Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Räty: Sote-ratkaisu mahdol­lis­taa parem­mat palve­lut

Räty: Sote-ratkaisu mahdol­lis­taa parem­mat palve­lut

Julkaistu:

Sosi­aali- ja terveys­mi­nis­teri Laura Rädyn mukaan sote-uudis­tus mahdol­lis­taa sosi­aali-ja terveys­pal­ve­lu­jen kehit­tä­mi­sen entistä laaduk­kaam­miksi. Palve­lu­jen laatua tulee jatkossa mitata muil­la­kin kritee­reillä kuin jono­jen pituu­della. Myös palve­lu­jen kustan­nus­ten läpi­nä­ky­vyyttä on lisät­tävä ja vaikut­ta­vuu­teen kiin­ni­tet­tävä entistä enem­män huomiota.

“Nyt päätetty sote-palve­lui­den rakenne mahdol­lis­taa palve­lu­jen kehit­tä­mi­sen parem­miksi ja laaduk­kaam­miksi. Lisäksi sote-palve­lui­den laadun ja kustan­nus­ten vertail­ta­vuus on kauan kaivattu edis­ty­sas­kel”, Räty koros­taa.

Järjes­tä­mis­laki on suuri osa isoa sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lu­jen uudis­tusta. Meneil­lään on myös sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon moni­ka­na­va­ra­hoi­tuk­sen purka­mista pohti­van rahoi­tus­työ­ryh­män työ.

“Rahoi­tus­työ­ryhmä valmis­te­lee erilai­sia rahoi­tus­mal­leja ensi kevään halli­tus­neu­vot­te­lui­hin. Tämä järjes­tä­mis­la­ki­rat­kaisu antaa mahdol­li­suu­den tehdä rahoi­tus­rat­kaisu jolla lisä­tään ihmis­ten valin­nan­va­pautta tule­vai­suu­dessa.”

Laura Räty on tyyty­väi­nen että sote-uudis­tuk­sesta saatiin ratkaisu.

“On hyvä että kaik­kien edus­kun­ta­puo­luei­den kesken saatiin yhtei­nen ratkaisu näin suuressa, jokaista suoma­laista kosket­ta­vassa asiassa.”, hän kommen­toi.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content