Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­mus julkaisi keinonsa maail­man parhaan maaseu­dun luomi­seksi

Kokoo­mus julkaisi keinonsa maail­man parhaan maaseu­dun luomi­seksi

Julkaistu:

Maa- ja metsä­ta­lous­mi­nis­teri Petteri Orpo ja Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Janne Sankelo julkis­ti­vat tänään Maail­man paras maaseutu -pamfle­tin, jolla halu­taan kehit­tää suoma­laista maaseu­tua. Orpon ja Sanke­lon mukaan Suo, kuokka ja Jussi eivät enää pelkäs­tään riitä.

?Vaikka elämme nyt talou­del­li­sesti vaikeita aikoja, haluamme valaa uskoa suoma­lai­selle maaseu­dulle. Me Kokoo­muk­sessa teemme kaik­kemme sen eteen, että maaseu­dun kilpai­lu­kyky vahvis­tuu, puhtaasta ja turval­li­sesta ruoasta tulee vien­ti­ve­tu­rimme maail­malle, maaseu­tu­yrit­tä­jyys moni­puo­lis­tuu ja voimme tule­vai­suu­des­sa­kin ammen­taa kestä­vällä tavalla menes­tystä metsis­tämme?, sanoo minis­teri Orpo.

Kokoo­mus uskoo vahvasti maaseu­tuun ja sen tarjoa­miin mahdol­li­suuk­siin muun muassa biota­lou­den ja elin­tar­vi­ke­vien­nin saralla. Kehi­tys ei kuiten­kaan tapahdu itses­tään. Orpo ja Sankelo esit­tä­vät­kin maaseu­dun kehit­tä­mi­sen tueksi yhdek­sän kohdan listan, jolla tavoi­tel­laan maail­man parasta maaseu­tua.

?Maaseu­dulla jos missä todella tehdään työtä. Me Kokoo­muk­sessa haluamme kehit­tää maaseu­tu­yrit­tä­jien työl­lis­tä­mis­mah­dol­li­suuk­sia ja varmis­taa, että maata­lou­delle ei tule sään­te­lystä lisä­kus­tan­nuk­sia. Me haluamme tehdä Suomesta maail­man johta­van biota­lous­maan ja kannamme huolta tuot­ta­jien jaksa­mi­sesta?, Sankelo toteaa.

Orpon ja Sanke­lon johdolla tehdyssä Maail­man paras maaseutu -pamfle­tissa esite­tään lukui­sia konkreet­ti­sia keinoja, joilla paran­ne­taan maaseu­dun mahdol­li­suuk­sia ja maaseu­dulla tehtä­vää työtä. Kokoo­mus haluaa muun muassa kehit­tää tilo­jen suora­myyn­tiä alen­ta­malla hallinto- ja valvon­ta­kus­tan­nuk­sia, paran­taa omai­suu­den suojaa sekä laaja­kais­tayh­teyk­siä, helpot­taa metsä­raaka-ainetta käyt­tä­vien inves­toin­tien lupien saan­tia, edis­tää kaava-alueen ulko­puo­lelle raken­ta­mista sekä uudis­taa korvaus­käy­tän­töjä ja lunas­tus­la­kia.

?Maaseutu elää työstä ja puhtaasta luon­nosta. Suomi taas elää maaseu­dusta. On täysin selvää, että Kokoo­muk­selle maaseutu ja siellä tehty työ on arvo­kasta. Me uskomme, että edis­tä­mällä ja tuke­malla työn­te­koa ja yrit­tä­jyyttä myös maaseu­dulla, saamme aikaan menes­ty­viä yrityk­siä, lois­ta­via vien­ti­tuot­teita ja elin­voi­mai­sia alueita?, päät­tää Orpo.

Lisä­tie­toja:
Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Janne Sankelo, puh. 050 5120 519
Maa- ja metsä­ta­lous­mi­nis­te­rin erityi­sa­vus­taja Tiina Perho, puh. 050 376 6276

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content