Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Paula Risikko: Kevättä kohti

Paula Risikko: Kevättä kohti

Julkaistu:

Kansan­edus­ta­jien ja muiden päät­tä­jien yksi tärkeim­mistä valmiuk­sista on kyetä enna­koi­maan tule­via tilan­teita sekä valmis­tau­tua niihin mahdol­li­sim­man hyvin. Edus­kun­ta­työn alkaessa on hyvä enna­koida mitä tule­man pitää.

Kevään päätee­moja tule­vat olemaan talous, turva­pai­kan­ha­ki­joi­hin liit­ty­vät toimen­pi­teet sekä sote- ja itse­hal­lin­toa­lue­uu­dis­tus.

Ensin talou­desta. Valtion budje­tin koko tänä vuonna on 54,4 miljar­dia euroa. Valtion­ve­lan arvioi­daan nouse­van peräti 106 miljar­diin euroon. Tänä vuonna velkaa otetaan lisää noin 5,3 miljar­dia ja korko­me­not ovat valta­vat. Tästä syystä on jouduttu moniin määrä­ra­ha­leik­kauk­siin.

Lisäksi normien purulla pyri­tään saamaan yhden miljar­din säästö ja sote-uudis­tuk­selle on asetettu jopa kolmen miljar­din kestä­vyys­va­jeen korjaus­ta­voite.

Talous­ti­lanne huomioon ottaen ei siis ole ihme, että yhteis­kun­ta­so­pi­musta kaivat­tai­siin nyt kipeästi. Jos sitä ei saada, joudumme käsit­te­le­mään korvaa­viksi toimiksi valmis­tel­tuja lakeja, jotka eivät todel­la­kaan ole kenel­lä­kään mielui­sia. Joudumme etsi­mään myös lisä­sääs­töjä.

Turva­pai­kan­ha­ki­joi­den tulo on hieman hidas­tu­nut, mutta edel­leen väkeä tulee. Halli­tus on tehnyt ja tekee monia toimen­pi­teitä, jotta tilanne pysty­tään pitä­mään hallin­nassa. Haas­teet eivät kuiten­kaan ole vielä lähes­kään ohitse.

Vaikka Suomessa olevista vain yksi kolmas­osa saisi turva­pai­kan, on sekin suuri määrä. Heidän sijoit­ta­mi­sensa kuntiin sekä niissä tapah­tu­vat kotout­ta­mis-, koulu­tus- ja työl­lis­tä­mis­toi­met vaati­vat sekä resurs­seja että yhteis­kun­nan yleistä toimi­vuutta.

Omat vaati­vat haas­teensa yhteis­kun­nalle tuovat myös ne ihmi­set, jotka eivät saa turva­paik­kaa Suomesta.

Kolman­tena isona teemana ovat itse­hal­lin­toa­luei­den muodos­ta­mi­seen sekä sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon järjes­tä­mi­seen liit­ty­vät yksi­tyis­koh­dat.

Tähän mennessä on sovittu, että maahamme muodos­te­taan 18 itse­hal­lin­toa­luetta, maakun­taa, joista 15 järjes­tää myös sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon. Muita tehtä­viä ko. hallin­non­ta­solle ovat nykyis­ten maakun­ta­liit­to­jen tehtä­vät, osa ELY-keskus­ten tehtä­vistä, mahdol­li­sesti pelas­tus­toi­men tehtä­viä sekä ehkä myös nykyi­siä minis­te­riöi­den hoita­mia tehtä­viä.

Sitä, otetaanko valtion alue­hal­lin­non (AVI) tehtä­viä tässä ruljans­sissa luupin alle, ei vielä ole päätetty. Itse pitäi­sin todella outona, jos niitä ei otet­taisi mukaan selvi­tyk­seen. Viime kaudella tehtiin jo pohja­työt, joten valmista tietoa on vaikka millä mitalla.

Sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon uudis­tuk­sen eteen­päin viemi­sen suurim­mat päätet­tä­vät asiat ovat asiak­kaan valin­nan­va­pau­den toteut­ta­mi­nen sekä soten rahoi­tus. On päätet­tävä perus­ra­hoi­tuk­sesta, moni­ka­na­va­ra­hoi­tuk­sen purka­mi­sesta sekä valin­nan­va­pau­den rahoi­tuk­sesta.

Perus­ra­hoi­tuk­sessa vaih­toeh­toina ovat valtion rahoi­tus tai uusi vero­tus­taso eli maakun­ta­vero. Tällä hetkellä valtion rahoi­tus on ensi­si­jai­nen vaih­toehto sotelle. Valtion ohjaus on sovittu niin vahvaksi, että olisi aika erikoista, jos valtiolla olisi valta, mutta ei rahoi­tusin­stru­ment­tia sen käyt­tä­mi­seen.

Joka tapauk­sessa koko valtio­no­suus­jär­jes­telmä on uudis­tet­tava ja varmis­tet­tava, että kunnille jää riit­tä­vät resurs­sit selviy­tyä sekä vielä kannuste hoitaa vastuul­leen jäävä tervey­den ja hyvin­voin­nin edis­tä­mi­nen.

 

Kirjoi­tus on julkaistu Ilkassa 21.1.2016

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content