Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Puheet / Timo Heino­nen: “Kokoo­mus keven­täisi kaik­kien suoma­lais­ten vero­tusta merkit­tä­västi”

Timo Heino­nen: “Kokoo­mus keven­täisi kaik­kien suoma­lais­ten vero­tusta merkit­tä­västi”

Julkaistu:

Elämme poik­keuk­sel­li­sen haas­ta­via aikoja. Maail­man­laa­jui­nen Covid19-pande­mia on koetel­lut meitä­kin niin tervey­del­li­sesti kuin talou­del­li­ses­ti­kin. Kaikki eivät ole siitä selvin­neet.

Mutta me kokoo­muk­sessa olemme vakuut­tu­neita, että parhai­ten selviämme tästä tilan­teesta ja tule­vasta yhdessä. Me haluamme olla vastuul­li­nen toimija niin vallassa olles­samme, kuin oppo­si­tios­sa­kin. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö meillä olisi ajatuk­sia, ideoita, ratkai­suja ja vaih­toeh­toja.

Me olemme poli­tii­kassa nime­no­maan, emme etsi­mässä ongel­mia, vaan etsi­mässä ongel­miin ratkai­suja.

Olemme anta­neet tuen keväällä presi­dentti Niinis­tön johdolla julis­te­tuille poik­keus­o­loille ja valmius­lain käyt­töö­no­tolle. Olemme halun­neet olla mieluum­min veneen kölinä – vakaut­ta­jana - kuin veneen heilut­ta­jina. Mutta olemme toki kerto­neet mitä toimen­pi­teitä pitäisi tehdä, ja mitä me olisimme tehneet toisin. Kokoo­mus haluaa myös kiit­tää päämi­nis­teri Sanna Mari­nin halli­tusta siitä, että olette näitä esityk­siämme toteut­ta­neet – välillä vähän pidem­män tuumai­lun jälkeen ja joskus vasta pakon edessä. Mutta parempi niin­kin kuin ei lain­kaan.

Muis­tatte varmasti keväältä kokoo­muk­sen ohjeen ja kannus­tuk­sen: Tehkää mieluum­min enem­män ja heti, kuin vähem­män ja myöhässä.

Keväästä selvit­tiin­kin varsin hyvin. Kiitos kaikille tähän työhön sitou­tu­neille. Ja erityi­nen kiitos vastuul­li­sesti toimi­neelle Suomen kansalle.

Kokoo­muk­sen suurin kritiikki on kohdis­tu­nut nime­no­maan talou­den hoitoon. Ja erityi­sesti siihen, että halli­tus ei ole kyen­nyt juuri­kaan esit­te­le­mään työl­li­syyttä vahvis­ta­via keinoja.

Arvoisa päämi­nis­teri Marin ja valtio­va­rain­mi­nis­teri Matti Vanha­nen. Menot te olette osan­neet huoles­tut­ta­van­kin hyvin päät­tää. Tulo­puo­lelta ei voi teille hyväk­syt­tä­vää arvo­sa­naa antaa.

Vahva keskus­ta­vai­kut­taja Seppo Kääriäi­nen twiit­tasi jo keväällä ohjeen halli­tuk­selle: ”Puhu­kaa totta mutta rohkais­kaa.”

Se on hyvä ohje, myös vaikeina aikoina. Viime viikolla enti­sen presi­den­tin J.K. Paasi­ki­ven synty­mästä tuli kulu­neeksi 150 vuotta. Paasi­ki­ven ohje suoma­lai­sille oli samaa sukua: ”Tosi­asioi­den tunnus­ta­mi­nen on kaiken viisau­den alku.”

Me kannus­tamme teitä arvoisa halli­tus toimi­maan avoi­mesti, määrä­tie­toi­sesti, päät­tä­väi­sesti ja yksi­se­lit­tei­sen selkeästi.

Älkää antako suoma­lai­sille väärää kuvaa tai usko­telko puoli­to­tuuk­sin.

