Ministeri Risikko: Palve­luse­te­lillä lisää valin­nan­va­pautta ja yksilöl­li­syyttä – kokoomus.fi
MENU
Ministeri Risikko: Palve­luse­te­lillä lisää valin­nan­va­pautta ja yksilöl­li­syyttä

Ministeri Risikko: Palve­luse­te­lillä lisää valin­nan­va­pautta ja yksilöl­li­syyttä

Julkaistu: 14.04.2015 Uncategorized

Liikenne- ja kunta­mi­nisteri Paula Risikko rohkaisee kuntia ottamaan palve­luse­telit käyttöön.

Vanhustyö 2015 -seminaa­rissa Seinä­joella puhuneen Risikon mielestä palve­luse­teliä hyödyn­netään nyt aivan liian vähän. 

Risikon mukaan palve­luseteli lisää asiakkaan valin­nan­mah­dol­li­suuksia, parantaa palve­lujen saata­vuutta ja monipuo­listaa paikka­kunnan palve­lu­tuo­tantoa. Silti Suomen 317 kunnasta vain 170 käyttää palve­luse­teliä.

?Palve­luse­telin käyttöön­ottoa vastus­tetaan vieläkin liian usein sillä veruk­keella, ettei paikka­kun­nalla ole yrityksiä, jotka voisivat palveluja tuottaa. On selvää, ettei tarjontaa olekaan ilman kysyntää?, Risikko sanoi. 

Risikon mielestä suoma­lainen yrittäjyys on kuitenkin niin ketterä ja idearikas laji, että kun kunta synnyttää kysyntää, synnyt­tävät pk-yritykset nopeasti laadu­kasta ja kilpai­lu­ky­kyistä tarjontaa.

Laajen­ta­malla palve­luse­telin käyttöalaa monipuo­lis­tetaan palve­lujen saantia eri puolilla Suomea. Kunta­laisen valin­nan­mah­dol­li­suudet lisään­tyvät, mikä on erittäin myönteistä.

?Valin­nan­vapaus toteutuu aidosti, kun palveluja voivat tuottaa kunta, yritykset ja järjestöt. Kun kunta­laiset voisivat vapaasti valita itselleen parhaan palvelun tuotta­jista riippu­matta, kilpailu lisäisi palve­lujen laatua ja pitäisi kustan­nukset kurissa. Tätä kustannus- ja laadun paran­nus­mah­dol­li­suutta meidän ei kannata tässä talous­ti­lan­teessa ohittaa. Näin saadaan aikaan parhaat hyödyt niin kunta­lai­sille kuin laajemmin koko yhteis­kun­nalle?, Risikko arvioi

Risikon mukaan vain tuottajien välinen kilpailu tuo kustan­nus­vai­kut­ta­vuutta, laatua ja parantaa palve­lujen saata­vuutta.

?Kuntien pitää ottaa palve­luseteli entistä laajemmin käyttöön. Se on kunta­laisen ja myös kunta­ta­louden etu?, Risikko painotti.

 


Kokoomus.fi