MENU
Petteri Orpo: Halli­tus teki ison työn ? nyt on työmarkkina­järjestöjen vuoro

Petteri Orpo: Halli­tus teki ison työn ? nyt on työmarkkina­järjestöjen vuoro

Julkaistu: 30.08.2013 Uncategorized

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Petteri Orpo on erit­täin tyyty­väi­nen halli­tuk­sen kokoa­maan raken­ne­pa­ket­tiin. “Päämi­nis­teri Katai­sen halli­tus teki tarvit­ta­vat linjauk­set kestä­vyys­va­jeen umpeen kuro­mi­seksi. Näin isoja uudis­tuk­sia Suomessa ei ole tehty 1990-luvun alun raskai­den päätös­ten jälkeen”, Orpo sanoo.

Halli­tus teki ratkai­sut, koska vaih­toeh­toa ei ollut. Orpon mukaan tämä tapah­tui yhden­nel­lä­töista hetkellä ? Suomella ei olisi ollut enää enem­pää aikaa odot­taa.

Orpon mukaan Suomeen on nyt mahdol­lista synnyt­tää posi­tii­vis­ten päätös­ten kierre. Halli­tuk­sen teke­millä linjauk­silla Suomi kään­tyy pois konkurs­sin tieltä, mutta tämä ei vielä yksin riitä.

?Halli­tus pääsi sopuun vaikeista asioista, joilla julkista taloutta terveh­dy­te­tään ja työvoi­man tarjonta lisään­tyy. Nyt on työmark­ki­na­jär­jes­tö­jen vuoro pais­kata kättä kilpai­lu­ky­vyn vahvis­ta­mi­sen ja suoma­lais­ten työpaik­ko­jen puolesta?, Orpo sanoo.

Orpon mukaan halli­tuk­sen budjet­ti­rii­hessä teke­mät päätök­set ovat vasta alku pitkälle sarjalle tarvit­ta­via toimen­pi­teitä, joita Suomen pitä­mi­nen pinnalla vaatii.

?Nämä ratkai­sut ovat alku työn­täy­tei­selle syksylle. Sekä halli­tuk­sen että työmark­ki­na­jär­jes­tö­jen on tehtävä vielä kovasti töitä, ennen kuin olemme kestä­vällä pohjalla,? Orpo muis­tut­taa.

Lisä­tie­toja: Petteri Orpo p. 050 512 2043