Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Räty: Miksi Keskusta vaike­nee sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luista?

Räty: Miksi Keskusta vaike­nee sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luista?

Julkaistu:

Sosi­aali- ja terveys­mi­nis­teri Laura Räty ihmet­te­lee, miksi Keskus­tan julkai­se­massa stra­te­gi­sessa halli­tus­oh­jel­massa ei mainita sanal­la­kaan ihmis­ten sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den uudis­ta­mista.

?Ihmet­te­len suuresti, ettei sote-palve­lui­den uudis­ta­mi­nen ole Keskus­tan keskei­nen tavoite. Eikö tämä ole yksi kevään ja tule­van halli­tus­kau­den suurim­pia kysy­myk­siä?? Räty kysyy.

Juha Sipi­län keski­viik­kona esit­te­lemä Keskus­tan stra­te­gi­nen halli­tus­oh­jelma ei käsit­tele sanal­la­kaan Keskus­tan linjaa sote-palve­lui­den järjes­tä­mi­seksi, tuot­ta­mi­seksi tai rahoit­ta­mi­seksi. Minis­teri Rädyn mukaan Kokoo­mus on ainoana puolu­eena kerto­nut avoi­mesti kantansa sote-palve­lui­den rahoi­tuk­sen uudis­ta­mi­seen, koska se on yksi keskei­sim­mistä kysy­myk­sistä seuraa­valla halli­tus­kau­della.

?Herää kysy­mys, eikö Keskus­talla ole näihin asioi­hin mitään kantaa, vai eivätkö he halua kertoa linjaansa julki­suu­teen. Sote-palve­lut vastaa­vat yli puolta koko julki­sesta talou­desta ja ikään­ty­vän väes­tön sekä kasva­van palve­lu­tar­peen aikana niiden uudis­ta­mi­nen on todel­li­nen kansa­kun­nan kohta­lon­ky­sy­mys. On mahdo­tonta keskus­tella hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan ja ihmis­ten arjen tärkeim­mistä kysy­myk­sistä, jos gallup­joh­taja vält­te­lee koko aihetta?, Räty toteaa.

?Keskus­tan ohjel­massa oli heitto 200 000 uudesta työpai­kasta ja kauniita puheita yrit­tä­jyy­den kannus­ta­mi­sesta. Sote-sekto­rin yrit­tä­jyy­den ja työpai­kat Keskusta näyt­tää kuiten­kin unoh­ta­neen koko­naan. Vaali­ke­väänä äänes­tä­jillä on oikeus tietää, kannat­taako Juha Sipi­län Keskusta ihmis­ten valin­nan­va­pautta ja oikeutta päät­tää omista palve­luis­taan, tai palve­lu­tuo­tan­non julkista mono­po­lia vai kilpai­lua ja moni­tuot­ta­juutta. Nämä jos mitkä ovat tärkeitä stra­te­gi­sia valin­toja!?

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content