Sari Sarkomaa ja Lenita Toivakka: Vanhem­muuden kulut tasan - äitiriski tasan – kokoomus.fi
MENU
Sari Sarkomaa ja Lenita Toivakka: Vanhem­muuden kulut tasan - äitiriski tasan

Sari Sarkomaa ja Lenita Toivakka: Vanhem­muuden kulut tasan - äitiriski tasan

Julkaistu: 19.12.2013 Uncategorized

Halli­tuksen julkai­se­massa raken­ne­po­liit­tisen ohjelman toimeen­pa­no­pää­tök­sessä todetaan, että selvitys vanhem­muuden kustan­nusten tasaa­misen eri malleista ja niiden kustan­nuk­sista on tehty, ja että hallitus jatkaa arviointia vanhem­muuden kustan­nusten tasaa­mi­sesta työmark­ki­na­jär­jes­töjen kanssa.

Pelkkä asioiden selvit­tä­minen ei riitä

Jo useaan halli­tus­oh­jelmaan sisäl­tynyt vanhem­muuden kustan­nusten eri mallien jatkuva selvit­tä­minen ei kuitenkaan riitä vaan nyt on löydettävä ja tehtävä ratkaisuja kustan­nusten oikeu­den­mu­kai­seksi jakami­seksi. Asia ei etene, jos jäädään odottamaan työmark­ki­na­jär­jes­töjen toimia vaan halli­tuksen on oltava aloit­teel­linen, kannus­tettava työmark­ki­na­jär­jestöjä asiassa samalla tavalla kuin se kannusti maltil­liseen työmark­ki­na­rat­kaisuun.

Työnan­tajien vanhem­muu­desta aiheu­tuvien kustan­nusten jakaminen kohtelisi yrityksiä tasapuo­li­semmin ja loisi edelly­tyksiä kasvulle. Pk-yritykset uskal­tai­sivat nykyistä paremmin palkata uusia työnte­ki­jöitä, kun talou­del­linen riski pienenisi. Kyse on ennen kaikkea yrittä­jyyden edistä­mi­sestä.

Vanhem­muuden kustan­nuk­sista aiheutuva “äitiriski” näkyy naisval­taisten yritysten kannat­ta­vuu­dessa. Kustan­nukset syövät kovalla tavalla naisval­taisten alojen, kuten palvelu-, hoiva- ja hoitoalan yritysten kasvu- ja työllis­tä­mis­mah­dol­li­suuksia. Näillä aloilla on suuret kasvu­mah­dol­li­suudet ja me tarvit­semme naisval­tai­sille aloille enemmän yrittä­jyyttä ja työnan­tajia sekä myös lisää lapsia.

Yksi vauva maksaa äidin työnan­ta­jalle noin 12 000 euroa. Keskei­simmät kuluerät ovat raskau­desta johtuvat poissaolot, äitiys­lo­malla kertyvät lomarahat sekä sairaan lapsen hoito­kulut. Kustan­nukset on joka tapauk­sessa jonkun maksettava ja tällä hetkellä se ?joku? on perhe­va­paita käyttävien naisten työnan­tajat.

Kyse on yrittä­jyyden jarrusta ja siitä, että naisia palkkaavat yrittäjät ovat kilpai­lu­ti­lan­teessa eriar­voi­sessa asemassa suhteessa miehiä palkkaaviin. Yrittäjien eläköi­ty­misen myötä tarvit­semme uusia yrittäjiä enemmän kuin koskaan. Yrittä­jyyden ja työllis­tä­misen merkit­tävin jarru joutaa nyt romukoppaan.

Parempia tapoja vanhem­muuden kulujen tasaa­miseen

Hyvä askel eteenpäin ?äitiriskin? kitke­mi­sessä olisi kerta­kor­vauksen maksa­minen äidin työnan­ta­jalle, mikäli hän palaa saman työnan­tajan palve­lukseen raskauden ja perhe­va­paiden jälkeen. Se korvaisi vaikeasti lasket­tavia tapaus­koh­taisia kustan­nuksia, kuten sijaisten rekry­tointi ja pereh­dyt­tä­minen.
Korvaus olisi toimiva ratkaisu vuosi­kym­menet keskus­te­lussa olleen mittavan yhteis­kun­nal­lisen ongelman ratkai­se­miseen. Nuorten naisten vaikeus päästä pysyvään työsuh­teeseen kielii siitä, että ongelma on todel­linen ja vakava.

Lisäksi kanna­tet­tavaa on itsenäinen vanhem­pain­va­kuutus, joka toisi selkeästi esiin sen, millaisia kustan­nuksia vanhem­pai­ne­tuuk­sista työnan­ta­jalle ja palkan­saa­jalle tulee. Vakuutus mahdol­listaa vanhem­muuden kustan­nusten jakamisen, mutta myös rahoi­tuso­suuksien muutoksen kuten valtio­vallan osuuden vahvis­ta­misen.

Ei ole tätä vuosi­sataa, että ylläpi­dämme järjes­telmiä, jotka suosivat miesten palkkaa­mista. Niin kauan kuin naisista aiheutuu enemmän kustan­nuksia työnan­ta­jalle kuin miehistä, jatkuu naisten syrjintä työmark­ki­noilla. ?Äitiriskin? kitke­miseen on tehtävä konkreet­tisia päätöksiä vielä tämän vaali­kauden aikana.

 

Sari Sarkomaa ja Lenita Toivakka

Kirjoit­tajat ovat Kokoo­muksen kansan­edus­tajia

 

Yrittäjyyskiertue


Kokoomus.fi