Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / sote

sote

29.6.2016

Paula Risikko: Sote-uudis­tus etenee

Sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den uudis­ta­mi­nen etenee. Tänään lähti­vät laki­luon­nok­set julki­suu­teen ja syksyllä lausun­noille. Kyseessä on yksi maamme tärkeim­piä uudis­tuk­sia. Uudis­tuk­sen pääta­voite

30.5.2016

Kokoo­mus julkaisi sote-valin­nan­va­pau­den teesit

Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jat minis­teri Lenita Toivakka, vara­pu­he­mies Paula Risikko ja Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­mässä sote-poli­­tii­­kasta vastaava Sari Sarko­maa listaa­vat Kokoo­muk­sen 29 teesiä valin­nan­va­pau­teen.

15.3.2016

Kokoo­muk­sen Risikko ja Sarko­maa: Hyvää työtä ihmi­sen valin­nan­va­pau­den eteen, profes­sori Brom­mels!

Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja Sari Sarko­maa ja edus­kun­nan vara­pu­he­mies Paula Risikko kehu­vat tänään julkais­tua profes­sori Brom­mel­sin johta­man valin­nan­va­paus­työ­ryh­män väli­ra­port­tia. “Väli­ra­portti on profes­sori

13.3.2016

Risikko: Valin­nan­va­paus nopeut­taa avun saan­tia

Edus­kun­nan toinen vara­pu­he­mies Paula Risikko iloit­see valin­nan­va­pau­den etene­mi­sestä sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luissa. Sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lu­jen uudis­tuk­sen merkit­tä­vin muutos palve­lu­jen käyt­tä­jille on valin­nan­va­paus

28.1.2015

Räty: Miksi Keskusta vaike­nee sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luista?

Sosi­aali- ja terveys­mi­nis­teri Laura Räty ihmet­te­lee, miksi Keskus­tan julkai­se­massa stra­te­gi­sessa halli­tus­oh­jel­massa ei mainita sanal­la­kaan ihmis­ten sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den uudis­ta­mista. ?Ihmet­te­len

25.11.2014

Räty: Sote-ratkaisu mahdol­lis­taa parem­mat palve­lut

Sosi­aali- ja terveys­mi­nis­teri Laura Rädyn mukaan sote-uudis­­tus mahdol­lis­taa sosi­aali-ja terveys­pal­ve­lu­jen kehit­tä­mi­sen entistä laaduk­kaam­miksi. Palve­lu­jen laatua tulee jatkossa mitata muil­la­kin kritee­reillä

15.10.2014

Kokoo­mus sote-uudis­tuk­sesta: Ihmi­sen on oltava palve­lui­den keskiössä

Kokoo­mus on tänään jättä­nyt lausun­tonsa sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon järjes­tä­mis­la­ki­luon­nok­seen. Kokoo­muk­sen mielestä olen­nai­sinta on, että ihmi­nen on palve­lui­den keskiössä. Lisäksi Kokoo­mus

23.3.2014

Vapaa­vuori: “Sote­rat­kai­sun löyty­mi­nen oleel­lista poliit­ti­sen järjes­tel­män uskot­ta­vuu­den kannalta”

Elin­kei­no­mi­nis­teri Jan Vapaa­vuori on tyyty­väi­nen edus­kun­ta­puo­luei­den yhtei­seen ratkai­suun sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den uudis­ta­mi­sessa.  Vapaa­vuo­ren mukaan sote­uu­dis­tus on viimeis­ten vuosien aikana osoit­tau­tu­nut

3.3.2014

Toivakka: E-resep­tin eduskunta­käsittelyssä lääkä­rin työtä helpot­ta­via muutok­sia

- E-resep­­tin käyt­töö­no­tolla on tarkoi­tus ennen kaik­kea edis­tää hoidon jatku­vuutta ja poti­las­tur­val­li­suutta sekä vähen­tää lääk­kei­den väärin­käyt­töä, sanoo Lenita Toivakka. Toivakka

30.8.2013

Lenita Toivakka: Rahoi­tus uusiksi ja poti­las hyötyy

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka pitää erit­täin tärkeänä budjet­ti­rii­hen raken­ne­pää­tök­siä. Merkit­tä­vää on tervey­den­huol­lon rahoi­tuk­sen yksin­ker­tais­ta­mi­nen ja kokoa­mi­nen yhteen kassaan. ?Enää

Skip to content