Kokoomus.fi / Politiikka / Räty: Sote-ratkaisu mahdol­lis­taa parem­mat palve­lut

Räty: Sote-ratkaisu mahdol­lis­taa parem­mat palve­lut

Julkaistu:

Sosi­aali- ja terveys­mi­nis­teri Laura Rädyn mukaan sote-uudis­tus mahdol­lis­taa sosi­aali-ja terveys­pal­ve­lu­jen kehit­tä­mi­sen entistä laaduk­kaam­miksi. Palve­lu­jen laatua tulee jatkossa mitata muil­la­kin kritee­reillä kuin jono­jen pituu­della. Myös palve­lu­jen kustan­nus­ten läpi­nä­ky­vyyttä on lisät­tävä ja vaikut­ta­vuu­teen kiin­ni­tet­tävä entistä enem­män huomiota.

“Nyt päätetty sote-palve­lui­den rakenne mahdol­lis­taa palve­lu­jen kehit­tä­mi­sen parem­miksi ja laaduk­kaam­miksi. Lisäksi sote-palve­lui­den laadun ja kustan­nus­ten vertail­ta­vuus on kauan kaivattu edis­ty­sas­kel”, Räty koros­taa.

Järjes­tä­mis­laki on suuri osa isoa sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lu­jen uudis­tusta. Meneil­lään on myös sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon moni­ka­na­va­ra­hoi­tuk­sen purka­mista pohti­van rahoi­tus­työ­ryh­män työ.

“Rahoi­tus­työ­ryhmä valmis­te­lee erilai­sia rahoi­tus­mal­leja ensi kevään halli­tus­neu­vot­te­lui­hin. Tämä järjes­tä­mis­la­ki­rat­kaisu antaa mahdol­li­suu­den tehdä rahoi­tus­rat­kaisu jolla lisä­tään ihmis­ten valin­nan­va­pautta tule­vai­suu­dessa.”

Laura Räty on tyyty­väi­nen että sote-uudis­tuk­sesta saatiin ratkaisu.

“On hyvä että kaik­kien edus­kun­ta­puo­luei­den kesken saatiin yhtei­nen ratkaisu näin suuressa, jokaista suoma­laista kosket­ta­vassa asiassa.”, hän kommen­toi.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

30.7.2021

Kotou­te­taan työhön, ei työt­tö­mäksi ja tuodaan velvol­li­suuk­sia oikeuk­sien rinnalle

Kotou­te­taan työhön, ei työt­tö­mäksi ja tuodaan velvol­li­suuk­sia oikeuk­sien rinnalle Tiedote 23.7.2021 Julkai­su­va­paa heti Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä esit­tää muutok­sia maahan­­muutto- ja eten­kin

12.7.2021

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä: Lähi­ju­na­lii­ken­nettä koko Suomeen

Hyväk­sytty edus­kun­ta­ryh­män kokouk­sessa kevä­tis­tun­to­kau­della 2021. Lähi­ju­na­lii­ken­nettä koko Suomeen! • Kokoo­mus haluaa vahvis­taa aluei­den ja kaupun­ki­seu­tu­jen saavu­tet­ta­vuutta Suomessa.• Kokoo­mus haluaa mahdol­lis­taa

23.6.2021

Efter histo­risk valframgång är Samlings­par­tiet nästs­törsta partiet i Folk­tin­get

Efter histo­risk valframgång är Samlings­par­tiet nästs­törsta partiet i Folk­tin­get I samband med kommu­nal­va­let ordna­des också val till Svenska Finlands Folk­ting.