Päämi­nisteri Kataisen uuden­vuoden­tervehdys – kokoomus.fi
MENU
Päämi­nisteri Kataisen uuden­vuoden­tervehdys

Päämi­nisteri Kataisen uuden­vuoden­tervehdys

Julkaistu: 31.12.2013 Uncategorized

Isot muutos­voimat ravis­te­livat Suomea päätty­vä­näkin vuonna. Osin kyse on Euroopan ja maailman talous­vai­keuk­sista, osin taas suoma­laisen yhteis­kunnan ja talouden murrok­sesta. Vaiku­tukset tuntuvat kodeissa, kunnissa ja koko kansan­ta­lou­dessa.

Suoma­laisen työn kysyntä maail­malla on kiinni meistä itses­tämme ja osaami­ses­tamme, mutta myös siitä missä jamassa maail­man­talous on. Nyt työmme ja tuottei­demme kysyntä on vähäi­sempää kuin toivoi­simme.

Murroksen keskellä suoma­lainen luovuus on kuitenkin osoit­tanut vahvuu­tensa. Katoavien työpaik­kojen tilalle syntyy uusia menes­tyksen alkuja, esimerk­keinä vaikkapa peliteol­li­suuden kasvu, lukemat­tomat uusia työpaikkoja luovat pieny­ri­tykset sekä isot ulkomaiset inves­toinnit mm. datakes­kuksiin.

Tutus­tut­tuani vuoden aikana lukemat­tomiin uusiin suoma­laisiin ideoihin ja innovaa­tioihin, luotan vahvasti siihen, että Suomesta on maail­malle luvassa paljon uutta.

Maailma ympäril­lämme muuttuu, halusimme sitä tai emme. Sen sijaan on valin­nois­tamme kiinni, miten muutokseen asennoi­dumme. Vaihtoehtoja on.

Itse teen työtä päivittäin sen eteen, että kykenemme pitämään hyvin­voin­ti­lu­pauk­semme myös tuleville sukupol­ville. Tähän emme kykene mikäli jäämme roikkumaan aikansa eläneisiin raken­teisiin tai ajeleh­dimme tahdot­to­masti maail­man­ta­louden virtojen mukana. Siksi meidän on uskal­lettava uudistaa suoma­laista yhteis­kuntaa omista lähtö­koh­dis­tamme, määrä­tie­toi­sesti ja perin pohjin. Aivan kuten monta kertaa aikai­sem­minkin itsenäi­syy­temme aikana on tehty.

Talous­haas­teiden ja ikära­kenteen muutoksen lisäksi maassamme on meneillään suuri henkinen muutos. Koulutus- ja osaamis­tason noustessa on luonnol­lista, että suoma­laiset kaipaavat yhä enemmän yksilöl­lisiä ratkaisuja ja valin­nan­va­pautta. Enää ei koeta oikeana, että joku ylhäältä tekee elämäämme koskevia keskeisiä valintoja puoles­tamme. Holhouksen sijaan haluamme olla oman elämämme päättäjiä, silloin kun siihen on valmiudet.

Kysymys ei olekaan vain siitä, mitä uudis­tuksia Suomessa teemme, vaan entistä enemmän siitä, miten me ne teemme. Tiedämme työelämän kokemuk­sista, että kun ihmisellä on mahdol­lisuus vaikuttaa muutoksiin, hän myös sitoutuu niihin ja loppu­tu­lokset ovat parempia. Suomea on perin­tei­sesti raken­nettu aukto­ri­teettien sanelemana, hierark­ki­sesti ylhäältä alas. Ylhääl­täpäin sanelu ei kuitenkaan enää toimi, vaan päätök­sen­teossa on tunnis­tettava ihmisten kyky tehdä omia valintoja ja päätöksiä. Ihmisten valmius ja kyky tehdä valintoja vaihtelee toki mm. iän ja terveyden mukaan ja yhteis­kunnan on tuettava tukea tarvit­sevia.

