• FI
 • SV
 • MENU
  Kokoo­muk­sen Risikko ja Sarko­maa: Hyvää työtä ihmi­sen valin­nan­va­pau­den eteen, profes­sori Brom­mels!
  Twiittaa

  Kokoo­muk­sen Risikko ja Sarko­maa: Hyvää työtä ihmi­sen valin­nan­va­pau­den eteen, profes­sori Brom­mels!

  Julkaistu: 15.03.2016 Uncategorized

  Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja Sari Sarko­maa ja edus­kun­nan vara­pu­he­mies Paula Risikko kehu­vat tänään julkais­tua profes­sori Brom­mel­sin johta­man valin­nan­va­paus­työ­ryh­män väli­ra­port­tia.

  “Väli­ra­portti on profes­sori Brom­mel­sin työryh­mältä hyvää työtä. Valin­nan­va­paus ottaa nyt selkeitä aske­lia eteen­päin. Valin­nan­va­paus on keskei­nen osa sote-uudis­tusta. Ihmis­ten valin­nan­va­pau­den ydin on nykyistä nopeampi ja yhden­ver­tai­nen pääsy palve­lui­hin sekä ihmi­selle tärkei­den palve­lui­den laadun paran­tu­mi­nen”, sano­vat kokoo­muse­dus­ta­jat.

  “Väli­ra­portti ohjaa välillä sivu­rai­teille eksy­nyttä sotea olen­nai­seen eli ihmi­siin ja heidän palve­lui­hinsa. Kokoo­mus on puolus­ta­nut valin­nan­va­pautta palve­lui­den takaa­mi­seksi ja niin teemme jatkos­sa­kin”, Risikko ja Sarko­maa jatka­vat.

  Työryh­män tehtä­vänä on laatia ehdo­tus malleista, joilla voidaan käytän­nössä toteut­taa asiak­kai­den laaja valin­nan­va­paus sosi­aali- ja tervey­den­huol­lossa. Halli­tus päätti viime syksynä, että tule­vai­suu­dessa poti­laalle taataan mahdol­li­suus valita, että hakeeko hän palve­lut julki­selta, yksi­tyi­seltä vai kolman­nen sekto­rin tuot­ta­jalta. Valin­nan­va­paus koskee pääsään­tönä perus­pal­ve­luja ja sovel­tu­vin osin erikois­ta­son sosi­aali- ja tervey­den­huol­toa.

  “Valin­nan­va­pau­den keskei­senä tarkoi­tuk­sena on turvata ihmis­ten tasa-arvoi­nen ja oikea-aikai­nen hoitoon pääsy. Ihmi­sille laaduk­kaita palve­luja nopeam­min ja helpom­min, kusta­nus­vai­kut­ta­vuutta unoh­ta­matta. Siinä on valin­nan­va­pau­den ja oikeas­taan koko sote-uudis­tuk­sen ydin”, Risikko tiivis­tää.

  “Tärkeää on valin­nan­va­pau­den ihmis­ten yhden­ver­tai­suutta edis­tävä vaiku­tus. Ihmi­set vauvasta vaariin ja työt­tö­mästä toimi­tus­joh­ta­jaan asete­taan lompa­kon paksuu­desta riip­pu­matta samalle viivalle ja jokai­nen saa oikeu­den valita hoito­paik­kansa. Nykyi­sin tämä mahdol­li­suus on vain parem­pio­sai­silla, joilla työter­veys­huolto toimii tai sairas­va­kuu­tus kattaa kulut”, Sarko­maa muis­tut­taa.

  Kokoo­muse­dus­ta­jat pitä­vät hyvänä lähtö­koh­tana, että profes­sori Brom­mel­sin ryhmän rapor­tissa ovat mukana moniam­ma­til­li­set koko­nai­suu­det valin­nan kohteena. Suomen mallin on oltava edis­tyk­sel­li­nen. Muut pohjois­maat ovat luoneet enem­män lääkä­ri­läh­töi­siä malleja, mutta Suomen mallin tulee hyödyn­tää koko sote-henki­lös­tön osaa­mista.