Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Paula Risikko: Sote-uudis­tus etenee

Paula Risikko: Sote-uudis­tus etenee

Julkaistu:

Sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den uudis­ta­mi­nen etenee. Tänään lähti­vät laki­luon­nok­set julki­suu­teen ja syksyllä lausun­noille. Kyseessä on yksi maamme tärkeim­piä uudis­tuk­sia.

Uudis­tuk­sen pääta­voite on pidetty mielessä ja tärkeää se on pitää jatkos­sa­kin mielessä eli laaduk­kai­den sote-palve­lui­den turvaa­mi­nen nyt ja tule­vai­suu­dessa.

Valin­nan­va­paus etenee aika­tau­lussa. Valin­nan­va­paus aset­taa ihmi­sen sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lu­jen keski­öön. Valin­nan­va­pau­den tarkoi­tus on paran­taa palve­lui­den laatua ja vaikut­ta­vuutta sekä helpot­taa niiden saata­vuutta.

On myös tärkeää, että pystymme jatkos­sa­kin kustan­ta­maan palve­lut kaikille suoma­lai­sille. Tavoi­tel­tua 3 miljar­din kestä­vyys­va­je­vai­ku­tusta varmis­te­taan maakun­tien rahoi­tus­mal­lilla, jossa on kustan­nus­te­hok­kuu­teen kannus­tava meka­nismi.

Uudis­tus on merkit­tävä muutos myös paikal­lis­hal­lin­nolle. Maakun­nista ei tule kuntaan verrat­ta­via yleis­toi­mi­joita, vaan erikois­tu­neita tark­kaan rajat­tu­jen tehtä­vien hoita­jia. Vahva valtion koor­di­naa­tio on tarpeen uudis­tuk­sen tavoit­tei­den toteut­ta­mi­seksi. Kunnat ovat edel­leen paikal­lis­de­mo­kra­tian pääyk­sikkö. Niille jää selkeä rooli sivis­tyk­sen ja elin­voi­man edis­tä­jinä. Kunnilla on jatkos­sa­kin nk. ylei­nen toimi­valta.

Nyt lausun­noille lähte­viä pykä­liä on paljon ja hiot­ta­vaa löytyy varmasti. Lausun­to­kier­rok­sen jälkeen katso­taan rauhassa saadut lausun­not ja tehdään tarvit­ta­vat muutok­set. Lakien loppu­val­mis­telu tehdään syksyllä ja valin­nan­va­paus astuu voimaan samalla kuin muukin uudis­tus eli 1.1.2019.

Työtä toki riit­tää, mutta eteen­päin kuiten­kin mennään.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content