Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Petteri Orpo: Kasvu ei synny veroja kiris­tä­mällä, SDP

Petteri Orpo: Kasvu ei synny veroja kiris­tä­mällä, SDP

Julkaistu:

Maata­lous­mi­nis­teri, Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja Petteri Orpo tyrmää SDP:n esit­tä­mät veron­ko­ro­tuk­set.

?SDP julkisti oman talous­lin­jansa, jonka mukaan he ovat edel­leen valmiita kiris­tä­mään vero­tusta yhden miljar­din euron edestä, tarvit­taessa enem­män­kin. Tämä on vastoin valtio­va­rain­mi­nis­teri Rinteen oman minis­te­riön asian­tun­ti­ja­suo­si­tuk­sia?, Orpo huomaut­taa.

?VM suositti eilen, että sopeu­tus­toi­mien tulee painot­tua selkeästi menoi­hin, koska työl­li­syys­syistä koko­nais­ve­ro­tusta ei voi kiris­tää. Kokoo­mus on VM:n asian­tun­ti­joi­den kanssa samaa mieltä. Olemme jo aiem­min ilmoit­ta­neet, että niin kutsu­tusta 50 ? 50 -sään­nöstä pitää luopua, koska lisä­ve­ron­ki­ris­tyk­set uhkai­si­vat kasvua?, Orpo toteaa.

Kulu­valla vaali­kau­della on jouduttu leik­kaa­maan menoja ja kiris­tä­mään vero­tusta yhteensä noin kuuden miljar­din euron edestä. Halli­tus­oh­jel­massa sovit­tiin SDP:n vaati­muk­sesta, että puolet sääs­töistä tehdään leik­kauk­sin ja puolet veron­ko­ro­tuk­sin.

?Veron­ko­ro­tus­ten tie on nyt loppuun kuljettu. Ohjel­mas­saan Rinne tavoit­te­lee ennus­teita suurem­paa, kahden prosen­tin kasvua. Tämä ei synny ilman uusia inves­toin­teja. Kokoo­mus ei halua enti­ses­tään kiris­tää inves­toin­tien vero­tusta, kuten SDP pääoma­tu­lo­ve­roa korot­ta­malla?, Orpo painot­taa.

?Kokoo­muk­sen linja on työn linja. Olemme tähän mennessä ainoa puolue, joka on esit­tä­nyt työelä­män uudis­tuk­sia, jotta yhä useampi saisi töitä ja työl­lis­tä­mi­sen kynnys alenisi. Olemme esit­tä­neet, että maltil­lis­ten palk­ka­rat­kai­su­jen onnis­tuessa valtio voisi keven­tää palk­ka­ve­ro­tusta reip­paasti. Tämä jättäisi perheille käteen lisää rahaa tilan­teessa, jossa palkan­ko­ro­tus­vara on pieni. Suomi nousee vain työllä?, Orpo päät­tää.

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content