Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Petteri Orpo: Halli­tus vähen­tää kuntien taak­kaa ja vahvis­taa perus­pal­ve­luita

Petteri Orpo: Halli­tus vähen­tää kuntien taak­kaa ja vahvis­taa perus­pal­ve­luita

Julkaistu:

- Halli­tuk­sen tänään päät­tä­mällä raken­ne­po­liit­ti­sella ohjel­malla karsi­taan kuntien tehtä­viä ja normeja miljar­dilla eurolla.

- Halli­tus on valin­nut tien, jolla kansa­lais­ten perus­pal­ve­lut voidaan säilyt­tää. Kuntien vuosien varrella kasva­nutta tehtä­vä­taak­kaa keven­ne­tään, jotta huomio voidaan kiin­nit­tää oleel­li­seen kansa­lais­ten hyvin­voin­nin turvaa­mi­seen, Orpo painot­taa.

Kuntien velvoi­te­taak­kaa on lisätty yksin sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luissa 2000-luvulla noin 1,5 miljar­dilla eurolla. Samalla uusien tehtä­vien hoita­mi­seen ei ole kuiten­kaan valtion toimesta osoi­tettu riit­tä­vää rahoi­tusta, mikä on ajanut kunta­ta­lou­den ahtaalle.

- Tänään halli­tus päätti vähen­tää kuntien tehtä­vien ja velvoit­tei­den määrää, mitä aiem­mat halli­tuk­set eivät ole kyen­neet teke­mään. Tämä on hyvä uuti­nen suoma­lai­sille kunta­päät­tä­jille.

- Kuntien velvoit­tei­den purka­mi­sella kunnille mahdol­lis­te­taan palve­lui­den tuot­ta­mi­nen järke­vim­mällä tavalla. Sään­te­lyn vähen­tä­mi­nen lisää kunta­päät­tä­jien ja kunta­lais­ten valin­nan­va­pautta palve­lui­den järjes­tä­mi­sessä.

Raken­ne­po­liit­ti­sessa ohjel­massa päätet­tiin lisäksi kuntien talous­oh­jaus­jär­jes­tel­män käyt­töö­no­tosta. Mikäli kunnille osoi­te­taan jatkossa uusia laki­sää­tei­siä tehtä­viä, niille tulee samalla osoit­taa rahoi­tus tehtä­vien hoita­mi­seen. ?Kuntien talous­oh­jaus hillit­see jatkossa uusien tehtä­vien siir­tä­mistä kunnille ja auttaa kunta­ta­lou­den tasa­pai­not­ta­mi­sessa?, Orpo lisää.

Lisä­tie­dot:
Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja,
kansan­edus­taja Petteri Orpo 044 269 3113

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

7.5.2024

Pauli Aalto-Setälä: Emme aio jättää Suomen pelas­ta­mista kesken

Kansan­edus­taja Pauli Aalto-Setä­­län pitämä ryhmä­puhe keskus­te­luun julki­sen talou­den suun­ni­tel­masta 2025-2028. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskellä pahinta euro­krii­siä Euroo­pan keskus­pan­kin pääjoh­taja Mario

25.4.2024

Henna Virk­ku­nen: ”Tule­van EU-kauden kärkinä talous ja turval­li­suus”

Kesä­kuun euro­vaa­leissa linja­taan mihin suun­taan Euroop­paa viedään seuraa­vat viisi vuotta. Edel­li­sissä euro­vaa­leissa kärki­tee­maksi nousi ilmas­ton­muu­tos. Se näkyi vahvasti sekä vaali­tu­lok­sessa,

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

Skip to content