Lenita Toivakan terveiset perus­pal­ve­lu­mi­nis­te­rille: Työryhmän kokoonpano uusiksi! – kokoomus.fi
MENU
Lenita Toivakan terveiset perus­pal­ve­lu­mi­nis­te­rille: Työryhmän kokoonpano uusiksi!

Lenita Toivakan terveiset perus­pal­ve­lu­mi­nis­te­rille: Työryhmän kokoonpano uusiksi!

Julkaistu: 06.04.2013 Julkaisut

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­johtaja Lenita Toivakka ihmet­telee suuresti sote-uudis­tusta valmis­te­lemaan nimetyn työryhmän kokoon­panoa. - Työryhmään on saatava perus­ter­vey­den­huollon asian­tun­ti­juutta enemmän, sillä terveys­kes­kuk­sethan ne remonttia kaipaavat. Nyt nimetyssä työryh­mässä koros­tuvat erikois­sai­raan­hoidon edustajat. Myös sosiaa­li­pal­ve­lujen edustajia tarvitaan työryhmään lisää, vaatii Toivakka.

Aikai­sempaa valmis­telua ja asian­tun­ti­ja­ryhmää vetänyt kanslia­pääl­likkö Päivi Silla­naukee ei ole ryhmässä mukana.

- On myös erittäin outoa, että tässä minis­teriön tärkeim­mässä uudis­tuk­sessa ei lainval­mis­teluun oteta aikai­sempaa valmis­telua johta­nutta kanslia­pääl­likköä mukaan. Kanslia­pääl­likkö on minis­teriön ylin virkamies ja hänen tehtä­vänään on viime kädessä varmistaa lainval­mis­telun laatu. Valitet­ta­vasti nyt näyttää siltä, että jos esittää kritiikkiä, joutuu sivuun, pohtii Toivakka.

-Kokoon­panoon tarvitaan muutoksia. Perus­pal­ve­lu­mi­nisteri kantaa vastuuta päätök­sistä, mutta nyt hän antaa mielestäni uudis­tuksen vastus­ta­jille lisää aihetta arvos­tella valmis­telua, Toivakka toteaa.

Työryh­mälle on annettu tehtä­väksi kirjoittaa reilussa parissa kuukau­dessa sote-järjes­tä­mislaki. Järjes­tä­mis­lakia on turha hätäillä. Kunnissa kunta­uu­dis­tuksen selvi­tystyön pohjaksi kaivataan ensisi­jai­sesti linjauksia siitä, mitä sote-tehtäviä ja rahoi­tus­vas­tuuta 20 000 ? 50 000 kunnille voidaan antaa, Toivakka lisää.


Kokoomus.fi