Virkkunen: Lukio­uu­distus rohkeasti vauhtiin! – kokoomus.fi
MENU
Virkkunen: Lukio­uu­distus rohkeasti vauhtiin!

Virkkunen: Lukio­uu­distus rohkeasti vauhtiin!

Julkaistu: 08.10.2012 Uncategorized

Hallinto- ja kunta­mi­nisteri Henna Virkkunen korostaa lukioiden merki­tystä Suomen korkean osaamisen perus­pi­larina ja maamme kilpai­lu­kyvyn takaajana. Virkkusen mukaan lukioiden kehit­tä­mistyö, tuntijako- ja opetus­suun­ni­tel­ma­uu­dis­tukset sekä yliop­pi­las­kir­joi­tusten sähköis­tä­minen, on saatava rivakasti liikkeelle.

- Nyt on lukion vuoro. Kaikkia muita koulu­tus­muotoja on viime vuosina kehitetty ja uudis­tettu. Perus­o­pe­tuksen tuntijako saatiin sovittua jo ennen kesälomia, opetus­mi­nis­terin onkin asetettava lukion tunti­ja­ko­ryhmä halli­tus­oh­jel­massa sovitun mukai­sesti viivyt­te­le­mättä, ministeri Virkkunen painotti lauan­taina Heino­lassa.

Halli­tuksen tavoit­teena on nostaa Suomi maailman osaavim­maksi kansaksi vuoteen 2020 mennessä. Laadukas ja ajassa elävä lukio­kou­lutus on tavoit­teeseen pääse­mi­seksi aivan keskeistä. Lukio­kou­lutus on päivi­tettävä tähän päivään, etenkin tieto- ja viestin­tä­tek­niikan hyödyn­tä­mi­sessä ollaan vasta lapsen kengissä.

- Kannustan opetus­mi­nis­teriä tarttumaan rohkeasti lukio­kou­lu­tuksen moder­ni­sointiin. Uudis­tuksen kärjessä on oltava yliop­pi­las­kir­joi­tusten päivit­tä­minen nykytek­niikaan. Tavoit­teena on oltava, että syksyllä 2016 uuden tuntijaon ja opetus­suun­ni­telman piirissä aloit­tavat lukio­laiset, voivat suorittaa kaikki yo-kokeet tieto- ja viestin­tek­niikkaa hyödyntäen. Huomisen Pisa-menestys ei synny nykyisiä tuloksia ihaste­le­malla, vaan rohkeasti yleis­si­vis­tävää opetusta uudis­ta­malla, Virkkunen muistutti.

- Lukioiden yleis­si­vis­tä­vyyttä on vahvis­tettava ja kehitettävä lukioiden ja korkea­kou­lujen yhteis­työtä. Näin polku jatko-opintoihin on helpompi löytää. Myös lukion ja työelämän yhteis­työtä on syytä kehittää nykyistä monipuo­li­sem­maksi, Virkkunen sanoi.

Lisätietoja: erityi­sa­vustaja Laura Rissanen, 041 540 4505


Kokoomus.fi