Lainsää­däntöön kytkey­tyvät kansa­lais­aloitteet ja kunta­lais­aloitteet vievät tässä suhteessa demokratiaa oikeaan suuntaan, mutta ne ovat vasta alku. Jatkossa yksilön mahdol­lisuus vaikuttaa on vietävä säädök­sistä suoraan palve­lujen kehit­tä­misen tasolle. Miksi emme hyödyn­täisi kansa­kun­tamme hyväksi sitä voima­varaa, joka suoma­lai­silla ongel­man­rat­kai­su­tai­doissa kansain­vä­li­sesti tutki­tusti on. Järjes­töjen ja yhdis­tysten luvattuna maana meillä on myös valmiuksia hyödyntää paljon leveämpiä harteita, kuin mitä olemme perin­tei­sesti tehneet. Se ei tarkoita palve­luiden rapaut­ta­mista, vaan niiden vahvis­ta­mista.

Kyse on myös luotta­muk­sesta poliit­tista päätök­sen­tekoa kohtaan. Luottamus rakentuu kahteen suuntaan. Päättäjien pitää luottaa ihmisiin enemmän eikä pyrkiä säänte­lemään ja päättämään kaikkea ihmisten puolesta. Kansa­lai­syh­teis­kun­nalle pitää antaa enemmän tilaa. Johta­misen tulee olla entistä enemmän suunta­vii­vojen asetta­mista, mahdol­li­suuksien luomista sekä ihmisten ja yhtei­söjen kannus­ta­mista oman tulevai­suu­tensa raken­ta­miseen ja vastuun kanta­miseen.

Ei ole olemassa yhtä yhteistä kansa­kunnan unelmaa, vaan yhtä monta unelmaa kuin on ihmisiäkin. Päätök­sen­te­ki­jöi­denkin on sopeu­duttava tähän ja löydettävä polkuja, joilla ihmisten yksilöl­lis­tyvät toiveet, tarpeet ja toiminta voidaan kanavoida myös koko Suomen hyväksi.

On luotava ilmapiiri, jossa uudis­tusten moottorina ovat ihmiset itse. Ilmapiiri, jossa uskal­letaan laittaa itsensä peliin, yritetään ja kokeillaan, voidaan epäon­nis­tuakin ilman totaa­lista tuomiota - ja opitaan jatku­vasti uutta.

Suomen histo­riassa sukupolvia toisensa jälkeen on yhdis­tänyt ajatus siitä, että maatamme voidaan viisaasti toimi­malla rakentaa parem­maksi. Edistys, johon on uskottu, on tarkoit­tanut turval­li­sempaa arkea, laajempaa valin­nan­va­pautta ja tasa-arvoi­sempia mahdol­li­suuksia ? parempaa elämää ja Suomea. Ikäluokka toisensa jälkeen hankki lisää koulu­tusta ja sivis­tystä, tarttui uuden tekniikan ja tekno­logian tarjoamiin mahdol­li­suuksiin, teki töitä, yritti ja ahkeroi. Tämä kaikki tehtiin sen takia, että oma ja läheisten elämä olisi parempaa ja maa voitaisiin jättää parem­massa kunnossa tuleville sukupol­ville.

Korkea osaaminen, ahkeruus ja yritte­liäisyys sekä avoin mieli ovat kehityksen kulma­kiviä. Automaat­ti­sesti asiat eivät edisty. Suoma­laisten pitää voida luottaa siihen, että koulut­tau­tu­minen ja työn tekeminen kannattaa aina. Nämä ovat olleet Suomen menes­tyksen avaimia tähän asti ja näiden varaan meidän on jatkos­sakin voitava rakentaa. Ahkerat, osaavat ihmiset ja yrittäjät ovat innovaa­tioiden ja kehityksen mootto­reita. Ja jos haluamme Suomessa lisää innovaa­tioita, on Suomen oltava maa, jossa yrittä­jyyteen suhtau­dutaan myöntei­sesti.

Suomella on kaikki edelly­tykset menestyä maailman muutok­sessa, kunhan hyödyn­nämme vahvuu­temme. Suomi on saatava uuteen iskuun raken­teiden ja toimin­ta­ta­pojen osalta. Suomen on oltava ketterä toimija sekä sisäi­sesti että maail­malla. Meidän on luotettava itseemme ja toisiimme. Tulevien vuosien menestys on lopulta meidän omissa käsis­sämme.

Toivotan kaikille suoma­lai­sille oikein hyvää alkavaa vuotta 2014!


Kokoomus.fi