Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Räty: Sote-ratkaisu mahdol­lis­taa parem­mat palve­lut

Räty: Sote-ratkaisu mahdol­lis­taa parem­mat palve­lut

Julkaistu:

Sosi­aali- ja terveys­mi­nis­teri Laura Rädyn mukaan sote-uudis­tus mahdol­lis­taa sosi­aali-ja terveys­pal­ve­lu­jen kehit­tä­mi­sen entistä laaduk­kaam­miksi. Palve­lu­jen laatua tulee jatkossa mitata muil­la­kin kritee­reillä kuin jono­jen pituu­della. Myös palve­lu­jen kustan­nus­ten läpi­nä­ky­vyyttä on lisät­tävä ja vaikut­ta­vuu­teen kiin­ni­tet­tävä entistä enem­män huomiota.

“Nyt päätetty sote-palve­lui­den rakenne mahdol­lis­taa palve­lu­jen kehit­tä­mi­sen parem­miksi ja laaduk­kaam­miksi. Lisäksi sote-palve­lui­den laadun ja kustan­nus­ten vertail­ta­vuus on kauan kaivattu edis­ty­sas­kel”, Räty koros­taa.

Järjes­tä­mis­laki on suuri osa isoa sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lu­jen uudis­tusta. Meneil­lään on myös sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon moni­ka­na­va­ra­hoi­tuk­sen purka­mista pohti­van rahoi­tus­työ­ryh­män työ.

“Rahoi­tus­työ­ryhmä valmis­te­lee erilai­sia rahoi­tus­mal­leja ensi kevään halli­tus­neu­vot­te­lui­hin. Tämä järjes­tä­mis­la­ki­rat­kaisu antaa mahdol­li­suu­den tehdä rahoi­tus­rat­kaisu jolla lisä­tään ihmis­ten valin­nan­va­pautta tule­vai­suu­dessa.”

Laura Räty on tyyty­väi­nen että sote-uudis­tuk­sesta saatiin ratkaisu.

“On hyvä että kaik­kien edus­kun­ta­puo­luei­den kesken saatiin yhtei­nen ratkaisu näin suuressa, jokaista suoma­laista kosket­ta­vassa asiassa.”, hän kommen­toi.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content