Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Petteri Orpo: Kasvu ei synny veroja kiris­tä­mällä, SDP

Petteri Orpo: Kasvu ei synny veroja kiris­tä­mällä, SDP

Julkaistu:

Maata­lous­mi­nis­teri, Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja Petteri Orpo tyrmää SDP:n esit­tä­mät veron­ko­ro­tuk­set.

?SDP julkisti oman talous­lin­jansa, jonka mukaan he ovat edel­leen valmiita kiris­tä­mään vero­tusta yhden miljar­din euron edestä, tarvit­taessa enem­män­kin. Tämä on vastoin valtio­va­rain­mi­nis­teri Rinteen oman minis­te­riön asian­tun­ti­ja­suo­si­tuk­sia?, Orpo huomaut­taa.

?VM suositti eilen, että sopeu­tus­toi­mien tulee painot­tua selkeästi menoi­hin, koska työl­li­syys­syistä koko­nais­ve­ro­tusta ei voi kiris­tää. Kokoo­mus on VM:n asian­tun­ti­joi­den kanssa samaa mieltä. Olemme jo aiem­min ilmoit­ta­neet, että niin kutsu­tusta 50 ? 50 -sään­nöstä pitää luopua, koska lisä­ve­ron­ki­ris­tyk­set uhkai­si­vat kasvua?, Orpo toteaa.

Kulu­valla vaali­kau­della on jouduttu leik­kaa­maan menoja ja kiris­tä­mään vero­tusta yhteensä noin kuuden miljar­din euron edestä. Halli­tus­oh­jel­massa sovit­tiin SDP:n vaati­muk­sesta, että puolet sääs­töistä tehdään leik­kauk­sin ja puolet veron­ko­ro­tuk­sin.

?Veron­ko­ro­tus­ten tie on nyt loppuun kuljettu. Ohjel­mas­saan Rinne tavoit­te­lee ennus­teita suurem­paa, kahden prosen­tin kasvua. Tämä ei synny ilman uusia inves­toin­teja. Kokoo­mus ei halua enti­ses­tään kiris­tää inves­toin­tien vero­tusta, kuten SDP pääoma­tu­lo­ve­roa korot­ta­malla?, Orpo painot­taa.

?Kokoo­muk­sen linja on työn linja. Olemme tähän mennessä ainoa puolue, joka on esit­tä­nyt työelä­män uudis­tuk­sia, jotta yhä useampi saisi töitä ja työl­lis­tä­mi­sen kynnys alenisi. Olemme esit­tä­neet, että maltil­lis­ten palk­ka­rat­kai­su­jen onnis­tuessa valtio voisi keven­tää palk­ka­ve­ro­tusta reip­paasti. Tämä jättäisi perheille käteen lisää rahaa tilan­teessa, jossa palkan­ko­ro­tus­vara on pieni. Suomi nousee vain työllä?, Orpo päät­tää.

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content