Suoma­lai­set ansait­se­vat parem­paa. Nykyi­sen vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen ongel­mien­rat­kai­sun kaava on ollut aina se helpoin mahdol­li­nen. Ratkaisu on ollut lisä­ve­lan­otto, lisä­vel­ka­ra­han jako. Samaan aikaan vasem­mis­to­hal­li­tus on lykän­nyt kaikki vält­tä­mät­tö­mät päätök­set eteen­päin.

Presi­dentti Niinis­tön muis­tu­tus, ”Teke­mättä ei voi jättää” on muotou­tu­nut valtio­va­rain­mi­nis­teri Matti Vanha­sen johdolla muotoon, että ”Teke­mättä voi jättää niin kauan, kun velka­ra­haa saa”.

Arvoisa halli­tus. Sitä ei loput­to­miin saa ja joku joutuu tämän­kin velka­pe­sän hoita­maan.

Mutta hyvät suoma­lai­set,

nykyi­selle velka­ral­lille on olemassa myös vastuul­li­nen vaih­toehto. Se on uskoa huomi­seen vahvis­tava. Suoma­lai­siin luot­tava. Se on Toivon Polku.

Kokoo­mus­lai­nen vaih­toehto on vastuul­li­nen ja luot­tava. Sen perus­kivi on suoma­lai­sessa työssä ja yrit­tä­jyy­dessä. Tuki­pi­la­rina välit­tä­mi­nen.

Kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­jetti toisi välit­tö­mästi noin 20 000 suoma­lai­selle työtä. Se näkyisi monen perheen arjessa. Se sisäl­tää myös vält­tä­mät­tö­mät työl­li­syys­toi­met sen eteen, että jopa yli 120 000 suoma­lai­sen lapsen vanhem­mille saatai­siin pian työtä ja pysyvä työpaikka.

Ainon ja Leon perheissä ensi vuosi olisi näin paljon parempi. Vanhem­milla olisi mieluum­min työtä, kuin vain tukia. Niitä­kin toki tarvi­taan, kun pahin hetki koit­taa. Mutta työtä, arvoisa työmi­nis­teri Haatai­nen, työtä suoma­lai­set halua­vat. Varmaa toimeen­tu­loa, ja oikeutta tehdä.

Kokoo­mus keven­täisi kaik­kien suoma­lais­ten, eläke­läis­ten ja työtä­te­ke­vien, vero­tusta merkit­tä­västi. Ihan jokai­selle jäisi käteen enem­män rahaa.

Ja myös uusia työpaik­koja syntyisi, kun yrit­tä­jät ja työn­te­ki­jät voisi­vat yhdessä näistä ratkai­suista paikal­li­sesti sopia.

Virta­sen perheessä, Phuen­gin perheessä ja eläke­läis­pa­ris­kun­nan Arjan ja Jaakon kodissa käyt­töön jäisi hieman enem­män rahaa.

Me perui­simme keskus­tan ja vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen teke­män koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen leik­kauk­sen. Itsea­siassa korot­tai­simme koti­ta­lous­vä­hen­nystä. Teki­simme yli 75-vuotiaille oman 75+ -super­ko­ti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen. Laajen­tai­simme koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen käyt­tö­alaa jne.

Myös perhei­den lapset ja nuoret voisi­vat luot­ta­vai­sem­malla mielellä lähteä kouluun ja myös jatko-opin­toi­hin. Me emme nimit­täin palk­kaisi opetus­mi­nis­teri Li Anders­so­nin mallilla lisä­opet­ta­jia vain omaksi minis­te­ri­kau­deksi, vaan me palk­kai­simme opet­ta­jat ammat­ti­kou­luun pysy­viin virkoi­hin. Näin teki­simme myös perus­kou­lussa ja varhais­kas­va­tuk­sessa.

Me alen­tai­simme varhais­kas­va­tus­mak­suja niin, että jokai­selle lapsella olisi aina mahdol­li­suus hyvää suoma­lai­seen varhais­kas­va­tuk­seen. Se on parasta ennal­taeh­käi­se­vää työtä, mitä voimme antaa.

