Kokoomus.fi
Kokoomus julkaisi keinonsa maailman parhaan maaseudun luomi­seksi

Kokoomus julkaisi keinonsa maailman parhaan maaseudun luomi­seksi

Julkaistu: 12.4.15 Uutiset

Maa- ja metsä­ta­lous­mi­nisteri Petteri Orpo ja Kokoo­muksen varapu­heen­johtaja, kansan­edustaja Janne Sankelo julkis­tivat tänään Maailman paras maaseutu -pamfletin, jolla halutaan kehittää suoma­laista maaseutua. Orpon ja Sankelon mukaan Suo, kuokka ja Jussi eivät enää pelkästään riitä.

?Vaikka elämme nyt talou­del­li­sesti vaikeita aikoja, haluamme valaa uskoa suoma­lai­selle maaseu­dulle. Me Kokoo­muk­sessa teemme kaikkemme sen eteen, että maaseudun kilpai­lukyky vahvistuu, puhtaasta ja turval­li­sesta ruoasta tulee vienti­ve­tu­rimme maail­malle, maaseu­tu­yrit­täjyys monipuo­listuu ja voimme tulevai­suu­des­sakin ammentaa kestä­vällä tavalla menes­tystä metsis­tämme?, sanoo ministeri Orpo.

Kokoomus uskoo vahvasti maaseutuun ja sen tarjoamiin mahdol­li­suuksiin muun muassa biota­louden ja elintar­vi­ke­viennin saralla. Kehitys ei kuitenkaan tapahdu itsestään. Orpo ja Sankelo esittä­vätkin maaseudun kehit­tä­misen tueksi yhdeksän kohdan listan, jolla tavoi­tellaan maailman parasta maaseutua.

?Maaseu­dulla jos missä todella tehdään työtä. Me Kokoo­muk­sessa haluamme kehittää maaseu­tu­yrit­täjien työllis­tä­mis­mah­dol­li­suuksia ja varmistaa, että maata­lou­delle ei tule säänte­lystä lisäkus­tan­nuksia. Me haluamme tehdä Suomesta maailman johtavan biota­lousmaan ja kannamme huolta tuottajien jaksa­mi­sesta?, Sankelo toteaa.

Orpon ja Sankelon johdolla tehdyssä Maailman paras maaseutu -pamfle­tissa esitetään lukuisia konkreet­tisia keinoja, joilla paran­netaan maaseudun mahdol­li­suuksia ja maaseu­dulla tehtävää työtä. Kokoomus haluaa muun muassa kehittää tilojen suora­myyntiä alenta­malla hallinto- ja valvon­ta­kus­tan­nuksia, parantaa omaisuuden suojaa sekä laaja­kais­tayh­teyksiä, helpottaa metsä­raaka-ainetta käyttävien inves­tointien lupien saantia, edistää kaava-alueen ulkopuo­lelle raken­ta­mista sekä uudistaa korvaus­käy­täntöjä ja lunas­tus­lakia.

?Maaseutu elää työstä ja puhtaasta luonnosta. Suomi taas elää maaseu­dusta. On täysin selvää, että Kokoo­muk­selle maaseutu ja siellä tehty työ on arvokasta. Me uskomme, että edistä­mällä ja tukemalla työntekoa ja yrittä­jyyttä myös maaseu­dulla, saamme aikaan menes­tyviä yrityksiä, loistavia vienti­tuot­teita ja elinvoi­maisia alueita?, päättää Orpo.

Lisätietoja:
Kokoo­muksen varapu­heen­johtaja, kansan­edustaja Janne Sankelo, puh. 050 5120 519
Maa- ja metsä­ta­lous­mi­nis­terin erityi­sa­vustaja Tiina Perho, puh. 050 376 6276


Kokoomus.fi