MENU
Räty: Miksi Keskusta vaikenee sosiaali- ja terveys­pal­ve­luista?

Räty: Miksi Keskusta vaikenee sosiaali- ja terveys­pal­ve­luista?

Julkaistu: 28.01.2015 Uutiset

Sosiaali- ja terveys­mi­nisteri Laura Räty ihmet­telee, miksi Keskustan julkai­se­massa strate­gi­sessa halli­tus­oh­jel­massa ei mainita sanal­lakaan ihmisten sosiaali- ja terveys­pal­ve­luiden uudis­ta­mista.

?Ihmet­telen suuresti, ettei sote-palve­luiden uudis­ta­minen ole Keskustan keskeinen tavoite. Eikö tämä ole yksi kevään ja tulevan halli­tus­kauden suurimpia kysymyksiä?? Räty kysyy.

Juha Sipilän keski­viikkona esittelemä Keskustan strate­ginen halli­tus­oh­jelma ei käsittele sanal­lakaan Keskustan linjaa sote-palve­luiden järjes­tä­mi­seksi, tuotta­mi­seksi tai rahoit­ta­mi­seksi. Ministeri Rädyn mukaan Kokoomus on ainoana puolueena kertonut avoimesti kantansa sote-palve­luiden rahoi­tuksen uudis­ta­miseen, koska se on yksi keskei­sim­mistä kysymyk­sistä seuraa­valla halli­tus­kau­della.

?Herää kysymys, eikö Keskus­talla ole näihin asioihin mitään kantaa, vai eivätkö he halua kertoa linjaansa julki­suuteen. Sote-palvelut vastaavat yli puolta koko julki­sesta talou­desta ja ikään­tyvän väestön sekä kasvavan palve­lu­tarpeen aikana niiden uudis­ta­minen on todel­linen kansa­kunnan kohta­lon­ky­symys. On mahdo­tonta keskus­tella hyvin­voin­tiyh­teis­kunnan ja ihmisten arjen tärkeim­mistä kysymyk­sistä, jos gallup­johtaja välttelee koko aihetta?, Räty toteaa.

?Keskustan ohjel­massa oli heitto 200 000 uudesta työpai­kasta ja kauniita puheita yrittä­jyyden kannus­ta­mi­sesta. Sote-sektorin yrittä­jyyden ja työpaikat Keskusta näyttää kuitenkin unohtaneen kokonaan. Vaali­ke­väänä äänes­tä­jillä on oikeus tietää, kannat­taako Juha Sipilän Keskusta ihmisten valin­nan­va­pautta ja oikeutta päättää omista palve­luistaan, tai palve­lu­tuo­tannon julkista monopolia vai kilpailua ja monituot­ta­juutta. Nämä jos mitkä ovat tärkeitä strate­gisia valintoja!?


Kokoomus.fi