Jyrki Kataisen video­blogi: Meidän on jatkettava työtä, jolla Venäjä ja Ukraina saataisiin samaan neuvot­te­lu­pöytään – kokoomus.fi
MENU
Jyrki Kataisen video­blogi: Meidän on jatkettava työtä, jolla Venäjä ja Ukraina saataisiin samaan neuvot­te­lu­pöytään

Jyrki Kataisen video­blogi: Meidän on jatkettava työtä, jolla Venäjä ja Ukraina saataisiin samaan neuvot­te­lu­pöytään

Julkaistu: 14.03.2014 Uncategorized

- Tällä hetkellä Ukrainan tilanne ei aiheuta meille turval­li­suusuhkaa. Meidän täytyy kuitenkin varautua tilanteen heikke­ne­miseen. Ensisi­jaiset vaiku­tukset tulevat talouden kautta; heikkenevä talous­kasvu Venäjällä vaikuttaa Suomeen, koska käymme kauppaa heidän kanssaan.

- Suomen tavoit­teena on vaikuttaa EU:n päätök­sen­te­ko­pöy­dissä sellaisten ratkai­sujen löyty­miseen, jotka vakaut­tai­sivat tilan­netta Ukrai­nassa. Meidän on jatkettava työtä, jolla Venäjä ja Ukraina saataisiin samaan neuvot­te­lu­pöytään.

- Samaan aikaan tulemme tekemään suuria päätöksiä oman talou­temme vahvis­ta­mi­seksi ja yhteis­kunnan raken­teel­li­seksi uudis­ta­mi­seksi. Ne edellyt­tävät päämää­rä­tie­toi­suutta ja rohkeutta. Pään pensaaseen pistä­minen ei ratkaise sen paremmin pienempää kuin suurem­paakaan haastetta.


Kokoomus.fi