Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Outi Mäkelä: Suoma­lai­nen teol­li­suus sai halli­tuk­selta ansait­se­mansa huomion

Outi Mäkelä: Suoma­lai­nen teol­li­suus sai halli­tuk­selta ansait­se­mansa huomion

Julkaistu:

Vien­ti­teol­li­suus on talou­temme kivi­jalka. Puoli­väli-istun­non monet linjauk­set koros­ta­vat vien­ti­sek­to­rin kilpai­lu­ky­vyn merki­tystä. Suomi tarvit­see teol­li­sia työpaik­koja. Halli­tus antoi puoli­väli-istun­nos­saan selkeitä toimek­sian­toja talous­kas­vua vahvis­ta­viksi toimiksi.

?Halli­tus kertoi vält­tä­vänsä kaikissa päätök­sis­sään teol­li­suu­delle aiheu­tu­via lisä­kus­tan­nuk­sia tai sään­te­lyä. Tämä on erit­täin perus­tel­tua ja halli­tuk­selta merkit­tävä linjan­veto. Vero­uu­dis­tus on tärkeä, mutta myös rikki­di­rek­tii­vistä aiheu­tu­vien kustan­nus­ten kompen­saa­tio on merkit­tävä kirjaus kilpai­lu­ky­vyn ja työpaik­ko­jen kannalta?, Mäkelä painot­taa.

Halli­tuk­sen selkeänä tavoit­teena on lisätä yksi­tyi­sen sekto­rin työpaik­koja. Tämä on olen­naista, sillä vain suoma­lai­nen työ turvaa suoma­lai­sen hyvin­voin­nin.

?Kirjaus vero­uu­dis­tuk­sesta on selkeä signaali siitä, että kehys­rii­hessä tullaan edis­tä­mään suoma­lais­ten yritys­ten kilpai­lu­ky­kyä ja sitä kautta suoma­lai­sia työpaik­koja. 90-luvun laman aikaan sovit­tiin merkit­tä­vistä uudis­tuk­sista Suomen yritys­ve­ro­jär­jes­tel­mään. Nyt on vastaava tarve ja tahto tehdä työl­li­syyttä ja kasvua tuke­via uudis­tuk­sia?, Mäkelä arvioi.

?Yritys­ten rahoi­tuk­sen toimi­vuu­den merki­tystä ei voi liikaa koros­taa. Halli­tus sitou­tui valmis­te­le­maan esityk­siä, joilla yritys­ten rahoi­tus­mah­dol­li­suuk­sia kehi­te­tään. Varsin­kin siemen- ja kasvu­vai­heen yritys­ten tarpeita huomioi­daan erityis­ten rahas­to­jen kautta?, Mäkelä jatkaa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

30.5.2024

Maria Rauta­nen: ”Ener­giao­ma­va­rai­suus on huol­to­var­muus­asia”

Ener­gia­po­li­tiikka on tärkeä osa Suomen ja koko EU:n turval­li­suutta. Ilman huol­to­var­maa ener­giaa olemme todella haavoit­tu­vai­sia ihmi­sen tai luon­non aiheut­ta­man kata­stro­fin

Skip to content