Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Risikko ja Joki­nen esit­tä­vät henki­lö­au­toa vaih­toeh­doksi mopoau­tolle

Risikko ja Joki­nen esit­tä­vät henki­lö­au­toa vaih­toeh­doksi mopoau­tolle

Julkaistu:

Liikenne- ja kunta­mi­nis­teri Paula Risikko ja liiken­ne­va­lio­kun­nan puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Kalle Joki­nen esit­tä­vät oikeita henki­lö­au­toja vaih­toeh­doksi mopoau­toille.

Asiaa koskeva selvi­tys­työ on parhail­laan käyn­nissä.

Risi­kon ja Joki­sen mielestä henki­lö­auto on selkeästi turval­li­sempi kuin mopoauto.

?Oikeassa autossa on EU:n vaati­mus­ten mukai­set turva­tyy­nyt, ener­giaa kola­ri­ti­lan­teessa sito­vat kori­ra­ken­teet ja ajon­va­kau­tus­jär­jes­telmä. Mopoau­toissa muovi­ko­rin ja kevyt­ra­ken­tei­sen rungon antama turva törmäys­ti­lan­teessa on paljon huonompi?, Risikko ja Joki­nen sano­vat.

Risi­kon ja Joki­sen mukaan turval­li­suuse­tu­jen lisäksi henki­lö­auto tulisi perheille myös halvem­maksi. Uuden pieneh­kön henki­lö­au­ton hinta on suurin piir­tein sama kuin uuden mopoau­ton, mutta auton vakuu­tuk­set ovat huomat­ta­vasti edul­li­sem­pia.

?Olemme selvit­tä­neet minis­te­riössä eri vaih­toeh­toja, joilla henki­lö­auto voitai­siin tuoda mopoau­ton vaih­toeh­doksi?, Risikko kertoo.

Henki­lö­au­toi­luun voitai­siin ottaa käyt­töön moot­to­ri­pyö­räi­lystä tuttu harjoit­te­lu­lupa. Harjoit­te­lu­lu­valla nuori voisi aloit­taa itse­näi­sen ajohar­joit­te­lun jo 16-vuoti­aana, mutta erik­seen sovit­ta­villa rajoi­tuk­silla. Tämä malli olisi kansal­li­sesti helpoim­min toteu­tet­ta­vissa.

Toinen vaih­toehto on nopeus­ra­joit­ti­men aset­ta­mi­nen henki­lö­au­toon. Ilman harjoit­te­lu­lu­van kaltaista mallia ajami­nen vaatisi kuiten­kin B-ajokor­tin, joka voidaan EU-lain­sää­dän­nön perus­teella myön­tää nuorim­mil­laan 17-vuotiaille.

Kolmas vaih­toehto on Ruot­sin kaltai­nen malli, jossa tekni­sillä muutok­silla henki­lö­au­toja voidaan muut­taa liiken­net­rak­to­reiksi. Tämä malli vaatisi uutta ajoneu­vo­luok­kaa ja voisi olla EU-lain­sää­dän­nön kannalta ongel­mal­li­nen. Ruot­sin kansal­li­nen ajoneu­vo­luokka on sallittu, koska se on ollut voimassa jo ennen EU-jäse­nyyttä.

“Vaikka haas­teita kestä­vän ratkai­sun löytä­mi­seksi on, toimiva ratkaisu on löydet­tä­vissä?, Risikko vakuut­taa.

Risikko ja Joki­nen koros­ta­vat, ettei tarkoi­tuk­sena ole kiel­tää mopoau­toja. Se ei itse asiassa olisi edes mahdol­lista, sillä mopoau­tot ovat EU:ssa liiken­ne­kel­poi­siksi tyyp­pi­hy­väk­syt­tyjä.

?Henki­lö­au­ton mahdol­lis­ta­mi­nen mopoau­ton vaih­toeh­doksi olisi kuiten­kin perus­teltu ratkaisu niin liiken­ne­tur­val­li­suu­den kuin perhei­den järke­vän talou­den­pi­don näkö­kul­masta?, sano­vat Risikko ja Joki­nen.

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

27.5.2024

Sauli Seit­ten­ranta: ”Lääke­pula on turval­li­suusuhka”

2021 rahti­laiva tukki Suezin kana­van. 2022 Kiinan rajut koro­na­ra­joi­tuk­set johti­vat Shang­hain ja Shenz­he­nin tehtai­den ja sata­mien kapa­si­tee­tin laskuun. 2024 huthi­ka­pi­nal­lis­ten

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

Skip to content