Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Maakuntahallinto huonontaa senioreiden palveluja

Maakun­ta­hal­linto huonon­taa senio­rei­den palve­luja

Julkaistu:

Me ikäih­mi­set haluamme elää mahdol­li­sim­man terveinä ja toimin­ta­ky­kyi­sinä. Haluamme ympä­ril­lemme hyviä, rakas­ta­via ihmi­siä, mutta haluamme myös päät­tää asiois­tamme itse. Talou­del­li­nen riip­pu­mat­to­muus on meille tärkeä, joten kokoo­mus haluaa, että eläk­kei­den osto­voima säily­te­tään. 

Senio­rit tarvit­se­vat hyviä terveys- ja sosi­aa­li­pal­ve­luja. Terveys­kes­kus pitää olla lähellä ja siellä tuttu lääkäri ja hoitaja. He tietä­vät, mitä seniori sairas­taa, eikä vastaan­ot­toai­kaa mene tieto­ko­neen näprää­mi­seen. Seniori tarvit­see myös sosi­aa­li­pal­ve­luja, kuten neuvoja toimeen­tu­lossa, asumi­sessa, raha-asioissa. Ympä­ris­tön tulee olla tuttu ja turval­li­nen.  Nämä ovat niitä lähi­pal­ve­luja.

Maan halli­tus suun­nit­te­lee kuiten­kin lähi­pal­ve­luien siir­tä­mistä pois omasta kaupun­gista maakun­taan, johon tulee uusi kolmas julki­nen hallin­to­por­ras, maakun­ta­hal­linto. Siellä hallit­se­vat uusilla vaaleilla vali­tut poliit­ti­set päät­tä­jät, jotka tule­vat maakun­nan monista eri kunnista ja kaupun­geista. He eivät tunne ikäih­mi­sen oman kaupun­gin raken­netta tai päät­tä­jiä. Maakun­ta­hal­linto koskee vain sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luja, joten kadut, puis­tot, kult­tuuri. liikun­ta­ti­lat ovat sen päätän­tä­val­lan ulko­puo­lella. Halli­tuk­sen maakun­ta­mal­lista puut­tuu täysin inte­graa­tio kunnan muihin palve­lui­hin. Tällaista sote-mallia ei ole missään muussa maassa. Ruot­sis­sa­kin tervey­den­hoito on maakun­nassa, mutta vanhus­ten hoito kunnan tehtävä.

Suomessa on erit­täin korkea­laa­tui­nen tervey­den­hoito, mikä on todettu kansain­vä­li­sissä vertai­luissa, mutta me käytämme liian vähän rahaa soten perus­pal­ve­lui­hin eli terveys­kes­kuk­siin. Meidän on saatava lisää lääkä­reitä ja hoita­jia ja muita ammat­ti­lai­sia perus­ta­solle. Lisäksi on resur­soi­tava vanhus­ten hoiva niin, että on oikea hoita­ja­mi­toi­tus hoiva­ko­deissa ja koti­hoi­dossa.

Maakun­ta­malli eli hyvin­voin­tia­lu­eet on turha uudis­tus Suomen sosi­aali- ja tervey­den­hoi­dossa. Meidän tulee paran­taa perus­ter­vey­den­hoi­toa, koulu­tusta ja tutki­musta. Se tarvit­see vähän lisää rahaa, mutta ei mitään massii­vista järjes­tel­mä­muu­tosta. joka maksaa miljar­din tai enem­män eikä tule valmiiksi tällä vuosi­kym­me­nellä.

Sirpa Asko-Selja­vaara

Helsin­gin kaupun­gin­val­tuu­tettu (kok)

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2021

Senio­rit ovat yhteis­kun­nassa merkit­tävä voima­vara

Me senio­rit emme suin­kaan ole yhteis­kun­nalle vain taakka tai rasite. Päin­vas­toin, me olemme aktii­vi­sia osal­lis­tu­jia ja tärkeä voima­vara omilla paik­ka­kun­nil­lamme.

23.1.2021

Kokoo­mus­lai­sessa kunnassa sydän on oikealla

Kaikki puolu­eet halua­vat hyvää. Kukapa nyt tieten tahtoen hyvin­voin­nin pahoin­voin­nilla korvaisi? Kaikki me olemme sitä mieltä, että lasten on hyvä

15.12.2020

Matias Mart­ti­nen: Halli­tus käyt­te­lee veron­mak­sa­jien luot­to­kort­tia ilman suun­ni­tel­maa

Arvoisa puhe­mies, Korona on vienyt monelta työn­te­ki­jältä ja yrit­tä­jältä toimeen­tu­lon. Sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den ammat­ti­lai­sille pahe­neva tauti­ti­lanne on puoles­taan kasaa­massa kohtuu­tonta