Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Petteri Orpo: Halli­tus vähen­tää kuntien taak­kaa ja vahvis­taa perus­pal­ve­luita

Petteri Orpo: Halli­tus vähen­tää kuntien taak­kaa ja vahvis­taa perus­pal­ve­luita

Julkaistu:

- Halli­tuk­sen tänään päät­tä­mällä raken­ne­po­liit­ti­sella ohjel­malla karsi­taan kuntien tehtä­viä ja normeja miljar­dilla eurolla.

- Halli­tus on valin­nut tien, jolla kansa­lais­ten perus­pal­ve­lut voidaan säilyt­tää. Kuntien vuosien varrella kasva­nutta tehtä­vä­taak­kaa keven­ne­tään, jotta huomio voidaan kiin­nit­tää oleel­li­seen kansa­lais­ten hyvin­voin­nin turvaa­mi­seen, Orpo painot­taa.

Kuntien velvoi­te­taak­kaa on lisätty yksin sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luissa 2000-luvulla noin 1,5 miljar­dilla eurolla. Samalla uusien tehtä­vien hoita­mi­seen ei ole kuiten­kaan valtion toimesta osoi­tettu riit­tä­vää rahoi­tusta, mikä on ajanut kunta­ta­lou­den ahtaalle.

- Tänään halli­tus päätti vähen­tää kuntien tehtä­vien ja velvoit­tei­den määrää, mitä aiem­mat halli­tuk­set eivät ole kyen­neet teke­mään. Tämä on hyvä uuti­nen suoma­lai­sille kunta­päät­tä­jille.

- Kuntien velvoit­tei­den purka­mi­sella kunnille mahdol­lis­te­taan palve­lui­den tuot­ta­mi­nen järke­vim­mällä tavalla. Sään­te­lyn vähen­tä­mi­nen lisää kunta­päät­tä­jien ja kunta­lais­ten valin­nan­va­pautta palve­lui­den järjes­tä­mi­sessä.

Raken­ne­po­liit­ti­sessa ohjel­massa päätet­tiin lisäksi kuntien talous­oh­jaus­jär­jes­tel­män käyt­töö­no­tosta. Mikäli kunnille osoi­te­taan jatkossa uusia laki­sää­tei­siä tehtä­viä, niille tulee samalla osoit­taa rahoi­tus tehtä­vien hoita­mi­seen. ?Kuntien talous­oh­jaus hillit­see jatkossa uusien tehtä­vien siir­tä­mistä kunnille ja auttaa kunta­ta­lou­den tasa­pai­not­ta­mi­sessa?, Orpo lisää.

Lisä­tie­dot:
Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja,
kansan­edus­taja Petteri Orpo 044 269 3113

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content