Kokoomus.fi
MENU
Räty: Annetaan ihmisten päättää palve­luistaan

Räty: Annetaan ihmisten päättää palve­luistaan

Julkaistu: 11.10.2014 Uutiset

Sosiaali- ja terveys­mi­nisteri Laura Räty toivoo Keskustan tukea raha seuraa potilasta -mallille sosiaali- ja terveys­pal­ve­luiden uudis­tuk­sessa. Ministeri Räty puhui lauan­taina Keskustan sosiaa­li­po­liit­ti­sessa seminaa­rissa Tampe­reella.

?Ihmisten valin­nan­mah­dol­li­suuksien lisää­mi­sessä ei todel­lakaan ole kyse julkisten palve­luiden romut­ta­mi­sesta tai yksityis­tä­mi­sestä. Tälläkin hetkellä julkisia sosiaali- ja terveys­pal­ve­luita tuoteaan jonkun muun kuin kunnan tai julkisen tuottajan toimesta. Nykyisen monituot­ta­ja­mallin heikkous kuitenkin on se, että byrokratia valitsee ? ei ihminen. Ihmisen pitää voida saada vaikuttaa saamiinsa palve­luihin?, sanoi Räty.

Rädyn mielestä ihmisten vapautta valita palve­lunsa voidaan parhaiten lisätä raha seuraa potilasta -mallin avulla. Mallissa sosiaali- ja tervey­den­huollon palve­luiden käyttäjä valitsee missä haluaa itseään hoidet­tavan. Palve­lun­tuot­ta­jalle palve­lusta maksettava korvaus perustuu pääasiassa yksikön valin­neiden ihmisten määrään, ja korvaus maksetaan sekä yksityi­sille että julki­sil­le­pal­ve­lun­tuot­ta­jille samoin perustein.

Raha seuraa asiakasta -mallissa asiakas ei voisi valita mitä tahansa tuottajaa julkisen järjes­täjän kustan­nuk­sella, eikä vaihtaa tuottajaa satun­nai­sesti toiseen. Malli kuitenkin antaisi asiak­kaalle mahdol­li­suuden valita halua­mansa palve­lun­tuottaja hyväk­syt­tyjen ja laatu­kri­teerit täyttävien tuottajien joukosta. Julkinen raha ei siis seuraa asiakasta hallit­se­mat­to­masti minne ja milloin tahansa. Kustan­nusten hallinta tulee helpom­maksi, kun kustan­nukset ovat läpinä­kyviä ja kilpailua potilaista tapahtuu.

?Valin­nan­va­pauden aito toteu­tu­minen edellyt­täisi, että asiakas voi valita myös muita kuin kunnan tuottamia palveluja. Vaikka palve­lujen järjes­tä­mis­vastuu on jatkos­sakin julki­sella sekto­rilla, palveluja voivat tuottaa sekä kunta, yritykset että järjestöt. Potilaille tärkeintä on laadukas ja sujuva hoito. Ei se, kuka palvelun tuottaa”, Räty muistutti puheessaan.


Kokoomus.fi