Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­mus sote-uudis­tuk­sesta: Ihmi­sen on oltava palve­lui­den keskiössä

Kokoo­mus sote-uudis­tuk­sesta: Ihmi­sen on oltava palve­lui­den keskiössä

Julkaistu:

Kokoo­mus on tänään jättä­nyt lausun­tonsa sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon järjes­tä­mis­la­ki­luon­nok­seen. Kokoo­muk­sen mielestä olen­nai­sinta on, että ihmi­nen on palve­lui­den keskiössä.

Lisäksi Kokoo­mus katsoo, että 1) sote-alueilla on oltava yksi­se­lit­tei­nen järjes­tä­mis­vas­tuu ja -valta ja että 2) tuot­ta­jina on oltava mukana julki­sen sekto­rin lisäksi järjes­töt ja yrityk­set.

Kokoo­muk­sen mielestä sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luissa tärkeintä olisi huomioida palve­lu­jen käyt­tä­jien näkö­kulma. Helpoi­ten tämä olisi toteu­tet­ta­vissa mallissa, jossa raha seuraisi asia­kasta. Kun huomio on ihmi­sessä, on ensiar­voista ihmi­sen koke­mus palve­lusta ja sen laadusta.

Poti­lai­den tarpeet ovat erilai­sia: toisille tervey­den­huolto on yksi hammas­lää­kä­ri­käynti vuodessa, toiselle lonk­ka­leik­kaus tai diabe­tek­sen ja sen tuomien ongel­mien hoito. Sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luita suun­ni­tel­taessa on huomioi­tava ihmis­ten erilai­set tarpeet, pidet­tävä huolta hoito­po­luista ja panos­tet­tava monion­gel­mais­ten poti­lai­den hoidon koor­di­naa­tioon.

Lisä­nor­meja säätäessä on muis­tet­tava ihmi­nen. Kansal­li­nen ohjaus on kanna­tet­ta­vaa, mutta laki ei saa olla liian jäykkä. On ensiar­voi­sen tärkeää, että ohjaus mahdol­lis­taa palve­lu­jen poti­las­läh­töi­sen inno­va­tii­vi­suu­den ja kokei­lu­toi­min­nan ilman sito­vaa normioh­jausta.

1. Ensiar­voi­sen tärkeää on, että sote-alueilla on yksi­se­lit­tei­nen järjes­tä­mis­vas­tuu ja -valta

Huomiota tulisi erityi­sesti kiin­nit­tää palve­lui­den järjes­tä­mi­sen ja tuot­ta­mi­sen suhtee­seen. Sote-palve­lui­den kannalta selkeä työn­jako on tärkeä, sillä ei saa käydä niin, että kenel­lä­kään ei ole yksi­se­lit­teistä järjes­tä­mis­vas­tuuta ja -valtaa. Vallan on oltava sote-alueella ja sote-palve­lu­jen inte­graa­tion tapah­dut­tava ennen kaik­kea järjes­tä­jän eli sote-alueen kautta.

Ratkai­sun on annet­tava raamit, joiden sisällä sote-aluei­den päät­tä­jillä on mahdol­li­suus toteut­taa malleja, jotka aidosti lisää­vät palve­lui­den saata­vuutta, lisää­vät valin­nan­va­pautta ja hillit­se­vät kustan­nuk­sia. Tavoit­teena tiukan tuotan­non määrit­te­lyn sijaan tulisi olla, että viidellä eri sote-alueella on viisi erilaista tapaa toteut­taa palve­luita ? mahdol­li­suus tehdä bench­mark­kausta ja saada aikaan aluei­den välistä ?kilpai­lua? parhaassa tavassa toteut­taa.  Sote-aluei­den tulee olla vahvoja ja itse­näi­siä myös siksi, että ne pysty­vät huomioi­maan aluei­den erityis­piir­teet.

Inte­graa­tio­vas­tuun tulisi olla vain järjestäjällä/​järjestämisessä, mutta tuot­ta­jat voisi­vat olla yksit­täi­siin palve­lui­hin keskit­ty­viä pieniä­kin toimi­joita, joista sote-alue kokoaisi asiak­kaille palve­lu­ko­ko­nai­suuk­sia. Inte­graa­tion on voitava tapah­tua vaih­toeh­toi­sesti myös poti­laan ja/​tai hoito­ket­jun tasolla, jolloin sote-alue vastaisi hoito­ket­justa, esimerk­kinä lonk­ka­liu­ku­mäki. Inte­graa­tion on vietävä hoidon pain­opis­tettä ennal­taeh­käi­se­viin palve­lui­hin ja perus­pal­ve­lui­hin. Laaduk­kaan perus­pal­ve­lut eli esimer­kiksi hyvin toimi­vat terveys­kes­kuk­set ovat korvaa­ma­ton perusta muille terveys- ja sosi­aa­li­pal­ve­luille.

Järjes­tä­jän ja tuot­ta­jan suhteen on mahdol­lis­tet­tava kustan­nus­ten hallinta. Suomen luot­to­luo­ki­tus on laske­nut ja perus­te­luna oli muun muassa huono varau­tu­mi­nen ikään­ty­mi­seen eli palve­lui­den tarpeen kasvuun. Sote-uudis­tuk­sen pitää osal­taan vastata siihen, miten käytän­nössä kustan­nuk­sia hilli­tään eli miten kestä­vyys­va­jee­seen tullaan vastaa­maan.

2. Tuot­ta­jina on oltava mukana julki­sen sekto­rin lisäksi järjes­töt ja yrityk­set

Nyt laissa on liikaa keski­tytty tuotan­non määrit­te­lyyn. Sote-aluei­den tehtä­vät järjes­tä­jinä eivät saa valua tuot­ta­jille. Tuot­ta­mi­sen osalta on ongel­mal­lista, jos Suomeen syntyy julki­set maakun­nan­laa­jui­set tuotanto-orga­ni­saa­tiot, joilta puut­tuu kannus­ti­met tehok­kaa­seen toimin­taan ja kansa­lai­silta puut­tu­vat aidot valin­nan­mah­dol­li­suu­det. Malli, jossa kaikki tuot­ta­jat ovat samalla viivalla, on paras poti­laalle.

Lakie­si­tys ei riitta?va?n selva?sti mahdol­lista erilai­sia tuot­ta­mis­ra­ken­teita eika? esimer­kiksi selkea?sti tue tuot­ta­jien va?lista? kilpai­lua, vaikka siihen olisi mahdol­li­suus. Sote-sekto­rilla, erityi­sesti yrityk­sissä ja järjes­töissä, tapah­tuu paljon palve­luin­no­vaa­tioita yhdis­tet­tynä uuteen tekno­lo­gi­aan.  Palve­lu­jen uudis­ta­mi­sen kannalta kirit­tä­jät ovat julki­selle sekto­rille enem­män kuin tarpeen.

Kustan­nus­ten ja laadun julki­suus tukee sekä eri tuot­ta­jien pääsyä samalle viivalle että kustan­nus­ten hallin­taa. Selkeyttä ja läpi­nä­ky­vyyttä laadun mittaa­mi­sessa ja kustan­nuk­sissa ei voi koros­taa tarpeeksi. Parhai­ten mittaa­mi­nen ja laskenta tapah­tu­vat yhte­näi­sillä kritee­reillä sote-aluei­den sisällä tai valta­kun­nal­li­sesti.

Jotta eri tuot­ta­jat pääsi­si­vät parem­min samalla viivalle, on tärkeää, että palve­luse­te­lin ja osto­pal­ve­lui­den käyt­tö­mah­dol­li­suu­det kirja­taan lakiin.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content