Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Outi Mäkelä: Suoma­lai­nen teol­li­suus sai halli­tuk­selta ansait­se­mansa huomion

Outi Mäkelä: Suoma­lai­nen teol­li­suus sai halli­tuk­selta ansait­se­mansa huomion

Julkaistu:

Vien­ti­teol­li­suus on talou­temme kivi­jalka. Puoli­väli-istun­non monet linjauk­set koros­ta­vat vien­ti­sek­to­rin kilpai­lu­ky­vyn merki­tystä. Suomi tarvit­see teol­li­sia työpaik­koja. Halli­tus antoi puoli­väli-istun­nos­saan selkeitä toimek­sian­toja talous­kas­vua vahvis­ta­viksi toimiksi.

?Halli­tus kertoi vält­tä­vänsä kaikissa päätök­sis­sään teol­li­suu­delle aiheu­tu­via lisä­kus­tan­nuk­sia tai sään­te­lyä. Tämä on erit­täin perus­tel­tua ja halli­tuk­selta merkit­tävä linjan­veto. Vero­uu­dis­tus on tärkeä, mutta myös rikki­di­rek­tii­vistä aiheu­tu­vien kustan­nus­ten kompen­saa­tio on merkit­tävä kirjaus kilpai­lu­ky­vyn ja työpaik­ko­jen kannalta?, Mäkelä painot­taa.

Halli­tuk­sen selkeänä tavoit­teena on lisätä yksi­tyi­sen sekto­rin työpaik­koja. Tämä on olen­naista, sillä vain suoma­lai­nen työ turvaa suoma­lai­sen hyvin­voin­nin.

?Kirjaus vero­uu­dis­tuk­sesta on selkeä signaali siitä, että kehys­rii­hessä tullaan edis­tä­mään suoma­lais­ten yritys­ten kilpai­lu­ky­kyä ja sitä kautta suoma­lai­sia työpaik­koja. 90-luvun laman aikaan sovit­tiin merkit­tä­vistä uudis­tuk­sista Suomen yritys­ve­ro­jär­jes­tel­mään. Nyt on vastaava tarve ja tahto tehdä työl­li­syyttä ja kasvua tuke­via uudis­tuk­sia?, Mäkelä arvioi.

?Yritys­ten rahoi­tuk­sen toimi­vuu­den merki­tystä ei voi liikaa koros­taa. Halli­tus sitou­tui valmis­te­le­maan esityk­siä, joilla yritys­ten rahoi­tus­mah­dol­li­suuk­sia kehi­te­tään. Varsin­kin siemen- ja kasvu­vai­heen yritys­ten tarpeita huomioi­daan erityis­ten rahas­to­jen kautta?, Mäkelä jatkaa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

4.1.2024

Sanni Grahn-Laaso­nen: Kela-korvauk­set nousi­vat vuoden alussa hoito­jo­no­jen purka­mi­seksi

Lääkä­ri­käyn­tien kela-korvauk­­set nousi­vat vuoden alusta alkaen. Orpon halli­tuk­sen tavoit­teena on lyhen­tää hoito­jo­noja, helpot­taa hyvin­voin­tia­luei­den taak­kaa ja ennen kaik­kea nopeut­taa hoitoon

10.10.2023

Ryhmä­pu­heen­joh­taja Mart­ti­nen: Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta voidaan raken­taa vain kestä­vän talou­den varaan

Halli­tus lähtee uudis­ta­maan Suomea vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen valta­kau­den jälkeen. Olemme saaneet perin­tönä mitta­vat alijää­mät, raskaan velka­las­tin ja teke­mät­tö­mät refor­mit.

6.10.2023

Paula Risikko ja Jarno Limnell: Nuor­ten pahoin­vointi horjut­taa yhteis­kun­tamme turval­li­suutta      

Nuori­so­vä­ki­val­lan lisään­ty­mi­sestä ympäri Suomea on uuti­soitu jo pitkään, samoin nuor­ten keskuu­dessa ilme­ne­vän, toisiin nuoriin kohdis­tu­van kiusaa­mi­sen ja väki­val­lan lisään­ty­mi­sestä. Nämä

Skip to content