Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Räty: Anne­taan ihmis­ten päät­tää palve­luis­taan

Räty: Anne­taan ihmis­ten päät­tää palve­luis­taan

Julkaistu:

Sosi­aali- ja terveys­mi­nis­teri Laura Räty toivoo Keskus­tan tukea raha seuraa poti­lasta -mallille sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den uudis­tuk­sessa. Minis­teri Räty puhui lauan­taina Keskus­tan sosi­aa­li­po­liit­ti­sessa semi­naa­rissa Tampe­reella.

?Ihmis­ten valin­nan­mah­dol­li­suuk­sien lisää­mi­sessä ei todel­la­kaan ole kyse julkis­ten palve­lui­den romut­ta­mi­sesta tai yksi­tyis­tä­mi­sestä. Tällä­kin hetkellä julki­sia sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luita tuote­aan jonkun muun kuin kunnan tai julki­sen tuot­ta­jan toimesta. Nykyi­sen moni­tuot­ta­ja­mal­lin heik­kous kuiten­kin on se, että byro­kra­tia valit­see ? ei ihmi­nen. Ihmi­sen pitää voida saada vaikut­taa saamiinsa palve­lui­hin?, sanoi Räty.

Rädyn mielestä ihmis­ten vapautta valita palve­lunsa voidaan parhai­ten lisätä raha seuraa poti­lasta -mallin avulla. Mallissa sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon palve­lui­den käyt­täjä valit­see missä haluaa itse­ään hoidet­ta­van. Palve­lun­tuot­ta­jalle palve­lusta makset­tava korvaus perus­tuu pääasiassa yksi­kön valin­nei­den ihmis­ten määrään, ja korvaus makse­taan sekä yksi­tyi­sille että julki­sil­le­pal­ve­lun­tuot­ta­jille samoin perus­tein.

Raha seuraa asia­kasta -mallissa asia­kas ei voisi valita mitä tahansa tuot­ta­jaa julki­sen järjes­tä­jän kustan­nuk­sella, eikä vaih­taa tuot­ta­jaa satun­nai­sesti toiseen. Malli kuiten­kin antaisi asiak­kaalle mahdol­li­suu­den valita halua­mansa palve­lun­tuot­taja hyväk­syt­ty­jen ja laatu­kri­tee­rit täyt­tä­vien tuot­ta­jien joukosta. Julki­nen raha ei siis seuraa asia­kasta hallit­se­mat­to­masti minne ja milloin tahansa. Kustan­nus­ten hallinta tulee helpom­maksi, kun kustan­nuk­set ovat läpi­nä­ky­viä ja kilpai­lua poti­laista tapah­tuu.

?Valin­nan­va­pau­den aito toteu­tu­mi­nen edel­lyt­täisi, että asia­kas voi valita myös muita kuin kunnan tuot­ta­mia palve­luja. Vaikka palve­lu­jen järjes­tä­mis­vas­tuu on jatkos­sa­kin julki­sella sekto­rilla, palve­luja voivat tuot­taa sekä kunta, yrityk­set että järjes­töt. Poti­laille tärkeintä on laadu­kas ja sujuva hoito. Ei se, kuka palve­lun tuot­taa”, Räty muis­tutti puhees­saan.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content