Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Vapaa­vuori: Kokoo­mus uskal­taa uudis­taa

Vapaa­vuori: Kokoo­mus uskal­taa uudis­taa

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Jan Vapaa­vuori perää uskal­lusta toteut­taa sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den uudis­tus. Vapaa­vuori piti Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den turvaa­mista koske­vassa väli­ky­sy­mys­kes­kus­te­lussa.

- Nyt tämä on vain osat­tava ja uskal­let­tava tehdä. Me kokoo­muk­sessa uskal­lamme uudis­taa ja uusiu­tua. Me emme pelkää tehdä tarvit­ta­via päätök­siä. Me emme halua luoda keino­te­koi­sia vastak­kai­na­set­te­luja, emme viivy­tellä, emmekä takti­koida. Me uskomme demo­kra­ti­aan ja avoi­muu­teen. Ja siihen, että äänes­tä­jillä on oikeus tietää, mitä täällä oikein puuha­taan, Vapaa­vuori sanoi puhees­saan.

Vapaa­vuo­ren mukaan Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on harmis­saan siitä, ettei sote-uudis­tus ole valmiim­massa tilassa ja että sen vaikeu­det jumit­ta­vat myös raken­ne­la­ki­luon­nok­sen käsit­te­lyä.
- Linjauk­set ovat edel­leen vali­tet­tava ylei­sellä tasolla ja edel­lyt­tä­vät vielä selkeää konkre­ti­soin­tia. Ei maan kehit­tä­mi­nen kuiten­kaan näihin­kään vaalei­hin onneksi lopu, Vapaa­vuori sanoi.

Alla puhe koko­nai­suu­des­saan.

-------

Arvoisa puhe­mies,

Kun oppo­si­tio yleensä syyt­tää halli­tusta “väärän­lai­sesta” poli­tii­kasta, nyt keskus­taop­po­si­tio syyt­tää halli­tusta siitä, ettei se ole riit­tä­vän nopeasti korjan­nut edel­tä­jiensä jättä­miä ?vääriä raken­teita?. Kovin kaukana ei ole ajatus siitä, että keskusta olisi tässä esit­tä­mässä epäluot­ta­mus­lausetta omalle varsin pitkälle valta­kau­del­leen.

Päämi­nis­teri Katai­sen halli­tus käyn­nisti maan histo­rian suurim­man kunta- ja palve­lu­ra­ken­ne­uu­dis­tuk­sen. Osana sitä uudis­te­taan myös sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon järjes­tä­mis­mal­lit.

Siinä mielessä Keskusta on oikeassa, että uudis­tus olisi pitä­nyt tehdä jo aikaa sitten - jo aikaa sitten. Sitä­kin tärkeäm­pää on, että se tehdään nyt. Poik­keuk­sel­li­sen laaja-alai­sen halli­tuk­sen poik­keuk­sel­li­nen yhtei­sym­mär­rys asiasta ja sen tärkey­destä antaa tälle hyvän pohjan.

Itse asiassa Suomessa on laaja kansal­li­nen yhtei­sym­mär­rys siitä, että nykyi­nen sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon järjes­tä­mis­malli ei enää toimi. Eriar­voi­suus maassa lisään­tyy ja osa hyvin­voin­ti­mal­limme perus­tuk­sista vaaran­tuu, jos taker­rumme niihin raken­tei­siin, joita armas keskus­taop­po­si­tio­kin jo pitää menneen maail­man raken­teina.

Siitä­kin ollaan samaa mieltä, että perus­ter­vey­den­huolto ja sosi­aa­li­toimi pitää saada kytket­tyä parem­min toisiinsa, perus­ter­vey­den­huolto ja erikois­sai­raan­hoito integroi­tua ja hoito­ket­jut kuntoon. Ja kaiken lisäksi maassa vallit­see laaja kansal­li­nen yhtei­sym­mär­rys siitä, että kaikki tämä edel­lyt­tää laajem­pia väes­tö­poh­jia ja leveäm­piä harteita koko ruljans­sin pyörit­tä­mi­seen.

