Kokoo­muksen Toivakka: Toimia Arhinmäki, suunnittelu ei enää riitä! – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen Toivakka: Toimia Arhinmäki, suunnittelu ei enää riitä!

Kokoo­muksen Toivakka: Toimia Arhinmäki, suunnittelu ei enää riitä!

Julkaistu: 06.03.2013 Julkaisut

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­johtaja Lenita Toivakka pitää ministeri Arhinmäen tänään esitte­lemiä ehdotuksia naisiin ja tyttöihin kohdis­tuvan väkivallan kitke­mi­seksi hyvinä, mutta riittä­mät­töminä.

?Minis­terin täytyy ottaa rohkeampi ote. Viisi­vuo­tinen naisiin kohdistuva väkivallan vähen­tä­mis­oh­jelma ei näy käytän­nössä. Suunni­telmat eivät poista vakavaa ongelmaa, vaan tarvitaan toimia”, vaatii Toivakka.

Hänen mukaansa lisätoimia tarvitaan niin paikal­li­sesti kuin valta­kun­nankin tasolla. ?Jokaiseen kuntaan tarvitaan perhe- ja lähisuh­de­vä­ki­vallan vastainen ohjelma viran­omaisten yhteistyön tiivis­tä­mi­seksi. On myös syytä pohtia, estävätkö tiukat säännökset viran­omaisia saamasta tarvit­tavia tietoja?, Toivakka jatkaa.

?Suomi on nostettava malli­maaksi perhe- ja lähisuh­de­vä­ki­vallan tunnis­ta­mi­sessa ja ehkäi­syssä. Tavoite on saavu­tet­ta­vissa, mutta se vaatii aitoa halua muuttaa olemassa olevaa tilan­netta?. Toivakka sanoo.


Kokoomus.fi