Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Risikko ja Joki­nen esit­tä­vät henki­lö­au­toa vaih­toeh­doksi mopoau­tolle

Risikko ja Joki­nen esit­tä­vät henki­lö­au­toa vaih­toeh­doksi mopoau­tolle

Julkaistu:

Liikenne- ja kunta­mi­nis­teri Paula Risikko ja liiken­ne­va­lio­kun­nan puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Kalle Joki­nen esit­tä­vät oikeita henki­lö­au­toja vaih­toeh­doksi mopoau­toille.

Asiaa koskeva selvi­tys­työ on parhail­laan käyn­nissä.

Risi­kon ja Joki­sen mielestä henki­lö­auto on selkeästi turval­li­sempi kuin mopoauto.

?Oikeassa autossa on EU:n vaati­mus­ten mukai­set turva­tyy­nyt, ener­giaa kola­ri­ti­lan­teessa sito­vat kori­ra­ken­teet ja ajon­va­kau­tus­jär­jes­telmä. Mopoau­toissa muovi­ko­rin ja kevyt­ra­ken­tei­sen rungon antama turva törmäys­ti­lan­teessa on paljon huonompi?, Risikko ja Joki­nen sano­vat.

Risi­kon ja Joki­sen mukaan turval­li­suuse­tu­jen lisäksi henki­lö­auto tulisi perheille myös halvem­maksi. Uuden pieneh­kön henki­lö­au­ton hinta on suurin piir­tein sama kuin uuden mopoau­ton, mutta auton vakuu­tuk­set ovat huomat­ta­vasti edul­li­sem­pia.

?Olemme selvit­tä­neet minis­te­riössä eri vaih­toeh­toja, joilla henki­lö­auto voitai­siin tuoda mopoau­ton vaih­toeh­doksi?, Risikko kertoo.

Henki­lö­au­toi­luun voitai­siin ottaa käyt­töön moot­to­ri­pyö­räi­lystä tuttu harjoit­te­lu­lupa. Harjoit­te­lu­lu­valla nuori voisi aloit­taa itse­näi­sen ajohar­joit­te­lun jo 16-vuoti­aana, mutta erik­seen sovit­ta­villa rajoi­tuk­silla. Tämä malli olisi kansal­li­sesti helpoim­min toteu­tet­ta­vissa.

Toinen vaih­toehto on nopeus­ra­joit­ti­men aset­ta­mi­nen henki­lö­au­toon. Ilman harjoit­te­lu­lu­van kaltaista mallia ajami­nen vaatisi kuiten­kin B-ajokor­tin, joka voidaan EU-lain­sää­dän­nön perus­teella myön­tää nuorim­mil­laan 17-vuotiaille.

Kolmas vaih­toehto on Ruot­sin kaltai­nen malli, jossa tekni­sillä muutok­silla henki­lö­au­toja voidaan muut­taa liiken­net­rak­to­reiksi. Tämä malli vaatisi uutta ajoneu­vo­luok­kaa ja voisi olla EU-lain­sää­dän­nön kannalta ongel­mal­li­nen. Ruot­sin kansal­li­nen ajoneu­vo­luokka on sallittu, koska se on ollut voimassa jo ennen EU-jäse­nyyttä.

“Vaikka haas­teita kestä­vän ratkai­sun löytä­mi­seksi on, toimiva ratkaisu on löydet­tä­vissä?, Risikko vakuut­taa.

Risikko ja Joki­nen koros­ta­vat, ettei tarkoi­tuk­sena ole kiel­tää mopoau­toja. Se ei itse asiassa olisi edes mahdol­lista, sillä mopoau­tot ovat EU:ssa liiken­ne­kel­poi­siksi tyyp­pi­hy­väk­syt­tyjä.

?Henki­lö­au­ton mahdol­lis­ta­mi­nen mopoau­ton vaih­toeh­doksi olisi kuiten­kin perus­teltu ratkaisu niin liiken­ne­tur­val­li­suu­den kuin perhei­den järke­vän talou­den­pi­don näkö­kul­masta?, sano­vat Risikko ja Joki­nen.

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content