Katainen: Suomi tarvitsee elin­voimai­semmat kunnat – kokoomus.fi
MENU
Katainen: Suomi tarvitsee elin­voimai­semmat kunnat

Katainen: Suomi tarvitsee elin­voimai­semmat kunnat

Julkaistu: 27.10.2012 Uncategorized

Sunnun­taina käydään histo­rial­lisen tärkeät kunnal­lis­vaalit. Valit­tavat kunnan­val­tuustot joutuvat etsimään ratkaisuja siihen, miten perus­pal­velut turvataan. Kyse on siitä, miten Turussa, Kajaa­nissa tai vaikkapa Kiuru­ve­dellä kyetään järjes­tämään laadukkaat palvelut vielä kymmenen ja kahden­kym­me­nenkin vuoden päästä.

Kokoo­muk­selle kunnal­listen palve­luiden turvaa­minen on näiden vaalien tärkein tavoite. Haluamme pitää huolta siitä, että terveys­kes­kus­lää­kä­rille pääsee kohtuul­li­sessa ajassa, omais­hoi­tajat saavat tukipal­ve­lunsa ja lapset saavat laadu­kasta opetusta.

Palve­luiden turvaa­minen edellyttää kuitenkin uudis­tu­mista. Nykyme­nolla emme voi jatkaa. Kun maailma ympäril­lämme muuttuu, myös meidän on osattava muuttua. Tarvit­semme Suomi­uu­dis­tuksen!

Muutos­voimat haastavat kuntia

Ensim­mäinen meitä haastava muutos­voima on väestön ikään­ty­minen. On aivan valtavan hieno asia, että me suoma­laiset elämme terveenä nykyistä pidempään. Senio­ri­kan­sa­laiset ovat osaltaan raken­taneet suoma­laisen hyvin­voin­tiyh­teis­kunnan. Ikäih­miset ovat maallemme tärkeä voimavara. Nämä ikäpolvet ovat ansainneet laadukkaat palvelut ja laadu­kasta hoivaa.

Väestön ikään­tyessä hyvin­voin­ti­pal­ve­luiden tarve kuitenkin kasvaa voimak­kaasti. Samalla useimpien kuntien tulovirta hiipuu. Kun eläke on pienempi kuin palkka, siitä myös maksetaan kunnalle vähemmän veroa. Työikäisten määrä Suomessa on kääntynyt laskuun.

Toinen Suomea haastava muutos on talouden raken­ne­muutos. Tulevina vuosina talou­temme pohja uhkaa heikentyä. Kun työikäisiä on vähemmän, myös tehdyn työn määrä uhkaa kääntyä laskuun. Samalla palve­luiden osuus talou­desta kasvaa. Tämä tarkoittaa hitaampaa tuotta­vuuden kasvua ja siten hitaampaa talous­kasvua ja vähemmän uusia työpaikkoja.

Suomessa häviää ja syntyy vuodesta riippuen noin 200 000 työpaikkaa joka vuosi. Nyt saldo on miinus­merk­kinen: uusia työpaikkoja syntyy vähemmän kuin niitä häviää. Suomen elinvoi­mai­suuden avain­ky­symys on se, syntyykö häviävien työpaik­kojen tilalle uusia työpaikkoja ja uusia yrityksiä.

Tarvit­semme nykyistä elinvoi­mai­sempia kuntia, jotka kykenevät panos­tamaan palve­luihin ja samalla luomaan uusia työpaikkoja. Harteik­kaammat kunnat voivat olla aluepo­li­tiikan ja elinkei­no­po­li­tiikan mootto­reita omalla alueellaan. Kunta­lii­tosten myötä syntynyt uusi Oulu on tästä innostava esimerkki: siellä on koottu voima­varoja yhteen ja kyetty houkut­te­lemaan koko alueelle uusia yrityksiä ja siten uusia työpaikkoja.

Uudis­tu­mista tarvitaan

Näiden väistä­mät­tömien muutos­voimien edessä meidän on tehtävä valinta: pidämmekö kiinni vanhasta vai uskal­lammeko uudistua?

