Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Työ / Risikko: Puuhun perus­tuva biota­lous tarjoaa ratkai­suja globaa­lei­hin muutok­siin

Risikko: Puuhun perus­tuva biota­lous tarjoaa ratkai­suja globaa­lei­hin muutok­siin

Julkaistu:

Metsä­bio­ta­lou­den edis­ty­mi­nen on ollut viime vuosina huimaa.

- Suomi elää metsästä, ja toivon, että sadan vuoden päästä voidaan sanoa “koko maailma elää metsästä”. Puuhun pohjaava biota­lous tarjoaa jo nyt ratkai­suja moniin globaa­lien ilmiöi­den käyn­nis­tä­miin muutok­siin, sisä­mi­nis­teri Paula Risikko sanoi puhues­saan metsä­sek­to­rin tule­vai­suu­desta Pohjan­maan suomen­kie­lis­ten metsän­hoi­to­yh­dis­tys­ten Suomi 100 -semi­naa­rissa Seinä­joella 1. joulu­kuuta.

Tietoja uusista, metsien käyt­töön pohjau­tu­vista tuot­teista ja palve­luista tulee viikoit­tain.

- Uusien tuot­tei­den ja teol­li­suusin­ves­toin­tien myötä kasvava puun kysyntä on erin­omai­nen uuti­nen myös metsä­no­mis­ta­jille. Metsä­no­mis­ta­jat ja yhteis­kunta ovat inves­toi­neet yhdessä metsien hoitoon ja näiden panos­tus­ten ansioista Suomen metsien kasvu on ennä­tys­lu­ke­missa, painotti minis­teri Risikko.

Metsä ja luonto ovat suoma­lai­sille paljon muuta­kin kuin elin­keino ja teol­li­suu­de­nala. Luon­nossa oles­kelu ja liik­ku­mi­nen lisää­vät ihmis­ten hyvin­voin­tia ja terveyttä. Vaiku­tuk­set ilme­ne­vät tutki­mus­ten mukaan muun muassa veren­pai­neen alene­mi­sena ja sydä­men sykkeen tasoit­tu­mi­sena sekä lihas­jän­ni­tyk­sen vähe­ne­mi­senä.

- Puusta löytyy yhdis­teitä, joilla on myös lääkin­näl­li­siä ja terveyttä edis­tä­viä ominai­suuk­sia, joita voidaan tule­vai­suu­dessa hyödyn­tää myös lääke­teol­li­suu­den ja funk­tio­naa­lis­ten elin­tar­vik­kei­den jalos­ta­mi­sessa, minis­teri Risikko sanoi puhees­saan.

Lisä­tie­toja:

erityi­sa­vus­taja Tiina Rytilä, p. 050 456 1031

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

23.3.2023

Paula Risi­kon blogi: Senio­ri­kan­sa­lai­sille parem­mat kannus­ti­met työssä jatka­mi­seen ja jaksa­mi­seen

Vaali­to­reilla yksi eniten puhut­tava aihe on arvos­tus senio­ri­kan­sa­lai­sia kohtaan. Puhu­taan jopa ikära­sis­mista niin työelä­mässä kuin palve­lu­jen­kin suhteen.

16.3.2023

Nyt on oikea aika työn­teon kunnian­pa­lau­tuk­selle

Edel­tä­vät suku­pol­vet ovat työl­lään raken­ta­neet Suomesta sivis­ty­neen, hyvin­voi­van ja vauraan yhteis­kun­nan. Meillä on velvol­li­suus pitää huoli siitä, että Suomi on yhtä hyvä maa lapsil­lemme ja heidän lapsil­leen. Siksi hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen on seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä.

7.3.2023

Elina Valto­nen: Puoli­te­taan köyhyys Suomessa

Suomessa elää noin 600 000 ihmistä köyhyy­dessä. Yhteis­kun­nan tavoit­teena tulee köyhyy­den vähen­tä­mi­nen pitkällä tähtäi­mellä. Tule­valla vaali­kau­della tämä tulee aset­taa myös

Skip to content