Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Orpo: Kyllä yrit­tä­jä­myön­tei­sille kunnille!

Orpo: Kyllä yrit­tä­jä­myön­tei­sille kunnille!

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Petteri Orpo toivoo, että kunnat ottai­si­vat yrityk­set ja yrit­tä­jät aiem­paa parem­min huomioon kaikessa toimin­nas­saan. Orpon mukaan hyvin­kin yksin­ker­tai­silla uudis­tuk­silla kunnat voisi­vat merkit­tä­västi edesaut­taa uusien työpaik­ko­jen synty­mistä.

- Jokai­sessa kunnassa tulisi ottaa käyt­töön yritys­vai­ku­tus­ten arviointi. Esimer­kiksi Turun ja Tampe­reen suun­nit­teilla olevat pika­rai­tio­tie­hank­keet tule­vat varmasti vaikut­ta­maan aluei­den elin­kei­noe­lä­mään. Päätök­siä tehtäessä on katsot­tava asiaa myös yrit­tä­jien, työl­li­syy­den ja elin­voi­mai­suu­den näkö­kul­masta, Orpo kertoo.

Viime aikoina on keskus­teltu paljon kuntien hankin­noista ja hankin­tao­saa­mi­sesta. Kyse ei ole pienistä summista: julkis­ten hankin­to­jen arvo on 17 miljar­dia euroa, ja kasvaa 6,5 prosen­tin vuosi­vauh­tia. Pilk­ko­malla kilpai­lu­tus­pro­ses­seja pienem­piin osiin ja ylipää­tään parem­malla hankin­tao­saa­mi­sella kunnat voisi­vat sekä itse saada parem­paa laatua halvem­malla että edis­tää alueensa elin­kei­no­toi­min­taa.

- Kunta­uu­dis­tuk­sen myötä synty­villä vahvoilla perus­kun­nilla on parem­mat edel­ly­tyk­set hoitaa hankin­nat hyvin. Niillä on myös leveäm­mät hartiat elin­kei­no­po­li­tiik­kaan alueel­laan. Olen­naista on, että kunnissa ymmär­ret­täi­siin, että yrit­tä­jien etu on kunnan­kin etu. Menes­ty­vät yrityk­set tuovat vero­tu­loja ja uusia työpaik­koja, Orpo alle­vii­vaa.

Lisä­tie­toja: kansan­edus­taja Petteri Orpo, p. 050 5122043

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content