Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Harri Jaskari, kokoomus
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Talous / Jaskari: Budjet­tie­si­tys luo uskoa julki­sen talou­den tasa­pai­non saavut­ta­mi­sesta

Jaskari: Budjet­tie­si­tys luo uskoa julki­sen talou­den tasa­pai­non saavut­ta­mi­sesta

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja Harri Jaskari kiit­te­lee valtio­va­rain­mi­nis­teri Orpon budjet­ti­lin­jauk­sia vastuul­li­siksi.

Minis­teri Orpo esit­teli tiedo­tus­ti­lai­suu­dessa valtio­va­rain­mi­nis­te­riön sisäi­sen budjet­ti­neu­vot­te­lun tulok­sia ja ehdo­tusta seuraa­van vuoden talous­ar­vioksi.

”Pidän tärkeänä, että budjet­tie­si­tyk­sessä pysy­tään vastuul­li­sesti halli­tus­oh­jel­massa sovi­tulla polulla ja jatke­taan määrä­tie­toi­sesti julki­sen talou­den tasa­pai­not­ta­mista. Esityk­sessä on osattu oikein katsoa Suomen talou­den tilaa yhtä suhdan­ne­huip­pua pidem­mälle”, Jaskari toteaa.

Esityk­sessä on osattu oikein katsoa Suomen talou­den tilaa yhtä suhdan­ne­huip­pua pidem­mälle

Valtio­va­rain­mi­nis­te­riön budjet­tie­si­tys ei pidä sisäl­lään uusia merkit­tä­viä meno­pää­tök­siä. Mahdol­li­sia kehyk­sen sisäi­siä kohden­nuk­sia ja vero­pää­tök­siä tehdään budjet­ti­rii­hessä elokuun lopussa. VM myös arvioi, että julki­nen velka suhteessa BKT:hen on tait­tu­massa halli­tus­kau­den lopulla vuonna 2019.

”Vaikka velka­suhde tait­tuu ja ensi vuoden alijäämä piene­nee, emme voi sivut­taa tosia­siaa, että Suomen velkaan­tu­mi­nen jatkuu edel­leen. Vielä ei ole näkö­pii­rissä vuotta, jolloin teki­simme meno­jen ja tulo­jen osalta tasa­pai­noi­sen budje­tin. Olemme tehneet vuodesta 2009 pelkäs­tään alijää­mäi­siä budjet­teja, ja jotkut vielä kehtaa­vat vaka­valla naamalla puhua jako­va­rasta”, Jaskari hämmäs­te­lee.

Jaskari koros­taa, että vaikka velkaan­tu­mi­nen jatkuu, suunta halli­tuk­sella on oikea. Velkaa otetaan vähem­män ja julki­nen talous vahvis­tuu. Jaskari myös toivoo, että budjet­ti­rii­hessä mahdol­li­sesti tehtä­villä vero­muu­tok­silla luodaan ihmi­sille tule­vai­suu­de­nus­koa. Siksi vero­tusta olisi suun­nat­tava entistä enem­män työtä, yrit­tä­jyyttä ja riskin­ot­toa kannus­ta­vaksi.

”Meillä ei ole syytä synkis­te­lyyn. Talou­temme kasvaa viimein laajalla rinta­malla lähes vuosi­kym­me­nen kooma­jak­son jälkeen, mistä on tietysti oltava tyyty­väi­nen. Tyyty­väi­syys ei kuiten­kaan saa vaih­tua toimet­to­muu­deksi, koska halli­tuk­sella on vielä paljon refor­mi­sa­vot­taa edessä. Hyvät kasvu­lu­vut eivät ole korjan­neet talou­temme raken­teel­li­sia ongel­mia, vaan niiden kimp­puun on käytävä budjet­ti­rii­hessä. Nykyi­nen korkea­suh­danne on otol­lista aikaa tehdä raken­teel­li­sia uudis­tuk­sia, jotka vahvis­ta­vat työl­li­syyttä ja kasvua. Ellei perhe­va­pai­den ja esimer­kiksi työmark­ki­noi­den uudis­tuk­sia saada eteen­päin, hyvin liik­keelle lähte­nyt kasvumme uhkaa hidas­tua nopeasti tule­vina vuosina”, Jaskari päät­tää.

Lisä­tie­toja:

Harri Jaskari, +358 50 512 2874

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

10.10.2023

Ryhmä­pu­heen­joh­taja Mart­ti­nen: Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta voidaan raken­taa vain kestä­vän talou­den varaan

Halli­tus lähtee uudis­ta­maan Suomea vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen valta­kau­den jälkeen. Olemme saaneet perin­tönä mitta­vat alijää­mät, raskaan velka­las­tin ja teke­mät­tö­mät refor­mit.

14.6.2023

Koko­muus­mep­pien kolme täkyä parla­men­tin loppu­kau­teen

Euroo­pan parla­men­tin istun­to­kausi on kään­ty­mässä pian loppusuo­ralle. Viisi­vuo­ti­sen kauden aikana on ehti­nyt tapah­tua paljon, ja usein rutii­nin­omai­selta sekä puudut­ta­valta näyt­tävä lain­sää­dän­tö­työ on ollut hyvin poik­keuk­sel­lista tällä kaudella. Prio­ri­teet­teja on laitettu uusiksi esimer­kiksi koro­na­pan­de­mian, Venä­jän aloit­ta­man hyök­käys­so­dan sekä siitä seuran­neen ener­gia­krii­sin seurauk­sena. Viimeistä vuotta Euroo­pan parla­men­tissa leimaa­vat näiden ohella ja näistä johtuen erityi­sesti Ukrai­nan tilanne sekä talous- ja oikeus­val­tio­ky­sy­myk­set.

23.3.2023

Nyt on oikea aika luoda uutta kasvua ja paran­taa palve­luita digi­ta­li­saa­tion keinoin

Kokoo­muk­sen tavoit­teena on digi­ta­li­saa­tion ja uuden tekno­lo­gian täysi­mää­räi­nen hyödyn­tä­mi­nen ihmis­läh­töi­sesti koko yhteis­kun­nan hyväksi. Perus­tan tavoit­teen saavut­ta­mi­selle luo uusien tekno­lo­gioi­den kehit­tä­mi­sen ja hyödyn­tä­mi­sen mahdol­lis­tava toimin­taym­pä­ristö, jonka ytimessä ovat data, sen liik­ku­mi­nen eri järjes­tel­mien välillä ja siitä jalos­tettu tieto.

Skip to content