Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Vapaa­vuori: “Sote­rat­kai­sun löyty­mi­nen oleel­lista poliit­ti­sen järjes­tel­män uskot­ta­vuu­den kannalta”

Vapaa­vuori: “Sote­rat­kai­sun löyty­mi­nen oleel­lista poliit­ti­sen järjes­tel­män uskot­ta­vuu­den kannalta”

Julkaistu:

Elin­kei­no­mi­nis­teri Jan Vapaa­vuori on tyyty­väi­nen edus­kun­ta­puo­luei­den yhtei­seen ratkai­suun sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den uudis­ta­mi­sessa.  Vapaa­vuo­ren mukaan sote­uu­dis­tus on viimeis­ten vuosien aikana osoit­tau­tu­nut taval­lista olen­nai­sesti kipe­räm­mäksi kysy­myk­seksi pitkälti sen takia, että siihen kytkey­tyy monia sinänsä oikeita, mutta keske­nään risti­rii­tai­sia tavoit­teita.

 Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus nimitti joulu­kuussa puolu­een sisäi­sen työryh­män pohti­maan ratkai­su­vaih­toeh­toja kunta- ja sote­uu­dis­tuk­seen, minkä puheen­joh­ta­jana Vapaa­vuori on toimi­nut.

- Poliit­ti­sen järjes­tel­män uskot­ta­vuu­den ja kestä­vyys­va­jeen asteit­tai­sen taltut­ta­mi­sen takia sote­rat­kai­sun löytä­mi­nen oli vält­tä­mä­töntä Vapaa­vuori toteaa.

- Valmis­te­lu­työn aikana on hyvin käynyt ilmi, ettei täydel­li­siä ratkai­suja ole löydet­tä­vissä, vaan kaikissa malleissa on myös kiis­tat­to­mia heik­kouk­sia. Tämä koskee myös nyt hyväk­syt­tyä mallia. On erit­täin tärkeää, että jatko­val­mis­telu tehdään ripeästi mutta huolel­li­sesti, Vapaa­vuori jatkaa.

Vapaa­vuo­ren mukaan nyt löydetty ratkaisu on selkeä ja yksin­ker­tais­taa järjes­tel­määmme - toisin kuin moni muu esillä ollut malli. Sen etuna on lisäksi se, että sote­jär­jes­tel­män muoto tulee nyt ratkais­tuksi vuosi­kym­me­niksi eteen­päin.

- Uudis­tus on histo­rial­li­nen ja kansain­vä­li­ses­sä­kin vertai­lussa edis­tyk­sel­li­nen yhdis­täes­sään sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lut sekä verti­kaa­li­sesti että hori­son­taa­li­sesti. Koska kaikki sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lut järjes­te­tään jatkossa viiden alueen pohjalta, uudis­tus turvaa myös riit­tä­vät väes­tö­poh­jat. Uudis­tus mahdol­lis­taa toimi­vat palve­lu­ket­jut, purkaa hallin­non raja-aitoja ja vähen­tää tarpee­tonta pääl­lek­käi­syyttä.

Vapaa­vuori huomaut­taa, että soten järjes­tä­mi­sen kannalta erin­omai­nen ratkaisu vaikut­taa olen­nai­sesti myös moniin muihin asioi­hin, kuten kunnal­li­seen itse­hal­lin­toomme.

- Muutok­sen seurauk­sena on iso mullis­tus koko kunnal­lis­hal­lin­to­jär­jes­tel­mäs­sämme. Syy mennä näin kään­teen­te­ke­viin uudis­tuk­siin kumpuaa aina­kin osin kunta­hal­lin­tomme kyke­ne­mät­tö­myy­destä omaeh­toi­sesti mukau­tua muut­tu­van maail­man tarpei­siin, Vapaa­vuori arvioi.

- Uudis­tus edel­lyt­tää perus­ta­vaa laatua olevaa uudel­lee­na­jat­te­lua, runsasta jatko­val­mis­te­lua ja koko järjes­tel­mämme raivaa­mista uusille laduilla. Siksi on ensiar­voi­sen tärkeää, että uudis­tuk­sen perus­pi­la­rit on nyt hyväk­sytty kaik­kien edus­kun­ta­puo­luei­den toimesta. Erityi­sen arvo­kasta on oppo­si­tio­puo­luei­den muka­naolo, Vapaa­vuori päät­tää.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content