Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Maakun­ta­hal­linto huonon­taa senio­rei­den palve­luja

Maakun­ta­hal­linto huonon­taa senio­rei­den palve­luja

Julkaistu:

Me ikäih­mi­set haluamme elää mahdol­li­sim­man terveinä ja toimin­ta­ky­kyi­sinä. Haluamme ympä­ril­lemme hyviä, rakas­ta­via ihmi­siä, mutta haluamme myös päät­tää asiois­tamme itse. Talou­del­li­nen riip­pu­mat­to­muus on meille tärkeä, joten kokoo­mus haluaa, että eläk­kei­den osto­voima säily­te­tään. 

Senio­rit tarvit­se­vat hyviä terveys- ja sosi­aa­li­pal­ve­luja. Terveys­kes­kus pitää olla lähellä ja siellä tuttu lääkäri ja hoitaja. He tietä­vät, mitä seniori sairas­taa, eikä vastaan­ot­toai­kaa mene tieto­ko­neen näprää­mi­seen. Seniori tarvit­see myös sosi­aa­li­pal­ve­luja, kuten neuvoja toimeen­tu­lossa, asumi­sessa, raha-asioissa. Ympä­ris­tön tulee olla tuttu ja turval­li­nen.  Nämä ovat niitä lähi­pal­ve­luja.

Maan halli­tus suun­nit­te­lee kuiten­kin lähi­pal­ve­luien siir­tä­mistä pois omasta kaupun­gista maakun­taan, johon tulee uusi kolmas julki­nen hallin­to­por­ras, maakun­ta­hal­linto. Siellä hallit­se­vat uusilla vaaleilla vali­tut poliit­ti­set päät­tä­jät, jotka tule­vat maakun­nan monista eri kunnista ja kaupun­geista. He eivät tunne ikäih­mi­sen oman kaupun­gin raken­netta tai päät­tä­jiä. Maakun­ta­hal­linto koskee vain sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luja, joten kadut, puis­tot, kult­tuuri. liikun­ta­ti­lat ovat sen päätän­tä­val­lan ulko­puo­lella. Halli­tuk­sen maakun­ta­mal­lista puut­tuu täysin inte­graa­tio kunnan muihin palve­lui­hin. Tällaista sote-mallia ei ole missään muussa maassa. Ruot­sis­sa­kin tervey­den­hoito on maakun­nassa, mutta vanhus­ten hoito kunnan tehtävä.

Suomessa on erit­täin korkea­laa­tui­nen tervey­den­hoito, mikä on todettu kansain­vä­li­sissä vertai­luissa, mutta me käytämme liian vähän rahaa soten perus­pal­ve­lui­hin eli terveys­kes­kuk­siin. Meidän on saatava lisää lääkä­reitä ja hoita­jia ja muita ammat­ti­lai­sia perus­ta­solle. Lisäksi on resur­soi­tava vanhus­ten hoiva niin, että on oikea hoita­ja­mi­toi­tus hoiva­ko­deissa ja koti­hoi­dossa.

Maakun­ta­malli eli hyvin­voin­tia­lu­eet on turha uudis­tus Suomen sosi­aali- ja tervey­den­hoi­dossa. Meidän tulee paran­taa perus­ter­vey­den­hoi­toa, koulu­tusta ja tutki­musta. Se tarvit­see vähän lisää rahaa, mutta ei mitään massii­vista järjes­tel­mä­muu­tosta. joka maksaa miljar­din tai enem­män eikä tule valmiiksi tällä vuosi­kym­me­nellä.

Sirpa Asko-Selja­vaara

Helsin­gin kaupun­gin­val­tuu­tettu (kok)

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content