Risikko ja Jokinen esittävät henki­lö­autoa vaihtoeh­doksi mopoau­tolle – kokoomus.fi
MENU
Risikko ja Jokinen esittävät henki­lö­autoa vaihtoeh­doksi mopoau­tolle

Risikko ja Jokinen esittävät henki­lö­autoa vaihtoeh­doksi mopoau­tolle

Julkaistu: 18.04.2015 Uncategorized

Liikenne- ja kunta­mi­nisteri Paula Risikko ja liiken­ne­va­lio­kunnan puheen­johtaja, kansan­edustaja Kalle Jokinen esittävät oikeita henki­lö­autoja vaihtoeh­doksi mopoau­toille.

Asiaa koskeva selvi­tystyö on parhaillaan käynnissä.

Risikon ja Jokisen mielestä henki­löauto on selkeästi turval­li­sempi kuin mopoauto.

?Oikeassa autossa on EU:n vaati­musten mukaiset turva­tyynyt, energiaa kolari­ti­lan­teessa sitovat korira­kenteet ja ajonva­kau­tus­jär­jes­telmä. Mopoau­toissa muovi­korin ja kevyt­ra­ken­teisen rungon antama turva törmäys­ti­lan­teessa on paljon huonompi?, Risikko ja Jokinen sanovat.

Risikon ja Jokisen mukaan turval­li­suuse­tujen lisäksi henki­löauto tulisi perheille myös halvem­maksi. Uuden pienehkön henki­lö­auton hinta on suurin piirtein sama kuin uuden mopoauton, mutta auton vakuu­tukset ovat huomat­ta­vasti edulli­sempia.

?Olemme selvit­täneet minis­te­riössä eri vaihtoehtoja, joilla henki­löauto voitaisiin tuoda mopoauton vaihtoeh­doksi?, Risikko kertoo.

Henki­lö­au­toiluun voitaisiin ottaa käyttöön mootto­ri­pyö­räi­lystä tuttu harjoit­te­lulupa. Harjoit­te­lu­lu­valla nuori voisi aloittaa itsenäisen ajohar­joit­telun jo 16-vuotiaana, mutta erikseen sovit­ta­villa rajoi­tuk­silla. Tämä malli olisi kansal­li­sesti helpoimmin toteu­tet­ta­vissa.

Toinen vaihtoehto on nopeus­ra­joit­timen asetta­minen henki­lö­autoon. Ilman harjoit­te­lu­luvan kaltaista mallia ajaminen vaatisi kuitenkin B-ajokortin, joka voidaan EU-lainsää­dännön perus­teella myöntää nuorim­millaan 17-vuotiaille.

Kolmas vaihtoehto on Ruotsin kaltainen malli, jossa tekni­sillä muutok­silla henki­lö­autoja voidaan muuttaa liiken­net­rak­to­reiksi. Tämä malli vaatisi uutta ajoneu­vo­luokkaa ja voisi olla EU-lainsää­dännön kannalta ongel­mal­linen. Ruotsin kansal­linen ajoneu­vo­luokka on sallittu, koska se on ollut voimassa jo ennen EU-jäsenyyttä.

“Vaikka haasteita kestävän ratkaisun löytä­mi­seksi on, toimiva ratkaisu on löydet­tä­vissä?, Risikko vakuuttaa.

Risikko ja Jokinen koros­tavat, ettei tarkoi­tuksena ole kieltää mopoautoja. Se ei itse asiassa olisi edes mahdol­lista, sillä mopoautot ovat EU:ssa liiken­ne­kel­poi­siksi tyyppi­hy­väk­syttyjä.

?Henki­lö­auton mahdol­lis­ta­minen mopoauton vaihtoeh­doksi olisi kuitenkin perus­teltu ratkaisu niin liiken­ne­tur­val­li­suuden kuin perheiden järkevän talou­den­pidon näkökul­masta?, sanovat Risikko ja Jokinen.

 


Kokoomus.fi