Risikko: Kyllä avoimelle kansalais­keskustelulle toimi­vista terveys­palveluista – kokoomus.fi
MENU
Risikko: Kyllä avoimelle kansalais­keskustelulle toimi­vista terveys­palveluista

Risikko: Kyllä avoimelle kansalais­keskustelulle toimi­vista terveys­palveluista

Julkaistu: 20.10.2012 Uncategorized

Sosiaali- ja terveys­mi­nisteri Paula Risikko perään­kuu­lutti avointa keskus­telua tervey­den­huollon järjes­tä­mi­sestä kiertäessään Pohjois-Karja­lassa tänään lauan­taina: ?Mielestäni on sanottava kyllä avoimelle keskus­te­lulle suoma­lai­sille tärkeästä tervey­den­huollon tulevai­suu­desta. Vaaleihin ei saa mennä huppu silmillä, sillä äänes­tä­jille kuuluu kulut­ta­jan­suoja.?

Risikon mukaan on päinvastoin kyettävä käsit­te­lemään rohkeasti myös vaikeita ja keske­ne­räisiä asioita, sillä kunta­vaalit ovat paikka vaikuttaa kansa­laisten palve­luihin. Kansa­lai­silla ja tulevilla päättä­jillä on perus­oikeus tietää konkreet­ti­semmin terveys­pal­ve­luiden järjes­tä­mi­sestä, jotta heillä on mahdol­lisuus muodostaa asiasta mieli­pi­teensä ja ottaa aiheeseen kantaa.

Risikko jatkaa, ettei kaikkien yksityis­kohtien tarvitse olla valmiita keskus­telua varten, mutta on oltava riittävä pohja, johon ottaa kantaa. Vaaleissa on mahdol­lisuus saada suoma­lai­silta evästystä suunni­tel­mille, sillä ihmiset haluavat vaikuttaa.

Käyttä­käämme tätä mahdol­li­suutta hyväk­semme: kyllä avoimelle kansa­lais­kes­kus­te­lulle, demokra­tialle ja toimi­ville lähipal­ve­luille.

Lisätietoja: Paula Risikko, p. 050-5113107


Kokoomus.fi