Me uskomme, että kannettu nuori ei koulussa pysy. Emme siis kannata opis­ke­lu­pak­koa eli oppi­vel­vol­li­suu­den piden­tä­mistä. Me käyt­täi­simme nämä varat siihen, että nuoret pärjäi­si­vät parem­min jo perus­kou­lussa ja sitten toisella asteella. Lisää opet­ta­jia, pienem­mät ryhmä­koot, lisää opinto-ohjausta, lisää erityi­so­pe­tusta, lisää koulu­ku­raat­to­reita. Lisää henki­lö­koh­taista välit­tä­mistä. Sitä nuoremme tarvit­se­vat ja kaipaa­vat.

Sosi­aali- ja tervey­den­hoi­don ongel­mat eivät myös­kään ratkea uutta hallin­toa luomalla. Ei ne ratkea myös­kään uusia maakun­ta­ve­roja raken­nel­len.

Kokoo­mus haluaa lisää hoita­jia pelk­kien puhei­den sijaan ikäih­mis­ten avuksi. Meille se tarkoit­taa lisää hoita­jia ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­seen hoitoon. Meille se tarkoit­taa lisää hoita­jia koti­hoi­toon ja koti­pal­ve­lui­hin.

Arja ei enää pärjää kotona yksin. Ei hänen paik­kansa ole vielä hoiva­ko­dis­sa­kaan. Arjalle paras paikka on oma koti ja me haluamme, että Arja myös siellä voi autet­tuna ja tuet­tuna asua. Eikö se ole inhi­mil­listä ja etkö sinä­kin toivo sellaista omalle kohdal­lesi? Minä toivon, jos iäkkääksi saan elää.

Vastuu näkyy niin talou­den­pi­dossa kuin huoleh­ti­mi­sessa lähei­sis­tämme ja kans­saih­mi­sis­tämme. Välit­tä­mi­nen näkyy myös siinä, että pidämme huolta luon­nosta ja ympä­ris­töstä – ilmas­tos­ta­kin.

Suoma­lai­silla on oikeus vaatia päät­tä­jil­tään enem­män ja parem­paa. Se on Toivon polku. Se on polku, jota kont­taa Kaarlo, jota käve­lee Thao ja Vihtori, jota töihinsä kiiruh­taa Piritta ja Marjo, ja jota rollaat­to­riinsa tai hoita­jaansa tukien aste­lee Hannu.

Ihmi­set saavat vaatia parem­paa. Tässä se on kirjaksi nidot­tuna. Toivon Polku.

Tutustu vaih­toeh­to­bud­jet­tiimme täällä.

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro edus­kun­nassa 2.12.2020, puhu­jana kansan­edus­taja Timo Heino­nen

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.6.2024

Mari-Leena Talvi­tie: Halli­tus toimii, jotta Suomi nousee puhtaan ener­gian suur­val­laksi ja ilmas­to­kä­den­jäl­jen edel­lä­kä­vi­jäksi

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen halli­tuk­sen luonto- ja ilmas­to­po­li­tii­kasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Ympä­ristö ei ole vain lahja menneiltä suku­pol­vilta, se on myös

15.5.2024

Sinuhe Wallin­heimo: Tämä halli­tus on kasvun halli­tus ja sen ohjelma on kasvun ohjelma

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro keskus­tan väli­ky­sy­myk­seen talous­po­li­tii­kasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Kokoo­mus on työn, yrit­tä­mi­sen ja toimi­vien mark­ki­noi­den puolue. Raken­namme Suomea, jossa jokai­nen

23.4.2024

Ville Väyry­nen: Tervey­den­huol­lon henki­löstö on moti­voi­tu­nutta ja ammat­ti­tai­toista – heitä ei vain ole riit­tä­västi

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen sairaa­la­ver­kosta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskus­sai­raa­la­ver­kosto on laaduk­kaaksi tunnus­te­tun erikois­sai­raan­hoi­tomme selkä­ranka. Sillä on merkit­tävä rooli esimer­kiksi koulu­tuk­sen, tutki­muk­sen,

Skip to content