Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Puheet / Anna-Kaisa Ikonen: halli­tuk­sen esitys ei täytä sote-uudis­tuk­selle asetet­tuja tavoit­teita

Anna-Kaisa Ikonen: halli­tuk­sen esitys ei täytä sote-uudis­tuk­selle asetet­tuja tavoit­teita

Julkaistu:

Puhe, pidetty edus­kun­nassa 14.12. /​ muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia

Tällä halli­tuk­sen esit­tä­mällä maakun­ta­mal­lilla ei ratkaista sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lu­jen ongel­mia. Sillä lisä­tään niitä. Halli­tuk­sen mallissa on täysin unoh­dettu se, miksi koko uudis­tusta tehdään - että ihmi­set pääsi­si­vät hoitoon ja rahat riit­täi­si­vät myös tule­vai­suu­den palve­lui­hin. Näin ei nyt käy.

Selvää on, että sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luita on uudis­tet­tava. Syyt tiedämme. Väestö ikään­tyy ja palve­lui­den tarve kasvaa. Terveys­kes­kuk­seen ei pääse ja jonoissa tai katkei­le­vissa palve­lu­ket­juissa ei kukaan parane. Palve­lut painot­tu­vat liiaksi raskai­siin, korjaa­viin palve­lui­hin ennal­taeh­käi­syn ja varhai­sen tuen sijaan. Tämän seurauk­sena sote-menot kasva­vat voimak­kaasti. Yhdis­tet­tynä julki­sen talou­den haas­tei­siin yhtälö on kestä­mä­tön.

2000-luvulla näihin sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lu­jen ongel­miin on toitu­vasti haettu ratkai­sua erilais­ten massii­vis­ten hallin­no­nuu­dis­tus­ten kautta - siinä onnis­tu­matta. Sote-uudis­ta­mi­sen histo­ria ei kuiten­kaan ole peruste minkä tahansa, varsin­kaan huonon, uudis­tuk­sen teke­mi­selle. Uudis­tuk­sia on tehtävä tule­vai­suutta varten. 

Käsis­sämme on nyt puhdas hallin­no­nuu­dis­tus: Tämä laki­pa­ketti ei tuo yhtään uutta hoita­jaa, sosi­aa­li­työn­te­ki­jää tai lääkä­riä.

Lisäksi kustan­nuk­set karkaa­vat. Sen sijaan, että halli­tus esityk­sel­lään hillit­sisi sote-meno­jen kasvua, se kiih­dyt­tää niitä! VM:n tuoreen arvion mukaan halli­tuk­sen malli maksaa ensim­mäi­set 15 vuotta kumu­la­tii­vi­sesti enem­män kuin jos ei tehtäisi mitään. Halli­tuk­sen sote-esityk­sessä on kustan­nus­jar­run sijaan kustan­nus­kiih­dy­tin. 

Näin ei ratkaista Suomen ongel­mia.

Esitys tuo myös merkit­tä­viä uusia riskejä. Se sisäl­tää useita kirjauk­sia, jotka rajoit­ta­vat muiden kuin julkis­ten palve­lun­tuot­ta­jien hyödyn­tä­mistä ja vaikeut­ta­vat palve­lui­den tarkoi­tuk­sen­mu­kaista järjes­tä­mistä. Tämä on väärä suunta. Me tarvit­semme hyvien sote-palve­lui­den turvaa­mi­seksi niin julki­sen puolen, yritys­ten kuin järjes­tö­jen­kin osaa­mista ja resurs­seja. 

Kokoo­muk­sen mielestä tärkeintä ei ole se, kuka palve­lun tuot­taa, vaan se, että palve­lua saa. Jos tervettä kilpai­lua raja­taan tarpeetta, palve­lui­den tuot­ta­mi­nen keskit­tyy ja niiden laatu ja saata­vuus heik­ke­nee. Se on ennen kaik­kea ihmi­siltä pois.

Myös uudis­tuk­sen vaiku­tuk­set kuntiin ovat kestä­mät­tö­miä. Hyvä halli­tus, te käytän­nössä tuhoatte kaupun­kien toimin­ta­mah­dol­li­suu­det heiken­tä­mällä niiden tulo­ra­hoi­tusta ja inves­toin­ti­ky­kyä. Kuntien vero­tu­loista viedään noin 2/​3 ja niiden tuloi­hin suhteu­tettu velka­määrä uhkaa kaksin­ker­tais­tua. Mikä taho Suomessa jatkossa kyke­nee teke­mään elin­voi­main­ves­toin­teja?

Myös kuntien kyky selvitä jäljelle jäävistä tehtä­vistä vaaran­tuu ja palve­lui­hin syntyy uusia katkos­koh­tia. Yksi vali­tet­tava esimerkki tästä on koulu­ku­raat­to­rien ja psyko­lo­gien siirto maakun­nan työn­joh­don alle siinä, missä nuor­ten tuke­mi­nen edel­lyt­tää parem­min­kin vahvaa yhteyttä kouluar­keen.

