Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Orpo: Kyllä yrit­tä­jä­myön­tei­sille kunnille!

Orpo: Kyllä yrit­tä­jä­myön­tei­sille kunnille!

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Petteri Orpo toivoo, että kunnat ottai­si­vat yrityk­set ja yrit­tä­jät aiem­paa parem­min huomioon kaikessa toimin­nas­saan. Orpon mukaan hyvin­kin yksin­ker­tai­silla uudis­tuk­silla kunnat voisi­vat merkit­tä­västi edesaut­taa uusien työpaik­ko­jen synty­mistä.

- Jokai­sessa kunnassa tulisi ottaa käyt­töön yritys­vai­ku­tus­ten arviointi. Esimer­kiksi Turun ja Tampe­reen suun­nit­teilla olevat pika­rai­tio­tie­hank­keet tule­vat varmasti vaikut­ta­maan aluei­den elin­kei­noe­lä­mään. Päätök­siä tehtäessä on katsot­tava asiaa myös yrit­tä­jien, työl­li­syy­den ja elin­voi­mai­suu­den näkö­kul­masta, Orpo kertoo.

Viime aikoina on keskus­teltu paljon kuntien hankin­noista ja hankin­tao­saa­mi­sesta. Kyse ei ole pienistä summista: julkis­ten hankin­to­jen arvo on 17 miljar­dia euroa, ja kasvaa 6,5 prosen­tin vuosi­vauh­tia. Pilk­ko­malla kilpai­lu­tus­pro­ses­seja pienem­piin osiin ja ylipää­tään parem­malla hankin­tao­saa­mi­sella kunnat voisi­vat sekä itse saada parem­paa laatua halvem­malla että edis­tää alueensa elin­kei­no­toi­min­taa.

- Kunta­uu­dis­tuk­sen myötä synty­villä vahvoilla perus­kun­nilla on parem­mat edel­ly­tyk­set hoitaa hankin­nat hyvin. Niillä on myös leveäm­mät hartiat elin­kei­no­po­li­tiik­kaan alueel­laan. Olen­naista on, että kunnissa ymmär­ret­täi­siin, että yrit­tä­jien etu on kunnan­kin etu. Menes­ty­vät yrityk­set tuovat vero­tu­loja ja uusia työpaik­koja, Orpo alle­vii­vaa.

Lisä­tie­toja: kansan­edus­taja Petteri Orpo, p. 050 5122043

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content