Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Risikko: Kyllä avoi­melle kansalais­keskustelulle toimi­vista terveys­palveluista

Risikko: Kyllä avoi­melle kansalais­keskustelulle toimi­vista terveys­palveluista

Julkaistu:

Sosi­aali- ja terveys­mi­nis­teri Paula Risikko perään­kuu­lutti avointa keskus­te­lua tervey­den­huol­lon järjes­tä­mi­sestä kier­täes­sään Pohjois-Karja­lassa tänään lauan­taina: ?Mieles­täni on sanot­tava kyllä avoi­melle keskus­te­lulle suoma­lai­sille tärkeästä tervey­den­huol­lon tule­vai­suu­desta. Vaalei­hin ei saa mennä huppu silmillä, sillä äänes­tä­jille kuuluu kulut­ta­jan­suoja.?

Risi­kon mukaan on päin­vas­toin kyet­tävä käsit­te­le­mään rohkeasti myös vaikeita ja keske­ne­räi­siä asioita, sillä kunta­vaa­lit ovat paikka vaikut­taa kansa­lais­ten palve­lui­hin. Kansa­lai­silla ja tule­villa päät­tä­jillä on perus­oi­keus tietää konkreet­ti­sem­min terveys­pal­ve­lui­den järjes­tä­mi­sestä, jotta heillä on mahdol­li­suus muodos­taa asiasta mieli­pi­teensä ja ottaa aihee­seen kantaa.

Risikko jatkaa, ettei kaik­kien yksi­tyis­koh­tien tarvitse olla valmiita keskus­te­lua varten, mutta on oltava riit­tävä pohja, johon ottaa kantaa. Vaaleissa on mahdol­li­suus saada suoma­lai­silta eväs­tystä suun­ni­tel­mille, sillä ihmi­set halua­vat vaikut­taa.

Käyt­tä­käämme tätä mahdol­li­suutta hyväk­semme: kyllä avoi­melle kansa­lais­kes­kus­te­lulle, demo­kra­tialle ja toimi­ville lähi­pal­ve­luille.

Lisä­tie­toja: Paula Risikko, p. 050-5113107

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content