Petteri Orpo: Kasvu ei synny veroja kiris­tä­mällä, SDP – kokoomus.fi
MENU
Petteri Orpo: Kasvu ei synny veroja kiris­tä­mällä, SDP

Petteri Orpo: Kasvu ei synny veroja kiris­tä­mällä, SDP

Julkaistu: 20.03.2015 Uncategorized

Maata­lous­mi­nisteri, Kokoo­muksen kansan­edustaja Petteri Orpo tyrmää SDP:n esittämät veron­ko­ro­tukset.

?SDP julkisti oman talous­lin­jansa, jonka mukaan he ovat edelleen valmiita kiris­tämään verotusta yhden miljardin euron edestä, tarvit­taessa enemmänkin. Tämä on vastoin valtio­va­rain­mi­nisteri Rinteen oman minis­teriön asian­tun­ti­ja­suo­si­tuksia?, Orpo huomauttaa.

?VM suositti eilen, että sopeu­tus­toimien tulee painottua selkeästi menoihin, koska työlli­syys­syistä kokonais­ve­ro­tusta ei voi kiristää. Kokoomus on VM:n asian­tun­ti­joiden kanssa samaa mieltä. Olemme jo aiemmin ilmoit­taneet, että niin kutsu­tusta 50 ? 50 -säännöstä pitää luopua, koska lisäve­ron­ki­ris­tykset uhkai­sivat kasvua?, Orpo toteaa.

Kuluvalla vaali­kau­della on jouduttu leikkaamaan menoja ja kiris­tämään verotusta yhteensä noin kuuden miljardin euron edestä. Halli­tus­oh­jel­massa sovittiin SDP:n vaati­muk­sesta, että puolet säästöistä tehdään leikkauksin ja puolet veron­ko­ro­tuksin.

?Veron­ko­ro­tusten tie on nyt loppuun kuljettu. Ohjel­massaan Rinne tavoit­telee ennus­teita suurempaa, kahden prosentin kasvua. Tämä ei synny ilman uusia inves­tointeja. Kokoomus ei halua entisestään kiristää inves­tointien verotusta, kuten SDP pääoma­tu­lo­veroa korot­ta­malla?, Orpo painottaa.

?Kokoo­muksen linja on työn linja. Olemme tähän mennessä ainoa puolue, joka on esittänyt työelämän uudis­tuksia, jotta yhä useampi saisi töitä ja työllis­tä­misen kynnys alenisi. Olemme esittäneet, että maltil­listen palkka­rat­kai­sujen onnis­tuessa valtio voisi keventää palkka­ve­ro­tusta reippaasti. Tämä jättäisi perheille käteen lisää rahaa tilan­teessa, jossa palkan­ko­ro­tusvara on pieni. Suomi nousee vain työllä?, Orpo päättää.

 


Kokoomus.fi