Yksi vaihtoehto on pitää kiinni nykyi­sistä raken­teista ja asettua neliraa­ja­jar­ru­tukseen muutoksen edessä. Tämä vaihtoehto tarkoit­taisi palve­luiden karsi­mista, jatkuvia kunnal­lis­veron korotuksia ja kuntien velkaan­tu­mista. Tämän tien päässä olisi hyvin­voin­tiyh­teis­kunnan alasajo.

Kokoo­muksen vaihtoehto on uudistaa suoma­laisia kuntia ja tapoja tuottaa palve­luita, jotta meille kaikille tärkeät hyvin­voin­ti­pal­velut voidaan turvata.

Näissä kunta­vaa­leissa on vastakkain kaksi erilaista mallia uudistaa suoma­laisia kuntia.

Keskustan vaihtoehto on malli, joka keskit­täisi suuren osan palve­luista maakunnan päätet­tä­väksi. Keskusta ottaisi pois rahalla mitaten reilusti yli puolet kuntien tehtä­vistä ja keskit­täisi päätök­senteon maakun­ta­kes­kuksiin.

Kokoo­muksen vaihtoehto on vahvistaa suoma­laisia kuntia siten, että ne kykenevät jatkos­sakin järjes­tämään kunnal­liset perus­pal­velut. Haluamme pitää kiinni siitä, että oma kotikunta päättää palve­luista, kerää verot ja myös päättää verova­rojen käytöstä.

Kokoomus ei halua luoda uutta byrokratiaa, uutta hallintoa, uusia vaaleja emmekä uusia veroja, vaan laittaa voima­varat viras­toista terveys­kes­kuksiin ja kouluihin. Lisää käsiä tarvitaan ikäih­misten hoito­ko­teihin ja terveys­kes­kuksiin, ei maakun­nan­vi­ras­toihin.

Vahvemmat kunnat tarkoit­tavat parempia palve­luita

Vahvemmat kunnat tarkoit­tavat parempia palve­luita. Suurempi kunta pystyy tuottamaan palvelut itse tai niin halutessaan ostamaan osan järjes­töiltä ja yrityk­siltä. Pieni kunta on helposti yksit­täisten yritysten armoilla. Kunta­uu­dis­tuk­sella vahvis­tetaan kunta­päät­täjien mahdol­li­suuksia itse arvioida, miten palvelut voidaan kaikkein laaduk­kaimmin tuottaa.

Näissä vaaleissa on siis valinnan paikka. Valit­semmeko valtuus­toihin tulevai­suuteen luottavia suoma­laisia, jotka ovat valmiita uudis­tamaan Suomen kuntia? Toinen vaihtoehto on sulkea silmämme ympäril­lämme tapah­tu­vilta muutok­silta ja ripus­tautua rapis­tuviin raken­teisiin.

Kuntiin tarvitaan Suomi­uu­dis­tajia. Valit­se­malla kunnan­val­tuus­toihin uudis­tus­mie­lisiä ja tulevai­suu­de­nus­koisia suoma­laisia pidämme huolen siitä, että oma kotikunta ja koko Suomi pärjää entistä paremmin ja hyvin­voin­ti­pal­velut kyetään turvaamaan myös tuleville vuosi­kym­me­nille.

Olen kiertänyt vaali­kam­panjan aikana eri puolilla Suomea ja tunnelma on joka puolella ollut aivan valtavan hyvä! Lauan­taina tapasin kansa­laisia Tuusu­lassa, Keravalla, Järven­päässä, Hyvin­käällä, Espoossa, Kauniai­sissa ja Nurmi­jär­vellä. On ollut ilo nähdä, kuinka innos­tu­neita ja kiinnos­tu­neita ihmiset ovat olleet kuntansa asioista ja kuinka erinomaisia ajatuksia heillä on ollut kuntansa uudis­ta­mi­seksi. Suomi­uu­distus tehdään yhdessä!


Kokoomus.fi