Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Petteri Orpo: Työl­li­syy­den hoidon koko­nais­vas­tuu on annet­tava kunnille

Petteri Orpo: Työl­li­syy­den hoidon koko­nais­vas­tuu on annet­tava kunnille

Julkaistu:

Työt­tö­myys on Suomen suurim­pia ongel­mia. On selvää, että työl­li­syy­den hoito on Suomessa epäon­nis­tu­nut, kun työt­tö­miä on lähes 378 000 ja kuiten­kin samaan aikaan on yli 61 000 avointa työpaik­kaa.

Työt­tö­myys on kansa­ta­lou­delle hukkaa ja tulee valta­van kalliiksi valtiol­le­kin työt­tö­myys­tur­van ja mene­tet­ty­jen vero­tu­lo­jen vuoksi. Ennen kaik­kea työt­tö­myys on jokai­selle sen kohtaa­valle ihmi­selle ja hänen lähei­sil­leen murhe.

Työl­li­syy­teen vaikut­ta­vat monet asiat, kuten talous­suh­dan­teet, koulu­tuk­sen ja yritys­ten osaa­mis­tar­pei­den kohtaanto, työpaik­ko­jen ja asuin­paik­ko­jen väli­mat­kat, työlain­sää­dän­nön jäyk­kyy­det sekä talou­den raken­ne­muu­tos. Yksi merkit­tävä tekijä on kuiten­kin se, kuinka tehok­kaasti työtä etsi­vät löytä­vät itsel­leen mahdol­li­sesti sopi­vat avoinna olevat työpai­kat. Merkit­tä­vää on myös se, kuinka paljon yritys­ten toimin­taym­pä­ristö sopeu­tuu sen mukaan, millaista työvoi­maa kysy­tään ja olisi tarjolla.

Tällä hetkellä työn­vä­li­tyk­sestä eli töiden etsi­mi­sestä vastaa­vat TE-toimis­tot, jotka ovat osa valtion alue­hal­lin­toa ELY-keskus­ten kautta. Osa työn­vä­li­tyk­sestä toimii hyvin, mutta koko­nai­suus on jäänyt pirs­ta­lei­seksi.

Kunnat ja valtio pallot­te­le­vat asiaa. TE-toimis­toilla ei nimit­täin ole juuri mitään mahdol­li­suutta vaikut­taa siihen, minkä­lai­sessa ympä­ris­tössä mahdol­li­set työl­lis­tä­jät eli yrityk­set toimi­vat. ELY-keskus­ten­kin tehtä­vät ovat yleis­ta­son kehit­tä­mis­teh­tä­viä tai säädel­tyä viran­omais­toi­min­taa. TE-toimis­toilla ei myös­kään ole sisä­syn­tyistä kannus­tinta työt­tö­myy­den paran­ta­mi­seen: työ perus­tuu valtion normi- ja tulos­oh­jauk­seen. ELY-keskuk­set tai TE-toimis­tot tai niiden henki­löstö eivät hyödy para­ne­vasta työl­li­syy­destä.

Suomessa kaavoi­tus, koulu­tus toiselle asteelle saakka, maan­käyttö, paikal­lis­lii­kenne, raken­nus­val­vonta ja muut yritys­ten toimin­taym­pä­ris­töön vaikut­ta­vat asiat kuulu­vat kunnille. Tämä on luon­nol­lista ja selkeää, koska kuntien ja kaupun­kien on tarkoi­tus vastata suurin piir­tein ihmis­ten luon­nol­li­sia työs­sä­käynti- ja asioin­tia­lueita.

Kunnalla on myös selkeät kannus­ti­met työl­li­syy­den ja yritys­ten toimin­taym­pä­ris­tön hoitoon: niiden vero­tu­lot riip­pu­vat töissä käyvien ihmis­ten maksa­masta kunnal­lis­ve­rosta, yritys­ten maksa­masta yhtei­sö­ve­rosta sekä kumpien­kin kiin­teis­tö­ve­roista. Myös vali­tuilla kunta­päät­tä­jillä on vahva kannus­tin, koska vaaleissa heitä voidaan arvioida työl­li­syys­ti­lan­teen mukaan.

