Paula Risikko: Sote-uudistus etenee – kokoomus.fi
MENU
Paula Risikko: Sote-uudistus etenee

Paula Risikko: Sote-uudistus etenee

Julkaistu: 29.06.2016 Uncategorized

Sosiaali- ja terveys­pal­ve­luiden uudis­ta­minen etenee. Tänään lähtivät lakiluon­nokset julki­suuteen ja syksyllä lausun­noille. Kyseessä on yksi maamme tärkeimpiä uudis­tuksia.

Uudis­tuksen pääta­voite on pidetty mielessä ja tärkeää se on pitää jatkos­sakin mielessä eli laaduk­kaiden sote-palve­luiden turvaa­minen nyt ja tulevai­suu­dessa.

Valin­nan­vapaus etenee aikatau­lussa. Valin­nan­vapaus asettaa ihmisen sosiaali- ja terveys­pal­ve­lujen keskiöön. Valin­nan­va­pauden tarkoitus on parantaa palve­luiden laatua ja vaikut­ta­vuutta sekä helpottaa niiden saata­vuutta.

On myös tärkeää, että pystymme jatkos­sakin kustan­tamaan palvelut kaikille suoma­lai­sille. Tavoi­teltua 3 miljardin kestä­vyys­va­je­vai­ku­tusta varmis­tetaan maakuntien rahoi­tus­mal­lilla, jossa on kustan­nus­te­hok­kuuteen kannustava mekanismi.

Uudistus on merkittävä muutos myös paikal­lis­hal­lin­nolle. Maakun­nista ei tule kuntaan verrat­tavia yleis­toi­mi­joita, vaan erikois­tu­neita tarkkaan rajat­tujen tehtävien hoitajia. Vahva valtion koordi­naatio on tarpeen uudis­tuksen tavoit­teiden toteut­ta­mi­seksi. Kunnat ovat edelleen paikal­lis­de­mo­kratian pääyk­sikkö. Niille jää selkeä rooli sivis­tyksen ja elinvoiman edistäjinä. Kunnilla on jatkos­sakin nk. yleinen toimi­valta.

Nyt lausun­noille lähteviä pykäliä on paljon ja hiottavaa löytyy varmasti. Lausun­to­kier­roksen jälkeen katsotaan rauhassa saadut lausunnot ja tehdään tarvit­tavat muutokset. Lakien loppu­val­mistelu tehdään syksyllä ja valin­nan­vapaus astuu voimaan samalla kuin muukin uudistus eli 1.1.2019.

Työtä toki riittää, mutta eteenpäin kuitenkin mennään.


Kokoomus.fi