Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Lenita Toivakka

Lenita Toivakka

6.5.2016

Työelä­mästä tehtävä äideille parempi, vaatii Kokoo­mus

Kokoo­mus­lai­set kansan­edus­ta­jat esit­tä­vät äitien­päi­vän alla erilai­sia keinoja äitien ja nais­ten aseman paran­ta­mi­seksi työmark­ki­noilla. Nyky­ään nainen maksaa vanhem­muu­des­taan huomat­ta­vasti kovem­man hinnan

29.12.2014

Toivakka: Joulu on perheen ja työn yhteen­so­vit­ta­mi­sen päänäy­tös

Suoma­lai­sissa kodeissa on jälleen vietetty joulun pyhiä. Perheissä on jaettu joulu­lah­jat, vietetty yhdessä aikaa ja rauhoi­tuttu hetkeksi kiireen keskellä. Jotta

19.12.2013

Sari Sarko­maa ja Lenita Toivakka: Vanhem­muu­den kulut tasan - äiti­riski tasan

Halli­tuk­sen julkai­se­massa raken­ne­po­liit­ti­sen ohjel­man toimeen­pa­no­pää­tök­sessä tode­taan, että selvi­tys vanhem­muu­den kustan­nus­ten tasaa­mi­sen eri malleista ja niiden kustan­nuk­sista on tehty, ja että

12.4.2013

Lenita Toivakka: Hyvä, että alko­ho­li­mai­non­taa kiris­te­tään

On erit­täin hyvä, että tärkeä esitys alko­ho­li­mai­non­nan rajoit­ta­mi­sesta lasten ja nuor­ten suoje­le­mi­seksi on eden­nyt halli­tuk­sen esityk­seksi. Huoli lasten ja nuoret

6.4.2013

Lenita Toiva­kan tervei­set perus­pal­ve­lu­mi­nis­te­rille: Työryh­män kokoon­pano uusiksi!

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka ihmet­te­lee suuresti sote-uudis­­tusta valmis­te­le­maan nime­tyn työryh­män kokoon­pa­noa. - Työryh­mään on saatava perus­ter­vey­den­huol­lon asian­tun­ti­juutta enem­män, sillä

5.4.2013

Lenita Toivakka: Vasem­mis­to­lii­ton epäröin­nin loppu­tu­los on osake­sääs­tä­jien voitto

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka on tyyty­väi­nen osin­ko­ve­ro­uu­dis­tuk­seen tehdyistä viilauk­sista. Erityi­nen tarve oli Toiva­kan mielestä osin­ko­sääs­tä­jän vero­tuk­sen uudel­leen­tar­kas­te­lulle. ?Aikai­sem­min halli­tus­puo­luei­den

22.3.2013

Toivakka: Kunta- ja sote­uu­dis­tus etene­vät rinta­rin­nan

Halli­tus päätti kehys­rii­hessä kunta- ja palve­lu­ra­ken­ne­uu­dis­tuk­sen selkeästä etene­mi­sestä. Kunta­ra­ken­ne­laki anne­taan edus­kun­nalle huhti­kuun alussa siten, että laki voi tulla voimaan 1.7.2013

10.3.2013

Lenita Toivakka: Jous­ta­via edel­ly­tyk­siä suoma­lai­selle työlle!

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka perään­kuu­lut­taa tarvetta luoda uuden­lai­sia jous­ta­via edel­ly­tyk­siä suoma­lai­selle työlle. ?Nyky-Suomessa olet joko työssä tai työtön, joko

6.3.2013

Kokoo­muk­sen Toivakka: Toimia Arhin­mäki, suun­nit­telu ei enää riitä!

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka pitää minis­teri Arhin­mäen tänään esit­te­le­miä ehdo­tuk­sia naisiin ja tyttöi­hin kohdis­tu­van väki­val­lan kitke­mi­seksi hyvinä, mutta riit­tä­mät­tö­minä.

3.3.2013

Lenita Toivakka: Äidit ja isät kotiin ja töihin!

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka on tyyty­väi­nen halli­tuk­sen puoli­vä­li­rii­hessä teke­mään päätök­seen valmis­tella toimen­pi­de­ko­ko­nai­suus, jonka ansiosta vanhem­mat voivat parem­min yhdis­tää työs­sä­käyn­nin

Skip to content