• FI
 • SV
 • MENU
  Risikko: Valin­nan­va­paus nopeut­taa avun saan­tia
  Twiittaa

  Risikko: Valin­nan­va­paus nopeut­taa avun saan­tia

  Julkaistu: 13.03.2016 Uncategorized

  Edus­kun­nan toinen vara­pu­he­mies Paula Risikko iloit­see valin­nan­va­pau­den etene­mi­sestä sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luissa.

  Sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lu­jen uudis­tuk­sen merkit­tä­vin muutos palve­lu­jen käyt­tä­jille on valin­nan­va­paus eli jatkossa saa vapaam­min valita palve­lu­tuot­ta­jan.

  Risi­kon mukaan valin­nan­va­paus lisää tasa-arvoa, kun muut­kin kuin hyvä­tu­loi­set voivat saada palve­luja myös yksi­tyi­siltä tuot­ta­jilta. Tuot­ta­jien lisään­tyessä myös lähi­pal­ve­lut on helpompi varmis­taa. Kilpailu puoles­taan lisää palve­lu­jen laatua ja pitää kustan­nuk­set kurissa.

  ”Valin­nan­va­paus tekee avun saan­nista nopeam­paa ja siten vähen­tää kärsi­mystä sekä avun saan­nin viiveitä, millä on myös koko­nais­kus­tan­nuk­sia alen­tava vaiku­tus. Kokoo­muk­selle ihmi­nen on tärkein, siksi edel­ly­timme valin­nan­va­pautta osaksi sote-uudis­tusta”, Risikko sanoo.

  Risikko koros­taa, että palve­lui­den järjes­tä­jän on tuot­ta­jien hyväk­sy­mis­me­net­te­lys­sään varmis­tet­tava, että mukana on myös pieniä yrityk­siä. Hankin­ta­me­net­te­lyssä puoles­taan tulee huoleh­tia, että hankin­noissa kilpai­lu­te­taan myös pienem­piä koko­nai­suuk­sia, jolloin pienet­kin yrityk­set pärjää­vät kilpai­lussa.

  ”Valin­nan­va­paus pitää olla kaik­kien oikeus, myös vammais­ten ja ikään­ty­nei­den ihmis­ten. Sovittu onneksi on jo se, että valin­nan­va­paus tulee sekä sosi­aali- että terveys­pal­ve­lui­hin”, Risikko muis­tut­taa.

  Tule­van viikon tiis­taina 15.3. luovut­taa profes­sori Mats Brom­mel­sin johtama selvi­tys­ryhmä väli­ra­port­tinsa. Selvi­tys­hen­ki­lö­ryh­män tehtä­vänä on laatia ehdo­tus malleista, joilla voidaan käytän­nössä toteut­taa asiak­kai­den laaja valin­nan­va­paus sosi­aali- ja tervey­den­huol­lossa. Valin­nan­va­paus koskee pääsään­tönä perus­pal­ve­luja ja sovel­tu­vin osin erikois­ta­son sosi­aali- ja tervey­den­huol­toa.