Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Risikko: Lähi­pal­ve­lu­kylki edellä

Risikko: Lähi­pal­ve­lu­kylki edellä

Julkaistu:

?Nyt keskus­tel­laan muun muassa siitä, edetäänkö sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon raken­ne­uu­dis­tuk­sessa kunta- vai palve­lu­kylki edellä. Mieles­täni tärkeää on mennä ennen kaik­kea lähi­pal­ve­lu­kylki edellä?, korosti sosi­aali- ja terveys­mi­nis­teri Paula Risikko puhees­saan Lapualla 21. loka­kuuta.

?Sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon raken­teita uudis­tet­taessa on tavoit­teena varmis­taa, että väestö saa yhden­ver­tai­sesti laaduk­kaita palve­luja. Ihmi­sille osa laatua on se, että palve­luja saa riit­tä­vän läheltä. Lähi­pal­ve­lut ovat tärkeitä myös siksi, että ne luovat turval­li­suu­den tunnetta ja yhtei­söl­li­syyttä.?

?Nyt palve­lu­jen pelä­tään keskit­ty­vän keskus­kun­tiin. Hallin­non keskit­tä­mi­nen ei kuiten­kaan tarkoita palve­lu­jen keskit­tä­mistä. Kun hallin­toa keski­te­tään ja palve­luja johde­taan koko­nai­suu­tena, pysty­tään parem­min hallit­se­maan kustan­nuk­sia ja tarjoa­maan laaduk­kaam­pia palve­luja myös paikal­li­sesti?, minis­teri Risikko sanoi.

?Nykyi­sin 70 prosent­tia ihmi­sistä asuu sellai­sen terveys­kes­kuk­sen alueella, jossa odotusaika lääkä­rille on yli kaksi viik­koa. Kuinka paljon on hyötyä nykyi­sistä lähi­pal­ve­luista, jotka eivät ole saata­vissa??, Risikko kysyi.

?Lähi­pal­ve­lu­jen sisältö on hyvä määri­tellä ja säätää niistä osana tule­vaa sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon järjes­tä­mis­la­kia?, totesi minis­teri Risikko.

Minis­teri Risi­kon mielestä lähi­pal­ve­luja pitää uudis­taa ennak­ko­luu­lot­to­masti. Lähi­pal­ve­lulla voidaan tarkoit­taa myös kotiin vietä­viä palve­luja laitos­pal­ve­lu­jen sijaan, sähköi­siä palve­luja netin kautta tai vaik­kapa uuden­lai­sia eri toimi­joi­den yhteis­pal­ve­luja, joita voidaan tarjota kiin­teässä palve­lu­pis­teessä tai liiku­tella pyörillä.

?Tällais­ten uusien kotiin vietä­vien tai liik­ku­vien lähi­pal­ve­lu­jen kehit­tä­mi­nen vaatii nykyistä merkit­tä­västi suurem­pia toimi­joita niistä vastaa­maan?, Risikko arvioi.

Yhteys­tie­dot:

sosi­aali- ja terveys­mi­nis­teri Paula Risikko, p. 050 511 3107

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

27.5.2024

Sauli Seit­ten­ranta: ”Lääke­pula on turval­li­suusuhka”

2021 rahti­laiva tukki Suezin kana­van. 2022 Kiinan rajut koro­na­ra­joi­tuk­set johti­vat Shang­hain ja Shenz­he­nin tehtai­den ja sata­mien kapa­si­tee­tin laskuun. 2024 huthi­ka­pi­nal­lis­ten

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

Skip to content