Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Terveys / Risikko: Valin­nan­va­paus nopeut­taa avun saan­tia

Risikko: Valin­nan­va­paus nopeut­taa avun saan­tia

Julkaistu:

Edus­kun­nan toinen vara­pu­he­mies Paula Risikko iloit­see valin­nan­va­pau­den etene­mi­sestä sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luissa.

Sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lu­jen uudis­tuk­sen merkit­tä­vin muutos palve­lu­jen käyt­tä­jille on valin­nan­va­paus eli jatkossa saa vapaam­min valita palve­lu­tuot­ta­jan.

Risi­kon mukaan valin­nan­va­paus lisää tasa-arvoa, kun muut­kin kuin hyvä­tu­loi­set voivat saada palve­luja myös yksi­tyi­siltä tuot­ta­jilta. Tuot­ta­jien lisään­tyessä myös lähi­pal­ve­lut on helpompi varmis­taa. Kilpailu puoles­taan lisää palve­lu­jen laatua ja pitää kustan­nuk­set kurissa.

”Valin­nan­va­paus tekee avun saan­nista nopeam­paa ja siten vähen­tää kärsi­mystä sekä avun saan­nin viiveitä, millä on myös koko­nais­kus­tan­nuk­sia alen­tava vaiku­tus. Kokoo­muk­selle ihmi­nen on tärkein, siksi edel­ly­timme valin­nan­va­pautta osaksi sote-uudis­tusta”, Risikko sanoo.

Risikko koros­taa, että palve­lui­den järjes­tä­jän on tuot­ta­jien hyväk­sy­mis­me­net­te­lys­sään varmis­tet­tava, että mukana on myös pieniä yrityk­siä. Hankin­ta­me­net­te­lyssä puoles­taan tulee huoleh­tia, että hankin­noissa kilpai­lu­te­taan myös pienem­piä koko­nai­suuk­sia, jolloin pienet­kin yrityk­set pärjää­vät kilpai­lussa.

”Valin­nan­va­paus pitää olla kaik­kien oikeus, myös vammais­ten ja ikään­ty­nei­den ihmis­ten. Sovittu onneksi on jo se, että valin­nan­va­paus tulee sekä sosi­aali- että terveys­pal­ve­lui­hin”, Risikko muis­tut­taa.

Tule­van viikon tiis­taina 15.3. luovut­taa profes­sori Mats Brom­mel­sin johtama selvi­tys­ryhmä väli­ra­port­tinsa. Selvi­tys­hen­ki­lö­ryh­män tehtä­vänä on laatia ehdo­tus malleista, joilla voidaan käytän­nössä toteut­taa asiak­kai­den laaja valin­nan­va­paus sosi­aali- ja tervey­den­huol­lossa. Valin­nan­va­paus koskee pääsään­tönä perus­pal­ve­luja ja sovel­tu­vin osin erikois­ta­son sosi­aali- ja tervey­den­huol­toa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content