Eduskun­ta­ryhmän raken­ne­pa­ketti 2.0: Me tähtäämme kestä­vyys­vajeen katta­miseen kokonaan vuoteen 2025 mennessä – kokoomus.fi
MENU
Eduskun­ta­ryhmän raken­ne­pa­ketti 2.0: Me tähtäämme kestä­vyys­vajeen katta­miseen kokonaan vuoteen 2025 mennessä

Eduskun­ta­ryhmän raken­ne­pa­ketti 2.0: Me tähtäämme kestä­vyys­vajeen katta­miseen kokonaan vuoteen 2025 mennessä

Julkaistu: 10.03.2015 Uncategorized

Suomen talous on vaikeassa tilan­teessa. Talous on kutis­tunut kolme vuotta peräkkäin ja velkaan­numme raskaasti. Hyvin­voin­tiyh­teis­kunnan rahoi­tuk­sessa on kestä­vyysvaje. Vaje tarkoittaa, ettemme nykyme­nolla selviydy annetuista lupauk­sista. Arviot kestä­vyys­vajeen koosta vaihte­levat huomat­ta­vasti.

Hyvin­voin­tiyh­teis­kunnan rahoi­tuksen kestävyys on niin tärkeä asia, että toimien tulee olla varmasti riittäviä.

- Konkretian taso paran­nusten esittä­mi­seksi on ollut äärim­mäisen heikko. Toimet, jotka Kokoomus julkaisi jo viime sunnun­taina tuovat todel­lisia keinoja ongelmien ratkai­se­mi­seksi ja tänään julkais­ta­vassa paperissa on koko kuva, jolla pyrimme terveh­dyt­tämään julkisen talouden tilan, sanoo raportin valmis­te­lussa mukana ollut kansan­edustaja Kimmo Sasi.

Raken­ne­pa­ketti 2.0:ssa esitetään julkiseen talou­den­hoitoon kohdis­tet­tavia toimia, työlli­syyttä lisääviä toimia ja talouden kasvu­po­ten­ti­aalia lisääviä toimia.

- Todel­linen vaihtoehto on asettaa työ etusi­jalle ja tehdä rohkeita uudis­tuksia, jotka tuovat lisää työtä ja työpaikkoja. Päättää eduskun­ta­ryhmän puheen­johtaja Arto Satonen.

Lue täältä: kokoo­muksen eduskun­ta­ryhman raken­ne­pa­ketti


Kokoomus.fi