Risikko: Valin­nan­vapaus nopeuttaa avun saantia – kokoomus.fi
MENU
Risikko: Valin­nan­vapaus nopeuttaa avun saantia

Risikko: Valin­nan­vapaus nopeuttaa avun saantia

Julkaistu: 13.03.2016 Uncategorized

Eduskunnan toinen varapu­hemies Paula Risikko iloitsee valin­nan­va­pauden etene­mi­sestä sosiaali- ja terveys­pal­ve­luissa.

Sosiaali- ja terveys­pal­ve­lujen uudis­tuksen merkit­tävin muutos palve­lujen käyttä­jille on valin­nan­vapaus eli jatkossa saa vapaammin valita palve­lu­tuot­tajan.

Risikon mukaan valin­nan­vapaus lisää tasa-arvoa, kun muutkin kuin hyvätu­loiset voivat saada palveluja myös yksityi­siltä tuotta­jilta. Tuottajien lisään­tyessä myös lähipal­velut on helpompi varmistaa. Kilpailu puolestaan lisää palve­lujen laatua ja pitää kustan­nukset kurissa.

”Valin­nan­vapaus tekee avun saannista nopeampaa ja siten vähentää kärsi­mystä sekä avun saannin viiveitä, millä on myös kokonais­kus­tan­nuksia alentava vaikutus. Kokoo­muk­selle ihminen on tärkein, siksi edelly­timme valin­nan­va­pautta osaksi sote-uudis­tusta”, Risikko sanoo.

Risikko korostaa, että palve­luiden järjes­täjän on tuottajien hyväk­sy­mis­me­net­te­lyssään varmis­tettava, että mukana on myös pieniä yrityksiä. Hankin­ta­me­net­te­lyssä puolestaan tulee huolehtia, että hankin­noissa kilpai­lu­tetaan myös pienempiä kokonai­suuksia, jolloin pienetkin yritykset pärjäävät kilpai­lussa.

”Valin­nan­vapaus pitää olla kaikkien oikeus, myös vammaisten ja ikään­ty­neiden ihmisten. Sovittu onneksi on jo se, että valin­nan­vapaus tulee sekä sosiaali- että terveys­pal­ve­luihin”, Risikko muistuttaa.

Tulevan viikon tiistaina 15.3. luovuttaa professori Mats Brommelsin johtama selvi­tys­ryhmä välira­port­tinsa. Selvi­tys­hen­ki­lö­ryhmän tehtävänä on laatia ehdotus malleista, joilla voidaan käytän­nössä toteuttaa asiak­kaiden laaja valin­nan­vapaus sosiaali- ja tervey­den­huol­lossa. Valin­nan­vapaus koskee pääsääntönä perus­pal­veluja ja sovel­tuvin osin erikois­tason sosiaali- ja tervey­den­huoltoa.


Kokoomus.fi