Orpo: Kyllä yrittä­jä­myön­tei­sille kunnille! – kokoomus.fi
MENU
Orpo: Kyllä yrittä­jä­myön­tei­sille kunnille!

Orpo: Kyllä yrittä­jä­myön­tei­sille kunnille!

Julkaistu: 27.10.2012 Uncategorized

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­johtaja Petteri Orpo toivoo, että kunnat ottai­sivat yritykset ja yrittäjät aiempaa paremmin huomioon kaikessa toimin­nassaan. Orpon mukaan hyvinkin yksin­ker­tai­silla uudis­tuk­silla kunnat voisivat merkit­tä­västi edesauttaa uusien työpaik­kojen synty­mistä.

- Jokai­sessa kunnassa tulisi ottaa käyttöön yritys­vai­ku­tusten arviointi. Esimer­kiksi Turun ja Tampereen suunnit­teilla olevat pikarai­tio­tie­hankkeet tulevat varmasti vaikut­tamaan alueiden elinkei­noe­lämään. Päätöksiä tehtäessä on katsottava asiaa myös yrittäjien, työlli­syyden ja elinvoi­mai­suuden näkökul­masta, Orpo kertoo.

Viime aikoina on keskus­teltu paljon kuntien hankin­noista ja hankin­tao­saa­mi­sesta. Kyse ei ole pienistä summista: julkisten hankin­tojen arvo on 17 miljardia euroa, ja kasvaa 6,5 prosentin vuosi­vauhtia. Pilkko­malla kilpai­lu­tus­pro­sesseja pienempiin osiin ja ylipäätään parem­malla hankin­tao­saa­mi­sella kunnat voisivat sekä itse saada parempaa laatua halvem­malla että edistää alueensa elinkei­no­toi­mintaa.

- Kunta­uu­dis­tuksen myötä synty­villä vahvoilla perus­kun­nilla on paremmat edelly­tykset hoitaa hankinnat hyvin. Niillä on myös leveämmät hartiat elinkei­no­po­li­tiikkaan alueellaan. Olennaista on, että kunnissa ymmär­ret­täisiin, että yrittäjien etu on kunnankin etu. Menes­tyvät yritykset tuovat verotuloja ja uusia työpaikkoja, Orpo alleviivaa.

Lisätietoja: kansan­edustaja Petteri Orpo, p. 050 5122043


Kokoomus.fi