Kokoo­muksen Risikko ja Sarkomaa: Hyvää työtä ihmisen valin­nan­va­pauden eteen, professori Brommels! – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen Risikko ja Sarkomaa: Hyvää työtä ihmisen valin­nan­va­pauden eteen, professori Brommels!

Kokoo­muksen Risikko ja Sarkomaa: Hyvää työtä ihmisen valin­nan­va­pauden eteen, professori Brommels!

Julkaistu: 15.03.2016 Uncategorized

Kokoo­muksen kansan­edustaja Sari Sarkomaa ja eduskunnan varapu­hemies Paula Risikko kehuvat tänään julkaistua professori Brommelsin johtaman valin­nan­va­paus­työ­ryhmän välira­porttia.

“Välira­portti on professori Brommelsin työryh­mältä hyvää työtä. Valin­nan­vapaus ottaa nyt selkeitä askelia eteenpäin. Valin­nan­vapaus on keskeinen osa sote-uudis­tusta. Ihmisten valin­nan­va­pauden ydin on nykyistä nopeampi ja yhden­ver­tainen pääsy palve­luihin sekä ihmiselle tärkeiden palve­luiden laadun paran­tu­minen”, sanovat kokoo­muse­dus­tajat.

“Välira­portti ohjaa välillä sivurai­teille eksynyttä sotea olennaiseen eli ihmisiin ja heidän palve­lui­hinsa. Kokoomus on puolus­tanut valin­nan­va­pautta palve­luiden takaa­mi­seksi ja niin teemme jatkos­sakin”, Risikko ja Sarkomaa jatkavat.

Työryhmän tehtävänä on laatia ehdotus malleista, joilla voidaan käytän­nössä toteuttaa asiak­kaiden laaja valin­nan­vapaus sosiaali- ja tervey­den­huol­lossa. Hallitus päätti viime syksynä, että tulevai­suu­dessa potilaalle taataan mahdol­lisuus valita, että hakeeko hän palvelut julki­selta, yksityi­seltä vai kolmannen sektorin tuotta­jalta. Valin­nan­vapaus koskee pääsääntönä perus­pal­veluja ja sovel­tuvin osin erikois­tason sosiaali- ja tervey­den­huoltoa.

“Valin­nan­va­pauden keskeisenä tarkoi­tuksena on turvata ihmisten tasa-arvoinen ja oikea-aikainen hoitoon pääsy. Ihmisille laaduk­kaita palveluja nopeammin ja helpommin, kusta­nus­vai­kut­ta­vuutta unohta­matta. Siinä on valin­nan­va­pauden ja oikeastaan koko sote-uudis­tuksen ydin”, Risikko tiivistää.

“Tärkeää on valin­nan­va­pauden ihmisten yhden­ver­tai­suutta edistävä vaikutus. Ihmiset vauvasta vaariin ja työttö­mästä toimi­tus­joh­tajaan asetetaan lompakon paksuu­desta riippu­matta samalle viivalle ja jokainen saa oikeuden valita hoito­paik­kansa. Nykyisin tämä mahdol­lisuus on vain parem­pio­sai­silla, joilla työter­veys­huolto toimii tai sairas­va­kuutus kattaa kulut”, Sarkomaa muistuttaa.

Kokoo­muse­dus­tajat pitävät hyvänä lähtö­kohtana, että professori Brommelsin ryhmän rapor­tissa ovat mukana moniam­ma­til­liset kokonai­suudet valinnan kohteena. Suomen mallin on oltava edistyk­sel­linen. Muut pohjoismaat ovat luoneet enemmän lääkä­ri­läh­töisiä malleja, mutta Suomen mallin tulee hyödyntää koko sote-henki­löstön osaamista.


Kokoomus.fi