Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Petteri Orpo: Halli­tus teki ison työn ? nyt on työmarkkina­järjestöjen vuoro

Petteri Orpo: Halli­tus teki ison työn ? nyt on työmarkkina­järjestöjen vuoro

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Petteri Orpo on erit­täin tyyty­väi­nen halli­tuk­sen kokoa­maan raken­ne­pa­ket­tiin. “Päämi­nis­teri Katai­sen halli­tus teki tarvit­ta­vat linjauk­set kestä­vyys­va­jeen umpeen kuro­mi­seksi. Näin isoja uudis­tuk­sia Suomessa ei ole tehty 1990-luvun alun raskai­den päätös­ten jälkeen”, Orpo sanoo.

Halli­tus teki ratkai­sut, koska vaih­toeh­toa ei ollut. Orpon mukaan tämä tapah­tui yhden­nel­lä­töista hetkellä ? Suomella ei olisi ollut enää enem­pää aikaa odot­taa.

Orpon mukaan Suomeen on nyt mahdol­lista synnyt­tää posi­tii­vis­ten päätös­ten kierre. Halli­tuk­sen teke­millä linjauk­silla Suomi kään­tyy pois konkurs­sin tieltä, mutta tämä ei vielä yksin riitä.

?Halli­tus pääsi sopuun vaikeista asioista, joilla julkista taloutta terveh­dy­te­tään ja työvoi­man tarjonta lisään­tyy. Nyt on työmark­ki­na­jär­jes­tö­jen vuoro pais­kata kättä kilpai­lu­ky­vyn vahvis­ta­mi­sen ja suoma­lais­ten työpaik­ko­jen puolesta?, Orpo sanoo.

Orpon mukaan halli­tuk­sen budjet­ti­rii­hessä teke­mät päätök­set ovat vasta alku pitkälle sarjalle tarvit­ta­via toimen­pi­teitä, joita Suomen pitä­mi­nen pinnalla vaatii.

?Nämä ratkai­sut ovat alku työn­täy­tei­selle syksylle. Sekä halli­tuk­sen että työmark­ki­na­jär­jes­tö­jen on tehtävä vielä kovasti töitä, ennen kuin olemme kestä­vällä pohjalla,? Orpo muis­tut­taa.

Lisä­tie­toja: Petteri Orpo p. 050 512 2043

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content