Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Paula Risikko: Sote-uudis­tus etenee

Paula Risikko: Sote-uudis­tus etenee

Julkaistu:

Sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den uudis­ta­mi­nen etenee. Tänään lähti­vät laki­luon­nok­set julki­suu­teen ja syksyllä lausun­noille. Kyseessä on yksi maamme tärkeim­piä uudis­tuk­sia.

Uudis­tuk­sen pääta­voite on pidetty mielessä ja tärkeää se on pitää jatkos­sa­kin mielessä eli laaduk­kai­den sote-palve­lui­den turvaa­mi­nen nyt ja tule­vai­suu­dessa.

Valin­nan­va­paus etenee aika­tau­lussa. Valin­nan­va­paus aset­taa ihmi­sen sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lu­jen keski­öön. Valin­nan­va­pau­den tarkoi­tus on paran­taa palve­lui­den laatua ja vaikut­ta­vuutta sekä helpot­taa niiden saata­vuutta.

On myös tärkeää, että pystymme jatkos­sa­kin kustan­ta­maan palve­lut kaikille suoma­lai­sille. Tavoi­tel­tua 3 miljar­din kestä­vyys­va­je­vai­ku­tusta varmis­te­taan maakun­tien rahoi­tus­mal­lilla, jossa on kustan­nus­te­hok­kuu­teen kannus­tava meka­nismi.

Uudis­tus on merkit­tävä muutos myös paikal­lis­hal­lin­nolle. Maakun­nista ei tule kuntaan verrat­ta­via yleis­toi­mi­joita, vaan erikois­tu­neita tark­kaan rajat­tu­jen tehtä­vien hoita­jia. Vahva valtion koor­di­naa­tio on tarpeen uudis­tuk­sen tavoit­tei­den toteut­ta­mi­seksi. Kunnat ovat edel­leen paikal­lis­de­mo­kra­tian pääyk­sikkö. Niille jää selkeä rooli sivis­tyk­sen ja elin­voi­man edis­tä­jinä. Kunnilla on jatkos­sa­kin nk. ylei­nen toimi­valta.

Nyt lausun­noille lähte­viä pykä­liä on paljon ja hiot­ta­vaa löytyy varmasti. Lausun­to­kier­rok­sen jälkeen katso­taan rauhassa saadut lausun­not ja tehdään tarvit­ta­vat muutok­set. Lakien loppu­val­mis­telu tehdään syksyllä ja valin­nan­va­paus astuu voimaan samalla kuin muukin uudis­tus eli 1.1.2019.

Työtä toki riit­tää, mutta eteen­päin kuiten­kin mennään.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

21.2.2024

Timo Heino­nen: Suomen viesti Natossa on selkeä: kannamme vastuumme ja tuotamme turval­li­suutta.

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro valtio­neu­vos­ton selon­te­koon edus­kun­nalle Puolus­tus­voi­mien osal­lis­tu­mi­sesta Naton rauhan ajan yhtei­sen puolus­tuk­sen tehtä­viin vuonna 2024. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Me liityimme

21.2.2024

Pekka Toveri: Vank­ku­ma­ton ja horju­ma­ton tuki Ukrai­nalle on elinehto Euroo­pan turval­li­suu­delle

Kokoo­muk­sen ryhmä­puhe ajan­koh­tais­kes­kus­te­lussa Ukrai­nan tilan­teesta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Arvoisa puhe­mies,  Slava Ukraini. Kunnia Ukrai­nalle.  728 päivää sitten Venäjä käyn­nisti hyök­käys­so­dan

20.2.2024

Saara-Sofia Sirén: Työmark­ki­na­uu­dis­tuk­sia ei tehdä ketään vastaan, vaan Suomen puolesta.

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen halli­tuk­sen aiheut­ta­masta työmark­ki­na­kaa­ok­sesta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa työmark­ki­na­jär­jes­töillä on tärkeä rooli työeh­to­so­pi­mus­ten neuvot­te­li­joina. TES-neuvot­­te­­luissa työn­te­ki­jöille pyri­tään

Skip to content