Risikko: Lähipal­ve­lu­kylki edellä – kokoomus.fi
MENU
Risikko: Lähipal­ve­lu­kylki edellä

Risikko: Lähipal­ve­lu­kylki edellä

Julkaistu: 21.10.2012 Uncategorized

?Nyt keskus­tellaan muun muassa siitä, edetäänkö sosiaali- ja tervey­den­huollon raken­ne­uu­dis­tuk­sessa kunta- vai palve­lu­kylki edellä. Mielestäni tärkeää on mennä ennen kaikkea lähipal­ve­lu­kylki edellä?, korosti sosiaali- ja terveys­mi­nisteri Paula Risikko puheessaan Lapualla 21. lokakuuta.

?Sosiaali- ja tervey­den­huollon raken­teita uudis­tet­taessa on tavoit­teena varmistaa, että väestö saa yhden­ver­tai­sesti laaduk­kaita palveluja. Ihmisille osa laatua on se, että palveluja saa riittävän läheltä. Lähipal­velut ovat tärkeitä myös siksi, että ne luovat turval­li­suuden tunnetta ja yhtei­söl­li­syyttä.?

?Nyt palve­lujen pelätään keskit­tyvän keskus­kuntiin. Hallinnon keskit­tä­minen ei kuitenkaan tarkoita palve­lujen keskit­tä­mistä. Kun hallintoa keski­tetään ja palveluja johdetaan kokonai­suutena, pystytään paremmin hallit­semaan kustan­nuksia ja tarjoamaan laaduk­kaampia palveluja myös paikal­li­sesti?, ministeri Risikko sanoi.

?Nykyisin 70 prosenttia ihmisistä asuu sellaisen terveys­kes­kuksen alueella, jossa odotusaika lääkä­rille on yli kaksi viikkoa. Kuinka paljon on hyötyä nykyi­sistä lähipal­ve­luista, jotka eivät ole saata­vissa??, Risikko kysyi.

?Lähipal­ve­lujen sisältö on hyvä määri­tellä ja säätää niistä osana tulevaa sosiaali- ja tervey­den­huollon järjes­tä­mis­lakia?, totesi ministeri Risikko.

Ministeri Risikon mielestä lähipal­veluja pitää uudistaa ennak­ko­luu­lot­to­masti. Lähipal­ve­lulla voidaan tarkoittaa myös kotiin vietäviä palveluja laitos­pal­ve­lujen sijaan, sähköisiä palveluja netin kautta tai vaikkapa uuden­laisia eri toimi­joiden yhteis­pal­veluja, joita voidaan tarjota kiinteässä palve­lu­pis­teessä tai liiku­tella pyörillä.

?Tällaisten uusien kotiin vietävien tai liikkuvien lähipal­ve­lujen kehit­tä­minen vaatii nykyistä merkit­tä­västi suurempia toimi­joita niistä vastaamaan?, Risikko arvioi.

Yhteys­tiedot:

sosiaali- ja terveys­mi­nisteri Paula Risikko, p. 050 511 3107


Kokoomus.fi