Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / rakenneuudistus

rakenneuudistus

10.3.2015

Edus­kun­ta­ryh­män raken­ne­pa­ketti 2.0: Me tähtäämme kestä­vyys­va­jeen katta­mi­seen koko­naan vuoteen 2025 mennessä

Suomen talous on vaikeassa tilan­teessa. Talous on kutis­tu­nut kolme vuotta peräk­käin ja velkaan­numme raskaasti. Hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan rahoi­tuk­sessa on kestä­vyys­vaje. Vaje tarkoit­taa,

14.3.2014

Jyrki Katai­sen video­blogi: Meidän on jatket­tava työtä, jolla Venäjä ja Ukraina saatai­siin samaan neuvot­te­lu­pöy­tään

- Tällä hetkellä Ukrai­nan tilanne ei aiheuta meille turval­li­suusuh­kaa. Meidän täytyy kuiten­kin varau­tua tilan­teen heik­ke­ne­mi­seen. Ensi­si­jai­set vaiku­tuk­set tule­vat talou­den kautta;

11.12.2013

Katai­nen esit­teli viiden kohdan ohjel­man julki­sen talou­den kestä­vyy­den vahvis­ta­mi­seksi

Päämi­nis­teri Jyrki Katai­nen esit­teli edus­kun­nalle halli­tuk­sen päätök­siä kestä­vyys­va­jeen katta­mi­seksi. Julki­sen talou­den kestä­vyyttä vahvis­te­taan viiden kohdan ohjel­malla: Kuntien raken­teel­li­nen kahden miljar­din

4.12.2013

Outi Mäkelä: Pakko ei ole paras apu nuorelle

Outi Mäkelä vaatii oppi­vel­vol­li­suus­kes­kus­te­lussa huomion keskit­tä­mistä tukea tarvit­se­vien nuor­ten autta­mi­seen. ?Niuk­ko­jen resurs­sien jaka­mi­nen koko ikäluo­kan kesken tarkoit­taa sitä, että juuri

30.11.2013

Petteri Orpo: Halli­tus vähen­tää kuntien taak­kaa ja vahvis­taa perus­pal­ve­luita

- Halli­tuk­sen tänään päät­tä­mällä raken­ne­po­liit­ti­sella ohjel­malla karsi­taan kuntien tehtä­viä ja normeja miljar­dilla eurolla. - Halli­tus on valin­nut tien, jolla kansa­lais­ten

22.11.2013

Jyrki Katai­nen: Peri­suo­ma­lai­nen edis­ty­susko ja ahke­ruu­den arvo­tus kunni­aan!

Meillä täytyy olla rohkeutta muut­taa totut­tuja asioita, jos ne eivät enää palvele tule­vai­suut­tamme. Meillä täytyy olla myös innos­tusta kehit­tää uusia

12.10.2013

Katai­nen: Lisää vapautta ja vastuuta paikal­lis­toi­mi­joille

Kokoo­muk­sen Suomi­uu­dis­taja-päivillä Järven­päässä puhu­nut puheen­joh­taja, päämi­nis­teri Jyrki Katai­nen painotti, että halli­tus tekee kaik­kensa Suomen talou­den kestä­vyy­den vahvis­ta­mi­seksi. Eri puolilta maata

5.9.2013

Petteri Orpo: Yrit­tä­jyy­den esteitä on karsit­tava

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Petteri Orpo kutsuu lähi­viik­koina yrit­tä­jiä kerto­maan edus­kun­ta­ryh­mälle käytän­nön koke­muk­sia siitä, miten yritys­ten byro­kra­tia­taak­kaa voitai­siin raivata kasvu­mah­dol­li­suuk­sien tieltä.

30.8.2013

Outi Mäkelä: Metro­po­li­hal­lin­non laajuus on kuntien omissa käsissä

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Outi Mäkelä on tyyty­väi­nen halli­tuk­sen raken­ne­pää­tös­ko­ko­nai­suu­den sisäl­tä­miin kunta- ja sote­uu­dis­tusta vauh­dit­ta­viin linjauk­siin. ?On hyvä, että näissä isoissa

30.8.2013

Petteri Orpo: Halli­tus teki ison työn ? nyt on työmarkkina­järjestöjen vuoro

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Petteri Orpo on erit­täin tyyty­väi­nen halli­tuk­sen kokoa­maan raken­ne­pa­ket­tiin. “Päämi­nis­teri Katai­sen halli­tus teki tarvit­ta­vat linjauk­set kestä­vyys­va­jeen umpeen kuro­mi­seksi.

Skip to content