Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Lenita Toiva­kan tervei­set perus­pal­ve­lu­mi­nis­te­rille: Työryh­män kokoon­pano uusiksi!

Lenita Toiva­kan tervei­set perus­pal­ve­lu­mi­nis­te­rille: Työryh­män kokoon­pano uusiksi!

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka ihmet­te­lee suuresti sote-uudis­tusta valmis­te­le­maan nime­tyn työryh­män kokoon­pa­noa. - Työryh­mään on saatava perus­ter­vey­den­huol­lon asian­tun­ti­juutta enem­män, sillä terveys­kes­kuk­set­han ne remont­tia kaipaa­vat. Nyt nime­tyssä työryh­mässä koros­tu­vat erikois­sai­raan­hoi­don edus­ta­jat. Myös sosi­aa­li­pal­ve­lu­jen edus­ta­jia tarvi­taan työryh­mään lisää, vaatii Toivakka.

Aikai­sem­paa valmis­te­lua ja asian­tun­ti­ja­ryh­mää vetä­nyt kans­lia­pääl­likkö Päivi Silla­nau­kee ei ole ryhmässä mukana.

- On myös erit­täin outoa, että tässä minis­te­riön tärkeim­mässä uudis­tuk­sessa ei lain­val­mis­te­luun oteta aikai­sem­paa valmis­te­lua johta­nutta kans­lia­pääl­lik­köä mukaan. Kans­lia­pääl­likkö on minis­te­riön ylin virka­mies ja hänen tehtä­vä­nään on viime kädessä varmis­taa lain­val­mis­te­lun laatu. Vali­tet­ta­vasti nyt näyt­tää siltä, että jos esit­tää kritiik­kiä, joutuu sivuun, pohtii Toivakka.

-Kokoon­pa­noon tarvi­taan muutok­sia. Perus­pal­ve­lu­mi­nis­teri kantaa vastuuta päätök­sistä, mutta nyt hän antaa mieles­täni uudis­tuk­sen vastus­ta­jille lisää aihetta arvos­tella valmis­te­lua, Toivakka toteaa.

Työryh­mälle on annettu tehtä­väksi kirjoit­taa reilussa parissa kuukau­dessa sote-järjes­tä­mis­laki. Järjes­tä­mis­la­kia on turha hätäillä. Kunnissa kunta­uu­dis­tuk­sen selvi­tys­työn pohjaksi kaiva­taan ensi­si­jai­sesti linjauk­sia siitä, mitä sote-tehtä­viä ja rahoi­tus­vas­tuuta 20 000 ? 50 000 kunnille voidaan antaa, Toivakka lisää.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.6.2023

Koko­muus­mep­pien kolme täkyä parla­men­tin loppu­kau­teen

Euroo­pan parla­men­tin istun­to­kausi on kään­ty­mässä pian loppusuo­ralle. Viisi­vuo­ti­sen kauden aikana on ehti­nyt tapah­tua paljon, ja usein rutii­nin­omai­selta sekä puudut­ta­valta näyt­tävä lain­sää­dän­tö­työ on ollut hyvin poik­keuk­sel­lista tällä kaudella. Prio­ri­teet­teja on laitettu uusiksi esimer­kiksi koro­na­pan­de­mian, Venä­jän aloit­ta­man hyök­käys­so­dan sekä siitä seuran­neen ener­gia­krii­sin seurauk­sena. Viimeistä vuotta Euroo­pan parla­men­tissa leimaa­vat näiden ohella ja näistä johtuen erityi­sesti Ukrai­nan tilanne sekä talous- ja oikeus­val­tio­ky­sy­myk­set.

27.3.2023

Nyt on oikea aika raken­taa hyvin­voin­tia

Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Kokoo­muk­sen tavoit­te­lema Suomi on hyvä yhteis­kunta niin lapsille,

25.3.2023

Petteri Orpo: Uusi ydin­voi­mala Suomeen

Yksi tule­van halli­tuk­sen tärkeim­mistä tehtä­vistä on vauh­dit­taa voimak­kaasti uusien ydin­voi­ma­loi­den raken­ta­mista Suomeen. Kokoo­mus haluaa ydin­voi­masta tule­van halli­tuk­sen ener­gia­po­li­tii­kan kulma­ki­ven. Fortum

Skip to content