Minis­teri Risikko: Työhy­vin­voin­tiin kannat­taa satsata

Julkaistu: 01.05.2015

Liikenne- ja kunta­mi­nis­teri Paula Risikko nosti Vappu-puhees­saan 1.5. Seinä­joella työhy­vin­voin­nin merki­tyk­sen työelä­män keskei­senä kulma­ki­venä.

?Päivän sanat ovat työurien piden­tä­mi­nen ja työn tuot­ta­vuus. Ne eivät onnistu, jos ihmi­nen voi työs­sään huonosti?, totesi minis­teri Risikko.

Risikko korosti puhees­saan johta­mi­sen merki­tystä työhy­vin­voin­nin kehit­tä­mi­sessä.

“Työelä­mässä pysy­tään pidem­pään, jos esimie­heltä saa tukea. Hyvä johta­mi­nen mahdol­lis­taa ihmi­sille myös onnis­tu­mi­sia töissä. Oikeu­den­mu­kai­nen kohtelu, työai­ka­jous­tot, oikean­lai­nen riskie­nar­viointi ovat keinoja viedä työhy­vin­voin­tia eteen­päin”, hän jatkoi.

Minis­te­rin mukaan myös esimies­ten jaksa­mista ja hyvin­voin­tia on edis­tet­tävä. “Työhy­vin­voin­tia tehdään työpai­koilla yhteis­työssä - työn­te­ki­jät ja esimie­het yhdessä - monin eri keinoin”, hän sanoi.

Risi­kon mukaan on arvo­kasta, että työhy­vin­voin­nin alueella on monia toimi­joita.

“Valtio­valta voi tehdä vaikka mitä temp­puja työurien piden­tä­mi­seksi, mutta se ei onnis­tui ellei­vät työpai­kat itse herää tähän työhön. Meillä on hienoja esimerk­kejä työpai­koista ja yrityk­sissä, joissa näin on jo tehty ja tulok­set puhu­vat puoles­taan. Meillä on kansain­vä­li­sesti arvos­tettu Työter­veys­lai­tos, tutki­joita, koulut­ta­jia ja tutkit­tua tietoa - me tiedämme jo kuinka työhy­vin­voin­tia lisä­tään”, minis­teri painotti.

Nykyi­nen tiuken­tu­nut talous­ti­lanne ja rajut kään­teet työyh­tei­söissä ovat tuoneet paineita työyh­tei­söi­hin. Muutok­set kysy­vät johta­jilta ja henki­lös­töltä sopeu­tu­mista. Minis­te­rin mukaan työhy­vin­voin­nin kehit­tä­mi­nen on kestävä tapa tuoda jatku­vuutta työyh­tei­söi­hin.

“Työhy­vin­vointi ja tuot­ta­vuus kulke­vat käsi kädessä. Työhy­vin­voin­ti­pa­nos­tuk­set ovat aina talou­del­li­sesti kannat­ta­via. Ne eivät saisi tuntua ylimää­räi­seltä menoe­rältä, sillä satsauk­set työhy­vin­voin­tiin ovat pitkä­vai­kut­tei­nen ja hyvä inves­tointi ja oleel­li­nen osa sitä työtä, joka turvaa yritys­ten menes­tyk­sen myös tule­vai­suu­dessa”, totesi minis­teri Risikko.

“Työhy­vin­voin­nissa on kyse työn­te­ki­jän pärjää­mi­sestä työyh­tei­sössä. Ihmi­nen onnis­tuu sellai­sessa työssä, jonka teke­mi­sestä hän pitää ja jonka hän kokee osaa­vansa”, minis­teri sanoi.