Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Petteri Orpo

Petteri Orpo

17.3.2023

Orpo: Ruot­sin asia on meidän

Suomi sai tänään Turkista kovasti odote­tun posi­tii­vi­sen vies­tin Nato-jäse­nyy­den etene­mi­ses­tään. Nyt näyt­tää­kin siltä, että meistä voisi tulla Naton täys­jä­sen jo kulu­van kevään aikana. Nato-proses­simme on tähän asti ollut histo­rial­li­sen nopea.

9.8.2017

Jaskari: Budjet­tie­si­tys luo uskoa julki­sen talou­den tasa­pai­non saavut­ta­mi­sesta

Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja Harri Jaskari kiit­te­lee valtio­va­rain­mi­nis­teri Orpon budjet­ti­lin­jauk­sia vastuul­li­siksi. Minis­teri Orpo esit­teli tiedo­tus­ti­lai­suu­dessa valtio­va­rain­mi­nis­te­riön sisäi­sen budjet­ti­neu­vot­te­lun tulok­sia ja ehdo­tusta seuraa­van

24.8.2016

Petteri Orpo: Ilman korkeaa työl­li­syyttä ei ole pohjois­maista hyvin­voin­tiyh­teis­kun­taa

Haluai­sin tänään keskit­tyä kahteen Suomen ja suoma­lais­ten kannalta tärke­ään ja ajan­koh­tai­seen teemaan. Ensim­mäi­nen on Euroo­pan tule­vai­suus. Britan­nian EU-ero, maahan­muut­to­kriisi ja

21.6.2016

Orpo, Risikko, Grahn-Laaso­nen ja Mykkä­nen minis­te­reiksi

Kokoo­mus teki muutok­sia minis­te­ri­ryh­määnsä ja päätti tiis­taina ryhmän kokoon­pa­nosta. Kokoo­mus esit­tää valtio­va­rain­mi­nis­te­riksi Petteri Orpoa, sisä­mi­nis­te­riksi Paula Risik­koa ja ulko­maan­kauppa- ja

12.6.2016

Puheen­joh­taja Petteri Orpon linja­puhe

Hyvät ystä­vät, kokoo­mus­lai­set. Kära vänner, samlings­par­tis­ter. Tahdon esit­tää teille suurim­man kiitok­sen siitä luot­ta­muk­sesta, jonka teiltä sain! Haluan olla sen luot­ta­muk­sen

6.2.2016

Petteri Orpo: Työl­li­syy­den hoidon koko­nais­vas­tuu on annet­tava kunnille

Työt­tö­myys on Suomen suurim­pia ongel­mia. On selvää, että työl­li­syy­den hoito on Suomessa epäon­nis­tu­nut, kun työt­tö­miä on lähes 378 000 ja

14.10.2015

Petteri Orpo: Rasis­min vastus­ta­mi­sessa on kyse ihmi­sar­von kunnioit­ta­mi­sesta

Suomi on aina elänyt kansain­vä­li­syy­destä. Vaurau­temme perus­tuu ulko­maan­kaup­paan. Suku­pol­vet ovat käyneet vaihto-oppi­­laina ja yhä useam­mat opis­ke­le­vat ja työs­ken­te­le­vät ulko­mailla tai

12.4.2015

Kokoo­mus julkaisi keinonsa maail­man parhaan maaseu­dun luomi­seksi

Maa- ja metsä­ta­lous­mi­nis­teri Petteri Orpo ja Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Janne Sankelo julkis­ti­vat tänään Maail­man paras maaseutu -pamfle­tin, jolla halu­taan kehit­tää

27.3.2015

Kokoo­mus­mi­nis­te­rit: Työelämä on muut­tu­nut ? on aika päivit­tää peli­sään­nöt

Ympä­ris­tö­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­­nen, maa- ja metsä­ta­lous­mi­nis­teri Petteri Orpo sekä eurooppa- ja ulko­maan­kaup­pa­mi­nis­teri Lenita Toivakka julkis­ti­vat tänään Maail­man paras työelämä -pamfle­tin,

20.3.2015

Petteri Orpo: Kasvu ei synny veroja kiris­tä­mällä, SDP

Maata­lous­mi­nis­teri, Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja Petteri Orpo tyrmää SDP:n esit­tä­mät veron­ko­ro­tuk­set. ?SDP julkisti oman talous­lin­jansa, jonka mukaan he ovat edel­leen valmiita kiris­tä­mään

Skip to content