Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Risikko: Lähi­pal­ve­lu­kylki edellä

Risikko: Lähi­pal­ve­lu­kylki edellä

Julkaistu:

?Nyt keskus­tel­laan muun muassa siitä, edetäänkö sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon raken­ne­uu­dis­tuk­sessa kunta- vai palve­lu­kylki edellä. Mieles­täni tärkeää on mennä ennen kaik­kea lähi­pal­ve­lu­kylki edellä?, korosti sosi­aali- ja terveys­mi­nis­teri Paula Risikko puhees­saan Lapualla 21. loka­kuuta.

?Sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon raken­teita uudis­tet­taessa on tavoit­teena varmis­taa, että väestö saa yhden­ver­tai­sesti laaduk­kaita palve­luja. Ihmi­sille osa laatua on se, että palve­luja saa riit­tä­vän läheltä. Lähi­pal­ve­lut ovat tärkeitä myös siksi, että ne luovat turval­li­suu­den tunnetta ja yhtei­söl­li­syyttä.?

?Nyt palve­lu­jen pelä­tään keskit­ty­vän keskus­kun­tiin. Hallin­non keskit­tä­mi­nen ei kuiten­kaan tarkoita palve­lu­jen keskit­tä­mistä. Kun hallin­toa keski­te­tään ja palve­luja johde­taan koko­nai­suu­tena, pysty­tään parem­min hallit­se­maan kustan­nuk­sia ja tarjoa­maan laaduk­kaam­pia palve­luja myös paikal­li­sesti?, minis­teri Risikko sanoi.

?Nykyi­sin 70 prosent­tia ihmi­sistä asuu sellai­sen terveys­kes­kuk­sen alueella, jossa odotusaika lääkä­rille on yli kaksi viik­koa. Kuinka paljon on hyötyä nykyi­sistä lähi­pal­ve­luista, jotka eivät ole saata­vissa??, Risikko kysyi.

?Lähi­pal­ve­lu­jen sisältö on hyvä määri­tellä ja säätää niistä osana tule­vaa sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon järjes­tä­mis­la­kia?, totesi minis­teri Risikko.

Minis­teri Risi­kon mielestä lähi­pal­ve­luja pitää uudis­taa ennak­ko­luu­lot­to­masti. Lähi­pal­ve­lulla voidaan tarkoit­taa myös kotiin vietä­viä palve­luja laitos­pal­ve­lu­jen sijaan, sähköi­siä palve­luja netin kautta tai vaik­kapa uuden­lai­sia eri toimi­joi­den yhteis­pal­ve­luja, joita voidaan tarjota kiin­teässä palve­lu­pis­teessä tai liiku­tella pyörillä.

?Tällais­ten uusien kotiin vietä­vien tai liik­ku­vien lähi­pal­ve­lu­jen kehit­tä­mi­nen vaatii nykyistä merkit­tä­västi suurem­pia toimi­joita niistä vastaa­maan?, Risikko arvioi.

Yhteys­tie­dot:

sosi­aali- ja terveys­mi­nis­teri Paula Risikko, p. 050 511 3107

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content