Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Virk­ku­nen: Lukio­uu­dis­tus rohkeasti vauh­tiin!

Virk­ku­nen: Lukio­uu­dis­tus rohkeasti vauh­tiin!

Julkaistu:

Hallinto- ja kunta­mi­nis­teri Henna Virk­ku­nen koros­taa lukioi­den merki­tystä Suomen korkean osaa­mi­sen perus­pi­la­rina ja maamme kilpai­lu­ky­vyn takaa­jana. Virk­kusen mukaan lukioi­den kehit­tä­mis­työ, tunti­jako- ja opetus­suun­ni­tel­ma­uu­dis­tuk­set sekä yliop­pi­las­kir­joi­tus­ten sähköis­tä­mi­nen, on saatava riva­kasti liik­keelle.

- Nyt on lukion vuoro. Kaik­kia muita koulu­tus­muo­toja on viime vuosina kehi­tetty ja uudis­tettu. Perus­o­pe­tuk­sen tunti­jako saatiin sovit­tua jo ennen kesä­lo­mia, opetus­mi­nis­te­rin onkin asetet­tava lukion tunti­ja­ko­ryhmä halli­tus­oh­jel­massa sovi­tun mukai­sesti viivyt­te­le­mättä, minis­teri Virk­ku­nen painotti lauan­taina Heino­lassa.

Halli­tuk­sen tavoit­teena on nostaa Suomi maail­man osaa­vim­maksi kansaksi vuoteen 2020 mennessä. Laadu­kas ja ajassa elävä lukio­kou­lu­tus on tavoit­tee­seen pääse­mi­seksi aivan keskeistä. Lukio­kou­lu­tus on päivi­tet­tävä tähän päivään, eten­kin tieto- ja vies­tin­tä­tek­nii­kan hyödyn­tä­mi­sessä ollaan vasta lapsen kengissä.

- Kannus­tan opetus­mi­nis­te­riä tart­tu­maan rohkeasti lukio­kou­lu­tuk­sen moder­ni­soin­tiin. Uudis­tuk­sen kärjessä on oltava yliop­pi­las­kir­joi­tus­ten päivit­tä­mi­nen nyky­tek­nii­kaan. Tavoit­teena on oltava, että syksyllä 2016 uuden tunti­jaon ja opetus­suun­ni­tel­man piirissä aloit­ta­vat lukio­lai­set, voivat suorit­taa kaikki yo-kokeet tieto- ja vies­tin­tek­niik­kaa hyödyn­täen. Huomi­sen Pisa-menes­tys ei synny nykyi­siä tulok­sia ihas­te­le­malla, vaan rohkeasti yleis­si­vis­tä­vää opetusta uudis­ta­malla, Virk­ku­nen muis­tutti.

- Lukioi­den yleis­si­vis­tä­vyyttä on vahvis­tet­tava ja kehi­tet­tävä lukioi­den ja korkea­kou­lu­jen yhteis­työtä. Näin polku jatko-opin­toi­hin on helpompi löytää. Myös lukion ja työelä­män yhteis­työtä on syytä kehit­tää nykyistä moni­puo­li­sem­maksi, Virk­ku­nen sanoi.

Lisä­tie­toja: erityi­sa­vus­taja Laura Rissa­nen, 041 540 4505

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content