• FI
 • SV
 • MENU
  Risikko: Kyllä avoi­melle kansalais­keskustelulle toimi­vista terveys­palveluista

  Risikko: Kyllä avoi­melle kansalais­keskustelulle toimi­vista terveys­palveluista

  Julkaistu: 20.10.2012 Uncategorized

  Sosi­aali- ja terveys­mi­nis­teri Paula Risikko perään­kuu­lutti avointa keskus­te­lua tervey­den­huol­lon järjes­tä­mi­sestä kier­täes­sään Pohjois-Karja­lassa tänään lauan­taina: ?Mieles­täni on sanot­tava kyllä avoi­melle keskus­te­lulle suoma­lai­sille tärkeästä tervey­den­huol­lon tule­vai­suu­desta. Vaalei­hin ei saa mennä huppu silmillä, sillä äänes­tä­jille kuuluu kulut­ta­jan­suoja.?

  Risi­kon mukaan on päin­vas­toin kyet­tävä käsit­te­le­mään rohkeasti myös vaikeita ja keske­ne­räi­siä asioita, sillä kunta­vaa­lit ovat paikka vaikut­taa kansa­lais­ten palve­lui­hin. Kansa­lai­silla ja tule­villa päät­tä­jillä on perus­oi­keus tietää konkreet­ti­sem­min terveys­pal­ve­lui­den järjes­tä­mi­sestä, jotta heillä on mahdol­li­suus muodos­taa asiasta mieli­pi­teensä ja ottaa aihee­seen kantaa.

  Risikko jatkaa, ettei kaik­kien yksi­tyis­koh­tien tarvitse olla valmiita keskus­te­lua varten, mutta on oltava riit­tävä pohja, johon ottaa kantaa. Vaaleissa on mahdol­li­suus saada suoma­lai­silta eväs­tystä suun­ni­tel­mille, sillä ihmi­set halua­vat vaikut­taa.

  Käyt­tä­käämme tätä mahdol­li­suutta hyväk­semme: kyllä avoi­melle kansa­lais­kes­kus­te­lulle, demo­kra­tialle ja toimi­ville lähi­pal­ve­luille.

  Lisä­tie­toja: Paula Risikko, p. 050-5113107