• FI
 • SV
 • MENU
  Lenita Toiva­kan tervei­set perus­pal­ve­lu­mi­nis­te­rille: Työryh­män kokoon­pano uusiksi!
  Twiittaa

  Lenita Toiva­kan tervei­set perus­pal­ve­lu­mi­nis­te­rille: Työryh­män kokoon­pano uusiksi!

  Julkaistu: 06.04.2013 Julkaisut

  Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka ihmet­te­lee suuresti sote-uudis­tusta valmis­te­le­maan nime­tyn työryh­män kokoon­pa­noa. - Työryh­mään on saatava perus­ter­vey­den­huol­lon asian­tun­ti­juutta enem­män, sillä terveys­kes­kuk­set­han ne remont­tia kaipaa­vat. Nyt nime­tyssä työryh­mässä koros­tu­vat erikois­sai­raan­hoi­don edus­ta­jat. Myös sosi­aa­li­pal­ve­lu­jen edus­ta­jia tarvi­taan työryh­mään lisää, vaatii Toivakka.

  Aikai­sem­paa valmis­te­lua ja asian­tun­ti­ja­ryh­mää vetä­nyt kans­lia­pääl­likkö Päivi Silla­nau­kee ei ole ryhmässä mukana.

  - On myös erit­täin outoa, että tässä minis­te­riön tärkeim­mässä uudis­tuk­sessa ei lain­val­mis­te­luun oteta aikai­sem­paa valmis­te­lua johta­nutta kans­lia­pääl­lik­köä mukaan. Kans­lia­pääl­likkö on minis­te­riön ylin virka­mies ja hänen tehtä­vä­nään on viime kädessä varmis­taa lain­val­mis­te­lun laatu. Vali­tet­ta­vasti nyt näyt­tää siltä, että jos esit­tää kritiik­kiä, joutuu sivuun, pohtii Toivakka.

  -Kokoon­pa­noon tarvi­taan muutok­sia. Perus­pal­ve­lu­mi­nis­teri kantaa vastuuta päätök­sistä, mutta nyt hän antaa mieles­täni uudis­tuk­sen vastus­ta­jille lisää aihetta arvos­tella valmis­te­lua, Toivakka toteaa.

  Työryh­mälle on annettu tehtä­väksi kirjoit­taa reilussa parissa kuukau­dessa sote-järjes­tä­mis­laki. Järjes­tä­mis­la­kia on turha hätäillä. Kunnissa kunta­uu­dis­tuk­sen selvi­tys­työn pohjaksi kaiva­taan ensi­si­jai­sesti linjauk­sia siitä, mitä sote-tehtä­viä ja rahoi­tus­vas­tuuta 20 000 ? 50 000 kunnille voidaan antaa, Toivakka lisää.