Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Risikko: Kyllä avoi­melle kansalais­keskustelulle toimi­vista terveys­palveluista

Risikko: Kyllä avoi­melle kansalais­keskustelulle toimi­vista terveys­palveluista

Julkaistu:

Sosi­aali- ja terveys­mi­nis­teri Paula Risikko perään­kuu­lutti avointa keskus­te­lua tervey­den­huol­lon järjes­tä­mi­sestä kier­täes­sään Pohjois-Karja­lassa tänään lauan­taina: ?Mieles­täni on sanot­tava kyllä avoi­melle keskus­te­lulle suoma­lai­sille tärkeästä tervey­den­huol­lon tule­vai­suu­desta. Vaalei­hin ei saa mennä huppu silmillä, sillä äänes­tä­jille kuuluu kulut­ta­jan­suoja.?

Risi­kon mukaan on päin­vas­toin kyet­tävä käsit­te­le­mään rohkeasti myös vaikeita ja keske­ne­räi­siä asioita, sillä kunta­vaa­lit ovat paikka vaikut­taa kansa­lais­ten palve­lui­hin. Kansa­lai­silla ja tule­villa päät­tä­jillä on perus­oi­keus tietää konkreet­ti­sem­min terveys­pal­ve­lui­den järjes­tä­mi­sestä, jotta heillä on mahdol­li­suus muodos­taa asiasta mieli­pi­teensä ja ottaa aihee­seen kantaa.

Risikko jatkaa, ettei kaik­kien yksi­tyis­koh­tien tarvitse olla valmiita keskus­te­lua varten, mutta on oltava riit­tävä pohja, johon ottaa kantaa. Vaaleissa on mahdol­li­suus saada suoma­lai­silta eväs­tystä suun­ni­tel­mille, sillä ihmi­set halua­vat vaikut­taa.

Käyt­tä­käämme tätä mahdol­li­suutta hyväk­semme: kyllä avoi­melle kansa­lais­kes­kus­te­lulle, demo­kra­tialle ja toimi­ville lähi­pal­ve­luille.

Lisä­tie­toja: Paula Risikko, p. 050-5113107

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content