• FI
 • SV
 • MENU
  Vapaa­vuori: Kokoo­mus uskal­taa uudis­taa
  Twiittaa

  Vapaa­vuori: Kokoo­mus uskal­taa uudis­taa

  Julkaistu: 24.10.2012 Uncategorized

  Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Jan Vapaa­vuori perää uskal­lusta toteut­taa sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den uudis­tus. Vapaa­vuori piti Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den turvaa­mista koske­vassa väli­ky­sy­mys­kes­kus­te­lussa.

  - Nyt tämä on vain osat­tava ja uskal­let­tava tehdä. Me kokoo­muk­sessa uskal­lamme uudis­taa ja uusiu­tua. Me emme pelkää tehdä tarvit­ta­via päätök­siä. Me emme halua luoda keino­te­koi­sia vastak­kai­na­set­te­luja, emme viivy­tellä, emmekä takti­koida. Me uskomme demo­kra­ti­aan ja avoi­muu­teen. Ja siihen, että äänes­tä­jillä on oikeus tietää, mitä täällä oikein puuha­taan, Vapaa­vuori sanoi puhees­saan.

  Vapaa­vuo­ren mukaan Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on harmis­saan siitä, ettei sote-uudis­tus ole valmiim­massa tilassa ja että sen vaikeu­det jumit­ta­vat myös raken­ne­la­ki­luon­nok­sen käsit­te­lyä.
  - Linjauk­set ovat edel­leen vali­tet­tava ylei­sellä tasolla ja edel­lyt­tä­vät vielä selkeää konkre­ti­soin­tia. Ei maan kehit­tä­mi­nen kuiten­kaan näihin­kään vaalei­hin onneksi lopu, Vapaa­vuori sanoi.

  Alla puhe koko­nai­suu­des­saan.

  -------

  Arvoisa puhe­mies,

  Kun oppo­si­tio yleensä syyt­tää halli­tusta “väärän­lai­sesta” poli­tii­kasta, nyt keskus­taop­po­si­tio syyt­tää halli­tusta siitä, ettei se ole riit­tä­vän nopeasti korjan­nut edel­tä­jiensä jättä­miä ?vääriä raken­teita?. Kovin kaukana ei ole ajatus siitä, että keskusta olisi tässä esit­tä­mässä epäluot­ta­mus­lausetta omalle varsin pitkälle valta­kau­del­leen.

  Päämi­nis­teri Katai­sen halli­tus käyn­nisti maan histo­rian suurim­man kunta- ja palve­lu­ra­ken­ne­uu­dis­tuk­sen. Osana sitä uudis­te­taan myös sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon järjes­tä­mis­mal­lit.

  Siinä mielessä Keskusta on oikeassa, että uudis­tus olisi pitä­nyt tehdä jo aikaa sitten - jo aikaa sitten. Sitä­kin tärkeäm­pää on, että se tehdään nyt. Poik­keuk­sel­li­sen laaja-alai­sen halli­tuk­sen poik­keuk­sel­li­nen yhtei­sym­mär­rys asiasta ja sen tärkey­destä antaa tälle hyvän pohjan.

  Itse asiassa Suomessa on laaja kansal­li­nen yhtei­sym­mär­rys siitä, että nykyi­nen sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon järjes­tä­mis­malli ei enää toimi. Eriar­voi­suus maassa lisään­tyy ja osa hyvin­voin­ti­mal­limme perus­tuk­sista vaaran­tuu, jos taker­rumme niihin raken­tei­siin, joita armas keskus­taop­po­si­tio­kin jo pitää menneen maail­man raken­teina.

  Siitä­kin ollaan samaa mieltä, että perus­ter­vey­den­huolto ja sosi­aa­li­toimi pitää saada kytket­tyä parem­min toisiinsa, perus­ter­vey­den­huolto ja erikois­sai­raan­hoito integroi­tua ja hoito­ket­jut kuntoon. Ja kaiken lisäksi maassa vallit­see laaja kansal­li­nen yhtei­sym­mär­rys siitä, että kaikki tämä edel­lyt­tää laajem­pia väes­tö­poh­jia ja leveäm­piä harteita koko ruljans­sin pyörit­tä­mi­seen.

