Kokoomus.fi
Katainen: Lisää vapautta ja vastuuta paikal­lis­toi­mi­joille

Katainen: Lisää vapautta ja vastuuta paikal­lis­toi­mi­joille

Julkaistu: 12.10.13 Uutiset

Kokoo­muksen Suomi­uu­distaja-päivillä Järven­päässä puhunut puheen­johtaja, päämi­nisteri Jyrki Katainen painotti, että hallitus tekee kaikkensa Suomen talouden kestä­vyyden vahvis­ta­mi­seksi. Eri puolilta maata kokoon­tu­neille kokoo­mus­päät­tä­jille hän kuitenkin muistutti, että viime kädessä paikal­lis­ta­solla ja paikal­listen päättäjien aloit­teel­li­suu­della ratkaistaan Suomen kehityksen suunta. Joko kääritään hihat ja toimitaan tai sitten keski­tytään rannalta huuteluun.

 - Velvol­li­suu­temme tulevia sukupolvia kohtaan on katsoa kokonai­suutta, etsiä ratkaisuja ja tehdä päätöksiä. Monet työntekoa lisäävät tai julkisen sektorin tuotta­vuutta lisäävät halli­tuksen raken­ne­po­liit­tisen ohjelman pohjalta tehtävät uudis­tukset tulevat kohtaamaan suurta vastus­tusta. Moni suoma­lainen ajattelee vieläkin, että kyllä sitä saa uudistaa, kunhan eivät koske minun etuihini.

- Meillä ei kuitenkaan ole mahdol­li­suutta jättää korjaavia toimia tekemättä. Tekemättä jättä­mi­nenkin on päätös, josta joutuu kantamaan vastuun. Histo­rian­kir­joi­tuksen tuomio tulee olemaan tällöin kovempi - etenkin jos tiesimme mitä piti tehdä, mutta emme uskal­taneet.

Katainen painotti, että vaikka hallitus toimii omassa roolissaan muutoksen ajurina, niin Suomen uudis­ta­minen ei onnistu, ellei mukana ole koko joukkuetta.

- Viime kädessä paikal­liset toimijat aktii­vi­suu­dellaan ja aloit­teel­li­suu­dellaan ratkai­sevat kehityksen suunnan.

Puheen­vuo­rossaan Katainen totesi, että kokoo­mus­laiseen ajatus­maa­ilmaan kuuluu antaa valtaa ja vastuuta mahdol­li­simman lähelle yksilöä ja lähiyh­teisöä. Tämä resepti pitää ottaa vahvemmin käyttöön myös nyt kunta­pal­veluja pelas­tet­taessa.

- Suomea on raken­nettu viimeiset vuosi­kym­menet ylhäältä päin lisää­mällä valtion kontrollia paikal­li­sista ja alueel­li­sista toimi­joista.  Tällai­sessa yhteis­kunnan murros­ti­lan­teessa, jossa suoma­laiset pitäisi saada tekemään enemmän töitä, olemaan oma-aloit­tei­sempia ja kantamaan enemmän vastuuta niin omasta kuin yhteisön asioista, kontrollin lisää­minen ei ole oikea ratkaisu. Vaarana on, että ihmiset passi­voi­tuvat ja lopet­tavat omaeh­toisen ja yritte­liään toiminnan.

- Yhteis­kunnan uudis­ta­minen tapahtuu parhaiten alhaalta ylös. Annetaan lisää tilaa kokei­luihin, innovointiin, omaan aktii­vi­suuteen. Tarvitaan sellainen toimin­taym­pä­ristö, jossa paikal­liset ja alueel­liset toimijat voivat aidosti vaikuttaa alueensa asioihin.

- Paikal­lis­päät­tä­jille pitää antaa vapautta ja vastuuta luoda alueen omiin vahvuus­te­ki­jöihin ja erityi­so­lo­suh­teisiin perus­tuvaa menes­tystä. Vapautta antamalla luomme myös tilaa yritte­liäi­syy­delle ja valin­nan­va­pau­delle.

----

Muokkaus 13.10.2013: lisätty videon tallenne
Muokkaus 15.10.2013: lisätty puheen äänital­tiointi

 


Kokoomus.fi