Vapaa­vuori: Kokoomus uskaltaa uudistaa – kokoomus.fi
MENU
Vapaa­vuori: Kokoomus uskaltaa uudistaa

Vapaa­vuori: Kokoomus uskaltaa uudistaa

Julkaistu: 24.10.2012 Uncategorized

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän puheen­johtaja Jan Vapaa­vuori perää uskal­lusta toteuttaa sosiaali- ja terveys­pal­ve­luiden uudistus. Vapaa­vuori piti Kokoo­muksen ryhmä­puheen sosiaali- ja terveys­pal­ve­luiden turvaa­mista koske­vassa väliky­sy­mys­kes­kus­te­lussa.

- Nyt tämä on vain osattava ja uskal­lettava tehdä. Me kokoo­muk­sessa uskal­lamme uudistaa ja uusiutua. Me emme pelkää tehdä tarvit­tavia päätöksiä. Me emme halua luoda keino­te­koisia vastak­kai­na­set­teluja, emme viivy­tellä, emmekä takti­koida. Me uskomme demokra­tiaan ja avoimuuteen. Ja siihen, että äänes­tä­jillä on oikeus tietää, mitä täällä oikein puuhataan, Vapaa­vuori sanoi puheessaan.

Vapaa­vuoren mukaan Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä on harmissaan siitä, ettei sote-uudistus ole valmiim­massa tilassa ja että sen vaikeudet jumit­tavat myös raken­ne­la­ki­luon­noksen käsit­telyä.
- Linjaukset ovat edelleen valitettava yleisellä tasolla ja edellyt­tävät vielä selkeää konkre­ti­sointia. Ei maan kehit­tä­minen kuitenkaan näihinkään vaaleihin onneksi lopu, Vapaa­vuori sanoi.

Alla puhe kokonai­suu­dessaan.

-------

Arvoisa puhemies,

Kun oppositio yleensä syyttää halli­tusta “väärän­lai­sesta” politii­kasta, nyt keskus­taop­po­sitio syyttää halli­tusta siitä, ettei se ole riittävän nopeasti korjannut edeltä­jiensä jättämiä ?vääriä raken­teita?. Kovin kaukana ei ole ajatus siitä, että keskusta olisi tässä esittä­mässä epäluot­ta­mus­lausetta omalle varsin pitkälle valta­kau­delleen.

Päämi­nisteri Kataisen hallitus käynnisti maan historian suurimman kunta- ja palve­lu­ra­ken­ne­uu­dis­tuksen. Osana sitä uudis­tetaan myös sosiaali- ja tervey­den­huollon järjes­tä­mis­mallit.

Siinä mielessä Keskusta on oikeassa, että uudistus olisi pitänyt tehdä jo aikaa sitten - jo aikaa sitten. Sitäkin tärkeämpää on, että se tehdään nyt. Poikkeuk­sel­lisen laaja-alaisen halli­tuksen poikkeuk­sel­linen yhtei­sym­märrys asiasta ja sen tärkey­destä antaa tälle hyvän pohjan.

Itse asiassa Suomessa on laaja kansal­linen yhtei­sym­märrys siitä, että nykyinen sosiaali- ja tervey­den­huollon järjes­tä­mis­malli ei enää toimi. Eriar­voisuus maassa lisääntyy ja osa hyvin­voin­ti­mal­limme perus­tuk­sista vaarantuu, jos taker­rumme niihin raken­teisiin, joita armas keskus­taop­po­si­tiokin jo pitää menneen maailman raken­teina.

Siitäkin ollaan samaa mieltä, että perus­ter­vey­den­huolto ja sosiaa­li­toimi pitää saada kytkettyä paremmin toisiinsa, perus­ter­vey­den­huolto ja erikois­sai­raan­hoito integroitua ja hoito­ketjut kuntoon. Ja kaiken lisäksi maassa vallitsee laaja kansal­linen yhtei­sym­märrys siitä, että kaikki tämä edellyttää laajempia väestö­pohjia ja leveämpiä harteita koko ruljanssin pyörit­tä­miseen.

Nyt tämä on vain osattava ja uskal­lettava tehdä. Me kokoo­muk­sessa uskal­lamme uudistaa ja uusiutua. Me emme pelkää tehdä tarvit­tavia päätöksiä. Me emme halua luoda keino­te­koisia vastak­kai­na­set­teluja, emme viivy­tellä, emmekä takti­koida. Me uskomme demokra­tiaan ja avoimuuteen. Ja siihen, että äänes­tä­jillä on oikeus tietää, mitä täällä oikein puuhataan.

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä on aidosti harmissaan siitä, ettei soteuu­distus ole valmiim­massa tilassa. Linjaukset ovat edelleen valitet­tavan yleisellä tasolla ja edellyt­tävät vielä selkeää konkre­ti­sointia. Kovin harmil­lista on sekin, että soteuu­dis­tuksen vaikeudet jumit­tavat myös käytän­nössä jo kesästä valmiina olleen raken­ne­la­ki­luon­noksen. Ei maan kehit­tä­minen kuitenkaan näihinkään vaaleihin onneksi lopu.

Uudis­tusta verhonneen pöhinän takaa on helppo erottaa kaksi selkeää päävaih­toehtoa. Toinen näistä on keskustan sotehim­me­leistä monitoi­mi­kun­tayh­tymien kautta maakun­ta­mal­liksi kehit­tynyt konsepti sekä kokoo­muksen vahvan kotikunnan malli.

Myönnämme kernaasti, että keskustan malli on sinänsä looginen. Pidämme sitä kuitenkin omaa malliamme huonompana mm. seuraa­vista syistä:
- keskustan malli on kamalan keskittävä - käytän­nössä mm. sosiaali- ja tervey­den­huolto siirretään siinä 18 megajät­ti­kun­nalle, joita maakun­niksi tosin kutsutaan
- tästä seuraa, että malli vaarantaa sosiaali- ja tervey­den­huollon lähipal­velut ja etään­nyttää päätök­senteon aivan eri tavalla kuin mikään muu esillä ollut malli
- keskustan malli luo uuden hallin­non­tason uusine byrokra­tioineen, uusine virkoineen, uusine vaaleineen ja varmaankin vielä uusien veroi­neenkin
- malli kaven­taisi kunnal­lista itsehal­lintoa pakko­siir­täessään yli puolet kuntien lakisää­tei­sistä tehtä­vistä niiltä pois

Kokoo­muksen vahvan kotikunnan mallissa ei ole näitä heikkouksia. Siinä valta ja vastuu ovat samoissa käsissä, itsehal­linto voimissaan, demokratia toimivaa, järjes­telmä läpinäkyvä ja hallinnon tasot rajal­lisia.

On selvää, ettei soten asian­mu­kaisen järjes­tä­misen kannalta riittävän vahvoihin kuntiin päästä kaikkialla maassa, ja että tarvit­semme poikkeus­luon­toi­sesti erikseen räätä­löityjä sotea­lueita. On kuitenkin aivan eri asia hyväksyä muutama poikkeus pääsään­nöstä kun rakentaa koko järjes­telmä kokonaan uuden kolmannen hallin­to­portaan varaan.

Halli­tuksen soteuu­dis­tuksen valmistelu ei kaikilta osin ole sujunut kuin Ström­sössä. Kyllä sieltä kuitenkin vielä hyvä malli tulee ja ainakin siitä tulee paljon parempi kuin nykyjär­jes­tel­mästä, jonka heikkouk­sista olemme rakkaan opposition kanssa samaa mieltä.


Kokoomus.fi