaisut

Vienti­teol­lisuus on talou­temme kivijalka. Puoliväli-istunnon monet linjaukset koros­tavat vienti­sek­torin kilpai­lu­kyvyn merki­tystä. Suomi tarvitsee teollisia työpaikkoja. Hallitus antoi puoliväli-istun­nossaan selkeitä toimek­siantoja talous­kasvua vahvis­ta­viksi toimiksi.

?Hallitus kertoi välttä­vänsä kaikissa päätök­sissään teolli­suu­delle aiheu­tuvia lisäkus­tan­nuksia tai sääntelyä. Tämä on erittäin perus­teltua ja halli­tuk­selta merkittävä linjanveto. Verouu­distus on tärkeä, mutta myös rikki­di­rek­tii­vistä aiheu­tuvien kustan­nusten kompen­saatio on merkittävä kirjaus kilpai­lu­kyvyn ja työpaik­kojen kannalta?, Mäkelä painottaa.

Halli­tuksen selkeänä tavoit­teena on lisätä yksityisen sektorin työpaikkoja. Tämä on olennaista, sillä vain suoma­lainen työ turvaa suoma­laisen hyvin­voinnin.

?Kirjaus verouu­dis­tuk­sesta on selkeä signaali siitä, että kehys­rii­hessä tullaan edistämään suoma­laisten yritysten kilpai­lu­kykyä ja sitä kautta suoma­laisia työpaikkoja. 90-luvun laman aikaan sovittiin merkit­tä­vistä uudis­tuk­sista Suomen yritys­ve­ro­jär­jes­telmään. Nyt on vastaava tarve ja tahto tehdä työlli­syyttä ja kasvua tukevia uudis­tuksia?, Mäkelä arvioi.

?Yritysten rahoi­tuksen toimi­vuuden merki­tystä ei voi liikaa korostaa. Hallitus sitoutui valmis­te­lemaan esityksiä, joilla yritysten rahoi­tus­mah­dol­li­suuksia kehitetään. Varsinkin siemen- ja kasvu­vaiheen yritysten tarpeita huomioidaan erityisten rahas­tojen kautta?, Mäkelä jatkaa.


Kokoomus.fi