Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Lenita Toiva­kan tervei­set perus­pal­ve­lu­mi­nis­te­rille: Työryh­män kokoon­pano uusiksi!

Lenita Toiva­kan tervei­set perus­pal­ve­lu­mi­nis­te­rille: Työryh­män kokoon­pano uusiksi!

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka ihmet­te­lee suuresti sote-uudis­tusta valmis­te­le­maan nime­tyn työryh­män kokoon­pa­noa. - Työryh­mään on saatava perus­ter­vey­den­huol­lon asian­tun­ti­juutta enem­män, sillä terveys­kes­kuk­set­han ne remont­tia kaipaa­vat. Nyt nime­tyssä työryh­mässä koros­tu­vat erikois­sai­raan­hoi­don edus­ta­jat. Myös sosi­aa­li­pal­ve­lu­jen edus­ta­jia tarvi­taan työryh­mään lisää, vaatii Toivakka.

Aikai­sem­paa valmis­te­lua ja asian­tun­ti­ja­ryh­mää vetä­nyt kans­lia­pääl­likkö Päivi Silla­nau­kee ei ole ryhmässä mukana.

- On myös erit­täin outoa, että tässä minis­te­riön tärkeim­mässä uudis­tuk­sessa ei lain­val­mis­te­luun oteta aikai­sem­paa valmis­te­lua johta­nutta kans­lia­pääl­lik­köä mukaan. Kans­lia­pääl­likkö on minis­te­riön ylin virka­mies ja hänen tehtä­vä­nään on viime kädessä varmis­taa lain­val­mis­te­lun laatu. Vali­tet­ta­vasti nyt näyt­tää siltä, että jos esit­tää kritiik­kiä, joutuu sivuun, pohtii Toivakka.

-Kokoon­pa­noon tarvi­taan muutok­sia. Perus­pal­ve­lu­mi­nis­teri kantaa vastuuta päätök­sistä, mutta nyt hän antaa mieles­täni uudis­tuk­sen vastus­ta­jille lisää aihetta arvos­tella valmis­te­lua, Toivakka toteaa.

Työryh­mälle on annettu tehtä­väksi kirjoit­taa reilussa parissa kuukau­dessa sote-järjes­tä­mis­laki. Järjes­tä­mis­la­kia on turha hätäillä. Kunnissa kunta­uu­dis­tuk­sen selvi­tys­työn pohjaksi kaiva­taan ensi­si­jai­sesti linjauk­sia siitä, mitä sote-tehtä­viä ja rahoi­tus­vas­tuuta 20 000 ? 50 000 kunnille voidaan antaa, Toivakka lisää.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

4.1.2024

Sanni Grahn-Laaso­nen: Kela-korvauk­set nousi­vat vuoden alussa hoito­jo­no­jen purka­mi­seksi

Lääkä­ri­käyn­tien kela-korvauk­­set nousi­vat vuoden alusta alkaen. Orpon halli­tuk­sen tavoit­teena on lyhen­tää hoito­jo­noja, helpot­taa hyvin­voin­tia­luei­den taak­kaa ja ennen kaik­kea nopeut­taa hoitoon

10.10.2023

Ryhmä­pu­heen­joh­taja Mart­ti­nen: Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta voidaan raken­taa vain kestä­vän talou­den varaan

Halli­tus lähtee uudis­ta­maan Suomea vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen valta­kau­den jälkeen. Olemme saaneet perin­tönä mitta­vat alijää­mät, raskaan velka­las­tin ja teke­mät­tö­mät refor­mit.

6.10.2023

Paula Risikko ja Jarno Limnell: Nuor­ten pahoin­vointi horjut­taa yhteis­kun­tamme turval­li­suutta      

Nuori­so­vä­ki­val­lan lisään­ty­mi­sestä ympäri Suomea on uuti­soitu jo pitkään, samoin nuor­ten keskuu­dessa ilme­ne­vän, toisiin nuoriin kohdis­tu­van kiusaa­mi­sen ja väki­val­lan lisään­ty­mi­sestä. Nämä

Skip to content