Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Petteri Orpo: Kasvu ei synny veroja kiris­tä­mällä, SDP

Petteri Orpo: Kasvu ei synny veroja kiris­tä­mällä, SDP

Julkaistu:

Maata­lous­mi­nis­teri, Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja Petteri Orpo tyrmää SDP:n esit­tä­mät veron­ko­ro­tuk­set.

?SDP julkisti oman talous­lin­jansa, jonka mukaan he ovat edel­leen valmiita kiris­tä­mään vero­tusta yhden miljar­din euron edestä, tarvit­taessa enem­män­kin. Tämä on vastoin valtio­va­rain­mi­nis­teri Rinteen oman minis­te­riön asian­tun­ti­ja­suo­si­tuk­sia?, Orpo huomaut­taa.

?VM suositti eilen, että sopeu­tus­toi­mien tulee painot­tua selkeästi menoi­hin, koska työl­li­syys­syistä koko­nais­ve­ro­tusta ei voi kiris­tää. Kokoo­mus on VM:n asian­tun­ti­joi­den kanssa samaa mieltä. Olemme jo aiem­min ilmoit­ta­neet, että niin kutsu­tusta 50 ? 50 -sään­nöstä pitää luopua, koska lisä­ve­ron­ki­ris­tyk­set uhkai­si­vat kasvua?, Orpo toteaa.

Kulu­valla vaali­kau­della on jouduttu leik­kaa­maan menoja ja kiris­tä­mään vero­tusta yhteensä noin kuuden miljar­din euron edestä. Halli­tus­oh­jel­massa sovit­tiin SDP:n vaati­muk­sesta, että puolet sääs­töistä tehdään leik­kauk­sin ja puolet veron­ko­ro­tuk­sin.

?Veron­ko­ro­tus­ten tie on nyt loppuun kuljettu. Ohjel­mas­saan Rinne tavoit­te­lee ennus­teita suurem­paa, kahden prosen­tin kasvua. Tämä ei synny ilman uusia inves­toin­teja. Kokoo­mus ei halua enti­ses­tään kiris­tää inves­toin­tien vero­tusta, kuten SDP pääoma­tu­lo­ve­roa korot­ta­malla?, Orpo painot­taa.

?Kokoo­muk­sen linja on työn linja. Olemme tähän mennessä ainoa puolue, joka on esit­tä­nyt työelä­män uudis­tuk­sia, jotta yhä useampi saisi töitä ja työl­lis­tä­mi­sen kynnys alenisi. Olemme esit­tä­neet, että maltil­lis­ten palk­ka­rat­kai­su­jen onnis­tuessa valtio voisi keven­tää palk­ka­ve­ro­tusta reip­paasti. Tämä jättäisi perheille käteen lisää rahaa tilan­teessa, jossa palkan­ko­ro­tus­vara on pieni. Suomi nousee vain työllä?, Orpo päät­tää.

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content