Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Risikko: Kyllä avoi­melle kansalais­keskustelulle toimi­vista terveys­palveluista

Risikko: Kyllä avoi­melle kansalais­keskustelulle toimi­vista terveys­palveluista

Julkaistu:

Sosi­aali- ja terveys­mi­nis­teri Paula Risikko perään­kuu­lutti avointa keskus­te­lua tervey­den­huol­lon järjes­tä­mi­sestä kier­täes­sään Pohjois-Karja­lassa tänään lauan­taina: ?Mieles­täni on sanot­tava kyllä avoi­melle keskus­te­lulle suoma­lai­sille tärkeästä tervey­den­huol­lon tule­vai­suu­desta. Vaalei­hin ei saa mennä huppu silmillä, sillä äänes­tä­jille kuuluu kulut­ta­jan­suoja.?

Risi­kon mukaan on päin­vas­toin kyet­tävä käsit­te­le­mään rohkeasti myös vaikeita ja keske­ne­räi­siä asioita, sillä kunta­vaa­lit ovat paikka vaikut­taa kansa­lais­ten palve­lui­hin. Kansa­lai­silla ja tule­villa päät­tä­jillä on perus­oi­keus tietää konkreet­ti­sem­min terveys­pal­ve­lui­den järjes­tä­mi­sestä, jotta heillä on mahdol­li­suus muodos­taa asiasta mieli­pi­teensä ja ottaa aihee­seen kantaa.

Risikko jatkaa, ettei kaik­kien yksi­tyis­koh­tien tarvitse olla valmiita keskus­te­lua varten, mutta on oltava riit­tävä pohja, johon ottaa kantaa. Vaaleissa on mahdol­li­suus saada suoma­lai­silta eväs­tystä suun­ni­tel­mille, sillä ihmi­set halua­vat vaikut­taa.

Käyt­tä­käämme tätä mahdol­li­suutta hyväk­semme: kyllä avoi­melle kansa­lais­kes­kus­te­lulle, demo­kra­tialle ja toimi­ville lähi­pal­ve­luille.

Lisä­tie­toja: Paula Risikko, p. 050-5113107

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content