• FI
 • SV
 • MENU
  Risikko: Lähi­pal­ve­lu­kylki edellä
  Twiittaa

  Risikko: Lähi­pal­ve­lu­kylki edellä

  Julkaistu: 21.10.2012 Uncategorized

  ?Nyt keskus­tel­laan muun muassa siitä, edetäänkö sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon raken­ne­uu­dis­tuk­sessa kunta- vai palve­lu­kylki edellä. Mieles­täni tärkeää on mennä ennen kaik­kea lähi­pal­ve­lu­kylki edellä?, korosti sosi­aali- ja terveys­mi­nis­teri Paula Risikko puhees­saan Lapualla 21. loka­kuuta.

  ?Sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon raken­teita uudis­tet­taessa on tavoit­teena varmis­taa, että väestö saa yhden­ver­tai­sesti laaduk­kaita palve­luja. Ihmi­sille osa laatua on se, että palve­luja saa riit­tä­vän läheltä. Lähi­pal­ve­lut ovat tärkeitä myös siksi, että ne luovat turval­li­suu­den tunnetta ja yhtei­söl­li­syyttä.?

  ?Nyt palve­lu­jen pelä­tään keskit­ty­vän keskus­kun­tiin. Hallin­non keskit­tä­mi­nen ei kuiten­kaan tarkoita palve­lu­jen keskit­tä­mistä. Kun hallin­toa keski­te­tään ja palve­luja johde­taan koko­nai­suu­tena, pysty­tään parem­min hallit­se­maan kustan­nuk­sia ja tarjoa­maan laaduk­kaam­pia palve­luja myös paikal­li­sesti?, minis­teri Risikko sanoi.

  ?Nykyi­sin 70 prosent­tia ihmi­sistä asuu sellai­sen terveys­kes­kuk­sen alueella, jossa odotusaika lääkä­rille on yli kaksi viik­koa. Kuinka paljon on hyötyä nykyi­sistä lähi­pal­ve­luista, jotka eivät ole saata­vissa??, Risikko kysyi.

  ?Lähi­pal­ve­lu­jen sisältö on hyvä määri­tellä ja säätää niistä osana tule­vaa sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon järjes­tä­mis­la­kia?, totesi minis­teri Risikko.

  Minis­teri Risi­kon mielestä lähi­pal­ve­luja pitää uudis­taa ennak­ko­luu­lot­to­masti. Lähi­pal­ve­lulla voidaan tarkoit­taa myös kotiin vietä­viä palve­luja laitos­pal­ve­lu­jen sijaan, sähköi­siä palve­luja netin kautta tai vaik­kapa uuden­lai­sia eri toimi­joi­den yhteis­pal­ve­luja, joita voidaan tarjota kiin­teässä palve­lu­pis­teessä tai liiku­tella pyörillä.

  ?Tällais­ten uusien kotiin vietä­vien tai liik­ku­vien lähi­pal­ve­lu­jen kehit­tä­mi­nen vaatii nykyistä merkit­tä­västi suurem­pia toimi­joita niistä vastaa­maan?, Risikko arvioi.

  Yhteys­tie­dot:

  sosi­aali- ja terveys­mi­nis­teri Paula Risikko, p. 050 511 3107