Kokoomus.fi / Uncategorized / Räty: Sote-ratkaisu mahdol­lis­taa parem­mat palve­lut

Räty: Sote-ratkaisu mahdol­lis­taa parem­mat palve­lut

Julkaistu:

Sosi­aali- ja terveys­mi­nis­teri Laura Rädyn mukaan sote-uudis­tus mahdol­lis­taa sosi­aali-ja terveys­pal­ve­lu­jen kehit­tä­mi­sen entistä laaduk­kaam­miksi. Palve­lu­jen laatua tulee jatkossa mitata muil­la­kin kritee­reillä kuin jono­jen pituu­della. Myös palve­lu­jen kustan­nus­ten läpi­nä­ky­vyyttä on lisät­tävä ja vaikut­ta­vuu­teen kiin­ni­tet­tävä entistä enem­män huomiota.

“Nyt päätetty sote-palve­lui­den rakenne mahdol­lis­taa palve­lu­jen kehit­tä­mi­sen parem­miksi ja laaduk­kaam­miksi. Lisäksi sote-palve­lui­den laadun ja kustan­nus­ten vertail­ta­vuus on kauan kaivattu edis­ty­sas­kel”, Räty koros­taa.

Järjes­tä­mis­laki on suuri osa isoa sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lu­jen uudis­tusta. Meneil­lään on myös sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon moni­ka­na­va­ra­hoi­tuk­sen purka­mista pohti­van rahoi­tus­työ­ryh­män työ.

“Rahoi­tus­työ­ryhmä valmis­te­lee erilai­sia rahoi­tus­mal­leja ensi kevään halli­tus­neu­vot­te­lui­hin. Tämä järjes­tä­mis­la­ki­rat­kaisu antaa mahdol­li­suu­den tehdä rahoi­tus­rat­kaisu jolla lisä­tään ihmis­ten valin­nan­va­pautta tule­vai­suu­dessa.”

Laura Räty on tyyty­väi­nen että sote-uudis­tuk­sesta saatiin ratkaisu.

“On hyvä että kaik­kien edus­kun­ta­puo­luei­den kesken saatiin yhtei­nen ratkaisu näin suuressa, jokaista suoma­laista kosket­ta­vassa asiassa.”, hän kommen­toi.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

6.2.2016

Petteri Orpo: Työl­li­syy­den hoidon koko­nais­vas­tuu on annet­tava kunnille

Työt­tö­myys on Suomen suurim­pia ongel­mia. On selvää, että työl­li­syy­den hoito on Suomessa epäon­nis­tu­nut, kun työt­tö­miä on lähes 378 000 ja

5.2.2016

Grahn-Laaso­nen korjaus­ve­lasta: Meille oli tärkeää, että esitys on asian­tun­ti­joi­den laatima

Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­­nen kehuu halli­tuk­sen suun­ni­tel­maa liiken­teen korjaus­ve­lan vähen­tä­mi­seksi. Kolmen vuoden aikana ties­tön ja rata­ver­kon kunnos­ta­mi­seen suun­na­taan 600

27.1.2016

Outi Mäkelä: Raide-Joke­rille yhtei­nen kyllä

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Outi Mäkelä kehuu halli­tus­puo­luei­den yhteistä tahto­ti­laa edis­tää pääkau­pun­ki­seu­dun kehi­tystä. ”Halli­tus­puo­lu­eet sano­vat Raide-Joke­­rille yhdessä kyllä! Matkan varrella on