Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Maakun­ta­hal­linto huonon­taa senio­rei­den palve­luja

Maakun­ta­hal­linto huonon­taa senio­rei­den palve­luja

Julkaistu:

Me ikäih­mi­set haluamme elää mahdol­li­sim­man terveinä ja toimin­ta­ky­kyi­sinä. Haluamme ympä­ril­lemme hyviä, rakas­ta­via ihmi­siä, mutta haluamme myös päät­tää asiois­tamme itse. Talou­del­li­nen riip­pu­mat­to­muus on meille tärkeä, joten kokoo­mus haluaa, että eläk­kei­den osto­voima säily­te­tään. 

Senio­rit tarvit­se­vat hyviä terveys- ja sosi­aa­li­pal­ve­luja. Terveys­kes­kus pitää olla lähellä ja siellä tuttu lääkäri ja hoitaja. He tietä­vät, mitä seniori sairas­taa, eikä vastaan­ot­toai­kaa mene tieto­ko­neen näprää­mi­seen. Seniori tarvit­see myös sosi­aa­li­pal­ve­luja, kuten neuvoja toimeen­tu­lossa, asumi­sessa, raha-asioissa. Ympä­ris­tön tulee olla tuttu ja turval­li­nen.  Nämä ovat niitä lähi­pal­ve­luja.

Maan halli­tus suun­nit­te­lee kuiten­kin lähi­pal­ve­luien siir­tä­mistä pois omasta kaupun­gista maakun­taan, johon tulee uusi kolmas julki­nen hallin­to­por­ras, maakun­ta­hal­linto. Siellä hallit­se­vat uusilla vaaleilla vali­tut poliit­ti­set päät­tä­jät, jotka tule­vat maakun­nan monista eri kunnista ja kaupun­geista. He eivät tunne ikäih­mi­sen oman kaupun­gin raken­netta tai päät­tä­jiä. Maakun­ta­hal­linto koskee vain sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luja, joten kadut, puis­tot, kult­tuuri. liikun­ta­ti­lat ovat sen päätän­tä­val­lan ulko­puo­lella. Halli­tuk­sen maakun­ta­mal­lista puut­tuu täysin inte­graa­tio kunnan muihin palve­lui­hin. Tällaista sote-mallia ei ole missään muussa maassa. Ruot­sis­sa­kin tervey­den­hoito on maakun­nassa, mutta vanhus­ten hoito kunnan tehtävä.

Suomessa on erit­täin korkea­laa­tui­nen tervey­den­hoito, mikä on todettu kansain­vä­li­sissä vertai­luissa, mutta me käytämme liian vähän rahaa soten perus­pal­ve­lui­hin eli terveys­kes­kuk­siin. Meidän on saatava lisää lääkä­reitä ja hoita­jia ja muita ammat­ti­lai­sia perus­ta­solle. Lisäksi on resur­soi­tava vanhus­ten hoiva niin, että on oikea hoita­ja­mi­toi­tus hoiva­ko­deissa ja koti­hoi­dossa.

Maakun­ta­malli eli hyvin­voin­tia­lu­eet on turha uudis­tus Suomen sosi­aali- ja tervey­den­hoi­dossa. Meidän tulee paran­taa perus­ter­vey­den­hoi­toa, koulu­tusta ja tutki­musta. Se tarvit­see vähän lisää rahaa, mutta ei mitään massii­vista järjes­tel­mä­muu­tosta. joka maksaa miljar­din tai enem­män eikä tule valmiiksi tällä vuosi­kym­me­nellä.

Sirpa Asko-Selja­vaara

Helsin­gin kaupun­gin­val­tuu­tettu (kok)

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content