Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Petteri Orpo: Halli­tus teki ison työn ? nyt on työmarkkina­järjestöjen vuoro

Petteri Orpo: Halli­tus teki ison työn ? nyt on työmarkkina­järjestöjen vuoro

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Petteri Orpo on erit­täin tyyty­väi­nen halli­tuk­sen kokoa­maan raken­ne­pa­ket­tiin. “Päämi­nis­teri Katai­sen halli­tus teki tarvit­ta­vat linjauk­set kestä­vyys­va­jeen umpeen kuro­mi­seksi. Näin isoja uudis­tuk­sia Suomessa ei ole tehty 1990-luvun alun raskai­den päätös­ten jälkeen”, Orpo sanoo.

Halli­tus teki ratkai­sut, koska vaih­toeh­toa ei ollut. Orpon mukaan tämä tapah­tui yhden­nel­lä­töista hetkellä ? Suomella ei olisi ollut enää enem­pää aikaa odot­taa.

Orpon mukaan Suomeen on nyt mahdol­lista synnyt­tää posi­tii­vis­ten päätös­ten kierre. Halli­tuk­sen teke­millä linjauk­silla Suomi kään­tyy pois konkurs­sin tieltä, mutta tämä ei vielä yksin riitä.

?Halli­tus pääsi sopuun vaikeista asioista, joilla julkista taloutta terveh­dy­te­tään ja työvoi­man tarjonta lisään­tyy. Nyt on työmark­ki­na­jär­jes­tö­jen vuoro pais­kata kättä kilpai­lu­ky­vyn vahvis­ta­mi­sen ja suoma­lais­ten työpaik­ko­jen puolesta?, Orpo sanoo.

Orpon mukaan halli­tuk­sen budjet­ti­rii­hessä teke­mät päätök­set ovat vasta alku pitkälle sarjalle tarvit­ta­via toimen­pi­teitä, joita Suomen pitä­mi­nen pinnalla vaatii.

?Nämä ratkai­sut ovat alku työn­täy­tei­selle syksylle. Sekä halli­tuk­sen että työmark­ki­na­jär­jes­tö­jen on tehtävä vielä kovasti töitä, ennen kuin olemme kestä­vällä pohjalla,? Orpo muis­tut­taa.

Lisä­tie­toja: Petteri Orpo p. 050 512 2043

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

27.5.2024

Sauli Seit­ten­ranta: ”Lääke­pula on turval­li­suusuhka”

2021 rahti­laiva tukki Suezin kana­van. 2022 Kiinan rajut koro­na­ra­joi­tuk­set johti­vat Shang­hain ja Shenz­he­nin tehtai­den ja sata­mien kapa­si­tee­tin laskuun. 2024 huthi­ka­pi­nal­lis­ten

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

Skip to content