Risikko: Puuhun perustuva biotalous tarjoaa ratkaisuja globaa­leihin muutoksiin – kokoomus.fi
MENU
Risikko: Puuhun perustuva biotalous tarjoaa ratkaisuja globaa­leihin muutoksiin

Risikko: Puuhun perustuva biotalous tarjoaa ratkaisuja globaa­leihin muutoksiin

Julkaistu: 01.12.2017 Arbete

Metsä­bio­ta­louden edisty­minen on ollut viime vuosina huimaa.

- Suomi elää metsästä, ja toivon, että sadan vuoden päästä voidaan sanoa “koko maailma elää metsästä”. Puuhun pohjaava biotalous tarjoaa jo nyt ratkaisuja moniin globaalien ilmiöiden käynnis­tämiin muutoksiin, sisämi­nisteri Paula Risikko sanoi puhuessaan metsä­sek­torin tulevai­suu­desta Pohjanmaan suomen­kie­listen metsän­hoi­to­yh­dis­tysten Suomi 100 -seminaa­rissa Seinä­joella 1. joulu­kuuta.

Tietoja uusista, metsien käyttöön pohjau­tu­vista tuotteista ja palve­luista tulee viikoittain.

- Uusien tuotteiden ja teolli­suusin­ves­tointien myötä kasvava puun kysyntä on erinomainen uutinen myös metsä­no­mis­ta­jille. Metsä­no­mis­tajat ja yhteis­kunta ovat inves­toineet yhdessä metsien hoitoon ja näiden panos­tusten ansioista Suomen metsien kasvu on ennätys­lu­ke­missa, painotti ministeri Risikko.

Metsä ja luonto ovat suoma­lai­sille paljon muutakin kuin elinkeino ja teolli­suu­denala. Luonnossa oleskelu ja liikku­minen lisäävät ihmisten hyvin­vointia ja terveyttä. Vaiku­tukset ilmenevät tutki­musten mukaan muun muassa veren­paineen alene­misena ja sydämen sykkeen tasoit­tu­misena sekä lihas­jän­ni­tyksen vähene­misenä.

- Puusta löytyy yhdis­teitä, joilla on myös lääkin­näl­lisiä ja terveyttä edistäviä ominai­suuksia, joita voidaan tulevai­suu­dessa hyödyntää myös lääke­teol­li­suuden ja funktio­naa­listen elintar­vik­keiden jalos­ta­mi­sessa, ministeri Risikko sanoi puheessaan.

Lisätietoja:

erityi­sa­vustaja Tiina Rytilä, p. 050 456 1031

 


Kokoomus.fi