Nyt tämä on vain osat­tava ja uskal­let­tava tehdä. Me kokoo­muk­sessa uskal­lamme uudis­taa ja uusiu­tua. Me emme pelkää tehdä tarvit­ta­via päätök­siä. Me emme halua luoda keino­te­koi­sia vastak­kai­na­set­te­luja, emme viivy­tellä, emmekä takti­koida. Me uskomme demo­kra­ti­aan ja avoi­muu­teen. Ja siihen, että äänes­tä­jillä on oikeus tietää, mitä täällä oikein puuha­taan.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on aidosti harmis­saan siitä, ettei sote­uu­dis­tus ole valmiim­massa tilassa. Linjauk­set ovat edel­leen vali­tet­ta­van ylei­sellä tasolla ja edel­lyt­tä­vät vielä selkeää konkre­ti­soin­tia. Kovin harmil­lista on sekin, että sote­uu­dis­tuk­sen vaikeu­det jumit­ta­vat myös käytän­nössä jo kesästä valmiina olleen raken­ne­la­ki­luon­nok­sen. Ei maan kehit­tä­mi­nen kuiten­kaan näihin­kään vaalei­hin onneksi lopu.

Uudis­tusta verhon­neen pöhi­nän takaa on helppo erot­taa kaksi selkeää päävaih­toeh­toa. Toinen näistä on keskus­tan sote­him­me­leistä moni­toi­mi­kun­tayh­ty­mien kautta maakun­ta­mal­liksi kehit­ty­nyt konsepti sekä kokoo­muk­sen vahvan koti­kun­nan malli.

Myön­nämme kernaasti, että keskus­tan malli on sinänsä loogi­nen. Pidämme sitä kuiten­kin omaa malliamme huonom­pana mm. seuraa­vista syistä:
- keskus­tan malli on kama­lan keskit­tävä - käytän­nössä mm. sosi­aali- ja tervey­den­huolto siir­re­tään siinä 18 mega­jät­ti­kun­nalle, joita maakun­niksi tosin kutsu­taan
- tästä seuraa, että malli vaaran­taa sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon lähi­pal­ve­lut ja etään­nyt­tää päätök­sen­teon aivan eri tavalla kuin mikään muu esillä ollut malli
- keskus­tan malli luo uuden hallin­non­ta­son uusine byro­kra­tioi­neen, uusine virkoi­neen, uusine vaalei­neen ja varmaan­kin vielä uusien veroi­neen­kin
- malli kaven­taisi kunnal­lista itse­hal­lin­toa pakko­siir­täes­sään yli puolet kuntien laki­sää­tei­sistä tehtä­vistä niiltä pois

Kokoo­muk­sen vahvan koti­kun­nan mallissa ei ole näitä heik­kouk­sia. Siinä valta ja vastuu ovat samoissa käsissä, itse­hal­linto voimis­saan, demo­kra­tia toimi­vaa, järjes­telmä läpi­nä­kyvä ja hallin­non tasot rajal­li­sia.

On selvää, ettei soten asian­mu­kai­sen järjes­tä­mi­sen kannalta riit­tä­vän vahvoi­hin kuntiin päästä kaik­kialla maassa, ja että tarvit­semme poik­keus­luon­toi­sesti erik­seen räätä­löi­tyjä sotea­lueita. On kuiten­kin aivan eri asia hyväk­syä muutama poik­keus pääsään­nöstä kun raken­taa koko järjes­telmä koko­naan uuden kolman­nen hallin­to­por­taan varaan.

Halli­tuk­sen sote­uu­dis­tuk­sen valmis­telu ei kaikilta osin ole suju­nut kuin Ström­sössä. Kyllä sieltä kuiten­kin vielä hyvä malli tulee ja aina­kin siitä tulee paljon parempi kuin nyky­jär­jes­tel­mästä, jonka heik­kouk­sista olemme rakkaan oppo­si­tion kanssa samaa mieltä.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content