Jaskari: Budjet­tie­sitys luo uskoa julkisen talouden tasapainon saavut­ta­mi­sesta – kokoomus.fi
MENU
Harri Jaskari, kokoomus
Jaskari: Budjet­tie­sitys luo uskoa julkisen talouden tasapainon saavut­ta­mi­sesta

Jaskari: Budjet­tie­sitys luo uskoa julkisen talouden tasapainon saavut­ta­mi­sesta

Julkaistu: 09.08.2017 Ekonomi

Kokoo­muksen kansan­edustaja Harri Jaskari kiittelee valtio­va­rain­mi­nisteri Orpon budjet­ti­lin­jauksia vastuul­li­siksi.

Ministeri Orpo esitteli tiedo­tus­ti­lai­suu­dessa valtio­va­rain­mi­nis­teriön sisäisen budjet­ti­neu­vot­telun tuloksia ja ehdotusta seuraavan vuoden talous­ar­vioksi.

”Pidän tärkeänä, että budjet­tie­si­tyk­sessä pysytään vastuul­li­sesti halli­tus­oh­jel­massa sovitulla polulla ja jatketaan määrä­tie­toi­sesti julkisen talouden tasapai­not­ta­mista. Esityk­sessä on osattu oikein katsoa Suomen talouden tilaa yhtä suhdan­ne­huippua pidem­mälle”, Jaskari toteaa.

Esityk­sessä on osattu oikein katsoa Suomen talouden tilaa yhtä suhdan­ne­huippua pidem­mälle

Valtio­va­rain­mi­nis­teriön budjet­tie­sitys ei pidä sisällään uusia merkit­täviä menopää­töksiä. Mahdol­lisia kehyksen sisäisiä kohden­nuksia ja veropää­töksiä tehdään budjet­ti­rii­hessä elokuun lopussa. VM myös arvioi, että julkinen velka suhteessa BKT:hen on taittu­massa halli­tus­kauden lopulla vuonna 2019.

”Vaikka velka­suhde taittuu ja ensi vuoden alijäämä pienenee, emme voi sivuttaa tosiasiaa, että Suomen velkaan­tu­minen jatkuu edelleen. Vielä ei ole näköpii­rissä vuotta, jolloin tekisimme menojen ja tulojen osalta tasapai­noisen budjetin. Olemme tehneet vuodesta 2009 pelkästään alijää­mäisiä budjetteja, ja jotkut vielä kehtaavat vakavalla naamalla puhua jakova­rasta”, Jaskari hämmäs­telee.

Jaskari korostaa, että vaikka velkaan­tu­minen jatkuu, suunta halli­tuk­sella on oikea. Velkaa otetaan vähemmän ja julkinen talous vahvistuu. Jaskari myös toivoo, että budjet­ti­rii­hessä mahdol­li­sesti tehtä­villä veromuu­tok­silla luodaan ihmisille tulevai­suu­de­nuskoa. Siksi verotusta olisi suunnattava entistä enemmän työtä, yrittä­jyyttä ja riskin­ottoa kannus­ta­vaksi.

”Meillä ei ole syytä synkis­telyyn. Talou­temme kasvaa viimein laajalla rinta­malla lähes vuosi­kym­menen kooma­jakson jälkeen, mistä on tietysti oltava tyyty­väinen. Tyyty­väisyys ei kuitenkaan saa vaihtua toimet­to­muu­deksi, koska halli­tuk­sella on vielä paljon refor­mi­sa­vottaa edessä. Hyvät kasvu­luvut eivät ole korjanneet talou­temme raken­teel­lisia ongelmia, vaan niiden kimppuun on käytävä budjet­ti­rii­hessä. Nykyinen korkea­suh­danne on otollista aikaa tehdä raken­teel­lisia uudis­tuksia, jotka vahvis­tavat työlli­syyttä ja kasvua. Ellei perhe­va­paiden ja esimer­kiksi työmark­ki­noiden uudis­tuksia saada eteenpäin, hyvin liikkeelle lähtenyt kasvumme uhkaa hidastua nopeasti tulevina vuosina”, Jaskari päättää.

Lisätietoja:

Harri Jaskari, +358 50 512 2874


Kokoomus.fi