Ministeri Risikko: Työhy­vin­vointiin kannattaa satsata – kokoomus.fi
MENU
Ministeri Risikko: Työhy­vin­vointiin kannattaa satsata

Ministeri Risikko: Työhy­vin­vointiin kannattaa satsata

Julkaistu: 01.05.2015 Uncategorized

Liikenne- ja kunta­mi­nisteri Paula Risikko nosti Vappu-puheessaan 1.5. Seinä­joella työhy­vin­voinnin merki­tyksen työelämän keskeisenä kulma­kivenä.

?Päivän sanat ovat työurien piden­tä­minen ja työn tuottavuus. Ne eivät onnistu, jos ihminen voi työssään huonosti?, totesi ministeri Risikko.

Risikko korosti puheessaan johta­misen merki­tystä työhy­vin­voinnin kehit­tä­mi­sessä.

“Työelä­mässä pysytään pidempään, jos esimie­heltä saa tukea. Hyvä johta­minen mahdol­listaa ihmisille myös onnis­tu­misia töissä. Oikeu­den­mu­kainen kohtelu, työai­ka­joustot, oikean­lainen riskie­nar­viointi ovat keinoja viedä työhy­vin­vointia eteenpäin”, hän jatkoi.

Minis­terin mukaan myös esimiesten jaksa­mista ja hyvin­vointia on edistettävä. “Työhy­vin­vointia tehdään työpai­koilla yhteis­työssä - työnte­kijät ja esimiehet yhdessä - monin eri keinoin”, hän sanoi.

Risikon mukaan on arvokasta, että työhy­vin­voinnin alueella on monia toimi­joita.

“Valtio­valta voi tehdä vaikka mitä temppuja työurien piden­tä­mi­seksi, mutta se ei onnistui elleivät työpaikat itse herää tähän työhön. Meillä on hienoja esimerkkejä työpai­koista ja yrityk­sissä, joissa näin on jo tehty ja tulokset puhuvat puolestaan. Meillä on kansain­vä­li­sesti arvos­tettu Työter­veys­laitos, tutki­joita, koulut­tajia ja tutkittua tietoa - me tiedämme jo kuinka työhy­vin­vointia lisätään”, ministeri painotti.

Nykyinen tiuken­tunut talous­ti­lanne ja rajut käänteet työyh­tei­söissä ovat tuoneet paineita työyh­tei­söihin. Muutokset kysyvät johta­jilta ja henki­lös­töltä sopeu­tu­mista. Minis­terin mukaan työhy­vin­voinnin kehit­tä­minen on kestävä tapa tuoda jatku­vuutta työyh­tei­söihin.

“Työhy­vin­vointi ja tuottavuus kulkevat käsi kädessä. Työhy­vin­voin­ti­pa­nos­tukset ovat aina talou­del­li­sesti kannat­tavia. Ne eivät saisi tuntua ylimää­räi­seltä menoe­rältä, sillä satsaukset työhy­vin­vointiin ovat pitkä­vai­kut­teinen ja hyvä inves­tointi ja oleel­linen osa sitä työtä, joka turvaa yritysten menes­tyksen myös tulevai­suu­dessa”, totesi ministeri Risikko.

“Työhy­vin­voin­nissa on kyse työnte­kijän pärjää­mi­sestä työyh­tei­sössä. Ihminen onnistuu sellai­sessa työssä, jonka tekemi­sestä hän pitää ja jonka hän kokee osaavansa”, ministeri sanoi.


Kokoomus.fi