Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Katai­nen: Suomi tarvit­see elin­voimai­semmat kunnat

Katai­nen: Suomi tarvit­see elin­voimai­semmat kunnat

Julkaistu:

Sunnun­taina käydään histo­rial­li­sen tärkeät kunnal­lis­vaa­lit. Valit­ta­vat kunnan­val­tuus­tot joutu­vat etsi­mään ratkai­suja siihen, miten perus­pal­ve­lut turva­taan. Kyse on siitä, miten Turussa, Kajaa­nissa tai vaik­kapa Kiuru­ve­dellä kyetään järjes­tä­mään laaduk­kaat palve­lut vielä kymme­nen ja kahden­kym­me­nen­kin vuoden päästä.

Kokoo­muk­selle kunnal­lis­ten palve­lui­den turvaa­mi­nen on näiden vaalien tärkein tavoite. Haluamme pitää huolta siitä, että terveys­kes­kus­lää­kä­rille pääsee kohtuul­li­sessa ajassa, omais­hoi­ta­jat saavat tuki­pal­ve­lunsa ja lapset saavat laadu­kasta opetusta.

Palve­lui­den turvaa­mi­nen edel­lyt­tää kuiten­kin uudis­tu­mista. Nyky­me­nolla emme voi jatkaa. Kun maailma ympä­ril­lämme muut­tuu, myös meidän on osat­tava muut­tua. Tarvit­semme Suomi­uu­dis­tuk­sen!

Muutos­voi­mat haas­ta­vat kuntia

Ensim­mäi­nen meitä haas­tava muutos­voima on väes­tön ikään­ty­mi­nen. On aivan valta­van hieno asia, että me suoma­lai­set elämme terveenä nykyistä pidem­pään. Senio­ri­kan­sa­lai­set ovat osal­taan raken­ta­neet suoma­lai­sen hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan. Ikäih­mi­set ovat maal­lemme tärkeä voima­vara. Nämä ikäpol­vet ovat ansain­neet laaduk­kaat palve­lut ja laadu­kasta hoivaa.

Väes­tön ikään­tyessä hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­den tarve kuiten­kin kasvaa voimak­kaasti. Samalla useim­pien kuntien tulo­virta hiipuu. Kun eläke on pienempi kuin palkka, siitä myös makse­taan kunnalle vähem­män veroa. Työi­käis­ten määrä Suomessa on kään­ty­nyt laskuun.

Toinen Suomea haas­tava muutos on talou­den raken­ne­muu­tos. Tule­vina vuosina talou­temme pohja uhkaa heiken­tyä. Kun työi­käi­siä on vähem­män, myös tehdyn työn määrä uhkaa kään­tyä laskuun. Samalla palve­lui­den osuus talou­desta kasvaa. Tämä tarkoit­taa hitaam­paa tuot­ta­vuu­den kasvua ja siten hitaam­paa talous­kas­vua ja vähem­män uusia työpaik­koja.

Suomessa häviää ja syntyy vuodesta riip­puen noin 200 000 työpaik­kaa joka vuosi. Nyt saldo on miinus­merk­ki­nen: uusia työpaik­koja syntyy vähem­män kuin niitä häviää. Suomen elin­voi­mai­suu­den avain­ky­sy­mys on se, syntyykö häviä­vien työpaik­ko­jen tilalle uusia työpaik­koja ja uusia yrityk­siä.

Tarvit­semme nykyistä elin­voi­mai­sem­pia kuntia, jotka kyke­ne­vät panos­ta­maan palve­lui­hin ja samalla luomaan uusia työpaik­koja. Harteik­kaam­mat kunnat voivat olla alue­po­li­tii­kan ja elin­kei­no­po­li­tii­kan moot­to­reita omalla alueel­laan. Kunta­lii­tos­ten myötä synty­nyt uusi Oulu on tästä innos­tava esimerkki: siellä on koottu voima­va­roja yhteen ja kyetty houkut­te­le­maan koko alueelle uusia yrityk­siä ja siten uusia työpaik­koja.

Uudis­tu­mista tarvi­taan

Näiden väis­tä­mät­tö­mien muutos­voi­mien edessä meidän on tehtävä valinta: pidäm­mekö kiinni vanhasta vai uskal­lam­meko uudis­tua?

