Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Terveys / Kokoo­muk­sen Risikko ja Sarko­maa: Hyvää työtä ihmi­sen valin­nan­va­pau­den eteen, profes­sori Brom­mels!

Kokoo­muk­sen Risikko ja Sarko­maa: Hyvää työtä ihmi­sen valin­nan­va­pau­den eteen, profes­sori Brom­mels!

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja Sari Sarko­maa ja edus­kun­nan vara­pu­he­mies Paula Risikko kehu­vat tänään julkais­tua profes­sori Brom­mel­sin johta­man valin­nan­va­paus­työ­ryh­män väli­ra­port­tia.

“Väli­ra­portti on profes­sori Brom­mel­sin työryh­mältä hyvää työtä. Valin­nan­va­paus ottaa nyt selkeitä aske­lia eteen­päin. Valin­nan­va­paus on keskei­nen osa sote-uudis­tusta. Ihmis­ten valin­nan­va­pau­den ydin on nykyistä nopeampi ja yhden­ver­tai­nen pääsy palve­lui­hin sekä ihmi­selle tärkei­den palve­lui­den laadun paran­tu­mi­nen”, sano­vat kokoo­muse­dus­ta­jat.

“Väli­ra­portti ohjaa välillä sivu­rai­teille eksy­nyttä sotea olen­nai­seen eli ihmi­siin ja heidän palve­lui­hinsa. Kokoo­mus on puolus­ta­nut valin­nan­va­pautta palve­lui­den takaa­mi­seksi ja niin teemme jatkos­sa­kin”, Risikko ja Sarko­maa jatka­vat.

Työryh­män tehtä­vänä on laatia ehdo­tus malleista, joilla voidaan käytän­nössä toteut­taa asiak­kai­den laaja valin­nan­va­paus sosi­aali- ja tervey­den­huol­lossa. Halli­tus päätti viime syksynä, että tule­vai­suu­dessa poti­laalle taataan mahdol­li­suus valita, että hakeeko hän palve­lut julki­selta, yksi­tyi­seltä vai kolman­nen sekto­rin tuot­ta­jalta. Valin­nan­va­paus koskee pääsään­tönä perus­pal­ve­luja ja sovel­tu­vin osin erikois­ta­son sosi­aali- ja tervey­den­huol­toa.

“Valin­nan­va­pau­den keskei­senä tarkoi­tuk­sena on turvata ihmis­ten tasa-arvoi­nen ja oikea-aikai­nen hoitoon pääsy. Ihmi­sille laaduk­kaita palve­luja nopeam­min ja helpom­min, kusta­nus­vai­kut­ta­vuutta unoh­ta­matta. Siinä on valin­nan­va­pau­den ja oikeas­taan koko sote-uudis­tuk­sen ydin”, Risikko tiivis­tää.

“Tärkeää on valin­nan­va­pau­den ihmis­ten yhden­ver­tai­suutta edis­tävä vaiku­tus. Ihmi­set vauvasta vaariin ja työt­tö­mästä toimi­tus­joh­ta­jaan asete­taan lompa­kon paksuu­desta riip­pu­matta samalle viivalle ja jokai­nen saa oikeu­den valita hoito­paik­kansa. Nykyi­sin tämä mahdol­li­suus on vain parem­pio­sai­silla, joilla työter­veys­huolto toimii tai sairas­va­kuu­tus kattaa kulut”, Sarko­maa muis­tut­taa.

Kokoo­muse­dus­ta­jat pitä­vät hyvänä lähtö­koh­tana, että profes­sori Brom­mel­sin ryhmän rapor­tissa ovat mukana moniam­ma­til­li­set koko­nai­suu­det valin­nan kohteena. Suomen mallin on oltava edis­tyk­sel­li­nen. Muut pohjois­maat ovat luoneet enem­män lääkä­ri­läh­töi­siä malleja, mutta Suomen mallin tulee hyödyn­tää koko sote-henki­lös­tön osaa­mista.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

21.2.2024

Timo Heino­nen: Suomen viesti Natossa on selkeä: kannamme vastuumme ja tuotamme turval­li­suutta.

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro valtio­neu­vos­ton selon­te­koon edus­kun­nalle Puolus­tus­voi­mien osal­lis­tu­mi­sesta Naton rauhan ajan yhtei­sen puolus­tuk­sen tehtä­viin vuonna 2024. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Me liityimme

21.2.2024

Pekka Toveri: Vank­ku­ma­ton ja horju­ma­ton tuki Ukrai­nalle on elinehto Euroo­pan turval­li­suu­delle

Kokoo­muk­sen ryhmä­puhe ajan­koh­tais­kes­kus­te­lussa Ukrai­nan tilan­teesta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Arvoisa puhe­mies,  Slava Ukraini. Kunnia Ukrai­nalle.  728 päivää sitten Venäjä käyn­nisti hyök­käys­so­dan

20.2.2024

Saara-Sofia Sirén: Työmark­ki­na­uu­dis­tuk­sia ei tehdä ketään vastaan, vaan Suomen puolesta.

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen halli­tuk­sen aiheut­ta­masta työmark­ki­na­kaa­ok­sesta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa työmark­ki­na­jär­jes­töillä on tärkeä rooli työeh­to­so­pi­mus­ten neuvot­te­li­joina. TES-neuvot­­te­­luissa työn­te­ki­jöille pyri­tään

Skip to content