Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / sosiaali- ja terveydenhuolto

sosiaali- ja terveydenhuolto

24.5.2021

Väli­ky­sy­mys sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lu­jen uudis­tuk­sesta

Mari­nin halli­tus valmis­teli histo­rial­li­sen suuren sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lu­jen sekä pelas­tus­toi­men uudis­tus­esi­tyk­sen sulje­tusti ilman laaja­poh­jaista yhteis­työtä sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den järjes­tä­jien kanssa.

9.3.2021

Maakun­ta­hal­linto huonon­taa senio­rei­den palve­luja

Me ikäih­mi­set haluamme elää mahdol­li­sim­man terveinä ja toimin­ta­ky­kyi­sinä. Haluamme ympä­ril­lemme hyviä, rakas­ta­via ihmi­siä, mutta haluamme myös päät­tää asiois­tamme itse. Talou­del­li­nen

14.12.2020

Anna-Kaisa Ikonen: halli­tuk­sen esitys ei täytä sote-uudis­tuk­selle asetet­tuja tavoit­teita

Puhe, pidetty edus­kun­nassa 14.12. /​​ muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia Tällä halli­tuk­sen esit­tä­mällä maakun­ta­mal­lilla ei ratkaista sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lu­jen ongel­mia. Sillä lisä­tään

2.12.2020

Timo Heino­nen: “Kokoo­mus keven­täisi kaik­kien suoma­lais­ten vero­tusta merkit­tä­västi”

Elämme poik­keuk­sel­li­sen haas­ta­via aikoja. Maail­man­laa­jui­nen Covid19-pande­­mia on koetel­lut meitä­kin niin tervey­del­li­sesti kuin talou­del­li­ses­ti­kin. Kaikki eivät ole siitä selvin­neet. Mutta me

1.12.2020

Toivon polku: kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­jetti

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vaih­toeh­to­bud­jetti vuodelle 2021 Sisäl­lys: Alkusa­nat: Suomi kestä­vän kasvun tielle 1. Kokoo­muk­sen vaih­toehto suoma­lai­sille 2. Työtä 120 000 ihmi­selle

11.10.2014

Räty: Anne­taan ihmis­ten päät­tää palve­luis­taan

Sosi­aali- ja terveys­mi­nis­teri Laura Räty toivoo Keskus­tan tukea raha seuraa poti­lasta -mallille sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den uudis­tuk­sessa. Minis­teri Räty puhui lauan­taina

31.12.2013

Päämi­nis­teri Katai­sen uuden­vuoden­tervehdys

Isot muutos­voi­mat ravis­te­li­vat Suomea päät­ty­vä­nä­kin vuonna. Osin kyse on Euroo­pan ja maail­man talous­vai­keuk­sista, osin taas suoma­lai­sen yhteis­kun­nan ja talou­den murrok­sesta.

20.10.2013

Kokoo­muk­sen Mäkelä ja Viro­lai­nen: Julkis­ten palve­lui­den laatu ei saa olla salai­suus

Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jat Outi Mäkelä ja Anne-Mari Viro­lai­nen kannus­ta­vat julkista tervey­den­huol­toa tuomaan nykyistä parem­min näky­viin työn laadun ja vaikut­ta­vuu­den. Tällä hetkellä

27.5.2013

Outi Mäkelä: Suomea raken­ne­taan perus­tus­lain pohjalta

Suomen Kuva­lehti ja Seppo Kääriäi­nen ovat ryhty­neet epäi­le­mään, ettei halli­tus kunnioit­taisi perus­tus­la­kia, tai että perus­tus­la­ki­va­lio­kun­nassa oltai­siin ryhdytty poli­ti­koi­maan. Perus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan vara­pu­heen­joh­taja

26.10.2012

Toivakka: Kyllä parem­mille terveys­kes­kuk­sille!

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka koros­taa, että laaduk­kai­den lääkä­ri­pal­ve­lui­den saata­vuus on keskei­siä kysy­myk­siä suoma­lai­sessa tervey­den­hoi­dossa. SDP on esit­tä­nyt ratkai­suksi lääkä­ri­pu­laan

Skip to content