Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Petteri Orpo: Halli­tus teki ison työn ? nyt on työmarkkina­järjestöjen vuoro

Petteri Orpo: Halli­tus teki ison työn ? nyt on työmarkkina­järjestöjen vuoro

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Petteri Orpo on erit­täin tyyty­väi­nen halli­tuk­sen kokoa­maan raken­ne­pa­ket­tiin. “Päämi­nis­teri Katai­sen halli­tus teki tarvit­ta­vat linjauk­set kestä­vyys­va­jeen umpeen kuro­mi­seksi. Näin isoja uudis­tuk­sia Suomessa ei ole tehty 1990-luvun alun raskai­den päätös­ten jälkeen”, Orpo sanoo.

Halli­tus teki ratkai­sut, koska vaih­toeh­toa ei ollut. Orpon mukaan tämä tapah­tui yhden­nel­lä­töista hetkellä ? Suomella ei olisi ollut enää enem­pää aikaa odot­taa.

Orpon mukaan Suomeen on nyt mahdol­lista synnyt­tää posi­tii­vis­ten päätös­ten kierre. Halli­tuk­sen teke­millä linjauk­silla Suomi kään­tyy pois konkurs­sin tieltä, mutta tämä ei vielä yksin riitä.

?Halli­tus pääsi sopuun vaikeista asioista, joilla julkista taloutta terveh­dy­te­tään ja työvoi­man tarjonta lisään­tyy. Nyt on työmark­ki­na­jär­jes­tö­jen vuoro pais­kata kättä kilpai­lu­ky­vyn vahvis­ta­mi­sen ja suoma­lais­ten työpaik­ko­jen puolesta?, Orpo sanoo.

Orpon mukaan halli­tuk­sen budjet­ti­rii­hessä teke­mät päätök­set ovat vasta alku pitkälle sarjalle tarvit­ta­via toimen­pi­teitä, joita Suomen pitä­mi­nen pinnalla vaatii.

?Nämä ratkai­sut ovat alku työn­täy­tei­selle syksylle. Sekä halli­tuk­sen että työmark­ki­na­jär­jes­tö­jen on tehtävä vielä kovasti töitä, ennen kuin olemme kestä­vällä pohjalla,? Orpo muis­tut­taa.

Lisä­tie­toja: Petteri Orpo p. 050 512 2043

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content