Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / suomiuudistus

suomiuudistus

27.10.2012

Katai­nen: Suomi tarvit­see elin­voimai­semmat kunnat

Sunnun­taina käydään histo­rial­li­sen tärkeät kunnal­lis­vaa­lit. Valit­ta­vat kunnan­val­tuus­tot joutu­vat etsi­mään ratkai­suja siihen, miten perus­pal­ve­lut turva­taan. Kyse on siitä, miten Turussa, Kajaa­nissa

27.10.2012

Mäkelä: Kyllä panos­tuk­sille koulun­käynti­avustajiin

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Outi Mäkelä haluaa lisätä koulun­käyn­tia­vus­ta­jien määrää perus­kou­luissa. - Suoma­lai­nen perus­koulu on oppi­mis­tu­los­ten valossa erin­omai­nen, mutta olen huolis­sani

27.10.2012

Orpo: Kyllä yrit­tä­jä­myön­tei­sille kunnille!

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Petteri Orpo toivoo, että kunnat ottai­si­vat yrityk­set ja yrit­tä­jät aiem­paa parem­min huomioon kaikessa toimin­nas­saan. Orpon mukaan hyvin­kin

26.10.2012

Toivakka: Kyllä parem­mille terveys­kes­kuk­sille!

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka koros­taa, että laaduk­kai­den lääkä­ri­pal­ve­lui­den saata­vuus on keskei­siä kysy­myk­siä suoma­lai­sessa tervey­den­hoi­dossa. SDP on esit­tä­nyt ratkai­suksi lääkä­ri­pu­laan

24.10.2012

Vapaa­vuori: Kokoo­mus uskal­taa uudis­taa

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Jan Vapaa­vuori perää uskal­lusta toteut­taa sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den uudis­tus. Vapaa­vuori piti Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den turvaa­mista

21.10.2012

Risikko: Lähi­pal­ve­lu­kylki edellä

?Nyt keskus­tel­laan muun muassa siitä, edetäänkö sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon raken­ne­uu­dis­tuk­sessa kunta- vai palve­lu­kylki edellä. Mieles­täni tärkeää on mennä ennen kaik­kea

21.10.2012

Lenita Toivakka: Kyllä avoi­melle keskus­te­lulle sekä palvelu­tuottajien kumppa­nuudelle!

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toiva­kan mukaan on harmil­lista, mikäli sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luja koske­via valta­kun­nal­li­sia linjauk­sia ei saada julkis­tet­tua ennen vaaleja.

20.10.2012

Risikko: Kyllä avoi­melle kansalais­keskustelulle toimi­vista terveys­palveluista

Sosi­aali- ja terveys­mi­nis­teri Paula Risikko perään­kuu­lutti avointa keskus­te­lua tervey­den­huol­lon järjes­tä­mi­sestä kier­täes­sään Pohjois-Karja­­lassa tänään lauan­taina: ?Mieles­täni on sanot­tava kyllä avoi­melle keskus­te­lulle

20.10.2012

Outi Mäkelä: Kyllä, terveys­palveluita kotiin!

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Outi Mäkelä on tyyty­väi­nen keski­viik­kona 17.10. julkis­tet­tuun ehdo­tuk­seen julki­sen hallin­non ICT-stra­­te­­giasta. Mäke­län mukaan kehi­tet­tä­vää kuiten­kin riit­tää: hallin­non

8.10.2012

Virk­ku­nen: Lukio­uu­dis­tus rohkeasti vauh­tiin!

Hallinto- ja kunta­mi­nis­teri Henna Virk­ku­nen koros­taa lukioi­den merki­tystä Suomen korkean osaa­mi­sen perus­pi­la­rina ja maamme kilpai­lu­ky­vyn takaa­jana. Virk­kusen mukaan lukioi­den kehit­tä­mis­työ,

Skip to content