Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Paula Risikko

Paula Risikko

1.12.2017

Risikko: Puuhun perus­tuva biota­lous tarjoaa ratkai­suja globaa­lei­hin muutok­siin

Metsä­bio­ta­lou­den edis­ty­mi­nen on ollut viime vuosina huimaa. - Suomi elää metsästä, ja toivon, että sadan vuoden päästä voidaan sanoa “koko

29.6.2016

Paula Risikko: Sote-uudis­tus etenee

Sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den uudis­ta­mi­nen etenee. Tänään lähti­vät laki­luon­nok­set julki­suu­teen ja syksyllä lausun­noille. Kyseessä on yksi maamme tärkeim­piä uudis­tuk­sia. Uudis­tuk­sen pääta­voite

21.6.2016

Orpo, Risikko, Grahn-Laaso­nen ja Mykkä­nen minis­te­reiksi

Kokoo­mus teki muutok­sia minis­te­ri­ryh­määnsä ja päätti tiis­taina ryhmän kokoon­pa­nosta. Kokoo­mus esit­tää valtio­va­rain­mi­nis­te­riksi Petteri Orpoa, sisä­mi­nis­te­riksi Paula Risik­koa ja ulko­maan­kauppa- ja

15.3.2016

Kokoo­muk­sen Risikko ja Sarko­maa: Hyvää työtä ihmi­sen valin­nan­va­pau­den eteen, profes­sori Brom­mels!

Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja Sari Sarko­maa ja edus­kun­nan vara­pu­he­mies Paula Risikko kehu­vat tänään julkais­tua profes­sori Brom­mel­sin johta­man valin­nan­va­paus­työ­ryh­män väli­ra­port­tia. “Väli­ra­portti on profes­sori

13.3.2016

Risikko: Valin­nan­va­paus nopeut­taa avun saan­tia

Edus­kun­nan toinen vara­pu­he­mies Paula Risikko iloit­see valin­nan­va­pau­den etene­mi­sestä sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luissa. Sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lu­jen uudis­tuk­sen merkit­tä­vin muutos palve­lu­jen käyt­tä­jille on valin­nan­va­paus

21.1.2016

Paula Risikko: Kevättä kohti

Kansan­edus­ta­jien ja muiden päät­tä­jien yksi tärkeim­mistä valmiuk­sista on kyetä enna­koi­maan tule­via tilan­teita sekä valmis­tau­tua niihin mahdol­li­sim­man hyvin. Edus­kun­ta­työn alkaessa on

1.5.2015

Minis­teri Risikko: Työhy­vin­voin­tiin kannat­taa satsata

Liikenne- ja kunta­mi­nis­teri Paula Risikko nosti Vappu-puhees­­saan 1.5. Seinä­joella työhy­vin­voin­nin merki­tyk­sen työelä­män keskei­senä kulma­ki­venä. ?Päivän sanat ovat työurien piden­tä­mi­nen ja

18.4.2015

Risikko ja Joki­nen esit­tä­vät henki­lö­au­toa vaih­toeh­doksi mopoau­tolle

Liikenne- ja kunta­mi­nis­teri Paula Risikko ja liiken­ne­va­lio­kun­nan puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Kalle Joki­nen esit­tä­vät oikeita henki­lö­au­toja vaih­toeh­doksi mopoau­toille. Asiaa koskeva selvi­tys­työ on

16.4.2015

Kokoo­muk­sen Risikko ja Mäkelä: Kunta- ja alue­hal­linto remon­toi­tava yhdessä

Kunta- ja alue­hal­linto kaipaa­vat perus­teel­lista remont­tia, mutta uudis­tus on tehtävä yhtenä koko­nai­suu­tena, sano­vat liikenne- ja kunta­mi­nis­teri Paula Risikko ja Kokoo­muk­sen

14.4.2015

Minis­teri Risikko: Palve­luse­te­lillä lisää valin­nan­va­pautta ja yksi­löl­li­syyttä

Liikenne- ja kunta­mi­nis­teri Paula Risikko rohkai­see kuntia otta­maan palve­luse­te­lit käyt­töön. Vanhus­työ 2015 -semi­naa­rissa Seinä­joella puhu­neen Risi­kon mielestä palve­luse­te­liä hyödyn­ne­tään nyt

Skip to content