Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Kokoo­muk­sen Toivakka: Toimia Arhin­mäki, suun­nit­telu ei enää riitä!

Kokoo­muk­sen Toivakka: Toimia Arhin­mäki, suun­nit­telu ei enää riitä!

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka pitää minis­teri Arhin­mäen tänään esit­te­le­miä ehdo­tuk­sia naisiin ja tyttöi­hin kohdis­tu­van väki­val­lan kitke­mi­seksi hyvinä, mutta riit­tä­mät­tö­minä.

?Minis­te­rin täytyy ottaa rohkeampi ote. Viisi­vuo­ti­nen naisiin kohdis­tuva väki­val­lan vähen­tä­mis­oh­jelma ei näy käytän­nössä. Suun­ni­tel­mat eivät poista vaka­vaa ongel­maa, vaan tarvi­taan toimia”, vaatii Toivakka.

Hänen mukaansa lisä­toi­mia tarvi­taan niin paikal­li­sesti kuin valta­kun­nan­kin tasolla. ?Jokai­seen kuntaan tarvi­taan perhe- ja lähi­suh­de­vä­ki­val­lan vastai­nen ohjelma viran­omais­ten yhteis­työn tiivis­tä­mi­seksi. On myös syytä pohtia, estä­vätkö tiukat sään­nök­set viran­omai­sia saamasta tarvit­ta­via tietoja?, Toivakka jatkaa.

?Suomi on nostet­tava malli­maaksi perhe- ja lähi­suh­de­vä­ki­val­lan tunnis­ta­mi­sessa ja ehkäi­syssä. Tavoite on saavu­tet­ta­vissa, mutta se vaatii aitoa halua muut­taa olemassa olevaa tilan­netta?. Toivakka sanoo.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

4.1.2024

Sanni Grahn-Laaso­nen: Kela-korvauk­set nousi­vat vuoden alussa hoito­jo­no­jen purka­mi­seksi

Lääkä­ri­käyn­tien kela-korvauk­­set nousi­vat vuoden alusta alkaen. Orpon halli­tuk­sen tavoit­teena on lyhen­tää hoito­jo­noja, helpot­taa hyvin­voin­tia­luei­den taak­kaa ja ennen kaik­kea nopeut­taa hoitoon

10.10.2023

Ryhmä­pu­heen­joh­taja Mart­ti­nen: Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta voidaan raken­taa vain kestä­vän talou­den varaan

Halli­tus lähtee uudis­ta­maan Suomea vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen valta­kau­den jälkeen. Olemme saaneet perin­tönä mitta­vat alijää­mät, raskaan velka­las­tin ja teke­mät­tö­mät refor­mit.

6.10.2023

Paula Risikko ja Jarno Limnell: Nuor­ten pahoin­vointi horjut­taa yhteis­kun­tamme turval­li­suutta      

Nuori­so­vä­ki­val­lan lisään­ty­mi­sestä ympäri Suomea on uuti­soitu jo pitkään, samoin nuor­ten keskuu­dessa ilme­ne­vän, toisiin nuoriin kohdis­tu­van kiusaa­mi­sen ja väki­val­lan lisään­ty­mi­sestä. Nämä

Skip to content