Yksi vaih­toehto on pitää kiinni nykyi­sistä raken­teista ja aset­tua neli­raa­ja­jar­ru­tuk­seen muutok­sen edessä. Tämä vaih­toehto tarkoit­taisi palve­lui­den karsi­mista, jatku­via kunnal­lis­ve­ron koro­tuk­sia ja kuntien velkaan­tu­mista. Tämän tien päässä olisi hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan alas­ajo.

Kokoo­muk­sen vaih­toehto on uudis­taa suoma­lai­sia kuntia ja tapoja tuot­taa palve­luita, jotta meille kaikille tärkeät hyvin­voin­ti­pal­ve­lut voidaan turvata.

Näissä kunta­vaa­leissa on vastak­kain kaksi erilaista mallia uudis­taa suoma­lai­sia kuntia.

Keskus­tan vaih­toehto on malli, joka keskit­täisi suuren osan palve­luista maakun­nan päätet­tä­väksi. Keskusta ottaisi pois rahalla mita­ten reilusti yli puolet kuntien tehtä­vistä ja keskit­täisi päätök­sen­teon maakun­ta­kes­kuk­siin.

Kokoo­muk­sen vaih­toehto on vahvis­taa suoma­lai­sia kuntia siten, että ne kyke­ne­vät jatkos­sa­kin järjes­tä­mään kunnal­li­set perus­pal­ve­lut. Haluamme pitää kiinni siitä, että oma koti­kunta päät­tää palve­luista, kerää verot ja myös päät­tää vero­va­ro­jen käytöstä.

Kokoo­mus ei halua luoda uutta byro­kra­tiaa, uutta hallin­toa, uusia vaaleja emmekä uusia veroja, vaan lait­taa voima­va­rat viras­toista terveys­kes­kuk­siin ja koului­hin. Lisää käsiä tarvi­taan ikäih­mis­ten hoito­ko­tei­hin ja terveys­kes­kuk­siin, ei maakun­nan­vi­ras­toi­hin.

Vahvem­mat kunnat tarkoit­ta­vat parem­pia palve­luita

Vahvem­mat kunnat tarkoit­ta­vat parem­pia palve­luita. Suurempi kunta pystyy tuot­ta­maan palve­lut itse tai niin halu­tes­saan osta­maan osan järjes­töiltä ja yrityk­siltä. Pieni kunta on helposti yksit­täis­ten yritys­ten armoilla. Kunta­uu­dis­tuk­sella vahvis­te­taan kunta­päät­tä­jien mahdol­li­suuk­sia itse arvioida, miten palve­lut voidaan kaik­kein laaduk­kaim­min tuot­taa.

Näissä vaaleissa on siis valin­nan paikka. Valit­sem­meko valtuus­toi­hin tule­vai­suu­teen luot­ta­via suoma­lai­sia, jotka ovat valmiita uudis­ta­maan Suomen kuntia? Toinen vaih­toehto on sulkea silmämme ympä­ril­lämme tapah­tu­vilta muutok­silta ja ripus­tau­tua rapis­tu­viin raken­tei­siin.

Kuntiin tarvi­taan Suomi­uu­dis­ta­jia. Valit­se­malla kunnan­val­tuus­toi­hin uudis­tus­mie­li­siä ja tule­vai­suu­de­nus­koi­sia suoma­lai­sia pidämme huolen siitä, että oma koti­kunta ja koko Suomi pärjää entistä parem­min ja hyvin­voin­ti­pal­ve­lut kyetään turvaa­maan myös tule­ville vuosi­kym­me­nille.

Olen kier­tä­nyt vaali­kam­pan­jan aikana eri puolilla Suomea ja tunnelma on joka puolella ollut aivan valta­van hyvä! Lauan­taina tapa­sin kansa­lai­sia Tuusu­lassa, Kera­valla, Järven­päässä, Hyvin­käällä, Espoossa, Kauniai­sissa ja Nurmi­jär­vellä. On ollut ilo nähdä, kuinka innos­tu­neita ja kiin­nos­tu­neita ihmi­set ovat olleet kuntansa asioista ja kuinka erin­omai­sia ajatuk­sia heillä on ollut kuntansa uudis­ta­mi­seksi. Suomi­uu­dis­tus tehdään yhdessä!

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content