Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­mus julkaisi keinonsa maail­man parhaan maaseu­dun luomi­seksi

Kokoo­mus julkaisi keinonsa maail­man parhaan maaseu­dun luomi­seksi

Julkaistu:

Maa- ja metsä­ta­lous­mi­nis­teri Petteri Orpo ja Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Janne Sankelo julkis­ti­vat tänään Maail­man paras maaseutu -pamfle­tin, jolla halu­taan kehit­tää suoma­laista maaseu­tua. Orpon ja Sanke­lon mukaan Suo, kuokka ja Jussi eivät enää pelkäs­tään riitä.

?Vaikka elämme nyt talou­del­li­sesti vaikeita aikoja, haluamme valaa uskoa suoma­lai­selle maaseu­dulle. Me Kokoo­muk­sessa teemme kaik­kemme sen eteen, että maaseu­dun kilpai­lu­kyky vahvis­tuu, puhtaasta ja turval­li­sesta ruoasta tulee vien­ti­ve­tu­rimme maail­malle, maaseu­tu­yrit­tä­jyys moni­puo­lis­tuu ja voimme tule­vai­suu­des­sa­kin ammen­taa kestä­vällä tavalla menes­tystä metsis­tämme?, sanoo minis­teri Orpo.

Kokoo­mus uskoo vahvasti maaseu­tuun ja sen tarjoa­miin mahdol­li­suuk­siin muun muassa biota­lou­den ja elin­tar­vi­ke­vien­nin saralla. Kehi­tys ei kuiten­kaan tapahdu itses­tään. Orpo ja Sankelo esit­tä­vät­kin maaseu­dun kehit­tä­mi­sen tueksi yhdek­sän kohdan listan, jolla tavoi­tel­laan maail­man parasta maaseu­tua.

?Maaseu­dulla jos missä todella tehdään työtä. Me Kokoo­muk­sessa haluamme kehit­tää maaseu­tu­yrit­tä­jien työl­lis­tä­mis­mah­dol­li­suuk­sia ja varmis­taa, että maata­lou­delle ei tule sään­te­lystä lisä­kus­tan­nuk­sia. Me haluamme tehdä Suomesta maail­man johta­van biota­lous­maan ja kannamme huolta tuot­ta­jien jaksa­mi­sesta?, Sankelo toteaa.

Orpon ja Sanke­lon johdolla tehdyssä Maail­man paras maaseutu -pamfle­tissa esite­tään lukui­sia konkreet­ti­sia keinoja, joilla paran­ne­taan maaseu­dun mahdol­li­suuk­sia ja maaseu­dulla tehtä­vää työtä. Kokoo­mus haluaa muun muassa kehit­tää tilo­jen suora­myyn­tiä alen­ta­malla hallinto- ja valvon­ta­kus­tan­nuk­sia, paran­taa omai­suu­den suojaa sekä laaja­kais­tayh­teyk­siä, helpot­taa metsä­raaka-ainetta käyt­tä­vien inves­toin­tien lupien saan­tia, edis­tää kaava-alueen ulko­puo­lelle raken­ta­mista sekä uudis­taa korvaus­käy­tän­töjä ja lunas­tus­la­kia.

?Maaseutu elää työstä ja puhtaasta luon­nosta. Suomi taas elää maaseu­dusta. On täysin selvää, että Kokoo­muk­selle maaseutu ja siellä tehty työ on arvo­kasta. Me uskomme, että edis­tä­mällä ja tuke­malla työn­te­koa ja yrit­tä­jyyttä myös maaseu­dulla, saamme aikaan menes­ty­viä yrityk­siä, lois­ta­via vien­ti­tuot­teita ja elin­voi­mai­sia alueita?, päät­tää Orpo.

Lisä­tie­toja:
Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Janne Sankelo, puh. 050 5120 519
Maa- ja metsä­ta­lous­mi­nis­te­rin erityi­sa­vus­taja Tiina Perho, puh. 050 376 6276

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content