Tällä hetkellä kunnilta puut­tuu kuiten­kin elin­tär­keä työkalu, työn­vä­li­tys. Kunnille on jo vastuu­tettu pitkä­ai­kais­työt­tö­mien työl­lis­tä­mistä - vaikka niillä ei ole mahdol­li­suuk­sia vaikut­taa työl­lis­ty­mi­seen ennen sitä! Kuntien vastuu­tusta työl­li­syy­destä onkin jo kokeiltu, ja tulok­set ovat olleet lupaa­via.

Kokoo­muk­sen mielestä työl­li­syy­den hoito on annet­tava koko­nai­suu­des­saan kunnille. Niille on annet­tava valta, vastuu ja vapaus tehdä kaik­kensa, jotta suoma­lai­set pääsi­si­vät töihin. Tämä olisi merkit­tävä loikka parem­paan työl­li­syy­den hoitoon. Kunnat voisi­vat halu­tes­saan hoitaa tehtä­vää yhteis­työssä muiden kuntien kanssa. Tämä on järke­vää, koska kunnat ovat hyvin eriko­koi­sia.

Työl­li­syy­den hoidon vastuun ja resurs­sien siirto TE-toimis­toilta kunnille onnis­tuu halli­tuk­sen alue­uu­dis­tuk­sen yhtey­dessä, kun ELY-keskus­ten tehtä­vät muuten­kin arvioi­daan uudel­leen. Alue­uu­dis­tus on merkit­tävä mahdol­li­suus paran­taa julki­sen vallan toimin­nan tehoa.

Uudis­tuk­sessa järke­vintä on vahvis­taa kuntia ja kaupun­ki­seu­tuja, jotka ovat ihmis­lä­hei­nen paikal­lis­de­mo­kra­tian taso ja tule­vai­suu­dessa elin­voi­man, suju­van arjen ja sivis­tyk­sen hoita­jia.

Maakun­nista tulee tehdä erikois­tu­neita tahoja, jotka vastaa­vat ennen kaik­kea sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luista parhaalla mahdol­li­sella tavalla ja tuke­vat kaupun­ki­seu­tuja elin­voi­man paran­ta­mi­sessa. Valtio toimii edel­leen yleis­ten sään­tö­jen aset­ta­jana, koor­di­noi toimin­taa sekä varmis­taa, että taloutta hoide­taan järke­västi ja että perus­pal­ve­lut toimi­vat koko maassa.

Digi­ta­li­saa­tion tuomat mahdol­li­suu­det tulee hyödyn­tää täysi­mää­räi­sesti, ja jatkos­sa­kin Suomessa kannat­taa olla yhtei­nen työn­vä­li­ty­sa­lusta ja para­ne­vat sähköi­set palve­lut, joista huoleh­di­taan valta­kun­nal­li­sella koor­di­naa­tiolla. Työn­vä­li­tyk­seen pitää vahvasti ottaa mukaan myös yksi­tyi­sen sekto­rin kump­pa­neita, jotka täyden­tä­vät palve­lu­kent­tää tehok­kaasti.

Halli­tuk­sen alue­uu­dis­tuk­sessa mielessä tulee koko ajan pitää uudis­tuk­sen suuret tavoit­teet: kestä­vyys­va­jeen umpeen kuro­mi­nen vähin­tään kolmella miljar­dilla eurolla, tehok­kaampi julki­nen sektori ja parem­mat sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lut muun muassa valin­nan­va­pau­den kautta.

Päivän­sel­vää on, että uudis­tuk­sessa vero­tus ei saa kiris­tyä. Hallin­to­mal­lit ja byro­kra­tia eivät saa viedä huomiota näistä tavoit­teista. Suomi tarvit­see ratkai­suja, joilla on aidosti vaiku­tusta hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­tus­tal­koissa.

 

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content