Kokoomus.fi
MENU
Vapaa­vuori: “Soterat­kaisun löyty­minen oleel­lista poliit­tisen järjes­telmän uskot­ta­vuuden kannalta”

Vapaa­vuori: “Soterat­kaisun löyty­minen oleel­lista poliit­tisen järjes­telmän uskot­ta­vuuden kannalta”

Julkaistu: 23.03.2014 Uutiset

Elinkei­no­mi­nisteri Jan Vapaa­vuori on tyyty­väinen eduskun­ta­puo­lueiden yhteiseen ratkaisuun sosiaali- ja terveys­pal­ve­luiden uudis­ta­mi­sessa.  Vapaa­vuoren mukaan soteuu­distus on viimeisten vuosien aikana osoit­tau­tunut taval­lista olennai­sesti kiperäm­mäksi kysymyk­seksi pitkälti sen takia, että siihen kytkeytyy monia sinänsä oikeita, mutta keskenään risti­rii­taisia tavoit­teita.

 Kokoo­muksen puolue­hal­litus nimitti joulu­kuussa puolueen sisäisen työryhmän pohtimaan ratkai­su­vaih­toehtoja kunta- ja soteuu­dis­tukseen, minkä puheen­joh­tajana Vapaa­vuori on toiminut.

- Poliit­tisen järjes­telmän uskot­ta­vuuden ja kestä­vyys­vajeen asteit­taisen taltut­ta­misen takia soterat­kaisun löytä­minen oli välttä­mä­töntä Vapaa­vuori toteaa.

- Valmis­te­lutyön aikana on hyvin käynyt ilmi, ettei täydel­lisiä ratkaisuja ole löydet­tä­vissä, vaan kaikissa malleissa on myös kiistat­tomia heikkouksia. Tämä koskee myös nyt hyväk­syttyä mallia. On erittäin tärkeää, että jatko­val­mistelu tehdään ripeästi mutta huolel­li­sesti, Vapaa­vuori jatkaa.

Vapaa­vuoren mukaan nyt löydetty ratkaisu on selkeä ja yksin­ker­taistaa järjes­tel­määmme - toisin kuin moni muu esillä ollut malli. Sen etuna on lisäksi se, että sotejär­jes­telmän muoto tulee nyt ratkais­tuksi vuosi­kym­me­niksi eteenpäin.

- Uudistus on histo­rial­linen ja kansain­vä­li­ses­säkin vertai­lussa edistyk­sel­linen yhdis­täessään sosiaali- ja terveys­pal­velut sekä verti­kaa­li­sesti että horison­taa­li­sesti. Koska kaikki sosiaali- ja terveys­pal­velut järjes­tetään jatkossa viiden alueen pohjalta, uudistus turvaa myös riittävät väestö­pohjat. Uudistus mahdol­listaa toimivat palve­lu­ketjut, purkaa hallinnon raja-aitoja ja vähentää tarpee­tonta päällek­käi­syyttä.

Vapaa­vuori huomauttaa, että soten järjes­tä­misen kannalta erinomainen ratkaisu vaikuttaa olennai­sesti myös moniin muihin asioihin, kuten kunnal­liseen itsehal­lin­toomme.

- Muutoksen seurauksena on iso mullistus koko kunnal­lis­hal­lin­to­jär­jes­tel­mäs­sämme. Syy mennä näin käänteen­te­keviin uudis­tuksiin kumpuaa ainakin osin kunta­hal­lin­tomme kykene­mät­tö­myy­destä omaeh­toi­sesti mukautua muuttuvan maailman tarpeisiin, Vapaa­vuori arvioi.

- Uudistus edellyttää perus­tavaa laatua olevaa uudel­lee­na­jat­telua, runsasta jatko­val­mis­telua ja koko järjes­tel­mämme raivaa­mista uusille laduilla. Siksi on ensiar­voisen tärkeää, että uudis­tuksen perus­pi­larit on nyt hyväk­sytty kaikkien eduskun­ta­puo­lueiden toimesta. Erityisen arvokasta on opposi­tio­puo­lueiden mukanaolo, Vapaa­vuori päättää.


Kokoomus.fi