Päämi­nis­teri Katai­sen uuden­vuoden­tervehdys

Julkaistu: 31.12.2013

Isot muutos­voi­mat ravis­te­li­vat Suomea päät­ty­vä­nä­kin vuonna. Osin kyse on Euroo­pan ja maail­man talous­vai­keuk­sista, osin taas suoma­lai­sen yhteis­kun­nan ja talou­den murrok­sesta. Vaiku­tuk­set tuntu­vat kodeissa, kunnissa ja koko kansan­ta­lou­dessa.

Suoma­lai­sen työn kysyntä maail­malla on kiinni meistä itses­tämme ja osaa­mi­ses­tamme, mutta myös siitä missä jamassa maail­man­ta­lous on. Nyt työmme ja tuot­tei­demme kysyntä on vähäi­sem­pää kuin toivoi­simme.

Murrok­sen keskellä suoma­lai­nen luovuus on kuiten­kin osoit­ta­nut vahvuu­tensa. Katoa­vien työpaik­ko­jen tilalle syntyy uusia menes­tyk­sen alkuja, esimerk­keinä vaik­kapa peli­teol­li­suu­den kasvu, luke­mat­to­mat uusia työpaik­koja luovat pieny­ri­tyk­set sekä isot ulko­mai­set inves­toin­nit mm. data­kes­kuk­siin.

Tutus­tut­tuani vuoden aikana luke­mat­to­miin uusiin suoma­lai­siin ideoi­hin ja inno­vaa­tioi­hin, luotan vahvasti siihen, että Suomesta on maail­malle luvassa paljon uutta.

Maailma ympä­ril­lämme muut­tuu, halusimme sitä tai emme. Sen sijaan on valin­nois­tamme kiinni, miten muutok­seen asen­noi­dumme. Vaih­toeh­toja on.

Itse teen työtä päivit­täin sen eteen, että kyke­nemme pitä­mään hyvin­voin­ti­lu­pauk­semme myös tule­ville suku­pol­ville. Tähän emme kykene mikäli jäämme roik­ku­maan aikansa elänei­siin raken­tei­siin tai ajeleh­dimme tahdot­to­masti maail­man­ta­lou­den virto­jen mukana. Siksi meidän on uskal­let­tava uudis­taa suoma­laista yhteis­kun­taa omista lähtö­koh­dis­tamme, määrä­tie­toi­sesti ja perin pohjin. Aivan kuten monta kertaa aikai­sem­min­kin itse­näi­syy­temme aikana on tehty.

Talous­haas­tei­den ja ikära­ken­teen muutok­sen lisäksi maas­samme on meneil­lään suuri henki­nen muutos. Koulu­tus- ja osaa­mis­ta­son nous­tessa on luon­nol­lista, että suoma­lai­set kaipaa­vat yhä enem­män yksi­löl­li­siä ratkai­suja ja valin­nan­va­pautta. Enää ei koeta oikeana, että joku ylhäältä tekee elämäämme koske­via keskei­siä valin­toja puoles­tamme. Holhouk­sen sijaan haluamme olla oman elämämme päät­tä­jiä, silloin kun siihen on valmiu­det.

Kysy­mys ei olekaan vain siitä, mitä uudis­tuk­sia Suomessa teemme, vaan entistä enem­män siitä, miten me ne teemme. Tiedämme työelä­män koke­muk­sista, että kun ihmi­sellä on mahdol­li­suus vaikut­taa muutok­siin, hän myös sitou­tuu niihin ja loppu­tu­lok­set ovat parem­pia. Suomea on perin­tei­sesti raken­nettu aukto­ri­teet­tien sane­le­mana, hierark­ki­sesti ylhäältä alas. Ylhääl­tä­päin sanelu ei kuiten­kaan enää toimi, vaan päätök­sen­teossa on tunnis­tet­tava ihmis­ten kyky tehdä omia valin­toja ja päätök­siä. Ihmis­ten valmius ja kyky tehdä valin­toja vaih­te­lee toki mm. iän ja tervey­den mukaan ja yhteis­kun­nan on tuet­tava tukea tarvit­se­via.

