Kokoomus.fi
Petteri Orpo: Hallitus vähentää kuntien taakkaa ja vahvistaa perus­pal­ve­luita

Petteri Orpo: Hallitus vähentää kuntien taakkaa ja vahvistaa perus­pal­ve­luita

Julkaistu: 30.11.13 Uutiset

- Halli­tuksen tänään päättä­mällä raken­ne­po­liit­ti­sella ohjel­malla karsitaan kuntien tehtäviä ja normeja miljar­dilla eurolla.

- Hallitus on valinnut tien, jolla kansa­laisten perus­pal­velut voidaan säilyttää. Kuntien vuosien varrella kasva­nutta tehtä­vä­taakkaa keven­netään, jotta huomio voidaan kiinnittää oleel­liseen kansa­laisten hyvin­voinnin turvaa­miseen, Orpo painottaa.

Kuntien velvoi­te­taakkaa on lisätty yksin sosiaali- ja terveys­pal­ve­luissa 2000-luvulla noin 1,5 miljar­dilla eurolla. Samalla uusien tehtävien hoita­miseen ei ole kuitenkaan valtion toimesta osoitettu riittävää rahoi­tusta, mikä on ajanut kunta­ta­louden ahtaalle.

- Tänään hallitus päätti vähentää kuntien tehtävien ja velvoit­teiden määrää, mitä aiemmat halli­tukset eivät ole kyenneet tekemään. Tämä on hyvä uutinen suoma­lai­sille kunta­päät­tä­jille.

- Kuntien velvoit­teiden purka­mi­sella kunnille mahdol­lis­tetaan palve­luiden tuotta­minen järke­vim­mällä tavalla. Sääntelyn vähen­tä­minen lisää kunta­päät­täjien ja kunta­laisten valin­nan­va­pautta palve­luiden järjes­tä­mi­sessä.

Raken­ne­po­liit­ti­sessa ohjel­massa päätettiin lisäksi kuntien talous­oh­jaus­jär­jes­telmän käyttöö­no­tosta. Mikäli kunnille osoitetaan jatkossa uusia lakisää­teisiä tehtäviä, niille tulee samalla osoittaa rahoitus tehtävien hoita­miseen. ?Kuntien talous­ohjaus hillitsee jatkossa uusien tehtävien siirtä­mistä kunnille ja auttaa kunta­ta­louden tasapai­not­ta­mi­sessa?, Orpo lisää.

Lisätiedot:
Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän puheen­johtaja,
kansan­edustaja Petteri Orpo 044 269 3113


Kokoomus.fi