Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Terveys / Risikko: Valin­nan­va­paus nopeut­taa avun saan­tia

Risikko: Valin­nan­va­paus nopeut­taa avun saan­tia

Julkaistu:

Edus­kun­nan toinen vara­pu­he­mies Paula Risikko iloit­see valin­nan­va­pau­den etene­mi­sestä sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luissa.

Sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lu­jen uudis­tuk­sen merkit­tä­vin muutos palve­lu­jen käyt­tä­jille on valin­nan­va­paus eli jatkossa saa vapaam­min valita palve­lu­tuot­ta­jan.

Risi­kon mukaan valin­nan­va­paus lisää tasa-arvoa, kun muut­kin kuin hyvä­tu­loi­set voivat saada palve­luja myös yksi­tyi­siltä tuot­ta­jilta. Tuot­ta­jien lisään­tyessä myös lähi­pal­ve­lut on helpompi varmis­taa. Kilpailu puoles­taan lisää palve­lu­jen laatua ja pitää kustan­nuk­set kurissa.

”Valin­nan­va­paus tekee avun saan­nista nopeam­paa ja siten vähen­tää kärsi­mystä sekä avun saan­nin viiveitä, millä on myös koko­nais­kus­tan­nuk­sia alen­tava vaiku­tus. Kokoo­muk­selle ihmi­nen on tärkein, siksi edel­ly­timme valin­nan­va­pautta osaksi sote-uudis­tusta”, Risikko sanoo.

Risikko koros­taa, että palve­lui­den järjes­tä­jän on tuot­ta­jien hyväk­sy­mis­me­net­te­lys­sään varmis­tet­tava, että mukana on myös pieniä yrityk­siä. Hankin­ta­me­net­te­lyssä puoles­taan tulee huoleh­tia, että hankin­noissa kilpai­lu­te­taan myös pienem­piä koko­nai­suuk­sia, jolloin pienet­kin yrityk­set pärjää­vät kilpai­lussa.

”Valin­nan­va­paus pitää olla kaik­kien oikeus, myös vammais­ten ja ikään­ty­nei­den ihmis­ten. Sovittu onneksi on jo se, että valin­nan­va­paus tulee sekä sosi­aali- että terveys­pal­ve­lui­hin”, Risikko muis­tut­taa.

Tule­van viikon tiis­taina 15.3. luovut­taa profes­sori Mats Brom­mel­sin johtama selvi­tys­ryhmä väli­ra­port­tinsa. Selvi­tys­hen­ki­lö­ryh­män tehtä­vänä on laatia ehdo­tus malleista, joilla voidaan käytän­nössä toteut­taa asiak­kai­den laaja valin­nan­va­paus sosi­aali- ja tervey­den­huol­lossa. Valin­nan­va­paus koskee pääsään­tönä perus­pal­ve­luja ja sovel­tu­vin osin erikois­ta­son sosi­aali- ja tervey­den­huol­toa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

21.2.2024

Timo Heino­nen: Suomen viesti Natossa on selkeä: kannamme vastuumme ja tuotamme turval­li­suutta.

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro valtio­neu­vos­ton selon­te­koon edus­kun­nalle Puolus­tus­voi­mien osal­lis­tu­mi­sesta Naton rauhan ajan yhtei­sen puolus­tuk­sen tehtä­viin vuonna 2024. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Me liityimme

21.2.2024

Pekka Toveri: Vank­ku­ma­ton ja horju­ma­ton tuki Ukrai­nalle on elinehto Euroo­pan turval­li­suu­delle

Kokoo­muk­sen ryhmä­puhe ajan­koh­tais­kes­kus­te­lussa Ukrai­nan tilan­teesta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Arvoisa puhe­mies,  Slava Ukraini. Kunnia Ukrai­nalle.  728 päivää sitten Venäjä käyn­nisti hyök­käys­so­dan

20.2.2024

Saara-Sofia Sirén: Työmark­ki­na­uu­dis­tuk­sia ei tehdä ketään vastaan, vaan Suomen puolesta.

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen halli­tuk­sen aiheut­ta­masta työmark­ki­na­kaa­ok­sesta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa työmark­ki­na­jär­jes­töillä on tärkeä rooli työeh­to­so­pi­mus­ten neuvot­te­li­joina. TES-neuvot­­te­­luissa työn­te­ki­jöille pyri­tään

Skip to content