Kokoomus.fi
Räty: Sote-ratkaisu mahdol­listaa paremmat palvelut

Räty: Sote-ratkaisu mahdol­listaa paremmat palvelut

Julkaistu: 25.11.14 Uutiset

Sosiaali- ja terveys­mi­nisteri Laura Rädyn mukaan sote-uudistus mahdol­listaa sosiaali-ja terveys­pal­ve­lujen kehit­tä­misen entistä laaduk­kaam­miksi. Palve­lujen laatua tulee jatkossa mitata muillakin kritee­reillä kuin jonojen pituu­della. Myös palve­lujen kustan­nusten läpinä­ky­vyyttä on lisättävä ja vaikut­ta­vuuteen kiinni­tettävä entistä enemmän huomiota.

“Nyt päätetty sote-palve­luiden rakenne mahdol­listaa palve­lujen kehit­tä­misen parem­miksi ja laaduk­kaam­miksi. Lisäksi sote-palve­luiden laadun ja kustan­nusten vertail­tavuus on kauan kaivattu edisty­saskel”, Räty korostaa.

Järjes­tä­mislaki on suuri osa isoa sosiaali- ja terveys­pal­ve­lujen uudis­tusta. Meneillään on myös sosiaali- ja tervey­den­huollon monika­na­va­ra­hoi­tuksen purka­mista pohtivan rahoi­tus­työ­ryhmän työ.

“Rahoi­tus­työ­ryhmä valmis­telee erilaisia rahoi­tus­malleja ensi kevään halli­tus­neu­vot­te­luihin. Tämä järjes­tä­mis­la­ki­rat­kaisu antaa mahdol­li­suuden tehdä rahoi­tus­rat­kaisu jolla lisätään ihmisten valin­nan­va­pautta tulevai­suu­dessa.”

Laura Räty on tyyty­väinen että sote-uudis­tuk­sesta saatiin ratkaisu.

“On hyvä että kaikkien eduskun­ta­puo­lueiden kesken saatiin yhteinen ratkaisu näin suuressa, jokaista suoma­laista kosket­ta­vassa asiassa.”, hän kommentoi.


Kokoomus.fi