Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Orpo Petteri eduskunnassa
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Ulkopolitiikka / Orpo: Ruot­sin asia on meidän

Orpo: Ruot­sin asia on meidän

Julkaistu:

Suomi sai tänään Turkista kovasti odote­tun posi­tii­vi­sen vies­tin Nato-jäse­nyy­den etene­mi­ses­tään. Nyt näyt­tää­kin siltä, että meistä voisi tulla Naton täys­jä­sen jo kulu­van kevään aikana. Nato-proses­simme on tähän asti ollut histo­rial­li­sen nopea. Olen siitä huoli­matta tyyty­väi­nen ja helpot­tu­nut, että loppu vihdoin häämöt­tää. Mitä nopeam­min olemme jäsen­maa, sitä vauh­dik­kaam­min pääsemme myös raken­ta­maan yhteistä puolus­tusta Pohjois-Euroo­passa kaik­kia hyödyt­tä­vällä tavalla.

Olemme tänään yhden aske­leen lähem­pänä Nato-jäse­nyyttä, joka perus­ta­van­laa­tui­sella tavalla lisää Suomen turval­li­suutta. Tätä mieltä ovat myös suoma­lai­set, jotka ovat olleet Nato-päätök­semme kivi­jalka. Jäse­nyy­den hake­mi­sen yhtey­dessä saavu­tettu yksi­mie­li­syys on ollut meille suuri voima­vara epävar­mana aikana. Haluan kiit­tää tasa­val­lan presi­dentti Niinis­töä erin­omai­sesta työstä. Hänen panok­sensa tässä proses­sissa on ollut korvaa­ma­ton. Niinistö on toimin­nal­laan osoit­ta­nut, että Suomi on vastuul­li­nen kansain­vä­li­nen toimija.

Työ ei ole kuiten­kaan Naton laajen­tu­mi­sen osalta täysin valmis. Toivee­nani on, että sekä Suomi että Ruotsi ovat Nato-jäse­niä ennen Vilnan huip­pu­ko­kousta heinä­kuussa. Olen ollut yhtey­dessä mode­raat­tien puheen­joh­ta­jaan, Ruot­sin päämi­nis­teri Ulf Kris­ters­so­niin, ja vakuut­ta­nut hänelle Suomen tuen jatku­vuutta kaikissa olosuh­teissa. Ruotsi on kansain­vä­li­sesti lähei­sin liit­to­lai­semme ja siten yksi Suomen turval­li­suus­po­li­tii­kan pääta­voit­teista on Ruot­sin Nato-jäse­nyy­den edis­tä­mi­nen jatkos­sa­kin. Tämä lukeu­tuu sekä nykyi­sen että myös seuraa­van Suomen halli­tuk­sen tärkeim­piin välit­tö­miin tavoit­tei­siin. Meidän on oltava valmiina osoit­ta­maan tarpeen mukaan Ruot­sille kaikki turval­li­suus­po­liit­ti­nen tukemme.

Vaikka edes­sämme on liit­ty­mis­pro­ses­sin loppu, kysee­seen tulee sitä paljon suurem­man muutok­sen alku. Suomen seuraa­valla halli­tuk­sella on äärim­mäi­sen tärkeä tehtävä Suomen Nato-poli­tii­kan raken­ta­mi­sessa. Kokoo­muk­sen mielestä Suomen on oltava aktii­vi­nen jäsen­maa, turval­li­suu­den tuot­taja ja luotet­tava yhteis­työ­kump­pani, joka omalta osal­taan edis­tää Naton uskot­ta­vuutta ja toimin­ta­ky­kyä niin lähia­lueil­lamme kuin globaa­listi. Meidän on välit­tö­mästi jäse­nyy­temme varmis­tuessa ryhdyt­tävä raken­ta­maan Nato-Suomea. Näki­sin mielel­läni ulko-, turval­li­suus- ja -puolus­tus­po­liit­tis­ten selon­te­ko­jen valmis­te­lun alka­van pian uuden halli­tuk­sen aset­ta­mi­sen jälkeen.

Kun pyrimme Venä­jän sota­toi­mien päät­ty­mi­seen ja lopulta rauhaan Ukrai­nassa, on Suomes­sa­kin kiin­ni­tet­tävä enem­män huomiota siihen, miten saavu­tamme kestä­vän rauhan Euroop­paan. Meidän tavoit­tee­namme on oltava se, että Venä­jän sota­toi­met päät­ty­vät ja sen kyky uhata Euroop­paa uudel­leen on merkit­tä­västi heiken­ty­nyt. Tämä olisi voitto sekä Euroo­palle että Ukrai­nalle, jolle on tarjot­tava polku päästä osaksi vapaata länttä sekä EU:n että Naton jäse­neksi.

Jotta tämä kaikki voisi toteu­tua, on kansain­vä­listä asea­pua Ukrai­nalle lisät­tävä ja Suomen­kin on näihin talkoi­siin osal­lis­tut­tava. Tukemme on oltava aina laadu­kasta, huolel­li­sesti valmis­tel­tua ja ennen kaik­kea sellaista, jolla vasta­taan Ukrai­nan välit­tö­miin tarpei­siin. Tätä työtä on edis­tet­tävä EU-varoin ja väylien kautta, jonka lisäksi jatku­vien mate­ri­aa­lia­pu­pa­ket­tien jatka­mi­sen ohella Suomen on selvi­tet­tävä koti­mai­sen ammus­tuo­tan­non vauh­dit­ta­mista. Asea­vun voimis­ta­mi­seksi olen aiem­min esit­tä­nyt EU:n yhteistä “Ukrai­nan vapaus­ra­has­toa”, joka olisi voima­kas sitou­mus unio­nilta tilata mate­ri­aa­lia suoraan puolus­tus­teol­li­suu­delta Ukrai­naan.

Nato-jäse­nyy­den myötä Suomi on parem­massa kansain­vä­li­sessä asemassa kuin koskaan. Takaamme turval­li­suu­temme tiiviillä sitellä länteen sekä omalla vahvalla puolus­tuk­sel­lamme. Suomi tulee olemaan turvassa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

21.3.2024

Pihla Keto-Huovi­nen: “Rasis­min vastus­ta­mi­nen on meidän jokai­sen vastuulla”

Suomi on monella mitta­rilla mitat­tuna hyvä maa asua. Juuri tällä viikolla julkais­tun Maail­man onnel­li­suus­ra­por­tin mukaan Suomi on seit­se­män­nen kerran maail­man

19.3.2024

Sanni Grahn-Laaso­nen: Miksi tasa-arvosta pitää yhä puhua väsy­mättä

Emme voi hyväk­syä maail­maa, jossa isoäi­dit pelkää­vät tyttä­riensä ja poikiensa tyttä­rillä olevan vähem­män oikeuk­sia kuin heillä oli. Tähän YK:n pääsih­tee­rin

Skip to content