Lain­sää­dän­töön kytkey­ty­vät kansa­lais­aloit­teet ja kunta­lais­aloit­teet vievät tässä suhteessa demo­kra­tiaa oike­aan suun­taan, mutta ne ovat vasta alku. Jatkossa yksi­lön mahdol­li­suus vaikut­taa on vietävä säädök­sistä suoraan palve­lu­jen kehit­tä­mi­sen tasolle. Miksi emme hyödyn­täisi kansa­kun­tamme hyväksi sitä voima­va­raa, joka suoma­lai­silla ongel­man­rat­kai­su­tai­doissa kansain­vä­li­sesti tutki­tusti on. Järjes­tö­jen ja yhdis­tys­ten luvat­tuna maana meillä on myös valmiuk­sia hyödyn­tää paljon leveäm­piä harteita, kuin mitä olemme perin­tei­sesti tehneet. Se ei tarkoita palve­lui­den rapaut­ta­mista, vaan niiden vahvis­ta­mista.

Kyse on myös luot­ta­muk­sesta poliit­tista päätök­sen­te­koa kohtaan. Luot­ta­mus raken­tuu kahteen suun­taan. Päät­tä­jien pitää luot­taa ihmi­siin enem­män eikä pyrkiä sään­te­le­mään ja päät­tä­mään kaik­kea ihmis­ten puolesta. Kansa­lai­syh­teis­kun­nalle pitää antaa enem­män tilaa. Johta­mi­sen tulee olla entistä enem­män suun­ta­vii­vo­jen aset­ta­mista, mahdol­li­suuk­sien luomista sekä ihmis­ten ja yhtei­sö­jen kannus­ta­mista oman tule­vai­suu­tensa raken­ta­mi­seen ja vastuun kanta­mi­seen.

Ei ole olemassa yhtä yhteistä kansa­kun­nan unel­maa, vaan yhtä monta unel­maa kuin on ihmi­siä­kin. Päätök­sen­te­ki­jöi­den­kin on sopeu­dut­tava tähän ja löydet­tävä polkuja, joilla ihmis­ten yksi­löl­lis­ty­vät toiveet, tarpeet ja toiminta voidaan kana­voida myös koko Suomen hyväksi.

On luotava ilma­piiri, jossa uudis­tus­ten moot­to­rina ovat ihmi­set itse. Ilma­piiri, jossa uskal­le­taan lait­taa itsensä peliin, yrite­tään ja kokeil­laan, voidaan epäon­nis­tua­kin ilman totaa­lista tuomiota - ja opitaan jatku­vasti uutta.

Suomen histo­riassa suku­pol­via toisensa jälkeen on yhdis­tä­nyt ajatus siitä, että maatamme voidaan viisaasti toimi­malla raken­taa parem­maksi. Edis­tys, johon on uskottu, on tarkoit­ta­nut turval­li­sem­paa arkea, laajem­paa valin­nan­va­pautta ja tasa-arvoi­sem­pia mahdol­li­suuk­sia ? parem­paa elämää ja Suomea. Ikäluokka toisensa jälkeen hankki lisää koulu­tusta ja sivis­tystä, tart­tui uuden teknii­kan ja tekno­lo­gian tarjoa­miin mahdol­li­suuk­siin, teki töitä, yritti ja ahke­roi. Tämä kaikki tehtiin sen takia, että oma ja läheis­ten elämä olisi parem­paa ja maa voitai­siin jättää parem­massa kunnossa tule­ville suku­pol­ville.

Korkea osaa­mi­nen, ahke­ruus ja yrit­te­liäi­syys sekä avoin mieli ovat kehi­tyk­sen kulma­ki­viä. Auto­maat­ti­sesti asiat eivät edisty. Suoma­lais­ten pitää voida luot­taa siihen, että koulut­tau­tu­mi­nen ja työn teke­mi­nen kannat­taa aina. Nämä ovat olleet Suomen menes­tyk­sen avai­mia tähän asti ja näiden varaan meidän on jatkos­sa­kin voitava raken­taa. Ahke­rat, osaa­vat ihmi­set ja yrit­tä­jät ovat inno­vaa­tioi­den ja kehi­tyk­sen moot­to­reita. Ja jos haluamme Suomessa lisää inno­vaa­tioita, on Suomen oltava maa, jossa yrit­tä­jyy­teen suhtau­du­taan myön­tei­sesti.

Suomella on kaikki edel­ly­tyk­set menes­tyä maail­man muutok­sessa, kunhan hyödyn­nämme vahvuu­temme. Suomi on saatava uuteen iskuun raken­tei­den ja toimin­ta­ta­po­jen osalta. Suomen on oltava ketterä toimija sekä sisäi­sesti että maail­malla. Meidän on luotet­tava itseemme ja toisiimme. Tule­vien vuosien menes­tys on lopulta meidän omissa käsis­sämme.

Toivo­tan kaikille suoma­lai­sille oikein hyvää alka­vaa vuotta 2014!