  Nyt tämä on vain osat­tava ja uskal­let­tava tehdä. Me kokoo­muk­sessa uskal­lamme uudis­taa ja uusiu­tua. Me emme pelkää tehdä tarvit­ta­via päätök­siä. Me emme halua luoda keino­te­koi­sia vastak­kai­na­set­te­luja, emme viivy­tellä, emmekä takti­koida. Me uskomme demo­kra­ti­aan ja avoi­muu­teen. Ja siihen, että äänes­tä­jillä on oikeus tietää, mitä täällä oikein puuha­taan.

  Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on aidosti harmis­saan siitä, ettei sote­uu­dis­tus ole valmiim­massa tilassa. Linjauk­set ovat edel­leen vali­tet­ta­van ylei­sellä tasolla ja edel­lyt­tä­vät vielä selkeää konkre­ti­soin­tia. Kovin harmil­lista on sekin, että sote­uu­dis­tuk­sen vaikeu­det jumit­ta­vat myös käytän­nössä jo kesästä valmiina olleen raken­ne­la­ki­luon­nok­sen. Ei maan kehit­tä­mi­nen kuiten­kaan näihin­kään vaalei­hin onneksi lopu.

  Uudis­tusta verhon­neen pöhi­nän takaa on helppo erot­taa kaksi selkeää päävaih­toeh­toa. Toinen näistä on keskus­tan sote­him­me­leistä moni­toi­mi­kun­tayh­ty­mien kautta maakun­ta­mal­liksi kehit­ty­nyt konsepti sekä kokoo­muk­sen vahvan koti­kun­nan malli.

  Myön­nämme kernaasti, että keskus­tan malli on sinänsä loogi­nen. Pidämme sitä kuiten­kin omaa malliamme huonom­pana mm. seuraa­vista syistä:
  - keskus­tan malli on kama­lan keskit­tävä - käytän­nössä mm. sosi­aali- ja tervey­den­huolto siir­re­tään siinä 18 mega­jät­ti­kun­nalle, joita maakun­niksi tosin kutsu­taan
  - tästä seuraa, että malli vaaran­taa sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon lähi­pal­ve­lut ja etään­nyt­tää päätök­sen­teon aivan eri tavalla kuin mikään muu esillä ollut malli
  - keskus­tan malli luo uuden hallin­non­ta­son uusine byro­kra­tioi­neen, uusine virkoi­neen, uusine vaalei­neen ja varmaan­kin vielä uusien veroi­neen­kin
  - malli kaven­taisi kunnal­lista itse­hal­lin­toa pakko­siir­täes­sään yli puolet kuntien laki­sää­tei­sistä tehtä­vistä niiltä pois

  Kokoo­muk­sen vahvan koti­kun­nan mallissa ei ole näitä heik­kouk­sia. Siinä valta ja vastuu ovat samoissa käsissä, itse­hal­linto voimis­saan, demo­kra­tia toimi­vaa, järjes­telmä läpi­nä­kyvä ja hallin­non tasot rajal­li­sia.

  On selvää, ettei soten asian­mu­kai­sen järjes­tä­mi­sen kannalta riit­tä­vän vahvoi­hin kuntiin päästä kaik­kialla maassa, ja että tarvit­semme poik­keus­luon­toi­sesti erik­seen räätä­löi­tyjä sotea­lueita. On kuiten­kin aivan eri asia hyväk­syä muutama poik­keus pääsään­nöstä kun raken­taa koko järjes­telmä koko­naan uuden kolman­nen hallin­to­por­taan varaan.

  Halli­tuk­sen sote­uu­dis­tuk­sen valmis­telu ei kaikilta osin ole suju­nut kuin Ström­sössä. Kyllä sieltä kuiten­kin vielä hyvä malli tulee ja aina­kin siitä tulee paljon parempi kuin nyky­jär­jes­tel­mästä, jonka heik­kouk­sista olemme rakkaan oppo­si­tion kanssa samaa mieltä.