Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Virk­ku­nen: Lukio­uu­dis­tus rohkeasti vauh­tiin!

Virk­ku­nen: Lukio­uu­dis­tus rohkeasti vauh­tiin!

Julkaistu:

Hallinto- ja kunta­mi­nis­teri Henna Virk­ku­nen koros­taa lukioi­den merki­tystä Suomen korkean osaa­mi­sen perus­pi­la­rina ja maamme kilpai­lu­ky­vyn takaa­jana. Virk­kusen mukaan lukioi­den kehit­tä­mis­työ, tunti­jako- ja opetus­suun­ni­tel­ma­uu­dis­tuk­set sekä yliop­pi­las­kir­joi­tus­ten sähköis­tä­mi­nen, on saatava riva­kasti liik­keelle.

- Nyt on lukion vuoro. Kaik­kia muita koulu­tus­muo­toja on viime vuosina kehi­tetty ja uudis­tettu. Perus­o­pe­tuk­sen tunti­jako saatiin sovit­tua jo ennen kesä­lo­mia, opetus­mi­nis­te­rin onkin asetet­tava lukion tunti­ja­ko­ryhmä halli­tus­oh­jel­massa sovi­tun mukai­sesti viivyt­te­le­mättä, minis­teri Virk­ku­nen painotti lauan­taina Heino­lassa.

Halli­tuk­sen tavoit­teena on nostaa Suomi maail­man osaa­vim­maksi kansaksi vuoteen 2020 mennessä. Laadu­kas ja ajassa elävä lukio­kou­lu­tus on tavoit­tee­seen pääse­mi­seksi aivan keskeistä. Lukio­kou­lu­tus on päivi­tet­tävä tähän päivään, eten­kin tieto- ja vies­tin­tä­tek­nii­kan hyödyn­tä­mi­sessä ollaan vasta lapsen kengissä.

- Kannus­tan opetus­mi­nis­te­riä tart­tu­maan rohkeasti lukio­kou­lu­tuk­sen moder­ni­soin­tiin. Uudis­tuk­sen kärjessä on oltava yliop­pi­las­kir­joi­tus­ten päivit­tä­mi­nen nyky­tek­nii­kaan. Tavoit­teena on oltava, että syksyllä 2016 uuden tunti­jaon ja opetus­suun­ni­tel­man piirissä aloit­ta­vat lukio­lai­set, voivat suorit­taa kaikki yo-kokeet tieto- ja vies­tin­tek­niik­kaa hyödyn­täen. Huomi­sen Pisa-menes­tys ei synny nykyi­siä tulok­sia ihas­te­le­malla, vaan rohkeasti yleis­si­vis­tä­vää opetusta uudis­ta­malla, Virk­ku­nen muis­tutti.

- Lukioi­den yleis­si­vis­tä­vyyttä on vahvis­tet­tava ja kehi­tet­tävä lukioi­den ja korkea­kou­lu­jen yhteis­työtä. Näin polku jatko-opin­toi­hin on helpompi löytää. Myös lukion ja työelä­män yhteis­työtä on syytä kehit­tää nykyistä moni­puo­li­sem­maksi, Virk­ku­nen sanoi.

Lisä­tie­toja: erityi­sa­vus­taja Laura Rissa­nen, 041 540 4505

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

27.5.2024

Sauli Seit­ten­ranta: ”Lääke­pula on turval­li­suusuhka”

2021 rahti­laiva tukki Suezin kana­van. 2022 Kiinan rajut koro­na­ra­joi­tuk­set johti­vat Shang­hain ja Shenz­he­nin tehtai­den ja sata­mien kapa­si­tee­tin laskuun. 2024 huthi­ka­pi­nal­lis­ten

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

Skip to content