Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Minis­teri Risikko: Työhy­vin­voin­tiin kannat­taa satsata

Minis­teri Risikko: Työhy­vin­voin­tiin kannat­taa satsata

Julkaistu:

Liikenne- ja kunta­mi­nis­teri Paula Risikko nosti Vappu-puhees­saan 1.5. Seinä­joella työhy­vin­voin­nin merki­tyk­sen työelä­män keskei­senä kulma­ki­venä.

?Päivän sanat ovat työurien piden­tä­mi­nen ja työn tuot­ta­vuus. Ne eivät onnistu, jos ihmi­nen voi työs­sään huonosti?, totesi minis­teri Risikko.

Risikko korosti puhees­saan johta­mi­sen merki­tystä työhy­vin­voin­nin kehit­tä­mi­sessä.

“Työelä­mässä pysy­tään pidem­pään, jos esimie­heltä saa tukea. Hyvä johta­mi­nen mahdol­lis­taa ihmi­sille myös onnis­tu­mi­sia töissä. Oikeu­den­mu­kai­nen kohtelu, työai­ka­jous­tot, oikean­lai­nen riskie­nar­viointi ovat keinoja viedä työhy­vin­voin­tia eteen­päin”, hän jatkoi.

Minis­te­rin mukaan myös esimies­ten jaksa­mista ja hyvin­voin­tia on edis­tet­tävä. “Työhy­vin­voin­tia tehdään työpai­koilla yhteis­työssä - työn­te­ki­jät ja esimie­het yhdessä - monin eri keinoin”, hän sanoi.

Risi­kon mukaan on arvo­kasta, että työhy­vin­voin­nin alueella on monia toimi­joita.

“Valtio­valta voi tehdä vaikka mitä temp­puja työurien piden­tä­mi­seksi, mutta se ei onnis­tui ellei­vät työpai­kat itse herää tähän työhön. Meillä on hienoja esimerk­kejä työpai­koista ja yrityk­sissä, joissa näin on jo tehty ja tulok­set puhu­vat puoles­taan. Meillä on kansain­vä­li­sesti arvos­tettu Työter­veys­lai­tos, tutki­joita, koulut­ta­jia ja tutkit­tua tietoa - me tiedämme jo kuinka työhy­vin­voin­tia lisä­tään”, minis­teri painotti.

Nykyi­nen tiuken­tu­nut talous­ti­lanne ja rajut kään­teet työyh­tei­söissä ovat tuoneet paineita työyh­tei­söi­hin. Muutok­set kysy­vät johta­jilta ja henki­lös­töltä sopeu­tu­mista. Minis­te­rin mukaan työhy­vin­voin­nin kehit­tä­mi­nen on kestävä tapa tuoda jatku­vuutta työyh­tei­söi­hin.

“Työhy­vin­vointi ja tuot­ta­vuus kulke­vat käsi kädessä. Työhy­vin­voin­ti­pa­nos­tuk­set ovat aina talou­del­li­sesti kannat­ta­via. Ne eivät saisi tuntua ylimää­räi­seltä menoe­rältä, sillä satsauk­set työhy­vin­voin­tiin ovat pitkä­vai­kut­tei­nen ja hyvä inves­tointi ja oleel­li­nen osa sitä työtä, joka turvaa yritys­ten menes­tyk­sen myös tule­vai­suu­dessa”, totesi minis­teri Risikko.

“Työhy­vin­voin­nissa on kyse työn­te­ki­jän pärjää­mi­sestä työyh­tei­sössä. Ihmi­nen onnis­tuu sellai­sessa työssä, jonka teke­mi­sestä hän pitää ja jonka hän kokee osaa­vansa”, minis­teri sanoi.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content