Halli­tuk­sen uudis­tus ei vahvista lähi­de­mo­kra­tiaa tai itse­hal­lin­toa, vaan se vie valtaa kauem­mas ja keskit­tää sitä minis­te­riöille. Samaa mallia sovi­te­taan koko maahan tunnis­ta­matta aluei­den erilai­suutta. 

Kokoo­muk­sen mielestä palve­lui­den kehit­tä­mi­seksi on toinen­kin tie: Alhaalta ylös­päin raken­taen, ihmis­ten tarpeet ja aluei­den vahvuu­det lähtö­koh­tana - eikä siihen tarvita massii­vista hallin­to­uu­dis­tusta uusine hallin­non tasoi­neen ja varsin­kaan maakun­ta­ve­roi­neen!

Monilla alueilla on jo toteu­tettu merkit­tä­viä paikal­li­sen tason sote-uudis­tuk­sia. Aiem­mista kausista oppien nyt olisi viisautta tukea alueita tässä omaeh­toi­sessa kehi­tyk­sessä.

Laajasta kritii­kistä huoli­matta sote-esityk­sen ongel­mia ei juuri korjattu. Kentän huolet kaikui­vat kuuroille korville.

Yli 800 tahoa antoi lausun­tonsa halli­tuk­sen sote-uudis­tuk­sesta. Laajasta kritii­kistä huoli­matta sote-esityk­sen ongel­mia ei juuri korjattu. Kentän huolet kaikui­vat kuuroille korville. Näinkö te viette koko Suomen tule­vai­suu­teen vuosi­kym­me­niksi vaikut­ta­vaa uudis­tusta eteen­päin?

Kun tämä halli­tuk­sen esit­tämä uudis­tus ei onnistu kustan­nus­ten kasvun hillit­se­mi­sessä, eikä paranna hoitoon­pää­syä, on kysyt­tävä, miksi sitä sitten tehdään? Miksi miljar­dien lisä­kus­tan­nuk­set lähi­vuo­sina sido­taan hallin­non raken­ta­mi­seen? Miksi halli­tus ei tee lupaa­mi­aan työl­li­syys­toi­mia, joilla voitai­siin rahoit­taa ihmis­ten palve­lui­den paran­ta­mi­nen?

Vastaus tähän päät­tö­myy­teen taitaa olla ideo­lo­gi­nen. SDP saa lehmän­kau­passa julki­sen tuotan­non ja keskusta maakun­ta­hal­lin­non ja maakun­ta­ve­ron. Kokoo­mus ei tätä hyväksy.

Katse on nyt kään­net­tävä hallin­nosta ihmi­seen ja palve­lui­hin. Tekoi­hin voidaan tart­tua heti. On aika puhua hallin­non sijaan niistä asioista, joista soten uudis­ta­mi­sen täsmä­rat­kai­sut löyty­vät – hoitoon­pää­systä, ihmis­ten omista vaikut­ta­mis­mah­dol­li­suuk­sista, tiedosta ja tekno­lo­giasta, osaa­jien saata­vuu­desta, kuntien yhteis­työstä, moni­puo­li­sesta palve­lu­tuo­tan­nosta ja rahoi­tuk­sesta. Aloi­te­taan siitä, että ihmi­set pääse­vät jonoista hoitoon.

Kokoo­muk­sen mielestä maakun­ta­malli rikkoo enem­män kuin se raken­taa. Siksi pidämme uudis­tusta Suomen tule­vai­suu­den kannalta vääränä emmekä voi sitä tällai­sena kannat­taa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.5.2024

Sinuhe Wallin­heimo: Tämä halli­tus on kasvun halli­tus ja sen ohjelma on kasvun ohjelma

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro keskus­tan väli­ky­sy­myk­seen talous­po­li­tii­kasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Kokoo­mus on työn, yrit­tä­mi­sen ja toimi­vien mark­ki­noi­den puolue. Raken­namme Suomea, jossa jokai­nen

23.4.2024

Ville Väyry­nen: Tervey­den­huol­lon henki­löstö on moti­voi­tu­nutta ja ammat­ti­tai­toista – heitä ei vain ole riit­tä­västi

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen sairaa­la­ver­kosta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskus­sai­raa­la­ver­kosto on laaduk­kaaksi tunnus­te­tun erikois­sai­raan­hoi­tomme selkä­ranka. Sillä on merkit­tävä rooli esimer­kiksi koulu­tuk­sen, tutki­muk­sen,

17.4.2024

Sari Sarko­maa: Kouluista ja lapsen arjesta on tehtävä kaikille turval­lista

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro ajan­koh­tais­kes­kus­te­luun koulu­tur­val­li­suu­desta ja koulu­rau­hasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Koulu­rauha ja lastemme hyvin­vointi on meidän aikuis­ten vastuulla. Valtaosa lapsista ja

Skip to content