Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Lenita Toiva­kan tervei­set perus­pal­ve­lu­mi­nis­te­rille: Työryh­män kokoon­pano uusiksi!

Lenita Toiva­kan tervei­set perus­pal­ve­lu­mi­nis­te­rille: Työryh­män kokoon­pano uusiksi!

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka ihmet­te­lee suuresti sote-uudis­tusta valmis­te­le­maan nime­tyn työryh­män kokoon­pa­noa. - Työryh­mään on saatava perus­ter­vey­den­huol­lon asian­tun­ti­juutta enem­män, sillä terveys­kes­kuk­set­han ne remont­tia kaipaa­vat. Nyt nime­tyssä työryh­mässä koros­tu­vat erikois­sai­raan­hoi­don edus­ta­jat. Myös sosi­aa­li­pal­ve­lu­jen edus­ta­jia tarvi­taan työryh­mään lisää, vaatii Toivakka.

Aikai­sem­paa valmis­te­lua ja asian­tun­ti­ja­ryh­mää vetä­nyt kans­lia­pääl­likkö Päivi Silla­nau­kee ei ole ryhmässä mukana.

- On myös erit­täin outoa, että tässä minis­te­riön tärkeim­mässä uudis­tuk­sessa ei lain­val­mis­te­luun oteta aikai­sem­paa valmis­te­lua johta­nutta kans­lia­pääl­lik­köä mukaan. Kans­lia­pääl­likkö on minis­te­riön ylin virka­mies ja hänen tehtä­vä­nään on viime kädessä varmis­taa lain­val­mis­te­lun laatu. Vali­tet­ta­vasti nyt näyt­tää siltä, että jos esit­tää kritiik­kiä, joutuu sivuun, pohtii Toivakka.

-Kokoon­pa­noon tarvi­taan muutok­sia. Perus­pal­ve­lu­mi­nis­teri kantaa vastuuta päätök­sistä, mutta nyt hän antaa mieles­täni uudis­tuk­sen vastus­ta­jille lisää aihetta arvos­tella valmis­te­lua, Toivakka toteaa.

Työryh­mälle on annettu tehtä­väksi kirjoit­taa reilussa parissa kuukau­dessa sote-järjes­tä­mis­laki. Järjes­tä­mis­la­kia on turha hätäillä. Kunnissa kunta­uu­dis­tuk­sen selvi­tys­työn pohjaksi kaiva­taan ensi­si­jai­sesti linjauk­sia siitä, mitä sote-tehtä­viä ja rahoi­tus­vas­tuuta 20 000 ? 50 000 kunnille voidaan antaa, Toivakka lisää.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

30.5.2024

Maria Rauta­nen: ”Ener­giao­ma­va­rai­suus on huol­to­var­muus­asia”

Ener­gia­po­li­tiikka on tärkeä osa Suomen ja koko EU:n turval­li­suutta. Ilman huol­to­var­maa ener­giaa olemme todella haavoit­tu­vai­sia ihmi­sen tai luon­non aiheut­ta­man kata­stro­fin

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

Skip to content