Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Risikko: Lähi­pal­ve­lu­kylki edellä

Risikko: Lähi­pal­ve­lu­kylki edellä

Julkaistu:

?Nyt keskus­tel­laan muun muassa siitä, edetäänkö sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon raken­ne­uu­dis­tuk­sessa kunta- vai palve­lu­kylki edellä. Mieles­täni tärkeää on mennä ennen kaik­kea lähi­pal­ve­lu­kylki edellä?, korosti sosi­aali- ja terveys­mi­nis­teri Paula Risikko puhees­saan Lapualla 21. loka­kuuta.

?Sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon raken­teita uudis­tet­taessa on tavoit­teena varmis­taa, että väestö saa yhden­ver­tai­sesti laaduk­kaita palve­luja. Ihmi­sille osa laatua on se, että palve­luja saa riit­tä­vän läheltä. Lähi­pal­ve­lut ovat tärkeitä myös siksi, että ne luovat turval­li­suu­den tunnetta ja yhtei­söl­li­syyttä.?

?Nyt palve­lu­jen pelä­tään keskit­ty­vän keskus­kun­tiin. Hallin­non keskit­tä­mi­nen ei kuiten­kaan tarkoita palve­lu­jen keskit­tä­mistä. Kun hallin­toa keski­te­tään ja palve­luja johde­taan koko­nai­suu­tena, pysty­tään parem­min hallit­se­maan kustan­nuk­sia ja tarjoa­maan laaduk­kaam­pia palve­luja myös paikal­li­sesti?, minis­teri Risikko sanoi.

?Nykyi­sin 70 prosent­tia ihmi­sistä asuu sellai­sen terveys­kes­kuk­sen alueella, jossa odotusaika lääkä­rille on yli kaksi viik­koa. Kuinka paljon on hyötyä nykyi­sistä lähi­pal­ve­luista, jotka eivät ole saata­vissa??, Risikko kysyi.

?Lähi­pal­ve­lu­jen sisältö on hyvä määri­tellä ja säätää niistä osana tule­vaa sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon järjes­tä­mis­la­kia?, totesi minis­teri Risikko.

Minis­teri Risi­kon mielestä lähi­pal­ve­luja pitää uudis­taa ennak­ko­luu­lot­to­masti. Lähi­pal­ve­lulla voidaan tarkoit­taa myös kotiin vietä­viä palve­luja laitos­pal­ve­lu­jen sijaan, sähköi­siä palve­luja netin kautta tai vaik­kapa uuden­lai­sia eri toimi­joi­den yhteis­pal­ve­luja, joita voidaan tarjota kiin­teässä palve­lu­pis­teessä tai liiku­tella pyörillä.

?Tällais­ten uusien kotiin vietä­vien tai liik­ku­vien lähi­pal­ve­lu­jen kehit­tä­mi­nen vaatii nykyistä merkit­tä­västi suurem­pia toimi­joita niistä vastaa­maan?, Risikko arvioi.

Yhteys­tie­dot:

sosi­aali- ja terveys­mi­nis­teri Paula Risikko, p. 050 511 3107

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content