Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Kokoo­muk­sen Toivakka: Toimia Arhin­mäki, suun­nit­telu ei enää riitä!

Kokoo­muk­sen Toivakka: Toimia Arhin­mäki, suun­nit­telu ei enää riitä!

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka pitää minis­teri Arhin­mäen tänään esit­te­le­miä ehdo­tuk­sia naisiin ja tyttöi­hin kohdis­tu­van väki­val­lan kitke­mi­seksi hyvinä, mutta riit­tä­mät­tö­minä.

?Minis­te­rin täytyy ottaa rohkeampi ote. Viisi­vuo­ti­nen naisiin kohdis­tuva väki­val­lan vähen­tä­mis­oh­jelma ei näy käytän­nössä. Suun­ni­tel­mat eivät poista vaka­vaa ongel­maa, vaan tarvi­taan toimia”, vaatii Toivakka.

Hänen mukaansa lisä­toi­mia tarvi­taan niin paikal­li­sesti kuin valta­kun­nan­kin tasolla. ?Jokai­seen kuntaan tarvi­taan perhe- ja lähi­suh­de­vä­ki­val­lan vastai­nen ohjelma viran­omais­ten yhteis­työn tiivis­tä­mi­seksi. On myös syytä pohtia, estä­vätkö tiukat sään­nök­set viran­omai­sia saamasta tarvit­ta­via tietoja?, Toivakka jatkaa.

?Suomi on nostet­tava malli­maaksi perhe- ja lähi­suh­de­vä­ki­val­lan tunnis­ta­mi­sessa ja ehkäi­syssä. Tavoite on saavu­tet­ta­vissa, mutta se vaatii aitoa halua muut­taa olemassa olevaa tilan­netta?. Toivakka sanoo.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.6.2023

Koko­muus­mep­pien kolme täkyä parla­men­tin loppu­kau­teen

Euroo­pan parla­men­tin istun­to­kausi on kään­ty­mässä pian loppusuo­ralle. Viisi­vuo­ti­sen kauden aikana on ehti­nyt tapah­tua paljon, ja usein rutii­nin­omai­selta sekä puudut­ta­valta näyt­tävä lain­sää­dän­tö­työ on ollut hyvin poik­keuk­sel­lista tällä kaudella. Prio­ri­teet­teja on laitettu uusiksi esimer­kiksi koro­na­pan­de­mian, Venä­jän aloit­ta­man hyök­käys­so­dan sekä siitä seuran­neen ener­gia­krii­sin seurauk­sena. Viimeistä vuotta Euroo­pan parla­men­tissa leimaa­vat näiden ohella ja näistä johtuen erityi­sesti Ukrai­nan tilanne sekä talous- ja oikeus­val­tio­ky­sy­myk­set.

27.3.2023

Nyt on oikea aika raken­taa hyvin­voin­tia

Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Kokoo­muk­sen tavoit­te­lema Suomi on hyvä yhteis­kunta niin lapsille,

25.3.2023

Petteri Orpo: Uusi ydin­voi­mala Suomeen

Yksi tule­van halli­tuk­sen tärkeim­mistä tehtä­vistä on vauh­dit­taa voimak­kaasti uusien ydin­voi­ma­loi­den raken­ta­mista Suomeen. Kokoo­mus haluaa ydin­voi­masta tule­van halli­tuk­sen ener­gia­po­li­tii­kan kulma­ki­ven. Fortum

Skip to content